Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I LOGO KH I ð NG WIN98 N u b n ñã ñã chán v i bi u tư ng logo c a windows lúc kh i ñ ng hay t t máy và b n mu n thay ñ i nó thành bi u tư ng c a riêng mình. V i vài bư c làm ñơn gi n sau ñây tôi hi v ng s ñáp ng ñư c mong mu n ñó c a b n. - ð u tiên b n hãy ch n ba hình nh nào ñó ñ làm logo cho riêng mình. - Ti p theo b n dùng m t chương trình x lý nh như ACDsee hay photoshop … ñ i kích c c a ba hình nh ñó thành 320 x 400 pixels và ñ i v d ng 256 màu. Tôi s hư ng d n qua cho các b n cách làm b ng chương trình khá thông d ng là ACDsee(tôi ñang xài b n ACDSee 6.02 PowerPack ): ð thay ñ i kích c nh b n nháy ñúp nh mình mu n làm vi c ch n Modify\ Resize .Sau ñó b n b ch n ô Preserve Aspect Ratio.Ti p theo ô Width b n gõ 320 và ô Height b n gõ 400 và ch n Done + ð thay ñ i v 256 màu b n ch n Modify\change color Depth\256 Colors + Cu i cùng b n nh n vào bi u tư ng ñĩa m m ñ save ô save file type b n ch n là BMP-windows bitmap và nh n save. + B n hãy lưu chúng dư i d ng file.bmp và ñ t tên l n lư t là logo.bmp, logow.bmp, Logos.bmp (trong ñó logow và logos là hai logo s hi n ra khi t t máy tính còn logo.bmp s hi n ra khi kh i ñ ng vào win98) + Sau ñó b n l n lư t ñ i ñuôi c a chúng thành .sys Lưu ý: n u máy b n không hi n lên ñuôI c a các file thì b n hãy vào view\foder options ch n tap view b ch n ô “Hide file extensions for known file types” và ch n ok +Cu i cùng b n hãy copy file logo.sys vào ñư ng d n C:\ và 2 file logos.sys , logow.sys vào thư m c C:\windowsBây gi b n ch còn vi c restart l i máy ñ xem k t qu công vi c v a xong. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I BI U TƯ NG ðĂNG NH P TRONG WINDOWS XP Các bi u tư ng s n có trong Windows XP tuy r t ñ p nhưng máy nào cũng có, b n có th t o cho mình m t d u n riêng d dàng ch trong vài phút: • T o 1 nh có kích c 48x48 pixel, chép vào folder My Picture, nên ch n lo i nh avatar thư ng s d ng trên các forum. • Vào Control Panel|User Account, nh p vào Account c a b n r i ch n “Change my picture”. • Ch n “Browse for more pictures”, ch n nh b n ñã chép s n, nh n Open. • B m nút Start ñ th y bi u tư ng ñã thay ñ i, n u trình Start b n dùng theo ki u Windows cũ thì dùng l nh Log off ñ ñăng nh p tr l i. • Sau này dù có “táy máy” xóa nh trong folder My Picture thì Windows XP thông minh v n gi l i “chân dung” c a b n! TH T TI N L I V I VIRTUAL CONTROL PANEL B n có th download chương trình t i ñ a ch http://www.linkexe.com/ dung lư ng kho ng 622 Kb và hoàn toàn mi n phí. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T T C TRONG M T V I SUPER UTILITY 1.9 Trên các bài báo trư c có nh ng bài vi t r t hay v các chương trình như: Backup l i driver c a máy b n, mã hoá file, xoá registry, b o v thư m c, Uninstal ……… Nhưng các s n ph m ñó ch có tính năng riêng l . V i chương trình Super Utilities Pro 1.9 b n s làm ñư c t t c ñi u ñó ch b ng nh ng cú nh p chu t ñơn gi n. ðây là m t s ch c năng quan tr ng trong chương trình t ng h p này. • 1. System cleaner o Disk cleaner : xoá nh ng flie t m và các file h ng trong win, nó s làm cho máy b n nh nhàng làm vi c hơn o Registry cleaner: xoá b nh ng registry không c n thi t, ngoài ra nó còn có ch c năng khôi ph c nh ng registry ñã m t (b n ph i chú ý ñ n ch c năng này n u b n chưa rành v registry) o Startup Organizer: Cho bi t nh ng file ñư c n p trong quá trình kh i ñ ng, ngoài ra b n có th b b t nh ng cái không c n thi t. o Uninstall Plus: li t kê nh ng chương trình ñã cài trong máy và b n có th g b nh ng chương trình không quan tr ng. o Mermory Turbo: M t chương trình v ram khá t t, cho phép xem và gi i phóng ram. • 2. Privacy Prector o Folder Guard: Nghe tên b n có th ñoán ñư c ch c năng này. ðó là b o v thư m c o Tracks Washer: b o v t ng thành ph n ñã ch y trong máy và các th linh tinh khác. o Super ExeLock: Mã hoá, b o v file exe. V i nó b n không c n ph i cài ExeProtect n a o Super Shedder: xoá file và thư m c, không cho các chương trình khôi ph c khác có th l y l i ñư c n a. Ngăn ng a trư ng h p có ngư i mu n l y d li u c a b n khi b n ñã xoá d li u ñó. o Super MenuGuard: B o v nh ng th liên quan ñ n Start menu http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • 3. System Maintenance o Windows Mannager: Hi n th nh ng chương trình ñang ch y trên windows. o Process Mannager: Xem t t c nh ng file ñang ch y trên win, k c nh ng file h th ng o IE Protector: B o m t IE, tinh ch nh nh ng th liên quan ñ n IE, ngoài ra v i ch c năng này cũng s làm cho b n th y lư t Web nh nhàng hơn. o Super Undelete: M t công c Scan l i t t c nh ng th ñã xoá trong win mà không còn n m trong s t rác. • 4. Special Tools : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com o Auto Shutdown: ñ nh gi t ñ ng t t máy v i nó b n không c n cài các chương trình ñ nh gi t t máy khác. o Driver Backup: m t công c gom driver c a máy b n l i r t m nh. Nó có th dò tìm t t c các driver trong máy b n và b n có th gom thành m t file .exe t ñ ng cài ñ t. o Folder Analyzer: t ñ ng gom m t thư m c hay chương trình thành file t cài .exe, v i ch c năng này b n có th gom t t c các chương trình c a cá nhân b n thành 1 file và chép vào Cd, r t ti n l i cho vi c sao lưu d li u. o Super Shell: Ch nh nh ng th linh tinh trong windows gi ng ch c năng c a Tweak UI. Ngoài ra trong chương trình này còn r t nhi u th ñang ch b n khám pha, v i giao di n hi n ñ i c a chương trình này nó là m t th c n trong b sưu t p chương trình c a b n. download và dùng th chương trình này trong 14 ngày t i ñ a ch http://www.superlogix.net/ dung lư ng 3.17M giá c a nó là 45$ cho b n pro. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O TRANG WEB ALBUM NHANH CHÓNG V I DIGIPHOTO GALLERY Hi n nay vi c t o m t trang Photo Gallery (trang trưng bày nh) không còn khó khăn v i dân l p trình Web chuyên nghi p, h có th t o ra nh ng phòng nh tuy t ñ p và d dàng s d ng v i các ngôn ng l p trình Web ñ ng như PHP, ASP, CGI…nhưng nó l i r t khó khăn cho nh ng ai m i “t p t nh” vào ngh . Trong trư ng h p này, DigiPhoto Gallery s là tr th ñ c l c cho b n. Chương trình tương thích v i m i Windows, dung lư ng 1,05 MB, giá 24,95 USD. T i b n dùng th t i ñ a ch http://www.wizard-soft.com/digi/ . DigiPhoto Gallery r t d s d ng, ñưa b n qua 5 bư c hư ng d n thao tác theo th t r t phù h p v i “ngư i m i h c” như hình 1. • Bư c 1: B n có th b qua bư c này và chuy n sang ph n Add Pictures. • Bư c 2: B n có th nh n vào nút Add ñ ñưa nh ng t m hình ñ p nh t c a mình vào d án và có th nh n nút Delete ñ xóa, nh n nút Up – Down ho c 2 nút Sort ñ thay ñ i th t , dùng 2 nút Rotate ñ ch nh l i góc ñ c a các b c nh ñó. • Chú ý: Sau khi nh n nút Add và ch n xong nh s có m t b ng thông báo hi n ra như hình 2, h i b n có thích t o và xem ngay Gallery này không ?. B n hãy b m nút Close ñ b qua, n u b n “nóng lòng” mu n xem ngay thì có th nh n vào nút Create and view my gallery now. • Bư c 3: Gallery Options (tùy ch n c u hình Gallery). T i ph n này, b n ph i xác ñ nh ñư ng d n ñ n thư m c ch a toàn b Album và các thông tin như tiêu ñ , màu s c, hi u ng, hình n n, ñ dài r ng c a Gallery & Thumbnails sao cho phù h p v i nhu c u, và m c ñích s d ng Photo Gallery c a b n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Bư c 4: T o Photo Gallery. B n ph i ñánh d u ch n vào 3 m c: Create HTML (t o trang Web Album dư i d ng HTML), Create Thumbnail images (t o nh ñ i di n), Create Images (t o nh g c). Ti p theo b n nh n vào nút Create Gallery, sau khi hoàn thành vi c t o Album, chương trình s h i b n “Gallery ñã ñư c t o, b n có thích xem xem nó ngay bây gi không ?”. ð n ñây b n có th nh n Yes ñ xem th trình ñ “ñì-zai” c a mình ñ n ñâu ! • Bư c 5: (Save Gallery) B n có th nh n vào nút Save Project ho c Save Project As ñ lưu l i t t c nh ng gì mình ñã làm h i nãy ñ n gi vào m t t p tin dư i d ng .tnp ñ sau này có th d dàng ch nh s a l i thông s , mà không ph i làm l i t ñ u. • Công vi c ñ n ñây xem như ñã hoàn t t, bây gi b n có th upload t t c các file trong thư m c g c mà b n ñã ch ñ nh bư c 3 lên m ng và m i m i ngư i ñ n thăm quan “phòng trưng bày nh” do b n thi t k . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T TIA SÉT TRONG PHOTOSHOP Cách làm tia sét như sau : • Bư c 1 : M m t hình m i kích thư c 400 x 300 pixels; Nh n phím D trên bàn phím ho c ch n màu trên thanh công c , ñ ch n màu n i là màu ñen và màu n n là màu tr ng sau ñó cũng trên thanh công c b n ch n 'Gradient tool' . Trên hình b n gi chu t và kéo xu ng phía dư i kho ng 2/3 chi u r ng hình, b n s có m t hình tương t như hình 1 • Bư c 2 : Bây gi b n cch n menu Filter>Render>Different Clouds.... b n có hình như hình 2 • Bư c 3 :B n ch n menu:: Image>Adjust> Invert. Bây gi b n ñã có hình thù c a m t tia ch p r i, v i bư c ti p theo b n s làm cho nó gi ng tia ch p hơn.... ta có hình 3 • Bư c 4 : ch n menu :Image>Adjust>Levels. Kéo các mũi tên qua ph i ho c trái ñ có hình v a ý (bình thư ng b n ch c n kéo mũi tên gi a qua phía ñ u cùng bên ph i là ñư c). ta có hình 4 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Bư c 5 : và bây gi là ph n t o màu cho tia ch p b n ch n menu Image > Adjust>Hue/Saturation b n di chuy n các con ch y trong b ng l a ch n này ñ có ñư c tia ch p h p d n. như hình 5 • Và cu i cùng ta có hình như sau : Chúc các b n thành công nha http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O SERVER O V I CHƯƠNG TRÌNH ABYSS WEB SERVER X1 & QUAY PHIM MÀN HÌNH V I CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45 B n ñã t o xong m t trang web b ng ngôn ng ASP hay CGI... B n mu n Test th ngay trên máy tính c a mình trư c khi upload lên Hosting, nhưng vi c cài ñ t m t server không h ñơn gi n, vì th mà Abyss Web Server X1 ( Abyss ) ra ñ i. Tuy chương trình này có dung lư ng r t nh 148KB, nhưng có ñ y ñ các tính năng và r t d s d ng. B n có th t i Abyss Web Server X1 t i ñ a ch http://www.ngockhoi.us/. Sau khi t i file abwsx1.exe, hoàn thành vi c cài ñ t, b n vào Start > All Program > Abyss Web Server > click Abyss Web Server X1 ( icon có hình qu c u ). Trong l n kh i ñ ng ñ u tiên, chương trình s h i b n có mu n truy c p nhanh vào web server hay không ? B n ch n NO n u không mu n vào ngay web server và icon chương trình s n m dư i khay h th ng, n u b n mu n truy c p ngay vào Web server thì hãy ch n YES và lúc này dư i khay h th ng b n s th y có m t bi u tư ng hình qu c u ñang quay (ch x y ra khi web server ñang ho t ñ ng), t i màn hình ñ u tiên chương trình s ñòi b n khai báo username và password, ñây chính là account c a ngư i qu n lí (ngư i ñ u tiên ch y chương trình), sau khi khai báo xong, b n nh n nút OK và chương trình s ti p t c yêu c u username và password ñ ñăng nh p vào trang qu n lí (b n ch c n ñi n ñúng username và password như ñã khai báo lúc ñ u). Login thành công, chương trình s ñưa b n vào màn hình qu n lí v i 6 m c: • Server Configuration: C u hình server: ñư ng d n ñ n thư m c ch a chương trình, server. B n nh n vào button Advance ñ xem chi ti t vi c qu n lí server: ngư i dùng, tham s server, tham s CGI, SSI, MIME, ñư ng d n ñ n thư m c ch a file CGI, b ng ñi u khi n Access... • Server Status: B n có th bi t ñư c tình tr ng c a server t i m c này. • Access Statistics: Thông tin v các lư t truy c p vào web server.. • Help and Support: Giúp ñ và h tr khi b n s d ng chương trình. • Console Configuration (c u hình b ng ñi u khi n): B n có th thay ñ i c ng Port c a server, account c a ngư i qu n lí. • About Abyss Web Server: Nh ng thông tin v b n quy n, tác gi , nhà s n xu t... Sau khi thay ñ i, ch nh s a các thông tin c n thi t trong trang qu n lí, b n có th gõ ngay vào ñ a ch trang ch (Homepage) c a website o này t i ñ a ch http://127.0.0.1/ hay http://localhost/ . Lúc này t i trang ch , b n s nhìn th y m t trang web m c ñinh c a Abyss. N u b n mu n thay trang ñó b ng trang web c a mình, http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n ch c n copy trang web c a mình vào C:\Program Files\Abyss Web Server\htdocs và tương t b n có th xây d ng m t h th ng website o t i thư m c này. Ghi chú: Chương trình n m dư i khay h th ng s có nh ng menu ñáng chú ý như: Show console...(N u ch n m c này b n s ñư c ñưa ñ n trang qu n lí), Browse Website...(Ch n m c này b n s ñư c ñưa ñ n trang ch c a website), Run và Stop (tình tr ng c a web server)... QUAY PHIM MÀN HÌNH V I CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45 B n ñang c n m t m u phim tài li u ñ hư ng d n m i ngư i v c máy vi tính và ñ c bi t b phim c a b n c n ñư c ñưa lên trang web ñ cho nh ng v khách ghé thăm website c a b n ti n theo dõi, nhưng bi t ph i làm sao ? Khi h u h t các chương trình quay phim màn hình ñ u xu t ra file riêng tương ng v i m i chương trình ho c các file media như avi, mpg…Chúng r t t n dung lư ng và th t là b t ti n khi nhúng vào website. ð gi i quy t nh ng v n ñ này ta nên dùng ñ n chương trình ScreenFlash. B n có th t i b n dùng th 7 ngày t i ñ a ch file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI05.047/www.ngockhoi.us, chương trình tương thích v i m i Windows và có dung lư ng 1.75MB . Chương trình có giao di n khá n và r t d s d ng. ð quay phim màn hình ta c n th c hi n qua các bư c ñơn gi n như sau: 1. T o m t m u phim m i (Create new project) : Hãy click vào File > New ( Ctrl+N ). Sau ñó s xu t hi n m t c a s m i :Project name: Tên m u phim Project directory: Hãy click vào nút “Browse” ñ ch ñư ng d n ñ n thư m c c n xu t b n phim. Click nút “Next” ñ chuy n qua bư c th 2. 2. Ch n ki u b t hình ( Choose capture mode ): Có 3 s l a ch n, b n c n ph i ch n m t ki u thích h p v i môi trư ng làm vi c c a mình và b m nút “Next” sau khi ch n xong. Capture window action: V i tuỳ ch n này, b n có th l a ch n m t c a s , t t c các ho t ñ ng c a b n trong c a s này s ñư c ghi l i. Capture screen action in an appointed rectangle: Khi ch n m c này, b n có th kéo lê m t vùng có hình ch nh t trên màn hình, t t c các ho t ñ ng trong vùng này s ñư c ghi l i. Capture full screen action: T t c các ho t ñ ng trên màn hình ñ u ñư c ghi l i. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Capture from Window: bư c th ba này, b n c n ph i ch n nh ng m c sau ñây: Capture mode ( ki u b t hình ): Ki u m c ñ nh là GDI và ki u th 2 là DirectX. Ch n phím nóng N u b n mu n ghi c âm thanh thì ñánh d u ki m vào ô Record sound (Click vào nút Setup ñ ch n ngu n âm thanh t : Microphone ho c Computer) Và cu i cùng, click vào nút “Finish” ñ hoàn thành quá trình ch n. 4. Ti n hành quay phim: Lúc này dư i ñáy khay h th ng s xu t hi n m t icon hình trái bóng. B n hãy click chu t ph i vào icon ñó và click vào “Start recoder” (ho c dùng phím nóng) ñ b t ñ u quay. Sau khi quay xong b n có th dùng phím nóng như ñã ch n bư c 3 ñ k t thúc quá trình quay ho c click chu t ph i vào icon và ch n “Stop recoder” . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5. Xu t b n tác ph m: M t l n n a click chu t ph i sau khi quay xong và click ch n “Popup ScreenFlash”. Bây gi , giao di n c a chương trình ñã tr l i như cũ nhưng lúc này nó có thêm m t c a s , ñó là khung m u phim b n v a quay xong, click nút “play” trên thanh công c ho c nh n Enter ñ xem l i tác ph m c a mình. N u b n ñã c m th y “ưng ý” thì hãy click vao button Flash ho c Ctrl+E ñ xu t b n m u phim này. M u phim này s ñư c xu t ra dư i d ng m t file Flash ( *.swf ) và ñư c nhúng s n vào m t trang web, b n ch c n copy ño n code c a file flash dán vào trang web, ti p sau ñó copy file flash ñó ñ n cùng thư m c v i trang web c a b n, th là xong !. B n upload lên server và ch d n các “h c viên” c a mình ñ n xem phim hư ng d n c a “sư ph ”, h s r t thích thú và “hi u bài” nhanh hơn. Chú ý: Nh ng hư ng d n trên ch ñơn thu n giúp b n ghi l i nh ng hành ñ ng khi làm vi c trên máy vi tính, chương trình này còn r t nhi u ưu ñi m khác như: t o nút b m, chèn hình nh, âm thanh, các hi u ng hình nh…N u bi t k t h p m t cách nhu n nhuy n, tôi nghĩ các b n s t o ra ñư c nh ng thư c phim h t s c h p d n và sinh ñ ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T T M BƯU THI P ð P V I ARCSOFT MULTIMEDIA MAIL 3.0 B n ñang xa nhân m t d p l t t hay m t d p nào ñó b n mu n t o và g i cho b n bè hay ngư i thân m t t m bưu thi p th t ñ p qua email thì ArcSoft Multimedia Email 3.0 s là l a ch n t t giúp b n th c hi n vi c này m t cách ñơn gi n và nhanh chóng. Giao di n c a chương trình khá ñ p và ñơn gi n. Mu n t o m t t m bưu thi p b n ph I qua 6 bư c b n có th d dàng nh n th y ngay ñ nh màn hình. Bư c 1: ch n nh n n bưu thi p(h1). B n có th ch n nh ng t m nh có s n trong các m c (nh n vào mũi tên ñ xu ng c nh ch Baby Time ñ ch n m c) c a chương trình ñ làm nh n n c a t m bưu thi p ho c nh n vào add ñ l y thêm các t m nh bên ngoàI làm nh n n. Bư c 2: Ch n nh ho c phim ñ cho vào bưu thi p. m c này b n cũng có th s d ng nh ho c phim có s n c a chương trình ho c ch n add ñ ñưa phim bên ngoàI vào v i ñ nh d ng .avi Bư c 3 : vi t l i chúc. ðây là ph n b n có th vi t m t l i chúc lên m t t m thi p (ch nên vi t m t ho c hai câu). B n có th ch n ki u ch màu s c… Vi t xong b n nh n OK r i dùng con tr chu t di chuy n ch ñ n v trí mu n ñ t Bư c 4: Add nh c vào thi p. Chương trình ñưa cho b n hai l a ch n • Add from file: b n có th l y m t ño n nh c có s n trong máy và add vào thi p • Record New Message: B n có th tr c ti p thu âm gi ng mình ñ lưu vào t m thi p Bư c 5 : Vi t n i dung thi p (h2) :ñây là nơI b n vi t các l i chúc m ng, tâm s vào m t sau t m card ,ngưòi g i, ngư i nh n, tiêu ñ thi p. ð cho thêm ph n phong phú b n hãy click vào ô select stamp ñ ch n cho t m thi p m t con tem bưu ñI n. Làm xong b n có th ch n m c save as ñ lưu l i trong máy (nên lưu dư i d ng exe) ho c g i luôn cho b n bè qua email b ng cách ti p t c bư c 6. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 6 : Attach vào email. ðây là lúc b n g i cho ngư i thân hay b n bè s n ph m mình v a t o. Chương trình cho b n hai ñ nh d ng ñ g i theo email (attach) là file.exe và .mov (B n nên ch n exe vì máy nào cũng có th xem ñư c). Hi v ng v i ph n m m này b n có th có m t t m thi p ñ p ñ t ng b n bè hay gia ñình m t cách nhanh chóng.Ph n m m có dung lư ng 34.9MB tương thích v i Win 98/Me/2000/XP .B n có th download b n dùng th t i ñ a ch http://www.arcsoft.com/downloads/MultimediaEmail.exe ho c http://www.download.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T M U FLASH TEXT TH T N TƯ NG V I “MIX- FX” 1. T o m t m u Flash Text th t n tư ng v i “MIX- FX” B n ñang mu n t o nh ng m u Flash th t tuy t ñ ñưa vào website c a mình, nhưng nh ng chương trình như Swish hay Macromedia Flash làm b n n n lòng vì nó r t ph c t p mà m t design nghi p dư như b n thì không th thi t k ñư c gì v i nh ng chương trình ñó. Vì th mà “Mix-FX” ra ñ i ñ kh c ph c nh ng yêu c u mà các ph n m m t o Flash khác không th có ñư c. M c dù ph n m m này còn r t nhi u y u ñi m. Chương trình này giúp b n t o Flash m t cách nhanh chóng v i nhi u hi u ng khác nhau r t ñ p, b n ch c n ñi n thông s cho các m c: Text, Text Effect, Background Effect, Movie Settings và nh n vào nút Update ñ xem trư c. Sau ñó nh n vào nút Save s hi n ra h p tho i “Save options” và b n ti p t c ch n cách xu t file Flash (chú ý: m c weblinks b n hãy ñi n ñ a ch website mà b n mu n khi ngư i xem click vào m u Flash ñó nó s chuy n ñ n ) và “Ok”. Chương trình tương thích v i m i Windows, dung lư ng 868KB, b n có th t i phiên b n 1.4 t i ñ a ch www.ngockhoi.us và g i e-mail cho tác gi bài vi t ñ l y serial. 2. Làm nh ñ ng t ngu n Video b ng công c GIF MAKER c a HEROSOFT B n ch c n th c hi n qua các bư c sau v i công c Gif Maker c a Herosoft là ñã "t u" ñư c ngay cho mình m t t m nh ưng ý t videoclip mà mình thích. Nào chúng ta cùng b t ñ u ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Kh i ñ ng chương trình: Vào Start > All Programs > Herosoft HeroVideo > Tools > Utility > click vào MPEG To GIF • Ch n file Video c n t o nh Gif: Click vào button Video File > M t c a s s xu t hi n và b n s tìm ñ n file c n x lí và nh n OK ( ñây chương trình h tr các file có d ng *.MPG, *.DAT, *.MPA, *.VOB…) • Thành ph n file nh t o ra: B n hãy ch nh s a các thông tin trong m c Out Gif Setting ñ t o ra m t file nh theo ý mu n như: chi u dài, chi u r ng , kho ng th i gian nhanh ch m, ñ sáng t i và các hi u ng khác c a nh. • Th c hi n công vi c: B n hãy click vào button Save As ñ lưu file nh gif mình t o nên. Sau ñó nh n vào button Start c a Gif Maker ñ b t ñ u công vi c t o file. N u b n ch mu n t o m t ño n nào ñó trong toàn b videoclip thì ph i bi t k t h p 2 nút: Stop và Seek m i có th t o ra nh Gif như ý. Bây gi b n ch ñ i cho m c Complete ñ y màu xanh là xong. Th t ñơn gi n ph i không ?.Bây gi b n ñã có th xem b c nh ñó ñư c r i ñ y ! B n th y nó có sinh ñ ng như cái Videoclip c a mình không ? http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T FEEDBACK ðƠN GI N CHO TRANG WEB C A B N B n c n t o m t b ng trưng c u ý ki n( FeedBack) cho trang web c a b n nhưng l i không mu n s d ng các d ch v mi n phí c a Dk3 , Bravenet hay Hotplugins …. Vì chúng không ít thì nhi u cũng có chèn vào qu ng cáo trên Trang ñó . M t ñi u n a , là b n không th thay ñ i ho c ñi u ch nh cho Feedback ñó khi s d ng nh ng d ch v ñó . Vì lí do ñó , trong Bài vi t này , tui xin gi i thi u cách vi t m t Feedback ñơn gi n b ng HTML . Trư c tiên , b n c n có m t chương trình thi t k Web như Frontpage , Dreamweaver hay c Notepad cũng ñư c . Sau ñó t o File feedback.html ho c tên nào ñó tùy ý b n . N u m File b ng Notepad , b n ch c n Gõ vào ño n mã sau. N u b n s d ng Frontpage thì hãy chuy n qua so n th o dư i ch ñ HTML thay vì Normal . Còn DreamWeaver , hãy gõ ño n mã trong c a s Code … ð an mã 1 : Tênb n: ð a ch Email c a b n: Website c a b n : Chèn ño n mã này vào b y kỳ ch nào mu n ñ t FeedBack , Thay th mailto : you@you.com b ng ñ a ch Email c a b n . Trong ñ an mã này , khách ch c n khai báo tên , ñ a ch Email, website . N u b n c n khách khai báo thêm các th khác như Qu c gia , Sinh nh t …. b n có th thêm vào các ñ an mã tương t như : xxx :
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T i sao b n l i thích t báo ñó : ðo n Mã 2 ðo n mã 3 : B n nghĩ gì v Website này ? Tuy t V i Hay Khá Tui có th làm hơn th ðo n Mã 3 ðo n mã 4 : B n mu n có thêm chuyên m c nào trên Web ? Di n ñàn S Lưu bút Album nh Kho Download http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn