Xem mẫu

  1. T p cho bé ng riêng Nhi u tr thích ng cùng cha m vì khi ng riêng bé c m th y s và cô ơn. Nhưng lâu d n, i u này s d n nm t v n : S r t khó ng viên bé t p ng m t mình. Nh ng tr tu i t 3-5 tu i ã có th ng m t mình và cũng là nh ng a tr thư ng hay làm nũng ba m nh t m i khi ba m nh c n chuy n “ra riêng”. Dư i ây là 5 cách b n có th khi n bé ch u ng trong phòng riêng c a mình:
  2. Ch n m t t i b t u: L p l i v i bé nhi u l n trong ngày hôm ó r ng con nên ng m t mình thôi vì con ã l n làm vi c ó r i. Nên dành cho bé nh ng l i khích l và l p m t b ng theo dõi và h a s dành t ng nh ng hình dán ng nghĩnh, xinh x n cho m i êm bé ngoan ngoãn ng m t mình. Cho bé m t th gì ó c a b n bé ng cùng, như m t cái g i ch ng h n ng viên con: Khi bé ch y vào phòng b n, b n nên nh nhàng khuyên bé tr l i phòng mình. N u bé c m th y th t v ng hay bu n bã, b n nên ng l i m t vài phút trư c c a phòng bé trư c khi v phòng mình. B n có th l p l i vi c này vài l n cho t i khi hoàn toàn yên tâm v con. Khen ng i bé: Vào bu i sáng hôm sau, hãy dành cho bé nh ng l i khen v “hành ng dũng c m” ng riêng c a tr . B n nên l p l i vi c này vài l n. Bé s c m th y t hào và thích ng riêng hơn khi bi t mình làm ư c m t vi c t t. Th c hi n nh ng thói quen nho nh h ng êm: Hãy cùng con t m, c sách và cùng n m trong chăn m t lúc. Nh ng thói quen này khi n tr c m th y an tòan và tho i
  3. mái. Th nh tho ng b n cũng nên thì th m vào tai bé r ng b n c m th y vui và t hào như th nào khi bé ch u ng ngoan m t mình.
nguon tai.lieu . vn