Xem mẫu

 1. C h­¬ng  3 §¸ gi  l chän  nh  ¸vµ ùa  dù n  Ç u ­  ¸ ® t ©  2001  entce­ al,I Pr i H l nc. Fundam ent s    nanci   anagem ent  e al ofFi alM ,11/ C r ed    r eat by:G egor A .K uhl eyer   D . y    em ,Ph.     C ar ol  olege,W aukesha,W I r lC l    
 2. §¸ gi  l chän  nh  ¸vµ ùa  D A §T    u ­ vµ  tÒ tong  A  Ç u ­ §Ç t  dßng i n r D ® t    ¸ ph­¬ng  p  ¸ gi  l chän  A  C c  ph¸ ® nh  ¸vµ ùa  D ® Ç u ­ t    VËn  dông  c  ­¬ng  p  ¸ gi c¸ ph ph¸ ® nh  ¸    
 3. §Ç u ­  dßng i n  t vµ  tÒ t ong  Ç u ­  r ® t    ini m   Ç u ­ Kh¸  Ö ® t  §Ç u ­ l sù  si tª dï tong  Ö n ¹  t µ  hy  nh iu  ng r hi t i ® Ó   ong  î hu    ¸tÞ  m ® it vÒ gi r cao  h¬n nh­ng  ( ch­a ch¾ c ch¾ n)tong ­  r t¬ng ai  l .    ù n  Ç u ­ D ¸ ® t  Lµ  étt hî c¸ ho¹  éng  nh Õ   Æ c  m  Ëp  p  c  t® ki t ® t   ­î t hï® c hùc  Ö n heo  c r hi t c¸ t×nh ù  t   t cô hÓ nh»m   ¹   ­î c¸ m ôc iu  Ò  a. ® t® c  c  tª ® r    
 4. Ph© n o¹  ¸ ® Ç u ­  l idù n  t    ù n  Ç u ­ ® éc Ëp D ¸ ® t  l Lµ  ¸ ® Ç u ­ m µ  Ö c ùa  dù n  t  vi l chän  hay o¹  l i bá kh«ng ¶nh  ­ëng  Õ n  Õ n  Ö c ùa  h ® ® vi l chän hay o¹  dù n  l ibá  ¸ cßn ¹. li    ù n  Ç u ­ xung  D ¸ ® t  kh¾ c Lµ  ¸ ® Ç u ­ m µ  Ö c ùa  dù n  t  vi l chän  ¸ dù n  nµy    sÏdÉn í  Ö c o¹  dù n  c tivi l ibá  ¸ kh¸    
 5. D ßng i n  tÒ cña  ¸ ® Ç u ­  dù n  t  D ßng i n  ir ( )  hi u  tÒ ®  a C :ký  Ö dÊu ­ “” Bao  gåm :C hiphÝ  Ç u ­ r     ® t ßng  h×nh hµnh  t t   cè  vµ µis¶n ­ ® éng  µis¶n  ® Þnh  t   lu  ban  Ç u  ®   ßng i n  ivµo I:Ký  Ö u  D tÒ ®   ()  hi dÊu +” “   D ßng i n  tÒ D ßng i n  tÒ =     t   n               huÇ  t       +  t        õ    hanh ý µi lt   vËn  hµnh  dù  s¶n    ¸ khidù n  ¸  n kÕ tt    hóc    
 6. D ßng i n  tÒ cña  ¸ ® Ç u ­  dù n  t D ßng i n  tÒ  t   n       huÇ  t            õ    Thu nhËp  KhÊu hao µi t   vËn  hµnh  dù  =   sau huÕ   t + s¶n  ® Þnh  cè  ¸  n                       Thanh ý  l D ßng i n  tÒ Thanh ý µi l t   thanh ý µi l t   t   µis¶n cè  s¶n t håi (hu    khidù  = s¶n    ® Þnh ßng + r  ­ vèn)lu  ¸ kÕ tt   n   hóc   ® éng       
 7. C ¸ ph­¬ng  p  ¸ gi  l c  ph¸ ® nh  ¸vµ ùa  chän  A   Ç u ­ D ® t x Payback Period (PBP) x Internal Rate of Return (IRR) x Net Present Value (NPV) x Profitability Index (PI)    
 8. Ph­¬ng  p hêigi hoµn  ph¸ t   an  vèn Payback Period (PBP) C .y  ­¬ng  t Ph §«ng  ang  ¸ gi ùa  ® ® nh  ¸l chän  dù  ¸ ® Ç u ­ ví  lÖ u  n  t  isè i sau:   D ßng i n  cña  ¸ ® Ç u ­ sÏl tÒ vµo  dù n  t   µ  $10, 000;$12,   000;$15,   000;$10,   000;vµ    $7,  ­ 000,t¬ng  øng  ic¸ n¨  õ  ® Õ n  n¨ . ví  c  m t 1  5  m   C hiphÝ  Ç u ­ ban  Ç u   µ    ® t  ® sÏl $40, . 000    
 9. Payback  i ( P) Per od PB 0                      3             5       1       2              4        ­ K      10         K      15         K      7   40        K      12        K      10        K Thêigi hoµn    an  vèn PBP)l kho¶ng hêi (  µ  t   gi cÇ n hi t® Ó  l   an  t Õ    µm cho æ ng Ých uü  t t l tÒ vµo  ­î m ong  î  c¸ dßng i n  c  ® c  ® icña  ¸ dù n  ví  vèn  Ç u ­ ban  Ç u b»ng  isè  ® t  ®    
 10. C¸ t ch Ýnh  P #1) PB ( 0                       (       4             1       2      3 a)            5       ­ K  ­    10         K      15         K (    7   40  (      K      12        K      10         K  b)   d)   K      22        K (     47      54  c) 10         K      37         K       K   C ¸ dßng i n  c  tÒ vµo PBP   =    (b   )/d a +   ­c     uü  l kÕ =    (    )/10 3 + 40 ­37    =    3 +  ( )/10 3    =  3  m 3. n¨    
 11. C¸ t ch Ýnh  P #2) PB ( 0                              4             1       2      3              5  ­ K      10         K      15         K      7   40        K      12        K      10        K ­ K      30       ­ K      ­ K       7        K 40      ­ K      18       3         K     14  PBP   =    (3K    3 +   )/10K Sè  vèn  =  3  m 3. n¨ ch­a hu  N ot  Lµm  r gi r 1  sè  dÊu hËp  t håi e:  tßn  ¸tÞ  ch÷  sau  t ph© n.    
 12. §i u  Ö n  Ò ki chÊp nhËn  P PB G i sö  ¶  nhµ  qu¶n ý  ­a a  é   hu    l ® r ® dµit håivèn  m ong  î  ® icña  ¸ l 3. year dù n µ  5  s  Li u  ¸ cã  ­î chÊp  Ö dù n  ® c  nhËn kh«ng? §­î chÊp  c  nhËn!    «ng y   hu     V×:C t sÏt håivèn  ® Ç u ­ ban  Ç u  it   an  t  ® ví hêigi nhá h¬n  5  3. n¨  3. n¨   3. n¨ . m [ 3  m
 13. §¸ gi  ­¬ng  p  P nh  ¸ph ph¸ PB ­u  i m : ®Ó N h­î ® i m : c  Ó  D Ô   Ó u    hi vµ  dông  sö   Bá    qua  u è  yÕ t gÝa r tÞ   Th­êng  ­î ¸ dông    ® c p  theo hêigi cña i n  t   an  tÒ cho  c  ¸ cÇ n hu  c¸ dù n  t (TVM ) håivèn    nhanh  Kh«ng    xem   t® Õ n  xÐ    D Ô   c  Þnh  ­î t   x¸ ® ® c hêi  gi cÇ n hi t® Ó  hu  an  t Õ   t kÕ tcÊu    dßng i n  ¸ tÒ dù n håilivèn  Ç u ­  ¹  ® t   C hØ     xem   t® ­î li xÐ   c î  Ých  ng¾ n  n h¹    
 14. C¸ t ch Ýnh  P chi t PB   Õ   khÊu 0                              4             1       2      3              5  ­ K      10         K      15         K      7   40        K      12        K      10        K ­ K       9K        6K      10.       6.      0K 40      8.      9.       7K        4K    4. ­ K    ­ 1K      21.     10.     4.      ­ 4K 40     31.     ­ 5K    ­ 8K    ­ 4K      0. PBP   =    ( 9K / 3K 4 + 2. )4. =  D ßng  4. n¨ 67  m tÒ n  ∙ Sè  i ®   vèn  N ot  Lµm  r gi r 1  e:  tßn  ¸tÞ  ch÷  sau  sè  dÊu hËp  t chi t ch­a hu  Õ   t ph© n. khÊu  håi ( =12% ) r    
 15. Ph­¬ng  p û  ph¸ t suÊtsi l       nh êinéibé I er   at ofR et n I R ) nt nalR e    ur (R I R  µ û Ö   Õ tkhÊu µ  n  R l t l chi   l c© b»ng  ¸tÞ  Ö n ¹  gi r hi t icña  c  c¸ dßng i n huÇ n r tÒ t tong ­ t¬ng ait dù n  ang ¹ I  ichi l  õ  ¸ m li()ví    phÝ  Ç u ­ ban  Ç u dßng i n a  ® t  ® ( tÒ r ban  Ç u)cña  ¸ ®   dù n  ( ) C    1         2                    I I         I                     n  ...+ +        C= + ( R R )      1+I R )             1+I R ) 1+I 1     ( R 2            ( R n    
 16.   T×m  R R I $40, 000  = $10,000   $12,     000 +   + ( R R )        ( R R ) 1+I 1 1+I 2 $15,000        $10, 000     000    $7, +     +    ( R R )       ( R R )      ( R R ) 1+I 3 1+I 4 1+I 5 T×m  û Ö  ∙  t l lisuÊt(R R    Ó  æ ng  c   I ) ® t c¸ dßng  tÒ n  Õ tkhÊu  i chi   b»ng $40, . 000    
 17. T×m  R R  t 10% ) I ( hö     
 18. T×m  R R  t 15% ) I ( hö     
 19. T×m  R R I . 10 $41, 444 . 05 X IR R $40, 000 $1,   $4, 444   603 . 15 $36, 841  X   $1, 444 . 05 $4, 603 =    
 20. T×m  R R I . 10 $41, 444 . 05 X IR R $40, 000 $1,   $4, 444   603 . 15 $36, 841  X   $1, 444 . 05 $4, 603 =    
nguon tai.lieu . vn