Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 05 : B N C A NAI NH I .M C TIÊU: - N m ư c ý nghĩa các t m i : ngăn c n, hích vai, thông minh… Hi u n i dung bài : c tính t t c a b n Nai nh “li u mình c u ngư i”. - c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau d u ch m, áu ph y và gi a các c m t . c úng t ng khó : ngăn c n, hích vai, lao t i,… - Giáo d c hs bi t giúp ngư i khác. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a. SGK HS : SGK III.CÁC HO T NG D Y H C: 1. Kh i ng : (1 phút ) Hát 2. Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs c l i bài “Làm vi c th t là vui” và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3. Bài m i : a)Gi i thi u bài: B n c a Nai nh (Dùng tranh gi i thi u bài) b)Các ho t ng d y hoc :
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : ngăn c n, hích vai, lao t i,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ngăn c n, hích vai, thông minh, hung ác,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c nh ng c tính t t c a b n Nai nh . -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t giúp ngư i khác. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4. C ng c : (4 phút) +Bài văn mu n nói v i chúng ta i u gì? (Nói lên c tính t t c a b n Nai nh dám li u mình c u ngư i .) IV. HO T NG N I TI P: (1pht) -D n dò- nh n xét -Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 06 : G I B N I .M C TIÊU : - Hi u ư c ý nghĩa các t m i : “Sâu th m, h n hán”,… Hi u n i dung bài :Tình b n c m ng c a Bê vàng và Dê tr ng. - c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u câu. c bài v i gi ng nh nhàng di n c m. c úng các t ng : “Thư nào, sâu th m,… - H c thu c lòng c bài thơ. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a.(Tranh phóng to SGK) HS : SGK III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : (1 phút ) Hát 2.Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs c l i bài “B n c a Nai nh ” và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: G i b n b) Các ho t ng d y h c :
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : Sâu th m, lang thang, thư nào,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : sâu th m, h n hán, lang thang - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs th y ư c tình b n c m ng gi a Bê vàng và Dê Tr ng. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý
  7. -Giáo d c hs yêu quý tình b n. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c sinh c thu c lòng toàn bài. GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : (4phút) - N i dung bài bài thơ nói gì ? (Nói lên tình b n c m ng c a Bê vàng và Dê tr ng th t áng quý. IV. HO T NG N I TI P: (1 pht) - D n dò - Nh n xét ti t h c. -Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn