Xem mẫu

  1. T o nét huy n bí cho nh • Nhi p nh không ch nh m tái hi n th c t , mà còn thu hút ngư i xem b ng v huy n bí ng sau th c t ó. Nhi m v t i thư ng c a m t b c nh là th hi n khung c nh ư c ch p. Nhưng n u nh ó ch mô t ơn thu n khung c nh thì nhi p nh s không bao gi thú v c . Lúc ó b c hình ch như là m t danh sách dài g m có cây, i, mây, tr i xanh, bãi c … và nó ch óng vai trò là m t b n sao hoàn h o c a khung c nh ó. B c hình th hi n s thích c a ngư i ch p, nhưng không th l t t ư c b t kỳ i u m i m nào v c nh hay v chính b n thân tác gi . nh p c n ph i làm gì ó nhi u hơn th . S c m nh c a ngh thu t th giác không ch n m trong nh ng l i mô t ơn gi n mà còn ph i di n gi i m t th c t , t ó di n gi i s siêu nghi m.
  2. S không th mô t chính xác m t i tư ng s hi n h u m t bi u t. nh: Photographyblog. Nhi p nh là hi n th c nhưng ôi khi không h n là toàn b hi n th c. Ánh sáng ph n chi u t m t i tư ng có th mô t chính xác nó, nhưng không th nói lên t t c m i i u. Chính trong s "không th " này s hi n h u m t bi u t. Tuy nhiên, thay vì tìm cách bi n c i tính hi n th c c h u c a nhi p nh b ng vi c làm cho nh m nét hay dùng các kính l c kỳ quái thì cách ti p c n h p lý hơn nh m em l i s huy n o cho m t b c nh là ch
  3. thay i m t chút cách th c nhi p nh bi u th hi n th c. Theo cách này, ngư i ch p v n duy trì ư c tính trong sáng c a hình trong khi tăng cư ng ư c n i dung c n bi u t. M t b c nh tr nên th c s c áo b i vì nó không di n t y m i khía c nh c a không gian ch p nh ho c do nó hi n th m t hình nh y tính ngh ch lý hay m t o giác. B c nh tr thành c bi t không ch b i nh ng gì mà nó mô t mà còn b i nh ng gì mà nó không th mô t ư c. Có th l y ví d b c h a v n cư i bí n c a nàng Mona Lisa hay b c ánh l a th giác Ascending and Descending c a M.C. Escher. ây ch c ch n là nh ng b c hình xu t s c b i chúng gây quá nhi u tranh cãi mà không ai t gi i thích ư c. Chúng tr thành nh ng b c hình y tính huy n bí, ch a ng nh ng y u t kích thích trí tò mò và s chú ý c a ngư i xem. C m giác v m t s huy n o, mơ h hay o giác – t t c u khi n cho m t b c hình tr nên có s c quy n rũ. T ng h p t tác ph m c a các nhà nhi p nh và ngh thu t th giác, theo Photography Blog, có th th y y u t huy n o có th cu n hút ư c ngư i xem và khi n h ph i d ng l i và t h i "T i sao?", "Như th nào?", và Cái gì v y?". Các y u t này là: t l , khung c nh mơ h , ánh sáng và s phi lý. T l
  4. Hình ch th hi n m t góc, m t ph n c a phong c nh. nh: Photographyblog. Khi t l c a m t hình nh tr nên không th xác nh ư c thì chính là lúc trí tư ng tư ng bay b ng. Thư ng nh ng b c hình lo i này ch th hi n m t góc, m t ph n c a m t phong c nh nào ó hơn là ưa ra m t khung hình bao quát, b i l t m nhìn bao quát hơn, m t ngư i có th d dàng xác nh rõ ph n c nh hi n th trong t ng th khung hình. V cơ b n, nh ng
  5. hình nh ki u này thư ng là hi n th nh ng ph n nh khung c nh thiên nhiên. Ví d , khi ch p m t n cát, n u l y toàn c nh s th y r t t m thư ng b i di n tích n cát không l n l m, nhưng n u zoom c n và c t hình khéo, c ng thêm v i bóng ngư i i trên nh s t o s cô c trong cái mênh mông c a m t vùng toàn cát. Khung c nh mơ h Trong tâm lý h c tri giác, m t hình nh mơ h là hình nh mà chúng ta c th y t tr ng thái này sang tr ng thái khác mà không th ghi nh n c hai tr ng thái cùng m t lúc. Nh ng b c nh mang tính mơ h v thiên nhiên không bao gi rõ ràng. Nó thư ng nh m bi u t m t th gì ó hơn là nh ng gì th hi n ra. Tâm trí con ngư i có kh năng liên tư ng t nh ng cái không có gì, và chính khía c nh c bi t c a th giác và tâm trí ã t o s phát tri n cho tính mơ h và nh ng c m giác không rõ ràng v b c nh, nh ng y u t v n có th dùng thu hút ngư i xem. T o m t b c nh mơ h b ng cách cho nh không nét v n quá d dàng. Nhưng ch p m t b c nh v i nh ng chi ti t rõ nh t, nét nh t mà v n t o cho ngư i xem m t c m giác mơ h ngoài nh ng gì ã th y m i th t là khó hơn nhi u. M t hình nh mơ h có th t ư c b ng nhi u cách như k thu t ch p, s p t hay c t khung, nhưng nó thành công ch khi th hi n ư c hơn m t không gian bi u t trong cùng m t khung hình. Ánh sáng
  6. Nh ng b c nh mang tính mơ h v thiên nhiên thư ng nh m bi u t m t th gì ó, hơn là nh ng gì th hi n ra. nh: Photographyblog. Nh ng gì l m trong bóng t i thư ng lưu l i trong tâm trí lâu hơn nh ng hình nh rõ ràng t m t quang c nh sáng. i u này r t ơn gi n b i l chúng ta luôn mu n bi t nhi u hơn v i tư ng ch th y ư c m t ph n. Các vùng t i hoàn toàn s không t o ra s khác bi t nhưng n u như vùng t i có thêm các chi ti t s thu hút tính tò mò hơn. Thêm vào ó, các tông màu t i cũng có th bi u th tâm tr ng khác nhau, như s phi n mu n hay u
  7. u t tùy thu c vào hoàn c nh xem. các b c nh tr ng en, s huy n o có th t ư cc nh ng tông sáng. Màu tr ng có th mô t s thu n khi t hay s m c m c. Hãy nghĩ v c nh tư ng m t ng n nút m xa nhô m t ph n nh trên ám mây, m t hình nh liên tư ng y huy n o. Nhưng n u v n ng n nút ó nhưng ư c hi n th rõ ràng: b c nh lúc này ch ơn thu n là minh h a. Ngh ch lý M t hình nh ch a ng nh ng ngh ch lý thư ng ôi khi s làm n y sinh nh ng câu h i ơn gi n ki u như "Sông ã óng băng thì nh ng ngư i kia mang thuy n i làm gì?". Trong nh thu n thiên nhiên, ngh ch lý thư ng ư c con ngư i t o thêm trong khi ho c sau khi ch p, b i l ngh ch lý th c s trong thiên nhiên hay phong c nh là vô cùng hi m. Nhưng trong nh i s ng xã h i hay thiên nhiên hoang dã, khi mà b t kỳ m t b m t, m t i u b hay di n t nào hơi l ch so v i b n ch t v n dĩ c a nó, u có th tr thành nh ng i u kỳ l ư c. Tính huy n bí c a m t b c nh mang l i kho ng không sáng t o l n cho nhi p nh gia. Cách th c ngư i ch p khai thác y u t này th nào s ph thu c vào cách ti p c n cá nhân c a ngư i ó t i ngh thu t nhi p nh. Bài này không nh m ng h cho thuy t huy n o hóa hay ch ý t o nh ng o giác nh m bi u t m t ý nghĩa siêu hình nào ó, mà ch trình bày v nh ng ý tư ng có th làm cho b c nh huy n bí hơn, nh m m c ích tăng thêm chi u sâu, k t c u hay s c thái cho hình, hình nh có th vư t ra ngoài b n ch t sao chép ơn thu n s v t.
  8. Thông thư ng, s huy n o c a hình ư c t o ra m t cách ng u nhiên sau m t lo t quá trình ngư i ch p x lý có tác ph m cu i cùng ch không ph i hình thành m t cách có ch ích.
nguon tai.lieu . vn