Xem mẫu

  1. Tao trang bi trong word 2007 Tạo trang bìa trong Word 2007 Một trong những tính nãng rất hay mới có của Word 2007 là công cụ tạo trang bìa (Cover Page) với nhiều trýờng dữ liệu tùy chọn làm cho bản tài liệu của bạn trở nên cực kỳ chuyên nghiệp. Trang bìa trong Word 2007 ðã ðýợc tạo sẵn một số mẫu với các kiểu trình bày ðẹp mắt với các hình họa phối hợp với các tông màu khác nhau. Ðể thêm trang bìa vào vãn bản ta chọn lệnh Insert à Cover Page rồi chọn mẫu cần dùng. Sau khi chọn mẫu, trang bìa sẽ ðýợc tự ðộng chèn vào ðầu vãn bản. Nếu vãn bản có ðánh số trang hoặc tiêu ðề thì sẽ không ðýợc tự ðộng áp dụng cho trang bìa. Trang bìa của vãn bản sẽ tự ðộng có các ô thông tin ðể cho ngýời dùng nhập nhý: - Type the Company Name: nhập tên công ty - Type the Document Title: nhập tiêu ðề chính của vãn bản - Type the Document Subtitle: nhập tiêu ðề phụ của vãn bản - Author: tên tác giả. Phần này sẽ hiển thị theo tên lúc ngýời sử dụng cài ðặt phần mềm Office khai báo. - Year: nhập hoặc chọn thời gian - Type the Company Address: nhập ðịa chỉ công ty
  2. Ðể xóa một trýờng thông tin nào ðó, ngýời dùng chỉ cần kích chuột vào ô ðó, chọn phần tên trýờng (xuất hiện ở góc trên bên trái ô ðýợc chọn) và bấm Delete. Ðể thêm một trýờng thông tin, kích chuột vào nõi cần thêm, chọn lệnh Insert/Quick Parts/Document Property rồi chọn trýờng cần thêm. Mặc ðịnh, toàn bộ phần ðồ họa trang trí trên trang bìa ðýợc nhóm lại với nhau nên ngýời dùng không thể chỉnh sửa riêng từng ðối týợng. Ðể ðịnh dạng riêng từng mảng màu hoặc thay ảnh nền … ta kích chuột vào một phần ðối týợng nền rồi chọn Format/Group/Ungroup. Sau khi Ungroup, ngýời dùng chọn riêng từng ðối týợng và sử dụng menu Format ðể ðịnh dạng. Kết thúc việc chỉnh sửa, ngýời dùng nên chọn một ðối týợng và chọn lệnh Format/Group/Regroup ðể tái hợp nhóm các ðối týợng này lại. Ðể xóa bỏ trang bìa, chọn lệnh Insert/Page Cover/Remove Page Cover. Theo aptech Developer by Qis Technology
nguon tai.lieu . vn