Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com NH NG CÁCH HAY NH T T I ƯU HOÁ CHO WINDOWN XP "Là ph n m m tăng t c Windows XP Professional t t nh t hi n nay ? B o ñ m 100% r ng có th nâng 200~300% t c ñ hi n t i c a máy b n ? Hàng ngàn ngư i ñã s d ng và ñư c nhi u r t nhi u trong s h khuyên dùng ? Buy now ñ ñón l y ti n ích quý báu này trư c khi b n ñánh m t nó trong tương lai !"..............Nghe nhiêu ñó , b n và Tôi ñ bi t là qu ng cáo nh m. Nhưng chúng ta ñôi khi v n c tin và xài th . 1 s may m n không có v n ñ gì , 1 s k t cu c b l y h u qu năng n n như không th vào l i Windows , h th ng h at ñ ng không n ñ nh như trư c , máy ch m h n , màn hình n cái ñùng...Nói không ph i gi n nhưng , Tôi ch c ch n ñôi khi b n g p tình hu ng như th . Tôi cũng ñ ng ý r ng 1 s ph n m m ñáng giá như TweakUI , PowerToys là c n thi t ñ thi t l p cho máy b n nh ng tính năng m trong Windows XP - giúp máy h at ñ ng ñúng hi u su t và c i thi n t c ñ . Nhưng ñôi khi khó cho ngư i s d ng vì chúng b ng Ti ng Anh , gi i thích m p m ,...1 bư c nh m l n s d n ñ n hư h i không ng trư c ñư c. 1 l n n a , theo câu h i c a các ngư i b n và ý ki n c a h , Tôi c g ng vi t l i h u h t các kinh nghi m s d ng Windows XP c a mình , nhưng th thu t ñã h c ñư c ñã chia s cho nhưng b n chưa bi t rành có cơ h i h c t p l i. Tôi mong r ng công s c b ra trong b bài vi t này s không là u ng phí... A\ T TAY TĂNG T C WINDOWS : 1/L y trình ñi u khi n m i nh t ñi b n : Có 1 lý do vì sao Tôi luôn ñ c p ñ n v n ñ này trong h u h t các câu tr l i v tăng t c windows XP. Là bư c ñ u tiên ph i ñ t ñư c , khi b n có trình ñi u khi n m i nh t ñ ng nghĩa v i vi c giúp cho Windows qu n lý ph n c ng t t hơn và tránh b l i hơn. Trong su t qua trình s d ng driver m i , b n ñã cho tăng t c cho Windows r t nhi u. Tuy nhiên , n u không có ñi u ki n ñ c p nh t driver cho t t c các ph n c ng , b n c g ng tìm cho ra trình ñi u khi n cho 1 s hardware ñư c xem là c c kỳ c n thi t theo th t sau : Card màn hình, Driver cho Chipset trong mainboard ( còn g i là FirmWare ). Còn nhưng ph n c ng khác như bàn phím , chu t , hay các thi t b USB thì không c n ph i ti n hành thư ng xuyên. Chúng ch nên ñư c thay th driver khi b n ñã có kinh nghi m x lý các v n ñ ph n c ng nâng cao. C gi i quy t : B n g n 1 thi t b USB vào c ng USB 2.0 trên máy mình. . . . . . . .không có gì x y ra. Không có hi n tư ng nào cho th y Windows XP nh n ra ph n c ng b n v a g n vào. B n rút ra , g n vô l i. . . . . . . .vô ích. Th t v ng , b n ñ sang 1 bên ti p t c vào Device Manager ñ tìm hi u. B n nh n th y Windows tr ch m hơn , hình b gi t , chu t di chuy n ch m ch p , shutdown lâu hơn....R t cu c cái gì ñang x y ra ? M c dù ñư c cho là h tr t t USB 2.0 , tuy nhiên Windows XP v n còn g p r t nhi u l i trong vi c qu n lý chính các c ng USB 2.0 có trên bo m ch. ði u này có th khi n b n t ơng nh n thi t b mình g p v n ñ nhưng th t ra là do Windows ñã không h at ñ ng v i driver m c ñ nh c a nó ñ i v i c ng USB 2.0. N u b n b t g p USB 2.0 Enhanced Host Controller Driver trong ph n driver USB , b n ch c ch n không s d ng ñư c 1 s thi t b HighSpeed USB 2.0. Lý do là vì trình ñi u khi n này không h at ñ ng v i 1 s USB 2.0 c a mainboard Intel. B n nên s m vào www.microsoft.com tìm b n s a l i hay driver ñ s a v n ñ này. N u b n không tìm ra hay khi download v báo thi u Service Patch 1 thì b n hãy liên h v i ñ nh n ñư c b driver s a l i này. - B n vô tình cài nh m driver cho chu t hay bàn phím và bây gi chúng không h at ñ ng ? Nh n F8 trong quá trình kh i ñ ng máy ñ vào ch ñ Safe Mode , cài l i driver cho chúng. M i th b n c n là s bình tĩnh. Th thôi. 2/Hi u ng hình nh trong giao ti p gi a Windows và ngư i dùng : B n ñ ng suy nghĩ nhi u v cái tên khá dài bên trên y. Th t ra nó ch là hi u ng ñ h a trong Windows XP thôi. Như là bóng m trên Menu Start , c a s ñ ng , bóng m trên tr chu t...T t c nh ng thi t l p y t o cho Windows m t dáng v hòan m . Nhưng s hòan m y ch ng ph i là hòan h o. Hi u ng càng chi ti t , công s c c a Card màn hình b ra càng nhi u khi n h th ng b trì tr . N u là ngư i dùng ñòi h i t c ñ và không c n rư m ra , b n hãy l ai b nhưng thi t l p m c ñ nh c a Windows XP này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð u tiên , b n vào System Properties b ng phím Windows + Pause/Break hay trong Control Panel/System ho c ch n Properties trong Menu chu t ph i c a bi u tư ng My Computer trên màn hình. Ti p ñ n , b n nhìn lên tìm th Advanced , m c Settings c a khung Performance. 1 menu m ra , b n tìm ñ n Visual Effects , ñánh d u ch n cho "Adjust for best performance". V y là xong. B n cũng có th t ñánh d u ch n cho m t s hi u ng, không b t bu c ph i b h t. - Ý nghĩa các hi u ng Animated windows when minimizing and maximizing: Hi u ng cho c a s Windows m i khi ñóng ho c m Fade or Slide menus into view: Hi u ng m -rõ d n hay lư t qua-d ng khi xu t hi n c a các Menu ( Danh sách ) Fade or Slide Tooltips into view : Hi u ng m -rõ d n hay lư t qua-d ng khi xu t hi n c a các Tooltip ( các thông báo ch d n , tr giúp ) Fade out menu menu items after clicking : Hi u ng rõ-m d n khi b n ñóng hay th c thi 1 l nh trong Menu Show shadows under menus : Bóng m bên dư i menu Show shadows under mouse pointer : Bóng m bên dư i tr chu t Show translucent selection rectangle: Hi n th khung hình ch nh t xuyên su t khi ch n các bi u tư ng Show window content while dragging: Hi n th n i dung c a s khi kéo Silde open combo boxes: R t xu ng t t -d ng ñ i v i h p danh sách ñ xu ng Slide taskbar button: Hi u ng lư t qua-d ng ñ i v i các c a s hi n th trên thanh Task bar Smooth edges of screen fonts: Làm s c nét font ch Smoot-scroll list boxes: Làm s c nét thanh cu n các h p danh sách l a ch n Use a background image for each folder type : S d ng hình n n cho các l ai folder , như MP3 , hình nh , Text ... Use common task in folders: Dùng menu ti n ích bên trái cho các folder Use drop shadows of icon labels on the desktop: Dùng hi u ng bóng ñ cho các nhãn c a nh ng bi u tư ng trên màn hình Use windows visual styles on windows and buttons: Hi u ng giao di n chung cho tòan b c a s , nút b m.. c a windows Tôi ñã li t kê ra h t các tính năng tùy ch n c a vi c thi t l p hi u ng hình nh c a Windows XP , m t s nên b ñi , còn 1 s b n n n gi l i cho tiên l i trong quá trình dùng Windows. Tùy theo m i ngư i chúng ta mà có 1 cách ch n khác nhau. ði u này không gây nguy h i cho h th ng. Th thu t : Ng ai tr b b t hi u ng hình nh , b n nên d n b t nh ng bi u tư ng trên màn hình , ph n giúp d nhìn hơn và m t ph n gi m b t s c năng cho card màn hình. N u không dùng ñ n chúng , theo ý ki n riêng , Tôi ñ ngh b n ñem Shortcut c a các ñĩa có trong máy b n ñ vào thanh Quick Lauch , trên màn hình , nh n ph i vào Arrange Icons , b ch n m c "Show Desktop Icons". V y là công vi c ñ h a trên màn hình Desktop ñư c gi m ñi r t nhi u. Nâng cao quá trình x lý các v n ñ khác c a CPU... 3/ðóng các ng d ng ñang chi m tài nguyên h th ng 1 s nhi u các ph n m m ñư c l p trình không chuyên hi n nay có ñ y trên m ng. B n vô tình t i nó v và s d ng nhưng càng ch y lâu bao nhiêu thì máy càng tr nên ch m ch p b y nhiêu....Windows b n kh i ñ ng vào quá ch m vì ph i t i nhưng ph n m m ñ nh s n. Nhi u lý do khi n cho máy b n ch m ch p năng n , nhưng y u t chính v n liên quan 1 ph n l n ñ n tài nguyên h th ng. Khi b n ñóng b t nh ng ng d ng không c n t i thì b n ñã gi i phóng 1 lư ng l n năng l c h at ñ ng c a CPU. Vì v y , ngòai vi c cài ñúng Driver , gi m công vi c cho Card màn hình , b n cũng luôn ph i chú ý ñ n CPU , b não c a tòan b máy n a. ð d p m y chương trình này , m t cách t n g c , b n ph i ghé thăm Registry và thư m c StartUp và d n t t c nh ng khóa , t p tin linh tinh. Nghe như dành cho ngư i dùng chuyên nghi p v y , b n ñ ng lo , Tôi khuyên b n , n u là ngư i m i , ñ ng nên ñ ng ch m ñ n Registry mà hãy dùng Msconfig ñ mà hi u ch nh. T Menu Start , l nh RUN , b n ñánh vào msconfig.exe. M t ng d ng s xu t hi n g m có 6 th , ñó là : General : ch n ki u kh i ñ ng http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Normal StartUp : kh i ñ ng bình thư ng Diagnostics StartUP : ch kh i ñ ng máy kèm theo nh ng d ch v , thi t b c n thi t. Không g i các ng d ng nào khác Selective StartUP : T ch n thành ph n kh i ñ ng - B n ñ ng nên ñ ng ñ n cái này n u không bi t rõ mình ñang làm gì. 2 nút b m dư i Launch System Restore - h i ph c b n sao lưu cu i cùng và Expand file - h i ph c 1 t p tin b hư h ng nào ñó. System Ini , Win Ini , Boot Ini : T t nh t là ñ yên cho chúng b n àh. Services : Nh ng d ch v ch y theo Windows. ðây là 1 trong nh ng tác v t n nhi u tài nguyên h th ng nh t. Chúng ta s tr l i ñ tài này trong ch ñ k t ti p StartUP : Nơi ch a nh ng ph n m m s ñư c g i khi Windows kh i ñ ng. C t lõi c a Ph n 3 này t p trung vào ñây. B n b ch n nh ng trình nào không c n thi t và nh n Ok hay Apply , ñơn gi n. Nhưng mà , l a ch n ñ b 1 ph n m m không ph i là ñ u d dàng. B n ñ ng v i vàng mà b h t. 1 s d ch v c n thi t cho ph n m m nào ñó. Trư c khi quy t ñ nh b 1 ph n m m , trong b ng StartUP ñó , b n ñ c m c Location dư i 1 chút. Tìm hi u k ñư ng d n ñó ñư c liên k t ñ n t p tin nào. T ñó có cơ s rõ ràng ñ an tâm l ai b nó. N u th thu t trên v n chưa ñưa cho b n 1 l i ích nào , c th tìm t p tin ñó , nh n ph i , ch n m c Properties , th Version. T ñây b n có th tìm hi u v Nhà s n xu t , phiên b n , tên th t c a t p tin ñó. M t chú ý nho nh , b n ñ ng bao gi b các ng d ng nào có liên quan ñ n ch RUNDLL32. B n có th s phá h ai 1 tác v nào ñó c a Windows. Sau khi ñã b nhưng th không c n thi t , b n kh i ñ ng l i máy là xong. 1 chút khó khăn nhưng bù l i k t qu nh n ñư c r t x ng ñáng v i công s c b ra. 4/L ai b các d ch v không c n ñ n : Như Tôi ñã nói qua Ph n 3 - Services ( các d ch v ) là 1 trong nh ng tính năng m i c a Windows XP nh m h tr tôt hơn cho các nhóm ngư i dùng WinXP như h tr m ng không dây, qu n lý SmartCard.... Nhưng n u b n không thu c nhóm ngư i dùng chuyên nghi p thì b n ñâu c n ñ n nhưng d ch v chuyên nghi p ph i không ? ðã ñ n lúc t t b t m t vài trong s chúng r i. Theo Control Panel ñ vào ñư c Administrative Tools, nhìn trong c a s b n nh n th y nhi u bi u tư ng, tìm ñ n Services và click chúng. 1 menu m i m ra , c n th n b n t ng bư c m l n c a s này ra...Trong màn này , 1 s tác v b n ph i bi t trư c khi vư t qua ñư c bao g m như sau : Mu n b 1 d ch v , b n 2 l n nh n trái lên dòng hi n th d ch v ñó .Menu m i l i xu t hi n. Ngay gi a t m nhìn m t b n , có dòng ch n m phía bên trái ghi là Startup type. trong h p danh sách ñ xu ng bên c nh, bao g m 3 l a ch n Disable ( Vô hi u hóa ) , Manual ( Ngư i dùng quy t ñ nh cho ch y hay không ) và cái ñ u tiên là Automatic ( T ch y ). Vô hi u hóa 1 d ch v nào ñó d n ñ n r c r i v sau ,b n l p t c tr l i khu v c này , m l i d ch v ñó ñ tránh g p thêm nhi u phi n ph c. N u còn do d không bi t nên ñóng d ch v nào ,Tôi s li t kê 1 s có th ñư c-b vô hi u hóa : Clipbook : B n có mu n chia s nh ng gì lưu trong Clipboard c a mình cho m t ai ñó thông qua m ng không ? Application Management : B n không dùng chung 1 m ng v i ai ñó ? B n không không có ý ñ nh ñi u khi n 1 trình nào ñó thông qua m ng ? N u không hãy vô tư mà Disable nó. Distributed Link Tracking Client : Qu n lý các Shortcut ñ n t p tin trên Server nào ñó . N u b n ñã vô hi u hóa 2 d ch v trên thì cũng nên b luôn cái này. Error Reporting : T ñ ng thông báo l i có th là 1 tính năng khá t t nhưng ñôi khi l i quá làm phi n và vô d ng. TPC/IP NetBIOS Helper : B n ch dùng cài này khi b n dùng NetBIOS trên h m ng TCP/IP c a mình. Messenger : Vào năm trư c , nh ng k Spammer ñã nh n ra 1 cách có th g i hàng tri u Spam ñ n ngư i dùng WinXP thông qua Messenger này. L ai b d ch v này là l a ch n sáng su t Remote Registry : B n có mu n ai khác ngòai b n qu n lý b não c a WindowsXP không ? Telnet : Cho phép ai ñó ñăng nh p vào máy b n và làm b t kỳ cái gì h mu n xem ra là m t ý ki n tuy t v i ñáng lưu truy n cho h u th ? Event Log : B . Nhi m v c a nó ch là ghi l i nh ng báo cáo ñôi khi khó hi u. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Fast User Switching Compatibility : N u b n không dùng máy chung v i nhi u ngư i thì vô hi u hóa cái này tăng năng l c cho máy r t nhi u. Help and Support : S tr giúp là 1 ñi u quý báu nh t là khi ta g p khó khăn. Nhưng n u b n không rành Ti ng anh và không bi t nó nói cái gì.... IMAPI CD-Burning COM Service : Th t s ra dùng Nero ghi ñĩa tr c quan hơn d ch v có s n trong WinXP này. NetMeeting Remote Desktop Sharing : Không mu n chia s v i ai b t c cái gì trên máy b n thông qua NetMeeting ? Không = Disable Remote Desktop Help Session Manager : ð ng ñ ai ñó ñi u khi n máy b n n u b n không mu n b v y Smart Card và Smart Card Helper : ...N u b n không dùng các th nh thì b n bi t ph i làm gì v i d ch v này. Task Scheduler : Qu n lý các d ch v ch y theo ñ nh kỳ hay x p s n. Tùy b n thôi Wireless Zero Configuration : B n dùng m ng không dây ? Sư ng nha. Nhưng Tôi ph i vô hi u hóa nó. Automatic Updates : B n mu n máy t ñ ng c p nh t Windows. 1 s trư ng h p quay s k t n i ñ c p nh t mà ch nhân không bi t. Tr ti n cư c hàng tri u ñ ng...Ơ...Thôi ñ Tôi d p cái này v y. N u c p nh t mà không m y hi u qu thì không c n c p nh t, ng ai tr các l h ng b o m t l n thì t vào website microsoft c p nh t thôi. B\B O M T CHO MÁY TÍNH 1/Thi t l p tư ng l a : B n không bi t tư ng l a là gì ? Hãy vào bài vi t “Tư ng l a là gì ?” ñ tham kh o. Trong tài li u này , Tôi ch g i ý nh ng phương th c b o m t ch không ñi sâu vào tính năng c a m i ph n m m. Trong h u h t chúng ta hi n nay liên k t vào h th ng m ng lư i máy tính tòan c u ñ u s d ng k t n i th ng , cho dù s d ng Modem hay Boardband , ñ u nên thi t l p cho riêng mình 1 h th ng tư ng l a t t nh m ngăn ch n các xâm nh p vào-ra b t h p pháp , mà n n nhân ñây ñôi khi là chính b n ch không ph i là máy tính. Tôi khuyên b n dùng Zone Alarm và luôn ñ nó trong ch ñ h at ñ ng m i khi b n vào Internet. ðây là 1 công c không th thi u ñ i v i chúng. H t 2/Cài ñ t trình ch ng Virus : Trình Anti-Virus ñã tr nên r t c n thi t cho máy tính hi n nay. Trái v i vi c xâm nh p b t h p pháp trên , n n nhân ñây là máy tính ch không ph i là b n. Nên 1 ngày nào ñó b n ch y 1 t p tin nh n ñư c t b c email trông r t quan tr ng r i m i nh n ra "Hình như cái này là Virus" thì n u không có trình Anti-Virus ñó , r t có th trong l n kh i ñ ng k b n không còn g p ñư c WinXP c a mình n a. Hi n tư ng này là căn b nh thư ng g p nhi u b n vì v y s h u 1 trình Ch ng Virus ñây ñư c xem là c p bách. Vào năm trư c , Tôi ñ ngh trình t t nh t là Norton Anti-Virus 2003, nhưng vì Tôi chưa có cơ h i dùng qua b n 2004 nên không th ñưa ra ñư c ý ki n nào c . Thay vào ñó , AGV 7.0 Free Edition c a http://www.grisoft.com/ , khá m i m nhưng b n hãy th qua. 1 bài vi t chi ti t v AGV 7.0 s ñư c Tôi trình bày trong tháng t i. N u b n không mu n ñ i lâu hãy v o website ñ t i b n mi n phí v xài trư c. C\TĂNG T C ð H A: ðây ch là 1 ph n nh trong b tài li u này , Tôi s lư t qua khá nhanh. B n ch c n xem qua cho bi t vì vi c overclock , cho dù b ng ph n m m cũng khá nguy hi m cho máy b n n u không c n th n. H u h t các Card màn hình hi n nay dư s c ñ ñàm nhi m m t ngu n l n vi c x lý ñi m nh và năng l c ñ qu n lý nhi u d li u g i ñ n , vì th vi c tăng t c Clock s không nh ng mang ñ n ch t lư ng hình nh t t hơn mà vi c x lý s l i càng nhanh hơn. Nhưng hãy nh r ng vi c vi c overclock s mang b n ra kh i Ch ñ b o hành , ch vì Tôi chưa nghe có ai ñã nư ng chín Card màn hình c a h qua vi c Overclock nên m i b sung 1 ph n nh v Tăng t c ð H a cho tài li u này cho các b n tham kh o. Ngòai tr các trình Overclock c a ATI hay nVidia ñã có s n , 1 trong nh ng trình Tôi thích nh t ñó là PowerStrip. T i t www.powerstrip.com hay trong Website Learning Hacking For Viet , b n cài ñ t nó vào máy r i kh i ñ ng l i. M t khi PowerStrip ñã ñư c ch y , 1 bi u tư ng Icon s xu t hi n trên System Tray , b n click ph i , ch n Performance\Configure. Lúc này c a s m i nên hi n ra, n i b t v i hai thanh d c nhi u màu bên trái, th hi n t c ñ hi n t i c a t n s c a CPU ( Aka core ) và t n s xung nh p c a b nh trên Card ( Memory clock ). Thanh trư t cho phép b n di chuy n lên ho c xu ng. ð i v i vi c tăng t c xung nh p này ( Core clock ) , b n nên làm theo t ng bư c c a em bé. Ch m , t ng kh ang 5MHz 1 l n . B n xác nh n l n n a ( Ok ) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com r i kh i ñ ng máy l i. Ch y th 1 game hay trình Benchmark , ch c ch n r ng không có s c nào thì b n ti p t c ñi lên 5Mhz n a. ð n khi b n ñã ñ n s gi n h n cho phép và không g p r c r i nào, chuy n sang tăng t c cho b nh ( Memory clock ). ð ng bao gi tăng Memory clock nhi u như Core clock vì có th d n Card màn hình b n ñ n b v c núi l a. Hơn th c t hơn là h at ñ ng ch p ch n và không n ñ nh. ðó là t t c c a ph n Tăng t c ð H a này. B n h i t i sao Tôi không ñ c p ñ n vi c Overclock nóng - thay ñ i Jumper hay thi t l p cord cho mainboard. Lý do vì nó không ñơn gi n và cũng không phù h p v i tài li u này. Nên ñành h n b n l i khi khác. D\S P X P GIAO DI N WINDOWS: Bên dư i ñây có nh ng nh ng th thu t có liên quan ñ n Registry mà Tôi ñã có d p tìm ra hay sưu t m ñư c. Trư c khi th c thi nh ng ch d n , b n nên sao lưu c n th n Registry - b não Windows vào 1 thư m c ñ ñ phòng b t tr c còn có th ph c h i l i ñư c. Kh i ch y Registry , b n vào Start , l nh RUN , ñánh vào regedit.exe Sao lưu tòan b , b n ch n File\Export t menu file c a trình Registry Editor m i hi n ra. Trong Menu b n th u sau khi click Export , phía dư i , m c Export Range , b n nh ñánh d u All r i c n th n l a tên , ñư ng d n và sao lưu b n d phòng này vào 1 thư m c nào ñó. Trái l i v i vi c sao lưu tòan b n u b n ch mu n 1 khóa con thì ñ ng ch n All mà ch n Select Branch. M i th chu n b ñã hòan t t. Hãy ñ cho nhưng khám phá ñư c b t ñ u. 1/L ai b các thư m c lưu tr không c n thi t : B n ch c ch n bi t r ng Windows có bao g m các thư m c như My eBooks , My Videos và My Music. ðôi khi b n không c n thi t dùng ñ n chúng và b n mu n xóa nó ñi - cho ñ chư ng m t ñó mà. Nhưng ch ít phút sau khi b deleted , tr l i , b n v n còn th y chúng còn n m ñ y ñó : Vào Start , l nh Run l n n a , b n ñánh hay copy dòng sao vào : Regsvr32 /u mydocs.dll M t thông báo s xu t hi n sau khi b n click Ok. T lúc này tr ñi b n có th xóa các thư m c My eBooks , My Videos và My Music. Chúng s không quay l i n a ñâu. 2/D u Recycle bin t Desktop B n ch y Registry Editor , tìm khóa HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel. Click ph i trong khu v c hi n th thông tin c a khóa , b n con New\DWORD Value. ð t tên khóa m i là {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Thi t l p giá tr cho là 1. N u b n mu n ph c h i ñ t giá tr l i là 0 3/ð i màu cho màn hình Logon : Khóa HKEY_Users\.Default\Control Panel\Colors , giá tr BackGround. ð i giá tr hi n t i thành 3 thông s màu s c RGB mà b n mu n. M i thông s Red , Blue và Green cách nhau b i kh ang tr ng. Ví d : *Màu ñen : 0 0 0 *Màu ñ : 255 0 0 *Màu Silver - B c : 241 241 241 4/D u các bi u tư ng trong System Tray : B n mu n làm cho Windows trông gi ng như không có chương trình n n nào ñang ch y hay ch ñơn gi n là mu n giao di n d nhìn hơn ? HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer và ñ t 1 khóa DWORD m i v i tên "NoTrayItems Display". Gán giá tr 1 ñ che các Icons trên system Tray và trong l n kh i ñ ng k ñ n b n s không còn th y chúng n a. 5/Vô hi u hóa tính năng xem trư c nh -Xóa khóa HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview. Nhưng b n nh sao lưu trư c. 6/H c các phím t t c a Windows : Alt + Tab : Chuy n ñ i gi a các c a s Alt + d : di chuy n d u nh c trong c a s IE ñ n khu v c Address bar Shift trong su t quá trình ñ CD vào nh m t m th i vô hi u hóa tính năng t ñ ng AutoPlay http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Phím Windows + Pause/Break d n b n ñ n system Properties Phím Windows + f m c a s tìm ki m Phím Windows + e m c a s Explorer Phím Windows + d : thu nh t t c c a s tác v E\T I ƯU HI U SU T WINDOWS XP NGÀY-QUA-NGÀY: 1/Giám sát hi u su t CPU tr c quan trên System Tray : Ch ñơn gi n là ñánh d u ch n Option\Hide when minimized trong menu file c a tác v Task Manager( Ctrl +Alt + Delete ) . N u b n mu n luôn giám sát hi u su t CPU thì có th t o 1 shorcut ñ vào StartUp là xong 2/T ñ ng d n d p c ng : B n mu n ñĩa c ng lúc nào cũng g n gàng , luôn s n sàng ch y m m m i khi b n ng i vào máy ? Tôi cũng th . V y th thu t ñơn gi n hi u qu mà ai cũng bi t là cái gì ñó ñ y chính là D n d p ñĩa c ng. Nhưng n u b n ñã ñ c ñ n ñ y c a tài li u này , ñã thao tác thành th o nh ng th thu t trên , gi ñây Tôi nên g i b n là ngư i Sành ñi u r i. ð i v i b n , ng i ñ nh n D n d p ñĩa c ng b ng tay th t m t th i gian. T i sao không ñ cho máy t ñ ng ? B n có th x p l ch nhưng không bi t......V y mu n ñư c th ta ph i ñánh dòng sau vào ( Ch Tôi ñánh thôi , b n copy r i paste )... C:\windows\system32\cleanmgr.exe /dc /sagerun: 1 C:D:e:cdcd c:\windows\prefetch del *.* /q Th ñ y b n àh. Sao khi ñã copy và dán vào 1 t p tin Text nào ñó , b n nh ñ i ki u tên file thành *.bat. M c ñích c a file Bat trên là d n d p t t c nh ng t p tin không c n thi t có trên các c ng c a b n 1 cách t ñ ng 95% ( Vì b n ph i click nó m i ch y ). T t nhiên b n có th ñ nó vào StartUp là tr thành 100% ñó thôi. 3/T t Windows nhanh : N u ñã hi u qua t trư c , ch c ch n b n bi t Tôi mu n nói ñ n cái gì. 1 shorcut. +Nh n ph i trên Desktop , b n ch n New\Shorcut. +Trong Menu trư c ðư ng d n ( Location ) , b n copy vào : shutdown.exe -s -t 0 +ðó là t t c . Nhưng th thu t ñây Tôi ñã trích lư c ra ñ n m c d dàng nh t có th . B n ñ ng lo nó s mang ñ n nhưng r c r i cho mình. 1 chút khám phá và tìm hi u s mang l i cho b n nhi u kinh nghi m s d ng máy tính hơn. +B n có th ñ i Icon cho Shorcut t t máy này như sau : Click ph i lên Shorcut - Properties , m c Change Icons trong th Shortcut. Thông báo l i s xu t hi n nhưng b n ñ ng lo c ti p t c. Menu m i s ch a các bi u tư ng Icon b n có th tùy ch n. +B n có mu n bi t Shortcut kh i ñ ng nhanh ? Không ! V y thì nó ñây : shutdown.exe -r -t 0 ð ng nói d i n a , Tôi bi t b n thích và mu n tìm hi u mà. F/T I ƯU HI U NG ÂM THANH CHO WINDOWS 1/Thi t l p ñúng d ng xu t âm thanh : N u b n gi ng Tôi, b n nghe nh c su t ngày bên máy tính ngay c khi làm vi c , khi ăn , uh , khi ăn. Nhưng cu i cùng b n cũng ph i có lúc chuy n sang dùng Headphone-Tai nghe ñ thư ng th c âm nh c vì v b n ng , b b n ng ( ñ ng nghĩ lung tung ).....Nói dài dòng như th ñ có câu m ñ u d n ñ n ch ñ chính c a chương này. ðó là b n ph i hi u rõ vi c ñ i gi a Jack c m âm thanh c a Speaker qua Headphone không ch ñơn gi n là rút ra-c m vô. Các Sound card hi n ñ i ngày nay s d ng nh ng thu t tóan nâng cao c c kỳ ph c t p ñ mã hóa xu t ra âm thanh. ð nh d ng ñ u ra này ñòi h i s thi t l p tương thích chính xác v i các l ai Speakers thông thư ng hi n nay. Nhưng Headphone là v t khác Speakers mà. Vì v y hi n tư ng b bóp méo http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ch t lư ng hay nhi u cũng là ñi u hi n nhiên. ð ch nh ñúng , n u không có trình ñi kèm s n ( như Mixer c a Creative ) , b n ñi qua Control Panel ñ n Sounds and Audio Devices. Trong khung Speaker Settings , b n nh n Advanced và ch n ki u ñ u xu t tương thích v i thi t b g n vào. 2/Hi u ch nh ch ñ âm thanh Stereo : N u b n ñã ñ t loa 5.1 hay 7.1 vào máy thông qua s h tr c a Sound card , b n v n nh n th y r ng hình-như-có-l -là âm thanh ch ñ n t 2 kênh mà thôi. Ch ng có gì l ñâu b n , vì h u h t các t p tin âm thanh MP3 hay t ñĩa CD h u h t ch là Stereo mà thôi, chúng không th ñ t ñư c ch t lư ng như DVD hay các trò chơi game Playstation 2 ñâu. May m n thay , h u như t t c các thi t b Sound card ngày nay ñ u có tính năng khuy ch ñ i âm thanh , ñư c xem như 1 b chuy n ñ i và l c l i ñ u vào c a file âm thanh ñó. Trong nh ng b khuy ch ñ i này , 1 s chia ti ng hát và ti ng bè lên 3 loa trư c , nh c c ñư c chuy n qua cac loa sau. M t s khác l i nhân ñôi ki u âm thanh Stereo lên và chia ra cho t t c các loa. B n ñã n m ñư c ki n th c t ng quát v cách th c h at ñ ng c a các sound card 4.1;5.1 ñ n 8.1 hi n nay. N u như b n ñã có 1 b ñ chơi âm thanh tuy t như v y , ñ kích h at tính năng khuy ch ñ i này b n nhìn vòng vòng h p ñ ng Sound card , n u tìm th y d u ch n cho m c CMSS hay CMSS2 nghĩa là t kh c Sound card c a b n ñã có tính năng này. 3/ð u vào âm thanh t t , ñ u ra quá t : Các chương trình khá n i ti ng như WinAmp và nhi u trình chơi DVD m c ñ nh s d ng ph n Wave-out cho âm thanh. Không may thay , Wave-out , tác v này là thông qua ph n m m ñ x lý và ng n r t nhi u tài nguyên h th ng l n năng l c c a CPU. Có th ñi u ñó không thành v n ñ n u b n ñ t vào mainboard con Pentium 4 3.2 Ghz ho c Athlon 64 FX. Nhưng b ti n ra mua Sound card t t như Creative, nForce2 có chip gi i mã âm thanh x n ñ làm gì ? Thay vào ñó b n làm t n thêm s c l c CPU ñ t gi i mã âm thanh, Tôi nh n th y ñó không là quy t ñ nh sáng su t....Bây gi b n ch c ch n hi u r i, gi i pháp ñây là dùng DirectSound ( Âm thanh truy n th ng , t m d ch v y ). N u trong b t kỳ trình Multimedia nào có thi t l p âm thanh liên quan ñ n DirectSound , b n nên ch n tính năng này nh m gi m b t công vi c ph i x lý âm thanh c a CPU. G/TH THU T M T VÀI NG D NG 1/Ch y nhanh trình g i email c a Outlook : Th nh th ang , b n ch mu n g i 1 email nhanh chóng mà không ph i m t công ch y ng OuTLoOk khá n ng n . ð ch y tác v g i mail nhanh c a Outlook , b n t o 1 Shortcut , trong m c Location , b n gõ vào "mailto:". ðó là t t c . 2/Trình TweakMP : MP là ch a vi t t t c a Media Player. Và chính xác như tên g i c a nó b n àh. N u b n ñã khám phá ñ y ñ v i TweakUI, ph n m m ñ hi u ch nh các thông s n cho h th ng Windows XP và nh ng phiên b n khác. Nhưng không , ñ i TweakMP này, b n s s p thay ñ i các thi t l p cho trình nghe nh c khá n i ti ng ñư c ñi kèm theo WinXP - Windows Media Player.B n có th ch nh cho th i gian xu t hi n thanh công c trong ch ñ Tòan màn hình t t nhanh hay ch m hơn, hay vài hi u ch nh nh trong vi c copy âm thanh t CD . Tuy r ng nh ng hi u ch nh có trong TweakMP không nhi u nh ng b n update s h a h n nhi u tính năng m i hơn. Download - 231 Kb http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TĂNG T C LƯ T WEB V I MILIKI DIALUP ACCELERATOR Như các b n ñã bi t, trong th i gian g n ñây ph n m m Propel Accelerator không còn s d ng ñư c n a do s serial ñăng kí ñã h t h n và m t ph n n a là do có quá nhi u ngư i s d ng. Kickin Internet Accelerator thì cũng ch ng kh quan là bao, còn Proxyconn Accelerator thì xài ch ng khác nào là …..cư i rùa lư t web. Vì v y, trong quá trình tìm ki m trên m ng tôi ñã phát hi n ra ph n m m Miliki Dialup Accelerator. Nguyên lý ho t ñ ng c a ph n m m này nói chung ñ u gi ng v i các ph n m m nói trên nhưng n u so sánh thì có th vư t qua Kickin Internet Accelerator và Proxyconn Accelerator. Còn ñ i v i Propel Accelerator thì không th sánh b ng ñư c, các b n bi t r i ñ y vì Propel chính là ph n m m ñ u tiên ñi tiên phong trong công ngh thông minh là nén hình nh và thông qua m t server nư c ngoài, do ñó nó luôn chi m ưu th hơn h n so v i các bi n th c a nó. Nhưng dù sao ñi n a trong lúc ch ñ i Propel có m t s serial m i thì Miliki Dialup Accelerator cũng ñáng ñ b n chú ý và quan tâm ñ n. Ph n m m có giao di n thân thi n và r t d s d ng. Ưu ñi m c a ph n m m này là cho phép dùng thư trong vòng 7 ngày ch không như nh ng cái kia là b t ph i ñi n vào s ñăng kí r i m i cho s d ng. Khi cài ñ t xong s có m t bi u tư ng hình vuông ch A ñ t dư i khay ñ ng h h th ng c a b n . B n Click chu t ph i vào bi u tư ng và ch n Setting. Trong ph n Speed Setting, b n kéo hai thanh trư t xu ng phía dư i cùng n u mu n tăng t c ñ duy t Web và Mail, kéo hai thanh trư t lên trên n u b n quan tâm ñ n ch t lư ng hình nh (cũng gi ng Propel, Poxyconn và Kickin). Trong ph n Automatic, ñánh d u vào ô ki m n u b n không mu n xu t hi n thông báo khi ch y chương trình. Nói chung t t c ñ u r t ñơn gi n, b n ch c n quan tâm m t tí là s s d ng thành th o ngay. ð download ph n m m này b n có th vào ñ a ch http://www.download.com/ sau ñó gõ t khoá là Miliki. Hy v ng ph n m m này s giúp ñ các b n m t ph n nào trong khi ch ñ i s serial m i c a Propel Accelerator. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TĂNG T C LƯ T WEB V I KICKIN INTERNET ACCELERATOR Trong báo LBVMVT s 46 ñã có nói ñ n hai ph n m m tăng t c lư t web r t hi u qu là Propel Accelerator và Proxyconn Accelerator. Nay xin ñư c gi i thi u ñ n b n m t ph n m m n a là Kickin Internet Accelerator. V i ch c năng hoàn toàn gi ng v i hai ph n m m trên nhưng t c ñ kh quan hơn nhi u. Sau khi cài ñ t và ch y chương trình, s có m t bi u tư ng ngư i v n ñ ng viên n m dư i khay h th ng. Ban click chu t ph i lên chương trình và ch n ph n Setting ñ hi u ch nh m t s ch c năng theo ý mu n c a mình • Trong th Image Quality, b n kéo thanh trư t v phía bên ph i ñ tăng kh năng nén hình nh ho c kéo v phía bên trái ñ gi m xu ng. N u b n tăng t i ña kh năng nén hình nh thì trang web mà b n truy c p s ñư c load xu ng nhanh hơn. • Trong th Connection, b n ñi n tên s d ng và m t kh u ñ có th s d ng ñư c chương trình (tên s d ng và m t kh u này s ñư c nhà s n xu t c p cho b n khi b n mua chương trình này), b n có th b m vào Advanced ñ xem thêm chi ti t v Server Port và Local Listening Port, các thông s này ñ u d ng m c ñ nh s n nên theo tôi b n không c n ph i ch nh s a gì c , tuy nhiên n u b n là m t ngư i thích tìm tòi thì b n có th ch nh l i ñ tìm cho mình các thông s t t hơn. • Trong th Features, t i ph n Multimedia s có hai ô ki m là Enable Macromedia Flash compression (cho phép nén nh ng file Flash) và Block in-page advertisements (Ch n l i nh ng ph n qu ng cáo) b n có th ch n ho c không ch n. • Trong th Update s là ph n gi i thi u v phiên b n mà b n ñang s d ng, và mu n c p nh t phiên b n m i hơn thì b n b m vào nút Update Now, chương trình s t ñ ng c p nh t cho b n. Chương trình có dung lư ng 1.21 Mb, b n có th t i v b n dùng th 5 ngày t i ñ a ch http://www.kickininternet.net/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TĂNG T C ð MODEM TRONG WINDOWS 98 N u m y tính ñang dùng MODEM ñ k t n i Internet b n có th ng r ng mình ñã khai thác t i ña t c ñ truy n d li u c a MODEM, nhưng th c ra thì không b i t c ñ truy n d li u c a c ng COM b h n ch không cho phép d li u truy n v i t c ñ t i ña ñ c i ti n t c ñ c ng COM hãy th c hi n các bư c sau: Click start, ch n settings> Control Panel và m System. Click lên tab Device manager, và click vào d u “+” g n dòng Ports (COM & LPT) Ch n c ng MODEM s d ng, click vào properties, sau ñó click lên tab Port Setting, và thi t l p t c ñ c truy n d li u Bits per Second (s bit ñư c truy n trong m i giây) là 115200 bps. *Chú ý: 1. 115200 bps là t c ñ maximum c a m t c ng COM chu n. ðôi khi b n g p tr c tr c khi ñ t giá tr này cho c ng COM c a máy mình, hãy ch n m t giá tr khác th p hơn trong trư ng h p ñ t t c ñ chu n. 2. N u không bi t ch c MODEM c a mình ñang s d ng c ng COM nào ñ truy n d li u, h y click chu t vào d u “+” ngay bi u tư ng MODEM trong Control Panel, sau ñó ch n MODEM c a b n, click chu t lên Properties và ch n tab Modem. 3. T c ñ l n nh t Windows 98 truy n thông v i MODEM ñư c tìm th y trong Control Panel > Modems, click vào nút Properties tren tab General. M c ñ nh thì Windows 98 ch n m t t c ñ v a ph i t c không th p hay cao quá nh m m c ñích ng n ng a s m t mát d li u trong trương h p máy tính c a b n có c u hình th p. N u ñang s d ng m t máy tính ch y quá nhanh (ch ng h n như 80486 ho c pentium), h y xác l p t c ñ nhanh hơn ñây. N u ng d ng báo l i d li u, hãy h th p t ñ xu ng. 4. Ta có th dùng ti n ích System Monitor (sysmon.exe) ñ theo dõi xem quá trình trên có b l i hay không. Ti n ích này có s n trong b Windows 98, hãy thêm chúng n u máy b n chưa có b ng cách dùng Add/remove programs trong Control Panel ch n tab Windows setup, double click lên entry System tool và ch n System Monitor. *Lưu ý: Ta ph i dùng chương trình ñ cài ñ t ch ñ t c ñ cao http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T I NGUYÊN WEBSITE VÀ DUY T NGO I TUY N V I OFFLINE EXPLORER EXPRISE ðây là ph n m m r t hi u qu trong vi c mang "toàn b " website v máy tính c a b n ñ duy t offline. V i kh năng t i site c c nhanh và t i m t cách ñ y ñ website v i c nh ng file audio, video, flash và nh ng link có trong site, nh ng link download v.v... Duy t site sau khi t i v không khác gì khi duy t online. T i v và ti n hành cài ñ t t i http://www.metaproducts.com/ , file cài ñ t 2.18 MB . Khi kh i ñ ng chương trình yêu c u ñi n thông tin v website c n t i : ñ a ch , m c ñ , d ng file cho phép t i và gi i h n kích thư c file có th ñư c t i. Sau khi ñi n ñ thông tin, b n ch vi c ch cho chương trình mang website v cho b n. Tuy nhiên b n có th nh p ô Address ñ a ch website và ch n "level" và click "Download" n u như b n mu n t i ñ y ñ mà không c n ñi u ch nh gì. Ngoài ra b n có th thay ñ i c u hình cho chương trình tương thích v i máy tính c a b n b ng cách vào menu View -> Option : Internet : b n ñi u ch nh cho phù h p v i d ng ñư ng truy n c a b n , s lư ng k t n i, c ng k t n i, t c ñ và công vi c sau khi hoàn thành vi c t i site như t t máy, disconect hay exit kh i chương trình v.v.. Proxy Server : cái này r t quan tr ng ñ i v i dùng vnn1268 , chương trình s không th t i ñư c n u không có proxy thích h p, b n ch vi c nh p các proxy vào ñúng d ng c a nó n u c n thi t kèm theo c ng c a proxy (riêng HTTP Proxy thì không th thi u). Advanced : bao g m nh ng tuỳ ch n nâng cao, b n có th thay ñ i thư m c ch a website download trên máy thay cho thư m c m c ñ nh là C:\download\ , các d ng file nén ñư c t i và ch c năng báo cáo vào email, ICQ hay báo ñ ng b ng âm thanh sau khi hoàn thành công vi c. Chương trình có ch c năng resume ñ ti p t c t i site sau khi g p s c b disconect hay m t ñi n, treo máy v.v.. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hãy th và c m nh n kh năng tuy t v i c a OEE. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com SYSTERAC XP TOOLS - B CÔNG C ðA NĂNNG CHO WINDOWS XP Systerac XP Tools là chương trình t ng h p t ng h p m t s công c r t h u d ng cho máy tính c a b n như tăng t c h th ng, t i ưu k t n i, s a ch a c ng, registry…v i giao di n tuy t ñ p và r t d s d ng. Accelerator: tăng t c cho h th ng và registry. B n ch vi c ñánh d u tích vào các ô tương ng và b m Next là chương trình s t ñ ng t i ưu hóa h th ng và registry cho b n. Disk Cleaner: d n d p các file rác, file t m, các file sinh ra trong quá trình s d ng m t chương trình nào ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Disk Doctor: trong m t th i gian dài ho t ñ ng ch c h n c ng c a b n s b hư h ng và sinh ra các bad sector. Ti n ích này giúp b n phát hi n ra và s a ch a các bad sector ñó, n u không s a ñư c nó s l p ñ y ch ñó ñ tránh ghi file lên ñó. Internet Booster: tăng t c ñ k t n i internet. B n ch n lo i k t n i mà mình ñang s d ng r i nh n nút accelerator là hoàn t t. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Memory Optimize: có cơ ch ho t ñ ng tương t như các chương trình ch ng phân m nh Ram. Problem Solver: khi b n cài ñ t hay s d ng m t chương trình nào ñó có th s sinh ra nh ng l i làm nh hư ng ñ n h th ng c a b n. Ti n ích này s phát hi n ra nh ng l i ñó và s a ch a chúng. Registry Doctor: tìm và s a nh ng l i c a registry như b gãy liên k t, kh i ñ ng, font… Shredder: ti n ích này giúp b n xóa vĩnh vi n file hay thư m c mà không cho chương trình nào khôi ph c l i ñư c. V i dung lư ng 7,27MB tương thích v i WindowsXP/2003 b n có th t i b n dùng th t i ñ a ch http://www.systerac.com/. Mong b n c m th y hài lòng khi s d ng chương trình này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com SYSTEM MECHANIC 4 PROFESSIONAL - CHƯƠNG TRÌNH QU N LÍ H TH NG PC ðA NĂNG N u b n mu n qu n lí máy tính c a mình m t cách t t nh t thì System Mechanic là chương trình b n nên dùng. Chương trình ñư c tích h p nhi u ch c năng bao g m : clean, fix, maintain (qu n lí main, ram), Optimize (tinh ch nh c u hình h th ng) và protect (b o v máy tính). Chương trình c a hãng ph n m m "iolo Technologies" dung lư ng file cài ñ t 33.3MB t i t i www.iolo.com , giá bán là 69.95 USD. V i giao di n ñơn gi n, ñ p và thân thi n s giúp b n d dàng trong vi c s d ng mà không g p b t kì tr ng i nào. Th Clean : +Get rid of Junk Files : tìm và xoá nh ng file h ng , làm s ch h th ng và làm thoáng không gian ñĩa c ng tránh treo máy. +Clean up your Tracks : ch c năng này gi ng như chương trình "Tracks Eraser Pro" dùng ñ xoá d u v t trên Internet và sau m i l n làm vi c như Document History, Run History, v.v.. +Eliminate Duplicate Files : tìm và xoá nh ng file rác và file l không rõ ch c năng ho c ngu n g c b o v máy tính và làm tr ng ñĩa c ng. +Eliminate Web popups: kh năng ch n popup không mong mu n t nhưng trang web l làm tăng t c load web khi duy t . Th Fix : +Fix Registry Problems : tìm và s a ho c xoá nh ng khoá b h ng trong Registry b ng cách ch nh l i các value c a key, ñ i v i nh ng key không còn thích h p n a thì s thông báo cho b n ñ "xin c p phép" ñươc xoá. ð i v i ch c năng này thì tôi th y System Mechanic m nh hơn nhi u so v i "Registry Medic", SM tìm th y và s a ñư c nhi u khoá và nhanh hơn RM. +Purge invalid uniunstallers: hi n th nh ng chương trình ñư c cài ñ t và g b không dúng qui cách làm ch m h th ng, chương trình s ch l nh c a b n sau khi xem xét. +Fix broken shortcuts : s a nh ng shortcut b ñ t gãy và xoá nh ng shortcut h ng ho c không tìm th y file ngu n. +Recover Deleted Data : ph c h i l i nh ng d li u ñã xoá. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Th Maitain: ñáng chú ý nh t là "PC Maintenance Wizard" , hai ph n còn l i b n có th t tìm hi u , nói chung là không c n thi t. Trong ch c năng này có thêm ch c năng tìm và di t Spyware. B n ch vi c ch n và click "Start" , máy s báo cáo sau khi hoàn thành công vi c. Th Optimize : bao g m nhi u ch c năng nh t như tăng t c , thi t ñ t c u hình cho Internet, qu n lí chương trình Startup, tăng t c truy su t c ng, c u hình cho h th ng và theo dõi và gi i phóng RAM khi c n thi t ho c theo l ch do b n ñ t, qu n lí Cache. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Th Protect : b o v máy tính c a b n v i nh ng ch c năng di t Spy và Virus, xoá t n g c d li u ñã b xoá, ch p hình Monitor và t o ñĩa Boot máy tính, block nh ng trang web không lành m nh . Tóm l i ñây là ph n m m c n thi t nh t cho nh ng b n nào mu n dành ñi u t t cho máy tính c a mình. B n nào không có kh năng "Buy" thì tìm crack http://www.freeserials.com/ , http://www.crackfinds.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com S D NG DI N ðÀN MI N PHÍ C A FORUMHOSTER.COM Trên Echip s 85 có bài vi t gi i thi u v Di n ñàn c a DK3 nhưng ñó là di n ñàn lo i phpbb ( PHP Bullentin Board ) , L n này xin gi i thi u cho các b n m t di n ñàn mi n phí tương t nhưng thu c lo i IPB ( Invision Power Board ) . ðó là d ch v mi n phí c a Forumhoster.com . Nó s cung c p cho b n m t di n ñàn mi n phí có dung lư ng là 50 MB và băng thông là 1 GB / Tháng ( T m xài ñư c ! ) N u b n ch u tr ti n thì s ñư c ưu ñãi 250MB dung lư ng , Băng thông vô tư và không có qu ng cáo , Ngoài ra còn ñư c upload b ng Ftp ñ ch nh s a thay ñ i Skins , thêm MOD cho di n ñàn . Cách ñăng ký t i Forumhoster - Trư c tiên b n c n vào http://www.forumhoster.com/ và Gõ tên di n ñàn mu n t o r i ch n Signup Now ! - Sau ñó khai báo Username , Password , Email …. ði n ñ y ñ các m c có d u * . - Trong ph n Please give a description of your forum : b n cho bi t m t s thông tin miêu t v Di n ñàn , sau ñó ch n lo i d ch v mi n phí ho c tr ti n 5 Usd / tháng . ðánh vào các ô ñ ng ý trư c khi nh n Sign Up Now ! ; - Th là b n ñã ñăng kí xong rùi , b n ch c n ng i ch Forumhoster g i Email kích ho t t i r i nh n vào ñư ng link kích ho t r i “v nhà” n u b n không mu n ch ñ i b i vì Forumhoster c n r t nhi u th i gian ñ t o di n ñàn cho b n . Sau khi h t o xong s g i ti p lá thư th hai cho bi t ñư ng d n ñ n di n ñàn , trang qu n lý c a di n ñàn ….. À ! Quên chưa nói , ðư ng d n ñ n di n ñàn c a b n s có d ng data.forumhoster.com/forum_têndi nñàn ( hơi b dài nh !). V y là b n ñã có m t Di n ðàn IPB mà không c n ph i l p trình gì c nhưng n u b n không thích cái tên mi n thu c lo i trong h m này b n có th ñăng kí các tên mi n mi n phí như .tk , .co.nr ….. Qu n Lý Di n ðàn http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn