Xem mẫu

  1. Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, BHXH tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo tạm dừng trợ cấp thất nghiệp Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp tạm dừng trợ cấp bảo hiểm
  2. Tên bước Mô tả bước thất nghiệp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thuộc Sở Lao 2. Bước 2 động, Thương binh và Xã hội thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo tạm dừng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu 12 gửi Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Phòng 3. Bước 3 Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc người đang 1. hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam Báo cáo của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện về các 2. trường hợp tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
  3. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội --------------------------------------------------------------------------------------------------- Uỷ ban nhân dân .............................. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................../ TB V/v tạm dừng hưởng trợ cấp bảo ......................, ngày ...... tháng .... hiểm thất nghiệp. năm ....... thông báo Kính gửi: Ông/bà……………………………………… Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà bị tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do:
  5. 1…………………………………………………………………………; 2…………………………………………………………………………; ………………………………………………………………………… Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./. Nơi nhận: Giám đốc (Ký, đóng dấu, họ tên)
nguon tai.lieu . vn