Xem mẫu

  1. Tác d ng c a t i và rư u t i Theo BS Vũ nh thì Y h c c truy n nhi u qu c gia, trong ó có Vi t Nam, nhân dân ã dùng t i vào i u tr nhi u lo i b nh có k t qu t t. Theo ông y, t i v cay, tính ôn, hơi c, tác ng vào hai kinh can và v , tác d ng thanh nhi t, gi i c, sát trùng, tr phong, thông khi u, tiêu nh t, tiêu m... Ngư i ta có th dùng t i b ng nhi u cách khác nhau, nhưng c bi t Ai C p thì h u như nhà nào cũng dùng rư u t i. Vào th p k 70 c a th k 20, T ch c Y t Th gi i (WHO) nh n th y Ai C p là m t nư c nghèo, khí h u sa m c kh c nghi t, nhưng s c kh e chung c a ngư i dân l i vào lo i t t, ít b nh t t, tu i th trung bình vào lo i tương i cao. Th y ây là m t hi n tư ng l , WHO ã c nhi u chuyên gia y t n Ai C p nghiên c u. Các nhà y h c ã chia nhau v nông thôn và thâm nh p vào các vùng có khí h u kh c nghi t kh o sát, thu th p tài li u có liên quan n s c kh e,
  2. b nh t t. H có nh n xét chung là nhà nào cũng có m t hũ rư u ngâm t i u ng. T nhi u th k nay, ngư i dân Ai C p v n gi ư c t p quán này. Ti p ó, qua nhi u nghiên c u phân tích, ngư i ta th y rư u t i có th ch a ư c 4 nhóm b nh: xương kh p (viêm au kh p, vôi hóa các kh p, m i xương kh p), hô h p (viêm h ng, viêm ph qu n, hen ph qu n), tim m ch (huy t áp cao, huy t áp th p, xơ m ng m ch), tiêu hóa ( chua, khó tiêu, viêm loét d dày - tá tràng). Năm 1983, các nhà nghiên c u Nh t B n l i thông báo b sung thêm 2 nhóm b nh n a là b nh trĩ và ti u ư ng. H nh n xét ây là lo i thu c có hi u qu ch a b nh cao, không gây ph n ng ph . Cách bào ch rư u t i: T i khô ( ã bóc b v ) 40 g em thái nh , cho vào chai ngâm v i 100 ml rư u tr ng 40-45 , th nh tho ng l i l c chai rư u, d n d n rư u chuy n t màu tr ng sang màu vàng, n ngày th 10 thì chuy n sang màu ngh và u ng ư c. M i ngày dùng 2 l n, sáng u ng 40 gi t (tương ương m t thìa cà phê) trư c khi ăn; t i u ng 40 gi t trư c khi ng . U ng kho ng 20 ngày thì h t, b i v y c sau 10 ngày l i ngâm ti p, ngày nào cũng có rư u t i dùng. U ng liên t c su t i v i m t lư ng rư u r t nh như th , ngư i kiêng rư u ho c không u ng ư c rư u v n dùng ư c. nư c ta, ã có nhi u ngư i áp d ng bài thu c rư u t i trên c a WHO, nhưng li u lư ng thì linh ho t (th m chí có ngư i u ng t i 3 thìa cà phê rư u t i/l n) nhưng không th y ph n ng ph . Nh ng năm g n ây, các nhà khoa h c nhi u nư c ã nghiên c u phát hi n nhi u c tính tr li u
  3. quý c a t i. N i b t là tác d ng kháng khu n, kháng n m. Tác d ng kháng virus cũng ã ư c nói n. V i h tim m ch, nh ng nghiên c u m i cho th y t i có tác d ng làm gi m triglycerid và hàm lư ng cholesterol x u (LDL), nhưng l i tăng cholesterol t t (HDL) do ó làm gi m các r i lo n chuy n hóa m trong máu. T i có kh năng giúp cơ th phòng ng a ư c ung thư, ó là i u nhi u nhà khoa h c ã th a nh n; song có i u tr ư c ung thư khi nó ã phát tri n thành kh i u hay không thì chưa ch ng minh ư c, còn c n nghiên c u ti p. T i có nhi u h u ích, ó là i u rõ ràng. Tuy nhiên ã là thu c thì ph i tính n li u lư ng thích h p (thu c dùng li u quá cao cũng có h i) và các ph n ng ph , không nên l m d ng. Dùng t i quá nhi u có th gây hơi th hôi, r i lo n d dày - ru t, c ch tuy n giáp... B i v y, ch nên áp d ng bài thu c rư u t i v i li u lư ng mà WHO ã dày công nghiên c u, ph bi n. V i li u lư ng y là có tác d ng phòng và ch a ư c nhi u b nh, v i cách dùng an toàn có th dùng h ng ngày m t cách lâu dài. Bí n rư u t i Ai C p Nhi u nghiên c u cho th y rư u t i có th ch a ư c các b nh xương kh p, hô h p, huy t áp, xơ m ng m ch, viêm loét d dày… Vào th p k 70 c a th k 20, t ch c Y t th gi i (WHO) ã c nhi u chuyên gia y t n Ai C p nghiên c u lý gi i vì sao m t qu c gia nghèo như Ai C p, khí h u sa m c kh c nghi t, nhưng s c kho chung c a ngư i dân l i vào lo i t t, ít b nh t t, tu i th trung bình tương i cao. Các nhà khoa h c ã chia ra i v nông thôn và thâm nh p vào các vùng có
  4. khí h u kh c nghi t kh o sát, thu th p tài li u có liên quan n s c kho , b nh t t. R t cu c l i, h ã i n nh n xét chung là nhà nào cũng có m t hũ rư u ngâm t i u ng. T nhi u th k nay, ngư i dân Ai C p v n gi ư c t p quán này. M t s nghiên c u khác c a các nhà khoa h c phương Tây cho th y c th hơn, rư u t i có th ch a ư c b n nhóm b nh: xương kh p (viêm au kh p, vôi hoá các kh p, m i xương kh p), hô h p (viêm h ng, viêm ph qu n, hen ph qu n), tim m ch (huy t áp cao, huy t áp th p, xơ m ng m ch), tiêu hoá ( chua, khó tiêu, viêm loét d dày, tá tràng), m t ng . Năm 1983, các nhà nghiên c u Nh t B n thông báo ã b sung thêm hai nhóm b nh n a là b nh trĩ và ti u ư ng. H nh n xét ây là lo i thu c có hi u qu ch a b nh cao, không gây ph n ng ph . Nh ng năm g n ây, nhi u nư c cũng ã nghiên c u và phát hi n nhi u c tính tr li u quý c a t i. N i b t là tác d ng kháng khu n, kháng n m. Tác d ng kháng virút cũng ã ư c nói n. V i h tim m ch, nh ng nghiên c u m i cho th y t i có tác d ng làm gi m triglycerid và hàm lư ng cholesterol x u (LDL), nhưng l i tăng cholesterol t t (HDL) do ó làm gi m các r i lo n chuy n hoá m trong máu. T i có kh năng giúp cơ th phòng ng a ư c ung thư song có i u tr ư c ung thư khi nó ã phát tri n thành kh i u hay không thì chưa ch ng minh ư c, còn c n nghiên c u ti p.
  5. T i có nhi u h u ích, ó là i u rõ ràng. Tuy nhiên ã là thu c thì ph i tính n li u lư ng thích h p. Thu c dùng li u quá cao cũng có h i và các ph n ng ph , không nên l m d ng. Dùng t i quá nhi u có th gây hơi th hôi, r i lo n d dày, ru t, c ch tuy n giáp… Chính vì v y ch nên áp d ng bài thu c rư u t i v i li u lư ng mà WHO ã dày công nghiên c u, ph bi n. V i ch ng y là ã có tác d ng phòng và ch a ư c nhi u b nh, l m d ng có th d n n nh ng h u qu x u. PGS.TS Lê Văn nh (Vi n Y dư c h c c truy n) Bài Thu c Rư u T i V t li u: · 40 gram t i khô (mua 50 gram, sau khi bóc v còn ch ng 40 gram) · 100 ml rư u tr ng 45 (t t nh t là rư u lúa m i) Cách làm: 1. Thái t i th t nh 2. Cho t i vào l ã r a s ch 3. Cho rư u vào 4. Ngâm 10 ngày, th nh tho ng l c chai t i ng m rư u cho u Quan sát:
  6. M i u rư u có màu tr ng, sau chuy n d n sang màu vàng, n ngày th 10 thành màu ngh . Cách dùng: M i l n dùng 40 gi t (compte gouttes) vào bu i sáng trư c khi ăn và bu i t i trư c khi ng . Vì lư ng ít nên ch thêm nư c sôi ngu i vào thì m i u ng thành m t ng m. U ng liên t c c i. Ngư i ph i kiêng rư u không u ng ư c rư u v n có th dùng ư c vì m i l n ch u ng 40 gi t, m t s lư ng không áng k . Bí quy t: 40 gram t i như th , dùng trong 20 ngày thì h t, trong khi ph i ngâm n 10 ngày m i dùng ư c, cho nên c ph i ngâm s n m t l g i u dùng liên t c. Ch a b nh: World Health Organization ã chính th c công b rư u t i có th ch a ư c 5 nhóm b nh sau: 1. Th p kh p (sưng, vôi hóa, m i) 2. Tim m ch (huy t áp th p ho c cao, n van tim, ngo i tâm thu) 3. Ph qu n, h ng (viêm, hen, xuy n) 4. Tiêu hóa (khó tiêu, chua, viêm tá tràng, loét bao t )
  7. 5. Ng b t bình thư ng hay m t ng
nguon tai.lieu . vn