Xem mẫu

  1. aoTạo mới một vãn bản Tạo mới một vãn bản Khi mới bắt ðầu mở Word, thông thýờng Word sẽ tạo sẵn cho bạn một trang vãn bản trống. Bạn có thể bắt ðầu việc nhập liệu ngay trên trang này, tuy nhiên nếu bạn ðã ðóng trang này lại thì tất nhiên là bạn phải tự tạo một trang mới. Ðể tạo một trang vãn bản mới trong môi trýờng Word 2007 bạn thao tác: • Chọn vào biểu týợng trên góc trái của cửa sổ Word 2007. • Một menu lệnh hiển thị, bạn chọn lệnh New. • Hộp thoại New Document hiển thị:
  2. • Ðể tạo mới một vãn bản trống, bạn chọn vào lệnh Blank and recent. • o Bạn chọn tiếp vào Blank Document. o Nhấn vào lệnh Create. • Tạo mới một vãn bản theo các mẫu, bạn chọn vào lệnh Installed Templates. • o Một cửa sổ các mẫu hiển thị, bạn chọn một mẫu thích hợp. o Nhấn vào lệnh Create. • Ngoài ra, nếu bạn có nối mạng Internet, bạn có thể chọn các mẫu trong mục Microsoft Office Online ðể tải về các mẫu ðýợc tạo sẵn từ trang Web Microsoft. Developer by Qis Technology