Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty...

  • 02/06/2019 06:30:06
  • 21 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết nghiên cứu tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy được sử dụng là bằng Pool OLS, REM, FEM và FGLS với dữ liệu bảng gồm 1158 quan sát trong khoảng thời gian 6 năm.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.32 M, số trang : 12

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ