Xem mẫu

 1. “T ng” các Giao th c M ng c c kỳ Ph c t p ! Quá nhi u th : o Máy tính V nñ : o Router Ph i xây d ng m ng m t cách o Các môi trư ng có T ch c truy n c c kỳ ña d ng Trong xã h i loài ngư i có c n o ng d ng T ch c không? o Giao th c o Ph n c ng, ph n m m 1: Introduction 1
 2. Ví d trong ngành Hàng Không Mua vé Tr vé cho tài v Ki m tra hành lý L y hành lý Lên máy bay Xu ng máy bay Máy bay c t cánh Máy bay h cánh Máy bay bay Máy bay bay Máy bay bay Các bư c tu n t 1: Introduction 2
 3. T ch c trong Hàng không : cách nhìn khác Mua vé Tr vé cho tài v Ki m tra Hành lý L y Hành lý Lên Máy bay Xu ng Máy bay Máy bay c t cánh Máy bay h cánh Máy bay bay Máy bay bay Máy bay bay Các t ng: M i t ng cài ñ t m t d ch v o Thông qua ho t ñ ng n i t i c a t ng o D a trên d ch v do t ng bên dư i cung c p 1: Introduction 3
 4. Phân t ng trong Hàng không: D ch v Chuy n Hành lý và Ngư i Chuy n hành lý Chuy n ngư i t c a lên sang c a xu ng Chuy n máy bay Chuy n máy bay gi a hai ñ a ñi m 1: Introduction 4
 5. Ch c năng các t ng ñư c cài ñ t Phân tán Mua vé Tr vé G i Hành lý L y Hành lý Sân bay ñ n Sân bay ñi Lên máy bay Xu ng máy bay Máy bay c t cánh Máy bay h cánh Máy bay bay Máy bay bay Các sân bay trung gian Máy bay bay Máy bay bay Máy bay bay 1: Introduction 5
 6. G i thư Linh Tokyo, sơn, Nh t B n nð Doremon Nobita Xeko Tôn Ng Không g i t ng Tôn Ng Không g i Doremon “Bánh rán” cho Doremon “Bánh rán” From : Tôn Ng Không, To : Doremon, Nh t B n “Bánh rán” From : Tôn Ng Không, To : Doremon, Nh t B n “Bánh rán” From : Linh Sơn, n ð To : Tokyo, Nh t B n Bưu c c Linh Sơn Bưu c c Tokyo Bưu c c n ð Bưu c c Nh t B n 1: Introduction 6
 7. G i Thư – Phân t ng Lá thư ð a ch trên phong bì ð a ch trên Lá thư phong bì 1: Introduction 7
 8. ð nh nghĩa Phân t ng? K thu t t ch c H th ng M ng thành các th c th ñ c l p v m t logic nhưng n i ti p nhau thành m t chu i sao cho d ch v do th c th này cung c p hoàn toàn d a trên d ch v do th c th ñ ng trư c trong chu i (t ng th p hơn) cung c p. 1: Introduction 8
 9. Khái ni m Mô hình H th ng m ISO – International Standard Organization (T ch c Tiêu chu n Qu c t ) OSI – Open System Interconnection (Mô hình K t n i các H th ng m ) D ch v – T ng s làm gì ? Giao di n – Làm th nào ñ s d ng D ch v ? Giao th c – Cài ñ t các t ng như th nào ? o T p h p các quy t c và khuôn d ng mà hai bên tham gia truy n thông ph i tuân th 1: Introduction 9
 10. Phân t ng : Kênh truy n Logic Các t ng: application transport Phân tán network Các “th c th ” link physical cài ñ t ch c năng network c a t ng n m trên application link các thi t b transport physical network Các “th c th ” link g i và nh n thông physical application application ñi p t các ñ i transport transport tác tương ñương network network link link physical physical 1: Introduction 10
 11. Phân t ng : Kênh truy n Logic data Ví d : T ng giao v n application transport transport L y d li u t t ng network ng d ng link B sung ð a ch và physical các Thông tin Ki m ack network tra Tính Tin c y ñ application link t o thành “datagram” transport data physical network G i datagram t i ñ i link data tác bên kia physical ð i ñ i tác bên kia application application transport transport transport g i biên nh n network network Ví d : H th ng Bưu link link c c physical physical 1: Introduction 11
 12. Phân t ng : ðư ng truy n V t lý data application transport network link physical network application link transport physical network link physical data application application transport transport network network link link physical physical 1: Introduction 12
 13. D li u ñi qua H th ng giao th c Các t ng l y d li u t t ng bên trên B sung thông tin tiêu ñ ñ t o ra ñơn v d li u m i (PDU) Chuy n PDU cho t ng bên dư i Bên G i Bên Nh n M application application M message Ht M transport transport Ht M segment Hn Ht M network network Hn Ht M datagram Hl Hn Ht M link link Hl Hn Ht M frame physical physical 1: Introduction 13
 14. T i sao phân t ng ? V i các H th ng c c kỳ ph c t p: C u trúc tư ng minh cho phép xác ñ nh c th quan h gi a các thành ph n m t cách rõ ràng o Mô hình tham chi u phân t ng ñã trình bày trên Chia nh chi phép b o trì, nâng c p d dàng o Thay th ho t ñ ng n i t i c a m t t ng không nh hư ng ñ n toàn b H th ng o Ví d : thay ñ i th t c ki m tra hành lý không nh hư ng ñ n các quy trình khác NHƯNG như c ñi m c a phân t ng ? 1: Introduction 14
 15. Gi s Không Phân t ng ng d ng Telnet FTP HTTP Ether- Cáp Không Môi trư ng truy n quang net dây N u không phân t ng: Khi có công ngh M ng m i ph i vi t l i các ng d ng. o C c kỳ T n kém ! 1: Introduction 15
 16. Ví d : L i ích c a Phân t ng T ng gi a : Cung c p l p tr u tư ng chung cho t t c các Công ngh truy n d n khác nhau ng d ng Telnet FTP HTTP Giao v n và M ng Môi trư ng truy n d n Ethernet Cáp Không quang dây Như c ñi m ? 1: Introduction 16
 17. The End-to-End Arguments Ch c năng ng d ng ch có th cài ñ t m t cách chính xác và ñúng ñ n v i s tr giúp t chính các ng d ng ch y t i các thi t b ñ u cu i c a H th ng truy n thông. Do v y Không th cài ñ t ch c năng như m t ñ c tính c a H th ng truy n thông The function in question can completely and correctly be implemented only with the knowledge and help of the application standing at the endpoints of the communication systems. Therefore, providing that questioned function as a feature of the communications systems itself is not possible. J. Saltzer, D. Reed, and D. Clark, 1984 1: Introduction 17
 18. Ý nghĩa c a Nguyên lý này ng d ng bi t rõ nh t v các yêu c u c a mình. Do ñó nên ñ t các ch c năng t ng cao nh t có th Suy nghĩ th t c n tr ng n u cài ñ t ch c năng t ng th p hơn, k c khi b n nghĩ r ng ñi u này h u ích cho ng d ng 1: Introduction 18
 19. Ví d : Cài ñ t tính Tin c y ñâu ? S A R L2 L2 L1 L1 L1 Gi i pháp 1: T ng m ng (t ng th p L1) cung c p tính tin c y, nghĩa là m i ch ng ñ u ph i truy n tin c y. Gi i pháp 2: Hai ñi m ñ u cu i (t ng cao L2) cung c p tính tin c y, nghĩa là ph i ki m tra t i hai ñ u và có th g i l i. 1: Introduction 19
 20. T i sao cài ñ t Tính tin c y T ng cao ? T ng th p hoàn toàn không th cung c p kh năng này o Ki u gì bên Nh n cũng ph i ki m tra l i ! N u cài ñ t t ng th p o Tăng ñ ph c t p (khó l p trình hơn) o Tăng chi phí ph tr i (hi u su t/ giá thành) các t ng th p – t t c t ng cao ph i tr giá T ng cao o Hi u rõ ñi u ki n hơn và có th l a ch n gi i pháp cài ñ t t i ưu S A R L2 L2 L1 L1 L1 1: Introduction 20