Xem mẫu

 1. C h­¬ng  6 Q u¶n r vèn  ® Þnh  tÞ  cè     
 2. Q u¶n r vèn  ® Þnh  t Þ  cè    • Vèn  ® Þnh  ® Æ c  i m   cè  vµ  ®Ó • Ph© n o¹  x¸ ® Þnh  t l ivµ  c  kÕ   cÊu µis¶n  ® Þnh  t   cè  • H ao  ßn  khÊu  t   m vµ  hao µi s¶n  ® Þnh   cè   
 3. Vèn  ® Þnh  ® Æ c  cè  vµ  ®i m   Ó •Tµis¶n  ® Þnh      cè  Lµ  c  ­¬ng  i n ao  éng  c¸ ph tÖ l ® chñ  u  yÕ cã  gi r ln  t   an  dông      ¸t Þ í vµ hêigi sö  dµi   •§Æ c  i m   t   cè  Þnh     ® Ó cña µis¶n  ®    ­Tham   a    gi vµo  Ò u  nhi chu  ki doanh kú  nh  ­ H ×nh  h¸      t ivËt chÊt vµ  Æ c  Ýnh  dông    ® t sö  ban  ® Ç u kh«ng hay  æ i t ® ­ i t Þ t  s¶n cè ® Þnh ® ­î  G ¸ r µi c dÞch chuyÓ n  dÇ n,t  õng  phÇ n  vµo  ¸t Þ  gi r s¶n phÈm   í. m i
 4. Vèn  ® Þnh  ® Æ c  cè  vµ  ®i m   Ó •Kh¸  Ö m   cè  Þnh    ini vèn  ® Lµ bi u hi n vÒ  m Æ t ¸ r tÒ n) Ó Ö  gi t Þ ( i  cña  toµn  t   bé  µi s¶n  ® Þnh  huéc  h÷u  cè  t së  cña  doanh nghi p    Ö     •§Æ c  i m   cè  Þnh     ® Ó vèn  ®    ­Tham   a    gi vµo  Ò u  nhi chu  ki doanh kú  nh  ­ Vèn cè ® Þnh chØ  hoµn thµnh m ét  kú l n  u© chuyÓ n sau  Ò u  nhi chu  ki doanh. kú  nh  ­ Vèn cè ® Þnh dÞch chuyÓ n dÇ n, õng phÇ n   t gi t Þ vµo chi ¸ r  phÝ ki nh doanh qua c¸ c kú ki nh  doanh.
 5. Vèn  ® Þnh  ® Æ c  cè  vµ  ®i m   Ó •Vaitß  cè  Þnh     r vèn  ® Q uyÕ t Þnh quy m « t  s¶n cè ® Þnh cña   ® µi doanh nghi p,quyÕ t® Þnh í r Ö     tit ×nh  é r ® t ang bÞ  kü hô© t  t ,c«ng  nghÖ   n¨ l ki doanh  vµ  ng ùc  nh  cña  nghi p.    doanh  Ö     •N h© n è  h­ëng  cè  Þnh     t ¶nh  vèn  ®    ­ §Æ c ® i m  ki Ó nh t  – kü t Õ huËt cña ngµnh  ki doanh. nh  ­Q uy  «  nh    m ki doanh  cña  doanh nghi p. Ö
 6. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh     l it h×nh h¸  Ó u  Ö n  •Ph© n o¹ heo  t ibi hi ­Tµis¶n  ® Þnh      cè  h÷u  h×nh t   cã  t ivËt chÊt nh­: nhµ    nh÷ng  µis¶n  h×nh  h¸    Lµ      x­ëng, ¸  t Õ  bÞ qu¶n l  ph­¬ng tÖ n   m y m ãc, hi t ý, i vËn ¶i      t …     ­Tµis¶n  ® Þnh  h×nh     cè  v«  Lµ nh÷ng t  s¶n kh«ng cã h×nh t i µi h¸ vËt chÊt  nh­: hi  C  phÝ t hµnh l Ëp doanh nghi p, Ö  quyÒ n  sö dông  Êt    ® ,chiphÝ  ua  m b»ng  t m i   ng  ph¸   nh,s¸ chÕ ,lit   nh   î hÕ ki doanh  …
 7. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh   •Ph© n o¹ heo    l it h×nh h¸  h÷u  1) t isë  (     ­Tµis¶n  ® Þnh huéc  h÷u      cè  t së  cña  N   D   nh÷ng  µis¶n  ® Þnh  Lµ  t   cè  doanh nghi p  Ö ® ∙x¸ l quyÒ n  h÷u  Ç y  ñ  Ç y  ñ    c  Ëp  së  ® ® ® ® ® èiví µis¶n.   it   ­Q uyÒ n  h÷u   së  ­Q uyÒ n  Þnh  o¹   ® ® t ­Q uyÒ n    qu¶n ý  dông  l sö 
 8. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh   •Ph© n o¹ heo    l it h×nh h¸  h÷u 2) t isë  (     ­Tµis¶n  ® Þnh huª t       cè  t  µichÝnh  Lµ nh÷ng  µis¶n  ® Þnh  t   cè  doanh  nghi p  Ö ® ang cã quyÒ n qu¶n lý vµ sö dông nh­ ng kh«ng  quyÒ n  h÷u. cã  së    ­Tµis¶n  ® Þnh huª ho¹  éng      cè  t   t® Lµ nh÷ng  µis¶n  ® Þnh  t   cè  doanh nghi p  Ö t  ng¾ n h¹ huª n cña c¸c doanh nghi p  Ö kh¸   c.
 9. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh   •Ph© n o¹ heo    l it dông  nh Õ    c«ng  ki t   ­N hµ    cöa,vËtki n r     Õ t óc ­M ¸ m ãc,t Õ tbÞ   y   hi   ­ ­¬ng tÖ n vËn t , hi t  Ph i ¶i t Õ  bÞ t uyÒ n  r dÉn ­Thi tbÞ,dông  qu¶n ý    Õ     cô  l ­ ­ên c© y l u n¨ ,  V © m  sóc vËt µm  vi c   l Ö hoÆ c cho s¶n phÈm   ­C ¸ l it     c o¹ µis¶n  ® Þnh  c  cè  kh¸
 10. H ao  ßn µis¶n  m t   cè  ® Þnh  –  ini m     Ö Kh¸ H ao m ßn t  s¶n cè ® Þnh l µi µ sù gi   ¶m dÇ n  ¸t Þ  hoÆ c  ¸t Þ  dông  gi r vµ/ gi r sö  cña  t  s¶n cè ® Þnh do t µi ham  gi a vµo ho¹   t ® éng  s¶n xuÊtki doanh.   nh  ­H ao  ßn    m h÷u h×nh  ­H ao  ßn  h×nh   m v« 
 11. H ao  ßn  m h÷u  h×nh  TSC § H ao  ßn    Ö n r ng  m vÒ hi t¹       VÒ vËtchÊt    vËtchÊtTSC §  tc    do ¸ ® éng  a  t ¶itäng, m s¸,t  r   nhi t® é,ho¸chÊt     Ö   sù      … vÒ Lµ   gi sót ¶m     ¸t Þ   ­ ng,t VÒ gi r sö  chÊtlî  Ýnh  dông  n¨ kü huËtban  ng  t   Lµ  gi Ç  cña    Æ tgi  sù  ¶m u  n  TSC §   ¸ ® dÇ vÒ m     ¸t Þr cña  VÒ gi r tÞ  TSC § do  ∙dÞch  ( ®   chuyÓ n  n,t dÇ  õng  phÇ n 
 12. H ao  ßn  h×nh  m v«  TSC §   ao  ßn  Lµ  m ßn  H m hao  TSC § do  xuÊthi n    Ö TSC §  ng  cï v«  h×nh  t n¨  ¸ dông  ­ng  Ýnh  ng,tc  nh l i1 o¹  Lµ  n m ßn    ao  ßn  gi  thao  ¸b¸ hÊp  TSC §  h¬n. do  H m xuÊthi n    Ö TSC §  cï cã  ng  v« h×nh  gi r tao  æ inh­ng  ¸tÞ r ®   l i2 o¹  Lµ  n¨   ßn  s¶n  t sù  ng,kü huËthoµn  Ýnh  hao  t do   m   ao  ßn  H m phÈm   µ  t Ö n m TSC § ¹ r ® ∙ hi h¬n. to a    v« h×nh o¹  chÊm     kú  l i døtchu  sèng.
 13. K hÊu  hao µis¶n  t   cè  ® Þnh  N guyª t c  c  Þnh  n ¾ x¸ ® khÊu  hao – TÝnh t n vµ x¸   o¸ c ® Þnh chÝnh x¸ c sè hao  m ßn cña  TSC § r t ong  çikú  nh  m   ki doanh. –  ¬  t Ých    së  r C khÊu  hao ph¶i dùa  r n    t ª nguyª n  gi TSC §: ¸  bao gåm  toµn bé c¸ c chi  phÝ m ua  s¾ m ,h×nh  hµnh  ® ­a  µis¶n  ® Þnh    t vµ  t   cè  vµo  ho¹   éng. t®
 14. K hÊu  hao µis¶n  t   cè  ® Þnh  C ¸ ph­¬ng  p  c  ph¸ khÊu  hao µis¶n  t   cè  Þnh  ® x Ph­¬ng ph¸ heo ® ­êng  p khÊu hao t t ng ph­¬ng  p  h¼ ( ph¸ b×nh  n) qu©   x Ph­¬ng ph¸p khÊu hao t ­ heo s¶n l î ng x  ­¬ng  p æ Ph ph¸ t ng  n¨   dông  sè  m sö 
 15. Ph­¬ng  p  ph¸ khÊu  hao  theo  ­êng h¼ ng  ® t M øc r tÝch  N guyª gi  n  ¸ khÊu  tong  = Thêi§ an  hao r TSC  gi h÷u  kú dông M øc r t Ých  N guyª x Tû Ö   n  l H oÆ c khÊu  hao  = gi  ¸TSC § khÊu hao  ti m :kú   rong C hiphÝ  nh  cè  Þnh  ® ­u  Ó   ® ki doanh  gi  vµ  ¸ t hµnh  s¶n phÈm   n  Þnh  ÷a  c    æ ® gi c¸ kú. N h­î ® i m :Kh«ng  c  Ó   ph¶n nh  ­î c¸ ¸ ® c  c  l ihao  ßn  h×nh  cµo  o¹  m v«  vµ  b»ng  øc  m
 16. Ph­¬ng  p  ph¸ khÊu  hao  t s¶n ­ ng  heo  lî tÝch  N guyª gi  M øc  M øc r n  ¸ khÊu  hao  = TSC § x s¶n ­ l tong  r kú Tæ ng  øc  î m ng  s¶n ­ ng í t lî ­ c  hùc Õ t tÝnh ­u  i m :C hiphÝ  nh  ® Ó     ki doanh  ­î t ® c Ýnh  t n    p  im øc  é  o¸ phïhî ví  ® s¶n phÈm   ­î ® c  to a. ¹ r N h­î ® i m :Kh«ng  c  Ó   ph¶n nh  ­î c¸ ¸ ® c  c 
 17. Ph­¬ng  p æ ng  ph¸ t sè hø ù  m   t t n¨ sö  dông   tÝch  Sè  m   M øc r n¨ sö  khÊu  hao  = dông  cßn  N guyªn  x tong  m r n¨ lsè hø  Tæ ng ¹ t i gi  ¸ t n¨   ù  m sö  TSC § dông  N hËn  t xÐ   M øc r tÝch khÊu hao  cao r tong nh÷ng  n¨   Ç u  gi   n r m ® vµ  ¶m dÇ tong  nh÷ng  n¨  i p heo. m tÕ t
 18. VÝ  ph­¬ng  p  dô  ph¸ t ng  t t n¨   æ sè hø ù  m sö  dông   M étt    µis¶n  ® Þnh  nguyª gi µ  ti u  cè  cã  n  ¸l 45 rÖ ® ång,sè  m   dông    n¨ sö  h÷u  Ých µ  n¨ .X¸ l 5  m   c  ® Þnh    chiphÝ khÊu hao  cña µis¶n  t   cho õng  t n¨N ¨  hø Sè  m   li m. t m n¨ cßn ¹ Sè i n  tÒ khÊu  hao 1 5 ( 15) 5/ x45t  15 rÖ u r=  ti 2 4 ( 15) 4/ x45t  12 rÖ u r=  ti 3 3 ( 15) 3/ x45t  9 rÖ u r=  ti 4 2 ( 15) 2/ x45t  6 rÖ u r=  ti 5 1 ( 15) 1/ x45t  3 rÖ u r=  ti 15 15           45 rÖ u            ti
 19. Ph­¬ng  p  d­  ¶m   ph¸ sè  gi dÇ n    Tû Ö   l khÊu  H Ö   ® i u  sè  Ò Tû Ö   l khÊu  = hao  b×nh  x chØ nh khÊu  hao qu© n ) 1x( 100% hao = x chØ  ® i u  H Ö sè  Ò nh khÊu  Sè  m   n¨ h÷u  hao dông M øc r t Ých  Tû Ö   x G i r cßn  l ¸t Þ  khÊu  hao  = khÊu  licña µi ¹  t   N hËn  m hao nµy  óp s¶n  hµng xÐ t Ph­¬ng  p  gi doanh  n¨   ph¸ nghi p  Ö nhanh  chãng hu   ¹  vèn  ∙øng  t håilisè  ®  
 20. VÝ  ph­¬ng  p  dô  ph¸ t ng  t t n¨   æ sè hø ù  m sö  dông   M étt    µis¶n  ® Þnh  nguyª gi µ  ti u  ång, cè  cã  n  ¸l 45 rÖ ®   sè  m   dông  n¨ sö  h÷u Ých µ  n¨ .H Ö   ® i u  l 5  m   sè  Ò chØ nh  khÊu  hao µ    c  Þnh    l 2.X¸ ® chiphÝ  khÊu  hao  N ¨cho õng  m hao m t tÒ n¨ . Sè i n  khÊu  G i r cßn ¹ ¸tÞ  li 0 ­ 45 r t 1 (40% ) 45t)=  r x( r   18t 45t  18t  27 r r–  r=  t 2 (40% ) 27t)=  8t  45t  18+10.   16. r x( r   10. r r–( 8)=  2t 3 (40% ) 16. r   48 r 45t ( x( 2t)=6. t r­ 18+10. 8+6.   9. r 48)=  72t 4 (40% ) 9. t)=  888 r45t ( x( 72 r   3. t r­ 18+10. 8+6. 48+3. 888)=  832t   5. r 5 (40% ) 5. x( 832t)=  r  45t ( r­ 18+10. 8+6. 48+3. 888+2. 3328)=  4992t   3. r 2.3328tr
nguon tai.lieu . vn