Xem mẫu

  1. Tạo HTML từ XML và XSL Thông thường, nếu bạn định nghĩa bên trong một XML file rằng nó cần một XSL để display thì Internet Exporer 5.5 sẽ tự transform XML dựa theo XSL và display kết quả trong browser cho bạn. Trong trường hợp ấy nếu bạn View Source của Webpage bạn chỉ đọc đuợc XML source mà thôi. Có thể bạn sẽ thắc mắc sao không thấy cái HTML source là kết quả của quá trình Tranform XML. Trong chương trình VB6 trình bày tại đây bạn sẽ thấy cách dùng DOM (Document Object Model) của MSXML để thực hiện công việc tương đương với IE 5.5 và save kết quả HTML thành một Webpage . Webpage nầy có thể được display, độc lập với XML, bằng bất cứ WebBrowser nào.Thật ra, ActiveX MSXML mà ta dùng cho VB6 là của IE 5.5 khi ta Project | Reference "Microsoft XML, v3.0". Chương trình mẫu Bạn có thể download chương trình mẫu TransformXML.zip để xem cách thảo chương rất đơn giản.
  2. Phần chính của chương trình nằm trong Sub Form_Load như liệt ra dưới đây. Bạn có thể xem listing và giải thích về cách transform Library.xml dựa trên Library.xsl trong bài XML, Kỹ thuật tin học nòng cốt trong tương lai. Private Sub Form_Load() Dim HTMLCode As String ' Need to Project | References "Microsoft XML, v3.0" to use DOM Dim myXMLDoc As New MSXML2.DOMDocument30 Dim myXSLDoc As New MSXML2.DOMDocument30 ' Need to Project | References "Microsoft Script Runtime" to use ' FileSystemObject and TextStream Dim Fs As FileSystemObject Dim TS As TextStream ' Display the XML file in a listbox PopulateListBoxFromFile LstXML, "Library.xml", False
  3. ' Display the XSL file in a listbox PopulateListBoxFromFile lstXSL, "Library.xsl", False ' Load the XML file myXMLDoc.Load App.Path & "\Library.xml" ' Load the XSL file myXSLDoc.Load App.Path & "\Library.xsl" ' Transform XML by XSL to give HTML HTMLCode = myXMLDoc.transformNode(myXSLDoc) ' Now Write the resultant HTML to file ' Create a FileSystem Object Set Fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' Open TextStream for Output Set TS = Fs.OpenTextFile(App.Path & "\Library.htm", ForWriting, False, TristateUseDefault) TS.Write HTMLCode ' Write the whole HTML string in one stroke TS.Close ' Close the Text Stream Set Fs = Nothing ' Dispose FileSystem Object ' Display the HTML file in a listbox PopulateListBoxFromFile lstHTML, "Library.htm", False End Sub
nguon tai.lieu . vn