Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 45 : BÁC SĨ SÓI I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng sau các d u câu, gi a các c m t dài. • -Hi u nghĩa các t : khoan thai, phát hi n, bình tĩnh, làm phúc,...Hi u n i dung truy n : Sói gian ngoan bày mưu k nh l a ng a ăn th t, không ng Ng a thông minh dùng m o tr l i. -Giáo d c HS bi t th t thà v i b n bè. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Cò và Cu c” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Bác sĩ Sói” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng itan mũ, khoan thai, bình tĩnh, gi trò,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : thèm rõ dãi, khoan thai, phát hi n, bình tĩnh,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t cái gia ph i tr c a Sói khi dùng mưu l a Ng a. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Bi t th t thà v i b n bè. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút)
  4. -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Sói gian ngoan bày mưu k nh l a ng a ăn th t, không ng Ng a thông minh dùng m o tr l i) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 46 : N I QUY O KH I.M C TIÊU : - c trôi chay toàn bài. Ng t ngh hơi úng, c rõ, rành r nh ng i u qui nh. -Hi u nghĩa các t khó : n i qui, du l ch, b o t n,... Hi u n i dung bài : Có ý th c tuân theo n i qui. - Giáo d c hs bi t tuân th n i qui. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Bác sĩ Sói” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ N i quy o kh ”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: tham quan, khành kh ch, khoái chí,.. -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Gv chia o n : (2 o n) -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : n i qui, du l ch, b o t n, qu n lý,.. - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n thi c nhóm ôi. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs hi u ư c nh ng qui nh trong n i quy o kh . -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Th o lu n và tr l i câu h i. +N i dung bài nói lên i u gì ?
  7. -Nh n xét k t lu n : Nh ng quy nh o kh . -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t tuân theo n i qui. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài theo c p. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Qu tim kh ” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn