Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DÀNH CHO CÁC MÁY THU C CHIPSETS INTEL® 810/810E/815/815E/815EM Chào các b n, ñ i v i dân nhà nghèo chúng ta khi ph i ñang s d ng máy tính thu c th h “h i n m” thì vi c làm th nào cho máy ch y h t công su t là ñi u r t c n thi t. Vi c s s ng các ph n m m tăng t c máy tính như Hare, Speeder XP tuy cũng hi u qu nhưng nhi u ngư i l i khuy n cáo không nên s d ng nhi u vì s gây ra tác d ng ph …Vì th , ñ i v i các máy tính Pentium III thu c các lo i Chipsets Intel® 810/810E/815/815E/815EM thì tôi có m t gi i pháp kh quan hơn, các b n hãy lên trang c a intel ( http://www.intel.com/) ñ download driver m i nh t ñ i v i dòng Chipsets này v i t khóa tìm ki m là “Driver Revision: 6.13.01.3196”. Sau khi download driver này v (kho ng 4,29 MB), cài ñ t và kh i ñ ng l i máy, các b n th ch y ng d ng 3D nào ñó mà lúc trư c máy mình c ch y cà gi t th xem, ng d ng này s ch y m t cách mư t mà , trơn tru m t cách b t ng . Th vào Start\Run, gõ dxdiag ñ hi n b ng: Các b n th y ñó, sau trư c khi cài ñ t driver này, b nh card màn hình c a tôi ch là 4 MB mà thôi, sau khi cài ñ t xong, nó ñã tăng lên ñư c 32 MB r i ñó, lúc này máy tôi ch y các ng d ng 3D cũng nhanh hơn nhi u r i. Ví d trư c khi cài ñ t driver này, máy tôi có cài ph n m m ScreenSaver Earth 3D, máy ch y không n i ph n m m ScreenSaver này vì thi u b nh . Sau khi cài ñ t xong, máy ch y m t cách trơn tru, th t ñáng ng c nhiên, ph i không? T i sao các b n l i không th nh ?? http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð C TÍNH VÀ K THU T C A CHIPSET PENTIUM IV Gi i thi u chung: Các l ai Chipset Pentium IV ñ u s d ng Mainboard có Socket 478 và có Bus t 400~800 Mhz.Tùy theo m i lo i mà có h tr (Support) công ngh siêu phân lu ng(Hyper-Threading-Technology). ð c tính t ng h Chipset: H Chipset ð c tính chung Tên Chipset ð c tính riêng Intel 845 H u h t các lo i chipset Intel 845, Intel -Cache:256K Intel 845 ñ u có t c ñ Bus 845GL -Support:SDRAM 133 t 400~533 Mhz và h tr Mhz,DDRAM 200~266 Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng -Support HDD Ultra ATA như k t n i các thi t b 100~133. ph n c ng như:k t n i -Support AGP 4X m ng LAN, ñi u khi n sound card, card AGP… Intel 845E,Intel -Cache:256K 845GV,Intel 845G -Support:DDRAM 266 Mhz. -H tr công ngh siêu phân lu ng.(Hyper- Threading-Technology) -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 845GE,Intel -Cache:256K 845PE -Support:DDRAM 333 Mhz. -H tr công ngh siêu phân lu ng.(Hyper- Threading-Technology) -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 848 H u h t các lo i chipset Intel 848 -Cache:512K Intel 845 ñ u có t c ñ Bus -Support:DDRAM 266~400 t 533~800 Mhz và h tr Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng -H tr công ngh siêu như k t n i các thi t b phân lu ng.(Hyper- ph n c ng như:k t n i Threading-Technology) m ng LAN, ñi u khi n -Support HDD Ultra ATA sound card, card AGP… 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz -Support AGP 8X - support: Pentium 4 prescoott, … Intel 850 H u h t các lo i chipset Intel 850 -Cache:512K Intel 850 ñ u có t c ñ Bus -Support:RDRAM 800 Mhz. 400 Mhz và h tr cho vi c -Support HDD Ultra ATA http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ñi u khi n cũng như k t n i 100~133 các thi t b ph n c ng -Support AGP 4X như:k t n i m ng LAN, ñi u khi n sound card, card AGP… Intel 850E -Bus 533 Mhz. -Cache:512K -Support:RDRAM 800 Mhz. -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X -Support Hyper-Threading- Technology. Intel 852 H u h t các lo i chipset Intel 852PM -Cache:256K Intel 852 ñ u có t c ñ Bus -Support:DDRAM 266~333 t 400~533 Mhz và h tr Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng -Support HDD Ultra ATA như k t n i các thi t b 100~133. ph n c ng như:k t n i -Support AGP 4X m ng LAN, ñi u khi n sound card, card AGP… Intel 852GM -Cache:256K -Support:DDRAM 200~266 Mhz. -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 852GME -Cache:256K -Support:DDRAM 266~333 Mhz. -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 865 H u h t các lo i chipset Intel 865G -Cache:512K/1M/2M Intel 865 ñ u có t c ñ Bus Intel 865GV -Support:DDRAM 266~400 t 533~800 Mhz và h tr Intel 865PE Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng Intel 865P - Dual chanel DDRam 400 như k t n i các thi t b -H tr công ngh siêu ph n c ng như:k t n i phân lu ng.(Hyper- m ng LAN, ñi u khi n Threading-Technology) sound card, card AGP… -Support HDD Ultra ATA 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz -Support AGP 8X. - Sound onboard 5.1 - VGA onboard Intel Extreme Graphics 2 - Support: Pentium 4 Precoot cache 1M, Raid, … Intel 875 H u h t các lo i chipset Intel 875P -Cache:512K/1M/2M Intel 865 ñ u có t c ñ Bus -Support:DDRAM 266~400 t 533~800 Mhz và h tr Mhz. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com cho vi c ñi u khi n cũng - Dual chanel DDRam 400 như k t n i các thi t b -H tr công ngh siêu ph n c ng như:k t n i phân lu ng.(Hyper- m ng LAN, ñi u khi n Threading-Technology) sound card, card AGP… -Support HDD Ultra ATA 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz -Support AGP 8X. - Sound onboard 5.1 - VGA onboard Intel Extreme Graphics 2 - Support: Pentium 4 Prescoott cache 1M, … - Raid, … Hình 1: Sơ ñ ñi u khi n các thi t b và hi n th các thông s k thu t c a h Chipset Intel 845. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 2:Chipset h 845. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 4: Sơ ñ ñi u khi n các thi t b và hi n th các thông s k thu t c a h Chipset Intel 865. Hình 5:Chipset h 865 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 6: Sơ ñ ñi u khi n các thi t b và hi n th các thông s k thu t c a h Chipset Intel 875. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHUY N WINWORD & EXCEL THÀNH TI NG VI T MÀ KHÔNG C N CÀI CHƯƠNG TRÌNH B n có khi nào làm vi c v i h th ng menu c a Word & Excel b ng ti ng anh có th y chán không ? Tôi xin hư ng d n các b n m t cách ñ chuy n ñ i chúng thành ti ng vi t mà không c n cài thêm b t c chương trình nào. *ð u tiên b n b m chu t ph i vào b t c ñâu trên thanh công c sao cho hi n ra menu s xu ng như hình sau: *Sau ñó b n ch n Customize trong menu s xu ng này. *Ti p theo b n di chuy n h p tho i customize hiên ra vào m t góc nào ñó và b t ñ u vi c chuy n h t ti ng anh sang ti ng Vi t cho Word ho c Excel b ng cách như sau: *ð u tiên b n ch n b gõ ti ng vi t c a mình v font UNICODE (b n có th s d ng trình gõ ti ng vi t UNIKEY ho c Vietkey) Ti p theo b n hãy b m chu t ph i vào b t kỳ menu nào b n mu n s a nó thành ti ng vi t (trong hình tôi s a menu “file” thành “H sơ”) b n c gõ vô tư theo cách gõ c a b n nó s hi n ra ti ng vi t gi ng như b n ñang ñánh văn b n v y thôi. * Bư c ti p theo b n s Vi t hóa t ng menu c a Word & Excel như sau: *B n b m chu t trái vào menu nào c n vi t hóa ñ menu ñó s xu ng sau ñó b n b m chu t ph i vào t ng m c c a menu và gõ tùy thích theo ý c a mình (lưu ý n u b n mu n gán phím nóng ngay kí t nào thì phía trư c kí t ñó b n gán thêm d u ”&” ñ chương trình hi u). *Cu i cùng b n b m vào nút Close trên h p tho i Customize ñ ch p nh n các thay ñ i. Làm như th b n ñã Vi t hóa Word & Excel c a mình thành ti ng vi t mà không c n ph i cài chương trình thêm. N u sau này b n mu n chuy n v ti ng Anh xin làm l i các bư c trên khi b m chu t ph i vào menu nào thì ch n menu Reset trong menu s xu ng là “Mèo l i hoàn mèo”. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHUY N ð I ðĨA T H TH NG T P TIN FAT , FAT32 SANG NTFS B NG DÒNG L NH H th ng t p tin NTFS v i nhi u tính năng cao c p , hơn h n nhi u so v i Fat . N u b n ñã ñ nh d ng c ng c a mình b ng h th ng t p tin FAT trư c ñó thì bây gi b n hãy chuy n ñ i chúng sang NTFS b ng cách s d ng dòng l nh convert t Command prompt . Dòng l nh có d ng : Convert tên ñĩa /fs:ntfs N u b n mu n chuy n ñ i C: , b n m command prompt và gõ l nh sau : Convert C: /fs:ntfs M t thông báo hi n ra v i yêu c u hãy nh p tên ñ i di n cho C: ( Enter current volume label for drive C: ) , b n c n ph i nh p chính xác và nh n Enter ñ sang bư c ti p theo . Ch n Yes ( Gõ phím Y ) khi ñư c h i “ Would you like to force a dismount on this volume ? “ ñ ti n hành t t các d ch v ñang ch y có truy c p ñ n ñĩa c n chuy n ñ i . Có th m t thông báo l i s hi n ra vì chương trình không th t t các d ch v ñang ch y ñư c và ñ ngh b n lên l ch ñ t ñ ng chuy n ñ i sau khi kh i ñ ng l i máy ( “ Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts “ ) , b n c ch n yes . Sau ñó kh i ñ ng l i máy và l y LBVMVT ra ñ c khi ng i ch windows chuy n ñ i ñĩa c a b n . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHUY N ð I M I ð NH D NG VIDEO V I ADVANCED X VIDEO CONVERTER V3.8.3 B n ñang có m t s file video khá hay, tuy nhiên b n ch xem ñư c nh ng file này trên máy c a m t ngư i b n mình, vì máy c a mình không h tr lo i ñ nh d ng file ñó, và ñi u c n làm bây gi là tìm m t chương trình chuy n ñ i ñ nh d ng file tương ng v i lo i file mình c n tìm, n u ch s d ng m t l n thì không c n l a ch n nhi u ch c n có là ñư c nhưng l m t ngày nào mình l i c n ph i chuy n ñ i gi a t t c các lo i ñ nh d ng video sang VCD/SVCD/DVD thì sao? L i ph i ñi tìm m t chương trình khác có tính năng tương ng n a thì th t m t công nhưng b n s không c n lo n u máy b n có Advanced X Video Converter v3.6.4. V i chương trình này b n có th chuy n ñ i h u như t t c các lo i ñ nh d ng file Vdieo ph bi n hi n nay sang VCD/SVCD/DVD… và m t s lo i ñ nh d ng Video ph bi n khác. Chương trình có giao di n khá ñơn gi n như hình 1. C u hình yêu c u: - 64MB RAM, Pentium 133MMX ho c cao hơn, c ng còn tr n 10MB, DirectX 8.1 ho c cao hơn, Windows Media Serial 9 Runtime. S d ng : • Chuy n ñ i sang AVI: (hình 2) ð chuy n các lo i ñ nh d ng sang ñ nh d ng AVI thì click ch n Add Task, trong menu Task Windows click ch n All to AVI và click Next ñ b t ñ u chuy n, click nút Add File m file c n chuy n sang ñ nh d ng AVI, n u không mu n chuy n m t file ñã ch n thì click nút Delete, trong khung Destination Folders click nút Browse ñ ch ñư ng d n ñ n thư m c ch a các file ñã chuy n xong, nút Edit Profile (hình 3) cho phép thay ñ i codec âm thanh và hình nh c a file Video n u th y codec m c ñ nh không phù h p v i lo i ñ nh d ng thì có th ch nh l i, có hai l a ch n: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Video compression codec: ch n l i codec hình nh file Video, m c ñ nh là Cinepak Codec Radius, v i phiên b n m i này nó còn cho phép b n chuy n sang file Video tr ng ñen n u click nút Advanced Setting bên dư i và click ch n Compress to black & white n u gi nguyên màu thì ch n Compress to color. Audio compression codec: ch n l i codec cho âm thanh, m c ñ nh là Microsoft ADPCM, có th ñ nguyên lo i codec này. Trong ph n Setting cho phép thay ñ i kích thư c khung nh như: chi u r ng (Width), chi u cao (Height), cu i cùng click Done ñ chu n b chuy n. • Chuy n ñ i sang MPEG-1/2: (hình 4) Click nút Add Task trong h p tho i Task Windows click ch n All to MPEG-1/2, click Next ñ ti p t c, tương t v i cách chuy n sang AVI cũng ch n file c n chuy n, thư m c ch a file ñã chuy n,… trong ph n Edit Profile c n ch n MPEG-1 hay MPEG-2 và click Done ñ vào giao di n chính. • Chuy n ñ i sang VCD/SVCD/DVD: (hình 5) VCD/SVCD/DVD hi n là nh ng lo i ñ nh d ng ñư c dùng thông d ng nh t ñ chuy n sang ñ nh d ng này hãy click ch n Add Task trong h p tho i Task Windows click ch n All to VCD/SVCD/DVD, sau khi ch n file c n chuy n và thư m c ch a file sau khi chuy n thì trong ph n Convert Video to c n ch n lo i ñ nh d ng mu n chuy n và click Done. • Chuy n ñ i sang WMV/ASF: (hình 6) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðây cũng là hai lo i ñ nh d ng khá ph bi n, thông thương n u là nh ng file Video t i t internet thì ñây là ñ nh d ng ñư c dùng ñ upload lên cho m i ngư i t i vì hai lo i ñ nh d ng này có kíck thư c nh nhưng ch t lư ng hình nh v n ñư c gi nguyên, click vào Add Task ñ vào menu Task Windows và click ch n All to WMV/ASF click Next ñ ti p t c, sau khi ch n file c n chuy n thì trong ph n Select a Windows Media Profile cho phép l a ch n thông tin cho file video v a chuy n, n u là ñ xem trên máy tính thì có th ch n ch t lư ng là Windows Media Video 8 for Broadband, n u dùng ñ upload lên web thì có th ch n l i là Windows Media for Dial-up Modem (ñ i v i k t n i b ng Modem 56kb), tươg t v i các lo i ñ nh d ng khác… • N i file video có cùng ñ nh d ng ho c ñ nh d ng khác nhau: (hình 7) ðây là m t tính năng mà m t s chương trình chuy n file khác v n chưa có, n u có nhi u file video nh có cùng ho c khác nhau v ñ nh d ng b n mu n n i thành m t file l n thì click vào Add Task, trong menu Task Windows click ch n Join Video file và click Next, b t ñ u ch n nh ng file video c n n i l i, sau khi ñã ch n ñ y ñ thì trong ph n Output Setting c n ch n l i lo i ñ nh d ng chung cho file ñã n i xong, chưong trình h tr t o file n i thành file AVI, MPEG (ho c VCD/SVCD/DVD), WMV. Trong ph n Save file to là ñư ng d n ñ n thư m c ch a file ñã n i xong, cu i cùng click Done. • C t file: (hình 8) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com N u có m t file video khá hay nhưng b n l i ch thích xem 1 ño n trong s c file video, b n có th dùng ch c năng c t file video c a chương trình b ng cách click vào Add Task, trong menu Task Windows click ch n Split Video, ti p t c click Next, trong giao di n chính c a chương trình click Open ñ m file video c n c t, ph n Start time là th i gian b t ñ u c t file, End time là th i gian k t thúc, mu n c t b t ñ u và k t thúc t ñâu thì kéo thanh trư t bên dư i và xem ño n video th hi n ñ bi t ño n c n c t. Trong ph n Output Setting ch n lo i ñ nh d ng file ñã c t, m c Save as là ñư ng d n ñ n thư m c ch a file ñã c t, và l i click Done. • Trích xu t âm thanh t file Video: (hình 9) Chương trình còn cho phép b n trích xu t âm thanh c a 1 file Video, vào Add Task, trong menu Task Windows click ch n Extract Audio From Video, ti p t c click Next, trong ph n Source Video File là file ngu n c n trích xu t âm thanh, ph n Output Audio file là thư m c ch a file âm thanh sau khi trích xu t, m c ñ nh chương trình s trích xu t thành file.WAV, click Done ñ chu n b trích xu t. • Chuy n file Video thành file hình nh: (hình 10) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tính năng này cũng thư ng ñư c th y các chương trình chuy n file video khác, click Add Task trong menu Task Windows click ch n Convert Video to Pictures, ti p t c click Next, trong ph n Source file là file ngu n c n chuy n, trong ph n Capture picture every 20 Frames là ch p thành file hình nh c mõi bao nhiêu khung hình (m c ñ nh là 20), ph n Start time là th i gian b t ñ u chuy n, End time th i gian k t thúc chuy n, cu i cùng click Convert now!. Sau khi ñã ch n lo i ñ nh d ng mu n chuy n và tr l i giao di n chính c a chương trình thì click ch n file mu n chuy n và click Start. Chương trình b gi i h n ch c năng Preview (xem trư c) vì là b n dùng th , chương trình có nhi u tính năng mà nh ng chương trình cùng lo i v n chưa có, chương trình tương thích v i m i Windows, dung lư ng 5.44MB b n có th khám phá thêm t i website: http://www.xvideoconverter.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chuyen doi AutoCad 2000 sang R14 ð i v i nh ng ngư i làm công vi c thi t k . Phiên b n AutoCAD2004 ra ñ i là m t bư c ñ t phá quan tr ng. Nhi u công c h tr m i th t h p d n. ði u phi n toái duy nh t ñ i v i phiên b n này là không th lưu b n v dư i ñ nh d ng AutoCAD R14 là phiên b n thông d ng nh t t i Vi t Nam hi n nay. ð kh c ph c v n ñ này. B n có th dùng chương trình Batch Drawing Converter, download t i http://www.crcnet.ro/download.html Sau khi cài ñ t xong, b n cho ch y chương trình. nh n Add ñ ch n file c n chuy n ñ i ñ nh d ng. T i m c Convert to ch n hình th c ñ nh d ng m i. Cũng có th chuy n ñ i các file ñ nh d ng ñ dày ñư ng khi in b ng m c Convert pen width settings to lineweights. Nh n Convert ñ hoàn t t, b n s có file b n v như ý nhưng nh m tránh r i ro ñáng ti c có th x y ra, b n nên sao lưu b n v trư c khi Convert. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHƯƠNG TRÌNH CHEAT M I LO I GAME ARTMONEY V7.08 ðây là version m i nh t c a ArtMoney, vesion 7.08 ñã có h tr plug-in ti ng Vi t.Chương trình này giúp b n chơi cheat m i lo i game có giá tr s thay ñ i b ng cách search (tìm) giá tr hi n t i c a ñ i lư ng ñó ,sau ñó làm cho giá tr ñó thay ñ i và filter (l c) giá tr m i, khi ñó b n có th ch nh giá tr theo ý mu n c a mình. Cách s d ng như sau : +T i v và cài ñ t ArtMoney. +Khi c n cheat, b n kh i ñ ng ArtMoney , sau ñó ô "Select process" ch n game c n cheat. +Sau ñó "Search" giá tr ñ i lư ng c n làm thay ñ i v i value="giá tr hi n t i" (Vd: giá tr ñi m s c a b n ñang là 1000 thì "search" v i value=1000 --> OK ) , s có r t nhi u giá tr tìm ñư c và th t khó hi u +Không sao bây gi b n "Alt + Tab" ñ ti p t c game, khi giá tr ñ i lư ng ñó thay ñ i b n tr l i ArtMoney và "Filter" v i value="gias tr m i" b n s có các giá tr m i kho ng 2 ñ n 5 giá tr . ñây b n có th d ng l i hay lamg thay ñ i giá tr và "Filter" ti p là tuỳ b n n u c m th y lư ng giá tr tìm th y còn nhi u. +Khi l c xong, b n dùng mũi tên xanh ñ chuy n các giá tr tìm ñư c sang bên ph i (mũi tên ñ dùng ñ chuy n m t giá tr mà b n ch n sang ph i thôi , dùng cái này khi b n bi t ch c ñây là ñ i lư ng c n cheat) và "double click" vào ô value c a các gia tr tìm ñư c và nh p giá tr m i thay cho giá tr cũ (ch ng h n value=8000) và "Enter" là xong. +Bây gi b n "Alt + Tab" ñ tr l i game xem ñ i lư ng ñó bây gi có giá tr là 8000 như b n v a nh p vào không ? --> th t tuy t , b n ñã cheat ñư c game r i ñó, bây gi làm tương t cho các ñ i lư ng khác như (ti n t , s c kho , level ...) Tool này có th r t h u d ng ñ ñ i phó v i các b ñ m c a các game, các ph n m m gi i h n l n s d ng, và c b ñ m ngày , gi n a, n u khéo léo b n có th dùng nó thay cho các chương trình "Date hacker" hay "Crack Time" và có th kéo dài th i gian t t máy c a sâu Sasser và Blaster , nhưng cái này ñòi h i s nhanh nh y và phán ñoán c a b n. ð ti n dùng cho các l n sau b n nên save l i khi tìm ñư c ñúng ñ i lư ng, sau này ch vi c Load và nh p value thôi, kh i m t công tìm ki m. Ngoài các ch c năng trên còn có nhi u ch c năng khác như "kill process" v.v.. mà b n s khám phá ra khi s d ng và nghiêng c u , vì khuôn kh bài vi t nên tôi không trình bày c n k . B n có th t i mi n phí freeware (1.03 MB) hay b n pro v i giá 20 USD t i http://www.artmoney.ru/ ho c http://www.artmoney.ru/artmoney708eng.exe và plugin ti ng Vi t (21.77KB) t i http://www.artmoney.ru/artmoney708plugin_vietnamese.exe N u dùng v i nh ng m c ñích như trong bài vi t thì b n freeware ñã là quá t t r i , ch ng c n ph i dùng ñ n b n Pro. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHU N ðOÁN VÀ S A CH A H TH NG TOÀN DI N V I SYSTEM SUITE 5 B n là ngư i “v c” máy tính và cài khá nhi u chương trình ti n ích nh m theo dõi, tăng t c ho c s a ch a h th ng. Có l ñã không ít l n b n ph i ñau ñ u vì vi c ph i nh rõ t ng ch c năng c a m i ti n ích h th ng riêng bi t như v y. Bài vi t này nh m gi i thi u ñ n các b n m t trong nh ng b ti n ích có nhi u công c h u ích và r t phong phú ñó là System Suite 5 (SS5). Gói ph n m m này bao g m chu n ñoán ph n c ng toàn di n, g cài ñ t hi u qu , tăng t c và s a ch a h th ng nhanh g n ch b ng m t vài l n nh p chu t hơn n a nó cũng ñư c tích h p chương trình ch ng virus và tư ng l a nh m b o v máy tính c a b n. Vì nguyên nhân nào mà SS5 l i làm ñư c ñi u này và làm cách nào s d ng ñư c gói ph n m m này d dàng? Xin m i các b n hãy cùng theo dõi và tìm hi u nh ng ti n ích h th ng tuy t v i mà System Suite ñưa ra cho ngư i dùng. Sau khi cài ñ t xong Sytem Suite 5, b n s th y m t bi u tư ng hình tròn màu xanh phía bên dư i khay h th ng, click chu t ph i vào ñây và ch ñ n System Suite 5 ñ khám phá nh ng ti n ích mà chương trình ñưa ra cho b n. Dư i ñây là giao di n làm vi c chính c a chương trình. Giao di n này th hi n cho b n m t s thông tin cơ b n mà chương trình thu th p ñư c như tình tr ng Virus trên máy tính, dung lư ng c ng… B ng màu xanh bên góc trái có 10 tính năng cơ b n ñ b n l a ch n, trong 10 tính năng này l i có nh ng tính năng ph cho phép b n can thi p sâu hơn vào h th ng Và sau ñây là nh ng tính năng chính: One Stop Solution: chương trình s t ñ ng can thi p vào h th ng c a b n nh m tìm ra nh ng phương án t i ưu ch b ng m t cú nh p chu t : Speed Up: S p x p và hi u ch nh c ng nh m giúp gi m t i ña th i gian truy xu t. V i công ngh Intelli Cluster c a System Suite b n ñã có trong tay m t ti n ích s p x p r t nhanh và hi u qu x ng ñáng ñ thay th t t c các chương trình gi i phân m nh và tăng t c ñĩa c ng trên th trư ng hi n nay. Công vi c c a b n sau khi nh p chu t vào ñây ch là ng i ch trong ít phút ñ chương trình t i ưu hóa các phân vùng trên ñĩa c ng c a b n r i b m Next -> Done ñ k t thúc. Chú ý: b n nên ñóng t t c các ng d ng ñang ch y trên máy khi s d ng System Suite 5 Clean Up: xóa b các t p tin không c n thi t trên ñĩa c ng. Fix Up tương t như Norton WinDoctor c a NSW 2004: dùng chu n ñoán và s a ch a nh ng sai sót trong h th ng bao g m luôn c chu n ñoán hi n tr ng c ng có công ngh S.M.A.R.T , s a ch a các b ng phân vùng, s a ch a các liên k t b l i trong Registry… All – In One: n u b n không thích ph i thao tác v i t ng tính năng trên thì có th nh p chu t vào ñây ñ SS5 t ñ ng làm t t c . Firewall: ch c n nh p chu t vào các ch m c và b m Done ñ xác nh n là chương trình s t ñ ng s d ng tư ng l a ñ b o v PC c a b n. N u không k t n i Internet b n có th Disable tính năng này ñi trong NetDefense Antivirus: ñi kèm v i System Suite 5 là chương trình Virus Scanner Pro cho phép b n s d ng các tính năng sau ñây: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Quick Scan: quét boot sector và b nh : FastScan: quét nh ng file có nguy cơ lây nhi m. File Scan: quét nh ng file do b n l a ch n và nghi ng nhi m virus. Media Scan: quét các ñĩa m m, dĩa quang l t bên ngoài có nguy cơ lây nhi m. DeepScan: quét toàn b h th ng nh m ñ m b o t i ña cho h th ng c a b n Custom Scan: quét các phân vùng tùy ch n. Optimize & Maintain: Jet Defrag: T ñ ng t i ưu hóa ho t ñ ng c a ñĩa c ng. B n nên th c hi n theo yêu c u c a chương trình là ph i ki m tra các phân vùng ñĩa c ng trư c khi ti n hành ti n ích này. Registry Defrag: S p x p và hi u ch nh Registry nh m ñ t ñư c t c ñ kh i ñ ng và truy xu t t i ña. B n s ph i kh i ñ ng l i máy ñ có hi u l c. ClockSync: tương ñương ch c năng ñ ng b hóa gi trên Internet trong Windows XP. System Scheduler: cho phép b n xác ñ nh th i gian ñ SS5 th c hi n các công vi c như quét Virus, t o t p tin sao lưu, chu n ñoán c ng. Size Manager: giúp b n theo dõi dung lư ng ñĩa c ng b ng bi u ñ . Registry Editor: tương t như thao tác vào Registry trong Windows. Diagnose: chu n ñoán toàn di n cho h th ng. PC Diagnotics: dò tìm và phát hi n nh ng tr c tr c x y ra ñ i v i ph n c ng, sau khi nh p ch n vào ñây ngư i s d ng có th ch n riêng ra nh ng ph n mu n ki m tra như: các c ng giao ti p, giao ti p ñ h a, RAM, tình tr ng stress x yra trong h th ng… r i b m Next ñ chương trình th c hi n nhưng nên lưu ý là tùy ch n này s m t r t nhi u th i gian do v y ch th c hi n khi nào b n th c s r nh r i mà thôi. Error Tracker: ðưa ra nh ng tr c tr c trong Windows mà chương trình SS5 ghi nh n ñư c nh m giúp b n có ñư c nh ng gi i pháp phù h p. System Explorer: ñưa ra toàn b nh ng thông tin v c u hình ph n c ng và h ñi u hành Windows. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Media Verifier: chương trình ki m tra ñĩa tháo r i nh m phát hi n ra nh ng tr c tr c trên CD, DVD, ho c ñĩa m m tuy nhiên l i có ñi m y u là không th s a ch a ñư c nh ng tr c tr c này,b n ph i nh ñ n m t chương trình ph c h i, s a ch a c a hãng th 3 như ISO Buster, ho c CD Check… SMART Check: ki m tra ñĩa c ng thông qua công ngh S.M.A.R.T (n u có) trên ñĩa c ng c a b n. System Monitor: theo dõi h th ng, ho t ñ ng c a CPU, dung lư ng RAM. Sau khi nh p chu t vào ñây b n vào ti p Launch ñ theo dõi các ho t ñ ng này. System Log: báo cáo l i nh ng ho t ñ ng b n ñã dùng System Suite 5 ñ th c hi n. Fix: công c dùng ñ s a ch a các h ng hóc trên ñĩa c ng, t p tin, registry và cho phép c p nh t tr c ti p chương trìnht Internet. Disk Fixer: s a ch a các l i x y ra trên ñĩa c ng. Registry Fixer: ki m tra và s a ch a nh ng tr c tr c trong Registry. Sau khi ki m tra xong b n có th s a các l i màu xanh mà không c n ph i suy nghĩ gì tuy nhiên v i các l i màu vàng thì b n nên ñ c qua m t l n trư c khi quy t ñ nh s a ch a, còn các l i màu ñ thì ph i th t th n tr ng t t nh t là nên sao lưu l i Registry khi ti n hành s a các l i màu ñ này n u b n không mu n g p ph i nh ng tình hu ng t i t cho h th ng. System Update và Easy Update: ñ u là nh ng công c cho phép b n c p nh t nh ng tính năng m i c a chương trình và các b n c p nh t Virus m i tr c ti p t trên m ng. Recover: th c hi n các ng d ng liên quan ñ n vi c ph c h i và di chuy n h th ng. SystemSaver: sao lưu và ph c h i l i h th ng, b n nên t o ra cho mình m t b n sao lưu các t p tin kh i ñ ng phòng ng a khi kh i ñ ng vào Windows g p s c và m t b n d phòng cho toàn b h th ng nh m tránh vi c m t mát d li u. FileUndeleter: Tìm ki m và ph c h i l i nh ng t p tin hay thư m c ñã b xóa. Cho phép b n l a ch n phân vùng tìm ki m nh m gi m b t th i gian dò tìm. RescueDisk: t o ra m t ñĩa kh i ñ ng d phòng khi g p s c nhưng có b t l i là ch làm vi c v i phân vùng FAT và FAT32 mà không th c hi n v i NTFS. ðĩa d phòng mà chương trình t o ra có th giúp b n trong nh ng trư ng h p b m t t p tin kh i ñ ng, hư h ng Registry, ph c h i c u trúc ñĩa c ng và gi i quy t nh ng sector b hư. BootRepair: gi ng như ph n Help c a Windows, giúp b n có nh ng n m b t ñư c nguyên nhân các tr c tr c và ñưa ra nh ng l i khuyên cũng như hư ng d n b n th c hi n các thao tác c n thi t khi g p s c v i máy tính trong vi c kh i ñ ng. N u không rành l m v ti ng Anh, b n cũng d dàng thao tác v i ti n ích System Saver như ñã nêu trên. DataRecoveryServices: giúp b n liên h v i trang ch c a chương trình nh m ñưa ra các th c m c c n gi i quy t. DiskSnapShot: t o ra các Image cho các phân vùng ñĩa c ng nh m h tr t i ña cho vi c ph c h i d li u. UndoIt: n u c m th y không hài lòng v i nh ng ho t ñ ng mà SS5 ñã thao tác, b n vào ñây ñ quay tr l i ñi m xu t phát. Uninstall: có l các b n ñã r t quen thu c v i khái ni m này. Nhưng v i SS5 thì s có nhi u l a ch n hơn cho b n. Uninstall: Dò tìm nh m g b chương trình và xóa s ch v t tích còn l i trong Registry. B n nên lưu ý m t chút vì khi ti n hành dò tìm, chương trình s tìm r t k t thư m c, phân vùng, cho ñ n các v t tích c a các chương trình b n ñã cài ñ t trong Registry nên th i gian s r t lâu có khi lên ñ n c ti ng ñ ng h cho l n dò tìm ñ u tiên. Backup: n u sau khi g cài ñ t, chi c máy tính c a b n b ng nhiên tr nên m t n ñ nh do có m t s chương trình sau khi cài ñ t ñã ñưa n i dung lên các t p tin h th ng trong Windows và quá trình g cài ñ t l i xóa luôn c các t p tin này thì b n s d ng ti n ích Backup ñ t o ra m t b n d phòng khi tình hu ng x y ra. Transport: giúp b n di chuy n các ng d ng trên máy tính cũ ñ n m t máy tính m i. Nh ng ti n ích còn l i như Cleanup, Zip ñ u có giao di n r t tr c quan và d s d ng, các tính năng c a chúng ñ u tương ñương ho c tr i hơn các ti n ích khác, chúng cho phép b n xóa s ch các v t tích sau khi truy c p Internet, g b Registry, nén và gi i nén các t p tin… và còn r t nhi u th khác cho b n tìm hi u và khám phá. SS5 có dung lư ng kho ng 200MB v i nhi u ti n ích hi u qu m nh m cùng tính tương thích cao v i Widows 95/98/2000/XP rõ ràng ñây là m t gói s n ph m r t c n thi t khi b n mu n t i ưu hóa các ho t ñ ng chi c máy tính c a mình và khi b n g p ph i m t ngày x u tr i nào ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn