Xem mẫu

  1. Câu chuy n báo chí Sưu t m và phân tích m t s câu chuy n báo chí. Bài làm Trong h th ng lý lu n v th lo i báo chí có nhi u quan i m khác nhau v vi c phân chia th lo i. T ng h p t nhi u ý ki n khác nhau cùng v i th c ti n ho t ng c a báo chí, có 3 nhóm th lo i: nhóm các th lo i báo chí thông t n bao g m: tin, tư ng thu t, ph ng v n; nhóm các th lo i báo chí chính lu n bao g m: i u tra, xã lu n, bình lu n, bài ph n ánh…; nhóm các th lo i báo chí chính lu n ngh thu t bao g m: phóng s , ký, ghi nhanh, ti u ph m, câu chuy n báo chí. Câu chuy n báo chí (ti ng Anh - Newspaper story) hay còn g i là "câu chuy n nh y c m", là m t th lo i báo chí, có quá trình phát sinh phát tri n nhi u năm trên báo chí th gi i cũng như báo chí nư c ta. N u như trư c ây các nhà báo còn e dè trong vi c s d ng th lo i này cũng như t n s xu t hi n trên m t báo c a th lo i này còn ít thì hi n nay, c bi t trong nh ng năm g n ây, th lo i “Câu chuy n báo chí” xu t hi n ngày càng nhi u. Nó không ch gia tăng v m t s lư ng mà ch t lư ng cũng ư c nâng cao m t cách áng k , tài cũng a d ng và phong phú hơn. Nó ư c công chúng ón nh n v i lòng ngư ng m và yêu thích, coi ó như món ăn tinh th n b ích, lý thú m i khi c báo, nghe ài, xem truy n hình. V y câu chuy n báo chí ư c hi u như th nào? Câu chuy n báo chí là th lo i báo chí s d ng m t s phương pháp c a văn ngh , truy n tm t c t truy n có tính th i s nóng h i n ngư i ti p nh n qua các phương ti n truy n thông i chúng. N m trong nhóm các th lo i báo chí chính lu n ngh thu t nên “Câu chuy n báo chí” v a mang c i m c a nhóm chính lu n ngh thu t l i v a có nh ng c trưng riêng c a th lo i. c i m u tiên c a “Câu chuy n báo chí” là ph i có c t truy n t t và ng n g n. C t truy n là h th ng s ki n c th ư c t ch c theo yêu c u tư
  2. Câu chuy n báo chí tư ng và ngh thu t nh t nh, t o thành b ph n cơ b n, quan tr ng nh t trong hình th c ng c a tác ph m văn h c thu c các lo i t s và k ch. Trong “Câu chuy n báo chí”, ch t li u cơ b n làm nên c t truy n chính là s ki n - ó là nh ng vi c có tác ng và nh hư ng áng k n s ph n và tính cách c a nhân v t. Trong ó, nh ng s ki n l n có th t o thành nh ng bư c ngo t quan tr ng trong cu c i nhân v t. Và ó là y u t cơ b n tác gi i n m t “Câu chuy n báo chí”. C t truy n c a “Câu chuy n báo chí” có m i liên h ch t ch v i ch , tư tư ng làm toát lên n i dung c a tác ph m. M t c t truy n lôi cu n h p d n s góp ph n t o nên s c m nh thuy t ph c c a ch tư tư ng và ngư c l i. "Dù a d ng, m i c t truy n u tr i qua m t ti n trình v n ng, có hình thành, phát tri n và k t thúc. Vì v y, m i c t truy n thư ng bao g m các thành ph n: trình bày, khai o n, phát tri n, nh i m và k t thúc". Tuy nhiên, có th tuỳ thu c vào t ng “Câu chuy n báo chí” khác nhau, ôi khi tác gi không nh t thi t ph i trình bày các thành ph n trên. i u ó c a th hi n vi c linh ho t trong sáng t o tác ph m c a t ng tác gi . c i m th hai là ch tư tư ng. Ch tư tư ng bao gi cũng hình thành t c t truy n. Ch ư c th hi n b n thân c t truy n, xung t ho c hình tư ng nhân v t thông qua các tình ti t, tính cách, n i dung câu chuy n. Ch c a “Câu chuy n báo chí” áp ng yêu c u tuyên truy n c a t báo trong t ng th i kỳ, giai o n nhưng không có tính ch t th i s "bám sát s ki n t ng ngày t ng gi ". Trong Câu chuy n báo chí, ch không tách r i tư tư ng tác ph m. Tư tư ng ây chính là s ánh giá và b c l ý nghĩa c a v n ư c th hi n, là cách gi i quy t v n theo m t khuynh hư ng nh t nh v n có l p trư ng và quan i m c a tác gi . M i câu chuy n báo chí ch nh m làm sáng t m t ch nh t nh. c i m th ba trong “Câu chuy n báo chí” là tài. tài trong “Câu chuy n báo chí” h t s c phong phú và a d ng. Th c t có bao nhiêu hi n tư ng i s ng thì cũng có b y nhiêu tài Câu chuy n báo “Câu chuy n báo chí” chí
  3. Câu chuy n báo chí ph n ánh. Tuy nhiên, nó còn nh m t t i tính th i s th hi n s giáo d c k p th i i v i công chúng ti p nh n thông tin. M c dù có th ph n ánh i s ng xã h i trên m t bình di n r ng, song như v y không có nghĩa là b t c tài nào cũng ư c ưa vào “Câu chuy n báo chí”, k c tài truy n th ng. Do v y, ng trư c b t kỳ m t hi n th c cu c s ng nào, m i nhà báo c n nghiên c u tìm hi u k tài này có th vi t ư c “Câu chuy n báo chí” hay không? c i m th tư trong Câu chuy n báo chí là k t c u. Nói n k t c u là nói n hình th c c a “Câu chuy n báo chí”. Trong m i quan h gi a n i dung và hình th c c a tác ph m, k t c u ch u s ch o và chi ph i c a ch tư tư ng, c t truy n, song k t c u cũng có nhi m v ph i t ch c sao cho ch t p trung, tư tư ng th ng nh t, th m sâu vào t ng b ph n c a tác ph m, k c nh ng chi ti t nh nh t. Thông thư ng m t câu chuy n báo chí có k t c u g m 3 ph n cơ b n: Ph n m u: gi i thi u hoàn c nh n y sinh xung t c a câu chuy n, gi i thi u nhân v t v i nh ng nét khái quát, mang tính th i s và c trưng nh t. S khái quát y nh m t o ra m t khung c nh i vào n i dung c t truy n. Ph n di n gi i câu chuy n: d n d t, trình bày nh ng bi n c , s ki n có liên quan nv n ch y u c a câu chuy n. Nh ng bi n c s ki n y cùng v i nh ng hành ng, tính cách nhân v t s làm nên n i dung cơ b n c a tác ph m. M c ích c a vi c di n gi i là giúp cho ngư i c i sâu tìm hi u khám phá nhân v t cùng v i hành ng c a h , cũng như nguyên nhân s vi c, v n trong câu chuy n. Ph n k t lu n: tác gi ưa ra chính ki n, nh n nh cu i cùng c a mình. Tuy nhiên, cũng có nhi u trư ng h p tác gi không ưa ra chính ki n mà t c gi nh n xét, ánh giá sau khi c tác ph m. c i m ti p theo trong Câu chuy n báo chí là ngôn ng . Ngôn ng trong câu chuy n báo chí là ngôn ng k ch, òi h i tính hành ng cao. ó cũng là ngôn ng c a văn h c d ng: i tho i, c tho i, tr n thu t, miêu t , t s … Ngôn ng c a “Câu chuy n báo chí” r t g n v i i thư ng, g n bó v i công chúng, giúp tác ph m i sâu vào tâm tư, tình c m c a h .
  4. Câu chuy n báo chí M t c i m n a trong “Câu chuy n báo chí” là nhân v t. Nhân v t trong “Câu chuy n báo chí” ph n ánh chính là con ngư i v i nhi u i tư ng, thành ph n khác nhau. Thông qua i tư ng ph n ánh, ý tư ng c a tác gi ư c to sáng. Nó là linh h n c a toàn b tác ph m. Trong cu c s ng m i ngư i có m t s ph n riêng nhưng trong “Câu chuy n báo chí”, câu chuy n ph i thông qua cái riêng th hi n cái chung. Do v y, nhân v t trung tâm c a “Câu chuy n báo chí” ph i th hi n ư c nh ng nét n i b t v tính cách và hành ng hư ng t i ch tư tư ng. c i m cu i cùng trong câu chuy n báo chí chính là bút pháp. Bút pháp trong câu chuy n báo chí là bút pháp tr n thu t, t s nên ngư i vi t v i tư cách là ngư i th m nh, ph i th hi n ư c cái tôi th m m nhưng năng ng, nh y bén và ho t bát hơn. Trong câu chuy n báo chí ánh giá ch quan c a ngư i vi t gi vài trò quan tr ng trong vi c nh hư ng i v i nh n th c, thái , tình c m c a ngư i cv v n ư c c p, vì v y tác gi c a “Câu chuy n báo chí” c n th n tr ng trong cách mô t , l a ch n t ng khi ưa ra ý ki n c a mình v s ki n, nhân v t.
nguon tai.lieu . vn