Xem mẫu

  1. T i sao ph i có k ho ch kinh doanh? B n mu n kinh doanh? B n mu n kh i nghi p? vi c kinh doanh c a b n t ư c hi u qu cao b n ph i có m t kê ho ch kinh doanh h p lý. Có 3 lý do chính b n c n xây d ng k ho ch kinh doanh cho doanh nghi p c a b n. Chu kỳ ngành hàng 1. Quá trình nghiên c u xây d ng k ho ch kinh doanh bu c b n ph i suy nghĩ c n th n trư c khi t bút vi t. Công vi c n y òi h i b n ph i có m t cái nhìn khách quan, th n tr ng và không c m tính v toàn b công vi c kinh doanh c a mình. 2. Công trình c a b n (b n k ho ch kinh doanh hoàn ch nh) là m t công c i u hành kinh doanh h u ích, nó giúp b n qu n lý công vi c và i n ch thành công. 3. B n k ho ch kinh doanh hoàn ch nh giúp truy n t ý tư ng c a b n n các ng nghi p và là cơ s cho m i k ho ch tài chính c a b n. Ngoài ra b n k ho ch kinh doanh còn giúp b n th y trư c nh ng th thách, r i ro có th xãy n trư c khi nó tr nên quá mu n, do v y b n có th tìm gi i pháp gi i quy t ho c ngăn ng a trư c khi xãy ra. Nói m t cách khác, b n k ho ch kinh doanh có th ngăn ng a b n không i vào m t d án kinh doanh mà kh năng th t b i là quá rõ. Ba ph n c a m t b n k ho ch kinh doanh 1. Ý tư ng - Kinh doanh nghành ngh gì?
  2. - T i sao ch n nghành ngh n y? - M c tiêu xây d ng tr thành doanh nghi p m nh v m t nào? - Kinh doanh s n ph m gì? - Cơ s nào tin tư ng r ng khách hàng s mua c a doanh nghi p - i th c nh tranh là ai? - Làm th nào phát tri n n i b t trong lĩnh v c kinh doanh 2. Khách hàng - i tư ng nào là khách hàng và i tư ng nào s là khách hàng trong tương lai? - Doanh nghi p mang l i l i ích gì cho khách hàng? - Hi n có bao nhiêu khách hàng? - Doanh nghi p c n bao nhiêu khách hàng? - Cách th c khách hàng mua s n ph m là gì (hành vi)? - Hi n khách hàng mua s n ph m t i âu (kênh)? - Làm th nào khách hàng s bi t n doanh nghi p? - Cơ h i và r i ro chính c a doanh nghi p s là gì? 3. V n (ho c ti n m t) - Doanh nghi p c n bao nhiêu v n? - Làm th nào cân i thu chi và kh năng thanh toán ti n m t? - C n bao nhiêu v n lưu ng? - S kh ng ch ngân sách gì? - Làm th nào ki m tra tài chính? - Kh năng phát tri n n m c nào?
nguon tai.lieu . vn