Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com GHI L I DI N BI N TRÊN MÀN HÌNH V I ACS CAPTURE Vào m t ngày ñ p tr i nào ñó, l y h t can ñ m b n quy t tâm vi t m t bài v m t s ph n m m hay m t s th thu t mà b n có ñư c cho t báo mà b n yêu thích. Ngôn t ñã xong nhưng khi ñ n vi c ch p m t s hình nh minh h a cho bài vi t thì m i g p r c r i. Ch ng l c dùng cái nút Print Screen mà bác Bill nhà ta cho s n thì v a t n dung lư ng v a không th hi n ñư c h t ý tư ng c a mình. Có l lúc này ph n m m ACS Capture là s l a ch n s m t c a b n. ACS Capture 2.1.1 có dung lư ng 2,6MB tương thích v i h t các h ñi u hành, b n có th download t i http://www.acsolu.com/ . Chương trình có m t s ch c năng cơ b n sau: *Capture Screen : bao g m m t s nút. +Full Screen Capture: ch p toàn b màn hình. +Control Capture: b n có th l a ch n c a s mà mình mu n ch p. +Rectangular Capture: ch p hình trong vùng ch nh t. +Elliptic Capture: ch p trong vùng hình elip. +Circular Capture: ch p hình trong vùng hình tròn. +Polygonal Capture: ch p hình trong vùng ña giác ñ u. +Freehand Capture: ch p trong vùng b n có th v b ng tay. Sau khi ch p, b n nh n Ctrl + F5 ñ vào c a s Edit Captured Image. T i ñây b n có th ch nh s a t m nh mà b n v a ch p t kích thư c, ñ sáng t i, ñ ñ m, phông ch … http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Record Tools : V i l a ch n này b n có th quay t t c m i ho t ñ ng di n ra trên màn hình và ghi chúng l i dư i d ng ñuôi avi ho c swf. ð c bi t b n cũng có th chuy n ñ i t file avi sang swf. Movie Grabbing: Giúp b n ch p l y nh ng khung hình trong các ño n phim và ghi l i chúng dư i d ng ñuôi mà b n thích. ð n bây gi thì b n có th d dàng ñưa nh ng t m nh mà b n thích vào trong bài vi t c a mình r i ñ y. Chúc b n thành công. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FORUM MI N PHÍ T I DHOST.INFO Do hi n nay nhu c u làm forum ñ th o lu n và trao ñ i dư ng như là 1 nhu c u c a nh ng b n yêu vi tính và internet. Nhưng ñ ki m cho mình 1 cái host h tr ñ làm forum thì th t là khó ( n u nh ng ai túi ti n r ng r nh thì không ph i lo r i ) .Còn nh ng ngư i viêm màng túi thì ph i ch u xài host free thôi . Mình xin g i thi u 1host free t t ñ b n làm forum : • ð a Ch http://dhost.info/ o Host này h tr : 100MB webspace o 300GB bandwidth/month o full FTP access o php + mysql o you're allowed to have downloads o no ads! o more bandwidth or space on request Quá t t ñ cho b n làm 1 forum r i .......ưu ñi m là không có qu ng cáo ( nhưng các b n chú ý không ñư c up file nh c ñâu ñó ) Các bư c ñăng kí ñơn gi n : http://dhost.info/?l=s .Nó s g i mail ñ b n kích ho t tài kho n và g i pass cùng như các thông s c n thi t cho b n qua email mà b n ñăng kí . Như v y là b n ñã có 1 cái host r i ñó .Tha h mà làm forum ! Bây gi khi ñã có 1 forum thì b n có th dùng các trình h tr như FTP Voyager ho c Total Commander ñ upload ho c 1 công c ñ mà mình ưu thích ñó là Flash FXP . B n down v : http://flashfxp.com/download.php . Sau ñó ti n hành cài ñ t và s d ng thôi http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Flash Movie Extract Pilot 1. Flash Movie Extract Pilot Khi ñang duy t web, b n thư ng th y nh ng file flash r t hay nhưng không bi t cách làm sao l y nó v và ch y t i máy. V i Flash Movie Extract Pilot chương trình này s dò tìm trong cache c a trình duy t máy c a b n và trình bày chúng thành 1 b n danh sách c th , mu n l y file nào b n ch vi c nh n chu t ph i và ch n save as. Th là xong, chương trình hòan tòan mi n phí và tương thích v i m i h ñi u hành dung lư ng ch kh ang 548Kb download t i ñ a ch http://www.surpilot.net/ 2. Tô màu cho các Folder Rainbow Folders là m t ti n ích giúp b n tô màu cho các bi u tư ng, các folder, giao di n chương trình khá ñơn gi n nên r t d dàng trong vi c s d ng. Sau khi ch n thư m c, b n ñi u ch nh màu s c và ñ tương ph n cho ñ n khi v a ý. B m nút Confirm ñ ch n tô màu. Cu i cùng b n ch n colorize ñ tô màu cho folder ñã ch n. Chương trình hòan tòan mi n phí và có dung lư ng kh ang 320Kb download tương thích v i m i h ñi u hành download mi n phí t i ñ a ch : http://www.webattack.com/get/rainbowfolders.shtml http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FILEPC - TĂNG T C G I MAIL CÓ FILE ðÍNH KÈM B n thư ng hay g i hình nh hay nh ng ph n m m cho b n bè qua email nhưng b n xài Dail-up thì ñ g i ñư c nh ng file ñó ñi thì th t là v t v .T i sao b n l i không th dùng ph n m m FilePC . FilePC là m t ph n m m cho phép b n g i thư và ñ c bi t là ñính kèm file nhanh hơn b t c chương trình nào nó s tang kh năng Attach file c a m t s chương trình có s n như Outlook Express . Khi b t ñ u cài b n hãy ñi n tên ngh nghi p c a mình ñ khi g i ngu i nh n có th bi t rõ .Sau khi cài chương trình n m system tray các b n nh p chu t ph i vào nó và ch n Send Special > Send File and Create an Email…. Sau ñó ch n t p tin c n g i và ñ i chương trình upload nó s cho b n m t ñ a ch ñ t i file và b n v a upload lên b n ch vi c so n n i dung b c thư và g i ñi . Ngoài ra chương trình còn có m t s ch c năng khác như là : • Send a File : có ch c năng g i file . • Review Sent Files : Xem l i nh ng gì ñã attach. • Options : Ch nh s a thông s c a FilePc . • Sign In : ðăng nh p mail. • Shutdown FilePC : T t FilePC . Ph n m m có dung lư ng 232 Kb là m t freeware .Ban có th ph n m m này t i ñ a ch sau : http://www.filepc.com/filepc/downloads/FilePCInstall.exe http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EPSXE PH N M M GI L P PLAYSTATION 1 TH T TUY T! Máy tính c a b n c u hình th p không th nâng c p ñ chơi các trò chơi m i ? b n thích chơi các trò chơi trên Sony PlayStation (PS1) như Vui cùng HUGO, HUGO TV SHOW ch ng h n ? B n yêu thích các trò chơi PS1 nhưng l i không có máy PS1? không sao ta s chơi gi l p trên máy tính b ng ph n m m ePSXe. Hi n ñã có phiên b n 1.6 các b n có th download t i http://www.ngemu.com/ ñ có th chơi ñư c b n ph i load c các file bios và các plugin c a nó v , theo kinh nghi m c a tôi b n khuyên các b n nên dùng các ph n m m t o các ñĩa game o thành file ISO như Nero Burning Rom, UltraISO, Magic ISO…và mua tay Gamepad ñ chơi. ð u tiên ñ có th chơi ñư c b n ti n hành c u hình ph n m m phù h p v i máy c a b n, b n có th vào Wizard Guide trong menu Config ho c c u hình t ng ph n m t như Video, Sound, CD-ROM, BIOS, MEMCARD, GAMEPAD. Sau ñây là hư ng d n chi ti t: T menu Config ch n Wizard Guide nh n vào nút Config>> Nh n Next>> B m vào nút Config s hi n ra b ng sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n có th dùng các settings m c ñ nh ho c t mình ñi u ch nh cho phù h p v i c u hình máy c a b n, nh n OK, sau ñó nh n Next>> Nh n Next>> ñ n ñây n u b n dùng CD Rom th t thì ch n Sau ñó nh n nút Config và ch n CD ROM c a b n còn n u b n ñã có file ISO c a ñĩa game thì ch n http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com sau ñó nh n Next>> ðây là ph n c u hình nút b m n u b n chơi b ng tay game thì hãy c m tay game vào trư c ñ n bư c này thì b m các nút c a tay game ñúng như hình v : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Còn n u không có tay game thì hãy ch n nút trên bàn phím sao cho thu n tay là ñư c, ñ n ñây là có th chơi ñư c r i ñ y. C n chú ý n u b n chơi b ng ñĩa o t c là file ISO thì t menu File ch n Run ISO r i ch n file ISO trên ñĩa c ng .M t s game mà tôi ñã chơi: BÓNG ðÁ 3 PARASITE EVE II http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EVIL DEAD BREATH OF FIRE IV BÓNG ðÁ 18 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chúc các b n chơi vui v ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EASY DESKTOP KEEPER – SAO LƯU VÀ TR N GI DESKTOP C A B N Easy Desktop Keeper là chương trình dùng ñ sao lưu và khóa desktop c a máy tính . R t thích h p cho các nhà qu n tr phòng máy không mu n khách vào táy máy , “d n d p” giúp cái Desktop ho c dành cho các b c ph huynh ñã quá m t m i v i vi c luôn ph i s p x p l i Desktop sau m i l n con em chúng ta v c máy . Easy Desktop Keeper có th ghi nh v trí các Icons, ghi nh nh Wallpaper ñang dùng , ph c h i l i thư m c , các t p tin trên Desktop ñã vô tình b xóa và ñi u hay nh t là nó có th không cho nh ng ngư i khác qu y tung cái Desktop c a b n . Chương trình Easy Desktop keeper giá 34 usd , dùng th và download t i trang web c a nó http://www.softheap.com/desksaver.html . Cách s d ng : Bư c 1 : ðăng nh p v i user Admintrator , ch y chương trình Easy Desktop Keeper , vào menu File > Options ( hình 2 ) . H p tho i Security Options xu t hi n , hãy xét quy n cho các user trên máy . V i tài kho n Admin , bãn hãy ñánh các d u ki m trư c t t c các ô tr ô “Lock Desktop Layout of this user“ . Sau ñó nh n nút Change ñ thi t l p m t kh u truy c p và nên nh ñánh d u ki m vào checkbox “ Enable password protection “ ( hình 3 ) . V i tài kho n dành cho khách , ch ñánh vào ô “ Lock Desktop Layout of this User “ ñ khóa Desktop l i http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 2 : Thoát và ñăng nh p l i b ng tài kho n c a khách ( Log Off > Swith Users ) . b ch c năng Auto Arrange b ng cách xóa d u ki m trư c dòng Auto Arrange ( Click chu t ph i > Arrange icons by > Auto Arrange ) . N u máy c a b n có b t ch c năng Active Desktop thì ph i ñánh d u ch n trư c dòng Lock Desktop Items ( nh n chu t ph i > Active Desktop > Lock Desktop items – win 9x hay chu t ph i > Arrange Icons By > Lock Web Items on Desktop ñ i v i WinXP ) . Lúc này hãy s p x p l i Desktop như b n mu n sau ñó thoát ra và tr l i v i tài kho n Admin ) Ch c n hai bư c ñơn gi n như th là b n ñã có th khóa Desktop c a b n l i r i ñ y . Bây gi , khách s không th nào nh n chu t ph i và cho dù có làm gì chăng n a , thì sau khi kh i ñ ng l i là m i th s y nguyên . Quá tuy t ph i không ? Tuy nhiên ñi u này ch ñúng ñ i v i b n thôi . V i khách , ñi u này s ñem l i s khó ch u . Easy Desktop Keeper cũng hi u ñư c ñi u ñó và cho ra ñ i m t tính năng khá hay , v n c ñôi bên . ðó là ch c năng sao lưu Desktop . Tuy nhiên vi c này hơi b t n không gian c ng m t chút . Các File sao lưu thư ng l n > 20 MB . Cách sao lưu Desktop , quá ñơn gi n ! Ch y chương trình ( hình 1 ) nh n vào nút save , ñ t tên ñ i di n cho Desktop trong h p tho i Input v a xu t hi n và OK , ch Easy Desktop keeper làm vi c , th là xong ! sau này http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com , m c cho khách có làm gì cái Desktop c a b n ñi chăng n a . Ch c n kh i ñ ng chương trình ch n nút Load là t c thì Desktop c a b n tr v y như cũ , không b s t m hay b bi n ñ i gì . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DUY T THƯ TRÊN SERVER V I POP3TRAY B n dùng Outlook Express hay Microsoft Outlook ñ g i thư, th thì t t nh t nên cài thêm m t chương trình r t hay ñ h tr cho vi c nh n (g i thư) POP3 ñó là Poptray 3.0.3 mi n phí v i dung lư ng ch 1003 KB v i ñ y ñ các tính năng duy t thư trên server, b thư rác,… Chương trình có nhi u ti n ích r t hay, và r t d s d ng, các b n có th t i v t ñ a ch :http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/poptray/PopTray303.exe. Chương trình sau khi cài ñ t s có bi u tư ng hình lá thư Tray icon.Trư c khi s d ng b n c n thi t l p m t s thông tin cho chương trình ho t ñ ng : T o account h p thư : ch y chương trình, ch n tab account ( bên ph i ), click nút Add account. ði n vào ñ y ñ các thông tin c n thi t như tên h p thư, server ( Outgoing server nha các b n). Ph n dư i ch n chương trình mail s d ng h p thư này ( m c ñ nh là chương trình mail defauld b n ñang dùng), click nút Save. B n có th add bao nhiêu account tùy h .Sau cùng b n click nút test ñ xem th các thi t l p ñúng chưa. Chương trình có r t nhi u tính năng c n thi t cho b n như: Duy t thư trên server : tab Mail, ch n h p thư c n duy t, click nút check, ch m t lát ñ chương trình k t n i v i server và t i v nh ng ñ u thư, ch n nh ng thư mu n xoá, click nút Delete. Cũng t tab Mail, b n còn có th ch y chương trình mail client ( click nút Run Mail Client ), so n thư m i ( nút New ),… Lo i b thư rác hay không nh n thư t nh ng ñ a ch x u : l g p m t k ñáng ghét nào bi t ñ a ch mail c a b n ( ho c spammer ) thì hãy vào ph n Option, m c White/Black List, gõ ñ a ch c a h n vào ô Black list, click Save Option và OK, t nay thư c a h n mà t i thì s b autodelete ngay trên server. Ngoài ra b n hãy vào tab Rules c a chương trình ñ ñ t m t s Rules (khá gi ng c a OE nhưng hi u qu hơn ), ñ c bi t n u mu n b thư c a spammer nhưng s b m t thư t nh ng ñ a ch quan tr ng thì ñã có ch c năng Protect from auto delete. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DÙNG PHOTOSHOP LÀM M T TRÁI BANH GOLF 1. T o 1 file m i 800 x 800 pixels, 72 dpi, RGB, content: white 2. Nh n Ctrl + I ñ Invert background thành màu ñen. 3. T o m t layer m i. 4. Ch n Elliptical Marquee Tool, v m t vòng tròn và tô màu tr ng. 5. T o thêm m t file m i, 20 x 20 pixels, RGB, transparent. 6. Dùng Elliptical Marquee Tool v vòng tròn, và tô màu ñen. 7. Vào Edit > Define pattern (ñ t tên là golf) 8. Tr v file ñ u tiên, t o layer m i. 9.Vào Edit > Fill, ch n pattern lúc nãy m i t o(golf). 10. Nh n Ctrl-T và xoay nó m t góc 45o, nh n Enter. 11. Ch n Filter > Blur > Gassian Blur > Radius: 2.0 pixels, Ok 12. Gi Ctrl và click vào Layer 1, nh n Ctrl + F. 13. Ch n Filter > Distort > Spherize: 100%, normal, Ok 14. Nh n D, sau ñó nh n X ñ ñ o màu foreground và background. 15. Ch n Gradient Tool (G), Radian Gradient, màu thay ñ i t foreground ñ n background, opacity: 50%. Tô t tâm vòng tròn ra ngoài. 16. T o Layer m i. Vào Layer > Merge visible. Chuy n qua Tab Channels nh n “Save selection as channel”. 17. Nh n Ctrl + A, Ctrl + C, ch n Create new Channel, Ctrl + V. Sau ñó nh n RGB cho hi n lên hình con m t. 18. Chuy n qua Tab Layers, nh n ch n layer Background, nh n Shift + Delete. Vào Edit > Fill > Use: 50% Gray. 19. Ch n > Filter > Render > Lighting effects. Trong này ch n Style: Soft Sportlight, Light type: Sportlight, Texture Channel: Alpha 2, ch n White is high, Height 50. 20. Chuy n qua Tab Channels, ch n kênh Alpha 1, nh n load channel as selection. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 21. Chuy n l i Tab Layers, nh n Ctrl + Shift + I ñ ñ o ngư c vùng ch n. Sau ñó t o 1 layer m i, tô màu ñen cho vùng ch n. ð o ngư c vùng ch n m t l n n a. 22. Nh n Ctrl + L ñ hi n lên b ng Levels, ch n Input level 0, 2.54, 132. 23. K t qu . B n có th ti p t c như sau: m h p tho i Blending Options: Inner Shadow: Hard Light, màu ñen, Angle -159, Distance 49 px, Choke 0%, Size 62 px Colour Overlay: Color, Màu #929AA0, Opacity 100% Gradient Overlay: Overlay, Style: Linear, Angle 24, Scale 70% Xong xuôi b n ñư c k t qu như hình bên: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DOWNLOAD FILE TRÊN WAPSITE V I OPERA T khi GPRS ñư c h tr Vi t Nam thì nhu c u duy t wapsite trên ðTDð d n tr nên ph bi n, v i nh ng ai không có ðTDð h tr GPRS ñ duy t wap v n có th dùng các chương trình gi l p ñ xem wapsite (WinWAP Pro, K WAP Browser, …). Tuy nhiên có 1 s wapsite ch cho phép download tr c ti p t wap, nghĩa là ngư i dùng ph i có ðTDð h tr GPRS. ði u này khá b t ti n vì ngoài vi c ph i có phương ti n (ðTDð), thì trong tương lai GPRS s ñư c tính phí, ngoài ra 1 s series ðT không cho phép chuy n file t ðT sang computer ñ lưu tr (SamSung Sxxx, Sony Ericsson T6xx, …). Nhưng ta có th dùng 2 freeware OPERA và PROXOMITRON ñ th c hi n vi c download file (game + software) trên wapsite b ng computer. Nguyên t c : Thư ng thì các wapsite s check xem b n ñang dùng thi t b di ñ ng gì và s không cho phép b n download file thông qua trình duy t bình thư ng (ví d IE). Do ñó, vi c chúng là c n làm là ph i làm “gi ” thông ñi p c a trình duy t PC bình thư ng trông gi ng 1 thi t b di ñ ng. M i HTTP header ñư c g i t trình duy t PC ñ u ch a 1 field có các thông s ñ ñ nh danh lo i trình duy t chúng ta ñang dùng. Field này ñư c g i là User- Agent. Ví d IE s g i thông s như sau ñ ñ nh danh là IE : ‘User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)’ Do ñó chúng ta ph i chuy n field này thành d ng c a 1 thi t b di ñ ng, ví d ðT Sony Ericsson T610 : ‘User-Agent: SonyEricssonT610/R101’ Ph n m m : OPERA (freeware v i qu ng cáo) : http://www.opera.com/ (3.24 MB) PROXOMITRON (freeware) : http://www.proxomitron.info/ (1.08MB) (mu n hi u rõ cách ho t ñ ng & s d ng, các b n có th ñ c ph n Help) Cách làm : 1. Cài OPERA 2. Cài PROXOMITRON (b ng cách gi i nén file.zip) 3. Click vào nút Headers trong PROXOMITRON 4. Ch n 1 trong các User-Agent option (g n cu i danh sách) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn