Xem mẫu

  1. Tái cơ c u doanh nghi p sau kh ng ho ng Trong su t quá trình ho t ng, doanh nghi p ph i luôn th c hi n ho t ng tái cơ c u t hoàn thi n và tìm ra mô hình, phương th c qu n tr t t nh t nh m t i a hóa l i nhu n cho doanh nghi p. Tái cơ c u là m t trong nh ng ho t ng t thân và liên t c c a doanh nghi p. Cũng gi ng như cơ th con ngư i c n hai quá trình ng hóa và d hóa t n t i, doanh nghi p cũng c n hai quá trình là u vào c a s n xu t và u ra cho s n ph m. t n t i, doanh nghi p nh t thi t ph i mb os cân b ng gi a u vào và u ra. Mu n gi ư c s cân b ng này, doanh nghi p ph i m b o bài toán năng su t lao ng h p lý, ph i th c hi n vi c tái cơ c u liên t c trong toàn b th i gian ho t ng c a mình. Sau kh ng ho ng, tái cơ c u doanh nghi p là ho t ng t t y u ph i di n ra. Gi ng như m t cơ th v a m i tr i qua cơn b o b nh, doanh nghi p sau khi “s ng sót” qua kh ng ho ng t t y u ph i tái cơ c u ph c h i và phát tri n. Th nh t, tái cơ c u v th trư ng sau kh ng ho ng. Căn c vào di n bi n c a th trư ng, doanh nghi p ph i xác nh l i ph m vi khách hàng dùng s n ph m c a mình và xác nh khách hàng ti m năng. Vi c khoanh vùng i tư ng khách hàng mua s n ph m là vô cùng quan tr ng vì i u ó s giúp doanh nghi p b t chi phí marketing, qu ng bá dàn tr i. Sau kh ng ho ng ti m l c tài chính h n ch bu c các doanh nghi p ph i t hi u qu lên hàng u, h t s c tránh các chi n d ch mang tính th nghi m, thăm dò th trư ng. T t nh t, các doanh nghi p nên khai thác t i a và ph c v t t các khách hàng truy n th ng và lâu năm tích t tài chính và ti t ki m chi phí khi v a
  2. m ib t u vư t qua sóng gió. Tuy nhiên, i v i các doanh nghi p có n n t ng tài chính v ng m nh thì nên t n d ng th i cơ m r ng th trư ng sang nhóm khách hàng m i chi m lĩnh thi ph n và t o n n t ng cho nh ng bư c phát tri n lâu dài c a mình. Th hai, tái cơ c u xác nh mô hình doanh nghi p phù h p v i th trư ng m i và chi n lư c phát tri n m i c a mình. S ng sót sau cơn bão kinh t , doanh nghi p nào cũng ít nhi u b t n thương, ti m l c doanh hi p b nh hư ng và kh năng c nh tranh c a doanh nghi p b giám sút. Vì v y, khôi ph c s c m nh, m i doanh nghi p c n ph i ti n hành tái cơ c u hoàn thi n mình cho phù h p v i th trư ng sau khi cơn bão ã tan. Bão tan là cơ h i doanh nghi p khai thác ti m năng th trư ng và tìm ki m l i nhu n. Nhưng làm ư c i u ó, doanh nghi p ph i thi t k mô hình t ch c và qu n tr m i sao cho t hi u qu cao nh t trong di n bi n m i c a n n kinh t . Doanh nghi p có th l a ch n m t trong các cách th c sau tái cơ c u doanh nghi p: • Chuy n i lo i hình công ty: Hi n nay có b n lo i hình công ty mà nh ng ngư i kinh doanh ư c l a ch n khi thành l p là: Công ty c ph n, Công ty TNHH (g m công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên tr lên), Công ty h p danh và Doanh nghi p tư nhân. Tuy nhiên, theo quy nh hi n nay, vi c chuy n i các lo i hình này sang lo i hình kia còn có m t s h n ch . Ví d , không th chuy n Công ty c ph n, công ty TNHH, Công ty h p danh thành Doanh nghi p tư nhân, không th chuy n tr c ti p Doanh nghi p tư nhân tr c ti p thành công ty c ph n... i v i m i lo i hình doanh nghi p có các ưu i m và như c i m khác nhau. Công ty c ph n có l i th v huy ng v n nhưng l i ph c t p v qu n lý n i b , t n
  3. nhi u th i gian và ti n b c ch ban hành m t quy t nh c a H i ng qu n tr , i h i ng c ông. Trong khi ó, v i công ty TNHH, kh năng thu hút v n kém hơn, nhưng l i th là s thân thi t c a các thành viên, là công ty mang tính gia ình, th t c ban hành quy t nh r t ơn gi n nên r t có th quy t nh nhanh chóng. Trư c h t, các doanh nghi p ph i xem xét m c tiêu kinh doanh c a công ty k t h p v i y u t th i cơ và l i th kinh doanh quy t nh có nên chuy n i hay không. Vi c chuy n is em l i l i ích gì và thi t h i gì t ó so sánh và ra nh ng quy t nh úng n. • Thành l p các công ty con: Sau cơn kh ng ho ng, bài h c tránh r i ro ã ư c các doanh nghi p th m nhu n. M t trong nh ng cách tránh r i ro hi u qu là thành l p các công ty con, b i vì n u l thì doanh nghi p ch m t s v n i u l ban u b ra nuôi công ty con, còn n u lãi thì s hư ng toàn b l i nhu n. Tuy nhiên vi c thành l p các công ty con s t n thêm chi phí qu n lý và t o cơ h i cho các giao d ch tư l i ư c th c hi n. Doanh nghi p nên th c hi n tái cơ c u theo hư ng này n u mu n m r ng ngành ngh kinh doanh nhưng chưa lư ng h t ư c các r i ro x y n và ngư i qu n lý công ty con là ngư i trung th c và áng tin c y. • Thành l p chi nhánh: Vi c thành l p các chi nhánh cũng là m t trong các phương án doanh nghi p tái cơ c u. Vi c thành l p chi nhánh giúp các doanh nghi p ki m tra, giám sát tr c ti p các ho t ng c a mình m t cách hi u qu và t n chi phí qu n lý. Tuy nhiên, doanh nghi p l i ph i ch u toàn b r i ro i v i các kho n n và nghĩa v c a chi nhánh i v i bên th ba vì chi nhánh là m t ơn v ph thu c c a doanh nghi p.
  4. • Chia, tách doanh nghi p: Trong kh ng ho ng có hi n tư ng n i b các ch s h u n y sinh mâu thu n. Sau kh ng ho ng ai cũng cho r ng mình nên i u hành doanh nghi p thì m i hi u qu . i u này d n n tranh ch p không th hòa gi i ư c. Chính vì v y, gi i pháp t t nh t trong trư ng h p này là chia ho c tách doanh nghi p c hai bên có th ti n hành các ho t ng kinh doanh c l p. Tuy nhiên vi c này d n n tình tr ng xáo tr n trong n i b và nh ng vư ng m c pháp lý ph c t p như thu và kho n n c a bên th ba. • Mua bán, sáp nh p doanh nghi p: Trong kh ng ho ng, vi c mua bán, sáp nh p doanh nghi p là m t ho t ng quan tr ng tái cơ c u nh m t i a hóa l i ích c a các ch s h u doanh nghi p. Vi c mua bán, sáp nh p s t o ra cơ h i chi m lĩnh th trư ng, giành th ph n và ki m soát th trư ng nh m tránh m t cu c kh ng ho ng khác có th x y ra. Th ba là tái cơ c u ngu n nhân l c c a doanh nghi p. Ngu n nhân l c n n t ng c a năng su t lao ng c a doanh nghi p và hi u qu c a doanh nghi p. Khi kh ng ho ng i qua, ngu n cung nhân l c trên th trư ng khá l n do s c t gi m lao ng nhưng a s là nhân l c ch t lư ng th p. Do ó, doanh nghi p nên b trí l i ngu n nhân l c s n có trư c khi có ý nh tuy n thêm lao ng m i. Doanh nghi p nên có chính sách ãi ng cho nh ng ngư i ã cùng doanh nghi p tr i qua cơn bão kh ng ho ng ti p t c khai thác s c sáng t o và óng góp c a h . Tuy nhiên, sau khi n nh l i t ch c ngu n nhân l c hi n có, doanh nghi p v n ph i có nh ng ng thái tìm ki m nhân l c m i áp ng v i chi n lư c kinh doanh m i c a mình. Các doanh nghi p là nh ng t bào c a n n kinh t . T ng doanh nghi p tái cơ c u t c là c n n kinh t ư c tái cơ c u. Nhưng trư c h t nhà nư c ph i tái
  5. cơ c u b ng chính sách và pháp lu t t o i u ki n cho các doanh nghi p khác phát huy hi u qu , ch y u là các chính sách thu , tài chính và t ai. ây là công c i u ch nh n n kinh t nh hư ng cho các doanh nghi p phát tri n.
nguon tai.lieu . vn