Xem mẫu

  1. Tác ph m i n nh
  2. Tác ph m i n nh và tác ph m ư c t o ra theo phương pháp tương t : Là nh ng tác ph m ư c h p thành b ng hàng lo t hình nh liên ti p t o nên hi u ng chuy n ng kèm theo ho c không kèm theo âm thanh, ư c th hi n trên m t ch t li u nh t nh và có th phân ph i, truy n t t i công chúng b ng các thi t b k thu t, công ngh , bao g m lo i hình phim truy n, phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình và các lo i hình tương t khác. Quy n tác gi i v i tác ph m i n nh: Tác ph m i n nh ư c sáng t o b i t p th tác gi . Nh ng ngư i tham gia sáng t o tác ph m i n nh (nh ng ngư i làm công vi c o di n, biên k ch, biên o múa, sáng tác âm nh c, thi t k m thu t, thi t k âm thanh, ánh sáng, m thu t sân kh u, thi t k oc , k x o và các công vi c khác có tính sáng t o i v i tác ph m sân kh u) ư c hư ng các quy n:
  3. • t tên cho tác ph m; ng tên th t ho c bút danh trên tác ph m; • ư c nêu tên th t ho c bút danh khi tác ph m ư c công b , s d ng; • B o v s toàn v n c a tác ph m, không cho ngư i khác s a ch a, c t xén ho c xuyên t c tác ph m dư i b t kỳ hình th c nào gây phương h i n danh d và uy tín c a tác gi i v i ph n sáng t o c a mình. Nhà s n xu t, o di n, tác gi k ch b n có th tho thu n v vi c th c hi n các quy n t tên tác ph m i n nh và vi c s a ch a k ch b n tác ph m i n nh. T ch c, cá nhân u tư tài chính và cơ s v t ch t - k thu t s n xu t tác ph m i n nh là ch s h u các quy n: • Công b tác ph m ho c cho phép ngư i khác công b tác ph m • Làm tác ph m phái sinh
  4. • Bi u di n tác ph m trư c công chúng; • Sao chép tác ph m • Phân ph i, nh p kh u b n g c ho c b n sao tác ph m • Truy n t tác ph m n công chúng b ng phương ti n h u tuy n, vô tuy n, m ng thông tin i n t ho c b t kỳ phương ti n k thu t nào khác • Cho thuê b n g c ho c b n sao tác ph m i n nh. ăng ký quy n tác gi i v i tác ph m i n nh: Tác gi , ch s h u quy n tác gi có th y quy n cho Trư ng Lu t n p ơn ăng ký quy n tác gi t i cơ quan nhà nư c có th m quy n. Cá nhân, pháp nhân nư c ngoài có tác ph m ư c công b l n u tiên t i Vi t Nam mà chưa ư c công b b t kỳ nư c nào ho c ư c công b ng th i t i Vi t Nam trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày tác ph m ó ư c công b l n u tiên nư c khác; t ch c,
  5. cá nhân nư c ngoài có tác ph m ư c b o h t i Vi t Nam theo i u ư c qu c t v quy n tác gi mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có th y quy n cho Trư ng Lu t n p ơn ăng ký quy n tác gi t i cơ quan nhà nư c có th m quy n
nguon tai.lieu . vn