Xem mẫu

  1. Tài s n s h u trí tu có th giúp c p v n kinh doanh như th nào? Các tài s n s h u trí tu có th giúp b n c ng c i u ki n cho vi c giành v n t các nhà u tư. ch p thu n m t ánh giá v th nh c u tr giúp v n hay các kho n vay, nhà u tư (là m t ngân hàng, m t qu c a chính ph , m t tư b n u cơ hay m t nhà xu t v n kinh doanh) s xem xét s n ph m hay d ch v c a công ty b n ưa ra có m t ti m l c th trư ng th c s hay không. Trong vi c quy t nh m t doanh nghi p hay m t k ho ch xu t kh u h s tìm ki m các b ng ch ng: Công ngh ó chưa ư c ưa ra th trư ng (hay ít nh t m t m c giá th p hơn); Có th có nhu c u cho s n ph m ó và b n s không m c ph i nh ng khó khăn chính (lu t hay v n nào khác) làm c n tr vi c b n có th thương m i hóa s n ph m c a mình. ưa ra m t chi n lư c tài s n s h u trí tu v ng ch c v i các tài li u ch ng minh v vi c áp d ng các quy n s h u trí tu , thông tin v vi c tìm ki m b ng sáng ch ch ng t công ngh c a b n không th xâm ph m b ng sáng ch c a các i th c nh tranh và (gi y phép) các h p ng v i nh ng ngư i s h u b ng sáng ch y quy n cho b n s d ng công ngh c n thi t thương m i hóa m t s n ph m cũng s ư c yêu c ub o m u tư v n trư c các nhà tư b n u cơ. S s h u các
  2. quy n s h u trí tu i v i công su t sáng t o hay nh ng i m i liên quan n d ch v hay các s n ph m mà m t doanh nghi p nh qu ng bá b o mm tm c c quy n nh t nh và do ó cũng mb o m t m c th ph n cao n u s n ph m hay d ch v ch ng minh cho các khách hàng th y ư c s thành công c a nó. Vì th , s s h u tài s n s h u trí tu óng m t vai trò quan tr ng trong vi c thuy t ph c các nhà u tư hay các nhà cho vay t o i u ki n cho doanh nghi p ó thương m i hóa các s n ph m hay d ch v ưa ra. Trong nhi u trư ng h p, m t b ng sáng ch có giá tr ơn có th m ra nhi u cánh c a cơ h i v tài chính. Các nhà u tư hay các nhà cho vay khác nhau có th ánh giá tài s n s h u trí tu c a b n theo các cách khác nhau và có th xem xét m c quan tr ng i v i các quy n s h u tài s n trí tu khác nhau. Tuy nhiên m t xu hư ng rõ ràng ang ư c phát tri n hư ng t i m c tin tư ng l n hơn i v i các tài s n quy n s h u trí tu như m t ngu n l i th c nh tranh cho các công ty. Vì th , các nhà u tư và các nhà cho vay s ngày càng t p trung vào các công ty v i m t danh m c quy n s h u trí tu ư c qu n lý t t m c dù th c t h có th g p ph i nh ng v n m i th m chí các nư c phát tri n trong khi c g ng m b o t t các quy n l i an toàn trong tài s n s h u trí tu .
nguon tai.lieu . vn