Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org 1 Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c TT Tiêu ð Trang 1 10 bư c cài ñ t ph n c ng 3 2 Mư i l i khuyên khi l p ñ t card nâng c p 5 3 10 th thu t ñ i v i Modem 8 4 Bi n ñĩa CD-R, CD-RW thành ñĩa m m 11 5 Các chương trình ch ng spam mail hay nh t 13 6 Cách nh n d ng email l a ñ o 17 7 C u hình các thông s m c ñ nh ñ tăng t c ñ truy nh p v i Tz Connection Booster 19 8 Chia s nh s : mi n phí và ñơn gi n 21 9 Chuy n ñ i ñ nh d ng Flash sang Mp3 24 10 Chuy n ñ i File PowerPoint sang PDF không s xung ñ t Font ch 25 11 Chuy n ñ i PDF mi n phí ngay trên web 26 12 Chuy n ñ i tài li u PDF sang Word 27 http://vietdown.org 2 Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 10 bư c cài ñ t ph n c ng Ngay c v i m t s công ngh m i như Plug and Play, vi c cài ñ t ph n c ng v n có th g p r c r i. Sai sót và tr c tr c s làm b n m t hàng gi ñ x lý. Ch d n dư i ñây s giúp b n v n hành máy m t cách êm ru. Trư c tiên, hãy t o ra m t backup. H ng ngày, Windows 98 s t ñ ng sao chép ñ lưu tr các file Registry. Theo m c ñ nh, nó s lưu gi 5 backup cu i cùng trong Windows\Sysbckup folder, ki u như các file .cab có tên là rb xxx.cab (xxx là s c a backup, ví d như 001 ho c 002). Hãy copy m t file .cab m i nh t và ñ t m t tên khác sao cho nó không b ghi ñè do copy h ng. N u b n c n lưu tr m t backup file, hãy kh i ñ ng l i h th ng trong ch ñ DOS và ch y regscan.exe. Ti n ích System Restore c a Windows Me s t ñ ng th c hi n vi c backup h th ng. n chu t vào Start, Programs, Accessories, System Tools, System Restore ñ reload c u hình h th ng mà Windows ñã lưu t trư c ñó. Cu i cùng, hãy ch c ch n r ng ñi n trên ngư i b n ñã ñư c ti p ñ t. Th m chí ch m t s tích ñi n tĩnh r t nh trên cơ th cũng có th làm h ng m ch ñi n tinh x o trong PC c a b n. Hãy s vào ph n khung g m kim lo i c a h th ng ngay trư c khi b n rút phích c m ra kh i ñi n ñư c ti p ñ t. Luôn luôn ph i tháo d t t c ñư ng dò t i các thi t b cũ trư c khi b n cài ñ t cái m i vào. Hãy làm như sau: 1. S d ng chương trình ng d ng Add/Remove Programs trong Control Panel ñ g b t t c ph n m m liên quan t i thi t b . 2. D b driver c a thi t b . Nh n chu t vào Start, Settings, Control Panel, System, ch n phím Device Manager tab, kích ñúp chu t vào category c a thi t b , ch n thi t b mà b n ñang tháo cài ñ t và click vào nút Remove. Lưu ý: ð tháo d b ph n ñi u khi n c a m t graphics card (Windows g i nó là “display adapter”), trư c h t kích ñúp chu t vào tên thi t b , ch n Driver tab trong h p Properties, và ch n nút Update Driver; sau ñó s d ng Update Device Driver Wizard ñ cài ñ t b ph n ñi u khi n VGA c a Windows. 3. T t máy PC. 4. M h p h th ng và g b thi t b cũ. N u b n mu n nâng c p graphics card, hãy ñ t th m i vào ñúng th i ñi m này. 5. Kh i ñ ng l i máy tính và ki m tra Device Manager. N u m c nh p c a thi t b cũ v n còn ñó, hãy l p l i thao tác tháo cài ñ t m t l n n a. ðôi khi, b n ph i hơn m t l n remove m t thi t b trư c khi không còn sót m t trace nào trong Windows. Cài ñ t t ng thi t b m i vào và s d ng PC c a b n trong vài ngày sau m i l n cài ñ t ñ phát hi n tr c tr c. Có 5 ñi u b n c n nh khi cài ñ t: http://vietdown.org 3 Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 1. Plug and Play không ph i lúc nào cũng là phương pháp t i ưu ñ cài ñ t m t thi t b . M t s driver ñã có s n chương trình cài ñ t riêng. 2. N u ch d n cài ñ t không rõ ràng ho c ñưa ra hư ng d n cho m t model khác, hãy vào website c a nhà s n xu t và tìm ki m tài li u c p nh t. 3. Hãy có ñư c m t update m i nh t c a driver. Hãy ki m tra website c a ngư i bán ñ có ñư c các phiên b n m i hơn. 4. ð ng gián ño n quy trình cài ñ t vì có th gây ra r c r i cho b n. N u b n mu n hu b vi c cài ñ t, trư c h t hãy hoàn t t quy trình r i m i tháo cài ñ t driver. 5. Hãy ch c ch n r ng t t c ñinh vít trên card c a b n ñã ñư c xi t ch t. Nh ng card không ñư c vít ch t có th b tr t ra kh i rãnh. Cũng có khi b n c n Windows CD-ROM c a mình khi PC ñang ch y trong lúc b n cài ñ t ph n c ng. N u b n không tìm th y ñĩa này, ho c không th làm cho CD-ROM driver ho t ñ ng, có th b n ñã b k t. ð thao tác an toàn, hãy ñ t m t folder trên ñĩa c ng c a b n, ñ t tên nó là CABS và copy các t p tin Windows' .cab (phiên b n nén c a các t p tin h ñi u hành Windows). B n ch vi c copy các folder “win98” và “drivers” t Windows CD. http://vietdown.org 4 Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Mư i l i khuyên khi l p ñ t card nâng c p ð ñ t ñư c nh ng k t qu t t nh t thì hãy "ghi lòng t c d " mư i l i khuyên này. Tuy nhiên có theo hay không thì cu c s ng v n ngày càng tr nên ñơn gi n hơn. Chúng ta ñã có máy tính. Chúng làm cho cu c s ng c a chúng ta d dàng hơn b ng cách th c hi n công vi c theo cách này mà không theo cách kia. Hãy ch n Plug and Play. Công ngh này s làm cho vi c b sung thêm ph n c ng m i c a b n ñơn gi n và nhanh chóng hơn - ñ c bi t v i Windows 98 - nhưng còn xa m i ñ t ñ n m c b t kỳ ai cũng dùng ñư c. Vi c l p ñ t card m ng ho c card tăng t c video ch ng h n, có th gây ra hàng lo t hi u ng trong tranh ch p, ngay c khi ñã ñư c l p ñ t ñúng. Và m t l p ñ t v ng v có th làm b n m t vài gi , n u không mu n nói là vài ngày, ngưng công vi c. B n có th tránh m i c m b y khi nâng c p b ng cách làm theo nh ng gì ñư c g i là mư i l i khuyên sau ñây. 1. Sao lưu trư c khi th c hi n. L p ñ t ph n c ng thư ng kéo theo c vi c cài ñ t ph n m m driver. Và n u b n v p ph i các tr c tr c trong quá trình cài ñ t, thì các t p tin quan tr ng có th b thay ñ i, hư h ng, ho c th m chí b xóa m t. Cho nên lúc nào cũng ph i có trong tay b n sao lưu m i nh t cho d li u. Lý tư ng hơn c là có m t b n sao hoàn ch nh c a ñĩa c ng ñư c c t gi m t nơi an toàn.Drive Image 2.0 c a PowerQuest là phương ti n t t nh t cho công vi c này. N u không ñư c như v y thì ít nh t cũng ph i sao lưu các t p tin h th ng then ch t: system.dat, user.dat, system .ini, và win.ini (t t c ñ u trong folder Windows) cũng như autoexec .bat và config.sys (trong folder g c). 2. Làm công vi c c a ngư i n i tr . Vi c cài ñ t thư ng yêu c u ph i ti n hành các ch n l a không rõ ràng và không tr c giác, cho nên ph i ñ c k tài li u k thu t. Thu th p các thông tin cài ñ t như c ng COM, và ñ i v i ph n c ng không Plug-and-Play, thì t t c các ñ a ch DMA và IRQ. Ti p theo là vào Web site c a s n ph m ñó, tìm hi u thêm có phiên b n driver nào m i hơn không, và n u có thì t i xu ng. Nhưng ph i th n tr ng, nhi u hãng s cung c p phiên b n bêta c a driver dùng cho card c a b n. Tr trư ng h p b n có lý do ch c ch n ñ tin m t driver bêta nào ñó là n ñ nh, còn thì nên tránh. Chúng ñ u ñang trong quá trình hoàn thi n và có th chưa ñ ch t lư ng ñ h tr k thu t. Nên khai thác kinh nghi m c a nh ng ngư i khác. N u có FAQ ho c thông tin trên site c a hãng ñó, b n hãy ñ c k ñ bi t rõ các tr c tr c và v n ñ thư ng g p ñ i v i card c a b n. http://vietdown.org 5 Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 1: Cài ñ t driver VGA c a Windows trư c khi lo i b card ñ h a cũ và l p ñ t card ñ h a m i. 3. Tham kh o ý ki n các chuyên gia. N u không tìm th y các gi i ñáp th a mãn trên tr c tuy n ho c trong các tài li u k thu t, b n nên g i ñi n cho b ph n h tr k thu t c a nơi cung c p card trư c khi b t tay l p ñ t. Các k thu t viên h tr này là ngu n khai thác t t nh t v thông tin m i và các th thu t s a ch a ñ i v i các ph n c ng ñ c bi t. Thư vi n l n nh t v thông tin tìm h ng ñã ñư c sưu t p và ñ t trong KnowledgeBase tr c tuy n c a Microsoft (support.microsoft .com), và trong cơ s d li u mang tính k thu t cao hơn là TechNet (www .microsoft.com/technet). 4. Trư c h t ph i lo i b các driver cũ. N u ñ nh thay card ñang dùng, b n hãy b driver c a card cũ trư c khi l p ñ t card m i. Vào Device Manager (nh n nút ph i chu t lên My Computer.Properties, ch n tên thi t b cũ, và nh n nút Remove; ho c b t ñ u t Control Panel, ch y Add/Remove). B n s không th xóa b ñư c driver c a card video, cho nên - ñ vư t qua tr ng i này - b n nh n kép chu t lên m c driver màn hình trong Device Manager, nh n nút Update-Driver trên nhãn Driver và thay driver hi n hành c a b n b ng driver Standard VGA c a Windows (hình 1). 5. Không bao gi ñư c ng t n a ch ng quá trình cài ñ t driver. B ng m i cách ph i k t thúc vi c cài ñ t driver r i sau ñó m i h y cài ñ t nó - n u c n. Ngưng cài ñ t gi a ch ng có th làm thay ñ i ho c làm h ng các t p tin h th ng quan tr ng. Và b n cũng không th h i c (undo) vi c gây h ng này b ng cách lo i b t ng ph n ñã ñư c cài ñ t b ng tính năng Add/Remove ho c b ng cách cài ñ t l i driver ñó. http://vietdown.org 6 Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 6. L p ñ t l n lư t t ng card m t. N u ñ nh b sung thêm nhi u card, b n l p m t cái vào trư c r i th cho ch y h th ng trong m t lát. Sau khi ñã b o ñ m ch c ch n không có tranh ch p nào thì m i l p card khác vào. Th c hi n ki u này s d cô l p và gi i quy t các tr c tr c x y ra v sau. 7. Ti p ñ t t t. Tĩnh ñi n trên ngư i b n có th phá h ng các chip. Luôn nh ti p ñ t b n thân b ng cách ch m tay vào m t v t d n l n ñã ñư c n i ñ t (b ng nhôm, thép). N u không có v t nào như v y, ch m vào ñ máy PC trong khi máy v n còn c m vào ñi n có ti p ñ t. 8. Nh nhàng nhưng ch c ch n. Ph i h t s c c n th n khi c m card vào máy. ðôi khi cũng c n n m nh, d t khoát ñ c m card vào khe c m m r ng. 9. V n ch t vít. Luôn nh g n ch t giá ñ c a card vào khung PC. M c dù card như ñã n m ñúng ch m t cách ch c ch n, nhưng v n có th d b long và gây ra m i lo i tr c tr c. 10. Gi l i card và ph n m m cũ. Quy lu t Murphy v l p ñ t: Sau khi ñã v t b m t v t s có ngày b n l i c n ñ n nó. http://vietdown.org 7 Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 10 th thu t ñ i v i Modem 1. C p nh t driver m i nh t Trư c h t và t t nh t, b n ph i ch c r ng mình có các driver m i nh t cho modem c a mình. Các driver này thư ng có trang Web c a nhà s n xu t. N u không bi t chính xác ñ a ch trang Web c a nhà s n xu t, b n ñ c k tài li u kèm theo modem ñ tìm tên chip dùng cho modem. B n có th vào trang Web c a nhà s n xu t b ng cách gõ tên c a lo i chip vào ô ñ a ch trong trình duy t. 2. Ph c h i các thi t l p ban ñ u N u modem c a b n không ho t ñ ng, hãy th dùng l nh AT&F1 ho c ATZ. L nh AT&F1 thư ng ph c h i c u hình khi xu t xư ng modem, còn ATZ thư ng ñ t l i c u hình m c ñ nh (default). 3. Không có tín hi u và âm thanh c a modem N u b n không th nghe ñư c tín hi u, hãy c m l i jack n i v i ñư ng dây ñi n tho i và ki m tra xem ñã ch nh âm lư ng ñ l n ñ có th nghe ñư c âm thanh phát ra t modem chưa. N u modem nh n ñư c tín hi u và g i ñi ñư c nhưng không th k t n i thì nguyên nhân ph n nhi u là t phía modem mà b n ñang k t n i t i. ð ñi u ch nh âm lư ng c a modem, vào Control Panel/Modem, ch n Properties và ñi u ch nh thanh trư t. N u v n không th k t n i ñư c, hãy th quay m t s khác ñ ki m tra. 4. Dây n i ng n N u có th ñư c, hãy dùng dây n i càng ng n càng t t, vì dùng dây dài, tín hi u nh n ñư c s kém, cũng có nghĩa là k t n i s ch m hơn. 5. Hãy ñ modem ñư c riêng bi t Không nên c m ñi n tho i vào ch u c m Phone trên modem, ñi u ñó có th làm nh hư ng t i các k t n i Internet/Fax/BBS. ð i v i m t s modem, khi b n c m ñi n tho i vào, nó ch có th k t n i ñư c t c ñ 31.200? Nhưng khi b n rút ñi n tho i ra nó l i ñ t t c ñ 33.600? 6. Ch nh thông s MTU c c ñ i M t s ngư i nh n th y r ng tác v truy n file trên Internet khá ch m, thư ng ch trong kho ng 900 -1800 ký t (character), ngay c v i modem 56K. Nguyên nhân có th liên quan ñ n m t thông s c a Win95/98 g i là Maximum Transmission Unit (MTU). Hãy nhìn vào m c "Bytes received/sec" trong System Monitor và so sánh thông s ñó v i thông s mà trình duy t Web c a b n thông báo. Hai s này ch nên khác nhau trong kho ng 10%-12%. N u thông s do System Monitor thông báo là 3300 thì thông s còn l i ph i vào kho ng 3000. N u như 2 thông s này sai l ch quá nhi u thì có th là do http://vietdown.org 8 Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com thông s MTU c a Windows 95/98. Microsoft v n chưa ñưa ra chương trình nào ñ s a thông s này, nhưng b n có th t i v t ñ a ch : http://www.aimnet.com/A jnavas/modem/tcpipcfg.exe. 7. B ñ m l n hơn Trong b t c tác v truy n d li u nào cũng s có m t ph n d li u b m t ñi trên ñư ng truy n và không có cách nào ñ l y l i ñư c. Nhưng b n có th tăng t l nh n tín hi u chính xác b ng cách b sung thêm m t dòng l nh vào file SYSTEM.INI. Có ñi u trư c khi b t ñ u, b n cũng nên bi t cách Windows ñi u khi n lu ng d li u t i như th nào. Modem c a b n g i d li u t i trình ñi u khi n COMM c a Windows, trình ñi u khi n này lưu d li u vào m t vùng ñ m cho t i khi chương trình truy n thông c a b n l y l i. Nhưng th t không may là công vi c này ch ñư c làm khi chương trình r nh r i, k t qu là nó không th l y ñư c d li u t trình ñi u khi n COMM thư ng xuyên như yêu c u. ch ñ m c ñ nh, Windows ch dành ra m t ph n b nh có kh năng lưu tr 128 ký t (character). Nhưng m t khi modem ñã ñư c n i m ng thì dòng d li u ñi vào máy b n m t cách liên t c. Máy tính có th t m th i ng ng dòng d li u ñi vào này, nhưng làm như v y s m t th i gian nên d li u v n ti p t c ñi vào mà không ñư c lưu gi b ñ m c a trình ñi u khi n COMM. N u k t n i c a b n ch m ho c chương trình truy n thông nhanh thì b ñ m ch a 128 ký t có th ñ , nhưng n u ngư c l i thì lư ng b nh ñ m ñó s là quá nh . B n có th kh c ph c ñư c v n ñ này theo cách sau: + M file SYSTEM.INI b ng m t trình so n th o văn b n. + Tìm m c [386enh] + Thêm dòng có d ng như sau: COMxBuffer=num trong ñó "x" là m t s t 1 t i 4 cho bi t tên c a c ng COM mà modem c a b n s d ng, còn "num" là s trong kho ng 128 t i 10.000 ñ xác l p ñ l n c a b ñ m. Thư ng b n nên ñ t giá tr 10.000. Sau ñó n u trong th i gian t i file v mà t c ñ truy n b gi m d n thì hãy ñ t m t s nh hơn cho ñ n khi v a ý. B n c n ph i kh i ñ ng l i Windows ñ xác l p này có tác d ng. 8. Ti p thêm s c m nh cho các c ng COM Thông thư ng, Windows 95/98 ñ t c u hình cho các c ng COM t c ñ 9.600bps, nhưng n u b n s d ng modem 14,4 Kbps thì nên tăng tr s này. M Control Panel/System, kích chu t vào tab Device Manager, m r ng nhánh Ports, nh n ñúp chu t vào m i c ng COM, ch n thanh Port Setting và thay ñ i thông s "Bits Per Second" lên ít nh t là 57.600 (hình 2), sau ñó nh n nút Advanced và ñánh d u ch n "Use FiFO buffers [requires 16550 compatible UART]". http://vietdown.org 9 Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 9. Truy n d li u nhanh hơn và tăng t c k t n i V i Windows 95/98, m Control Panel/Modem, ch n nút Properties; trong thanh General, ch n "Maximum Speed" là 115.200; trong thanh Connection, ch n Advanced và ñánh d u ch n "User Error Control", "Compress Data" và "Use Flow Control (Hardware)". 10. Gi m thi u nhi u ñư ng dây ñi n tho i Nhi u (ti ng n) ñư ng dây ñi n tho i là m t trong nh ng y u t d phát hi n nh t. Nhi u ñư ng dây không ph i là v n ñ v i các modem thu c lo i ISDN, DSL ho c modem cáp mà v i lo i ñư ng dây ñi n tho i ki u tu n t (analog), như nư c ta thì nó là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n ñ n k t n i ch m. ð ki m tra m c ñ ti ng n, b n nh c ng nghe lên và l ng nghe âm thanh. Có th b n s nghe th y các âm thanh rè rè khác nhau và khác âm thanh tín hi u, ñó có th là do ch t lư ng dây ñi n tho i kém, do hơi nư c ho c m t vài nhân t khác. Cách t t nh t ñ gi m b t ti ng n ñư ng dây là c g ng s d ng dây ñi n tho i càng ng n càng t t, n u v n không ñư c hãy g i nhân viên s a ch a ñi n tho i c a Bưu ñi n ñ n ñ ki m tra ch t lư ng ñư ng dây. http://vietdown.org 10 Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bi n ñĩa CD-R, CD-RW thành ñĩa m m DirectCD là m t ph n m m ng d ng giúp m r ng kh năng s d ng c a lo i CD ghi ñư c, c CD-R (CD-Recordable, ñĩa ghi m t l n) và CD-RW (hay CD-Rewritable, ñĩa có kh năng ghi l i), cho phép b n ghi các file tr c ti p t i m t ñĩa CD tương t như v i m t ñĩa m m ho c ñĩa c ng. 1. S d ng DirectCD : Sau khi cài ñ t DirectCD xong, b n cho nó ch y thư ng trú v i hình th c m t icon trong khay h th ng. Ð có th s d ng v i DirectCD, các ñĩa CD-R hay CD-RW ph i ñư c format theo ñ nh d ng c a DirectCD b ng l nh DirectCD Format Utility. Sau khi ñư c format b ng DirectCD, ñĩa CD-R hay CD-RW s ñư c gán cho m t m u t tên drive (drive letter) gi ng như m t ñĩa m m hay ñĩa c ng ph . Lúc này, b n có th s d ng các ch c năng Save/Save As hay Copy c a b t c ph n m m ng d ng nào ñ copy các file lên ñĩa CD-R hay CD-RW bình thư ng và ñơn gi n như khi b n làm v i ñĩa m m ho c ñĩa c ng. M i khi mu n copy hay x lý các file trên ñĩa CD ñã ñư c format, b n ch vi c click double lên icon c a DirectCD trong khay h th ng ñ kh i ñ ng nó và n p ñĩa CD ñó vào ghi. Sau vài giây, h p tho i CDReady xu t hi n báo cho bi t b n ñã có th làm vi c ñư c r i 2. Sau khi làm vi c xong: *V i ñĩa CD-R: M t khi ñang ch y DirectCD, b n s không th l y ñĩa ra b ng cách nh n nút Eject trên ghi ñĩa b t bu c ph i dùng l nh Eject trong DirectCD. M t h p tho i Eject Options xu t hi n v i b n tùy ch n: - Leave As Is: ñ ñĩa CD nguyên ñ nh d ng DirectCD ñ có th ti p t c ñ c và ghi nó như v i m t drive ñĩa . Tùy ch n này cho phép b n s d ng CD v i DirectCD b t c lúc nào c n. Tuy nhiên, ñĩa CD nàych có th ñ c ñư c v i các ghi mà thôi. -Close to UDF v1. 5:. ñóng CD l i v i format ñĩa toàn c u (UDF) ñ nó có th ñ c ñư c trên h u h t các CD-ROM nào h tr chu n UDF 1. 5 sau khi máy vi tính ñư c cài ñ t trình ñ c UDF 1. 5 . Khi b n t o m t ñĩa CD b ng DirectCD, m t trình UDF Reader for Windows ñã ñư c t ñ ng copy lên ñĩa . Khi b n n p ñĩa ñó vào m t CD-ROM, m t thông báo s h i b n có mu n cài ñ t trình ñ c UDF vào máy hay không. Option UDF 1 . 5 chi m ít dung lư ng ñĩa CD cho m i phiên ghi hơn ISO 9660. - Close to Read on Any Computer: ñóng CD l i ñ có th ñ c bình thư ng các CD-ROM tiêu chu n mà không c n ph i cài ñ t thêm "món" gì n a. Ch nên ch n option này khi không còn mu n ghi thêm gì lên CD. Bây gi , b n click Eject và DirectCD s ñ y ñĩa CD ra theo option mà b n ñã ch n. -V i ñĩa CD-RW: http://vietdown.org 11 Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Khi b n ra l nh Eject v i ñĩa CD-RW, DirectCD s ñ y ñĩa ra ngay t c kh c. Ch ng có option gì c . B i l các ñĩa CD-RW ch có th ñ c ñư c trên các CD-RW hay các CD-ROM có ch c năng MultiRead. Vì th , b n cũng có th l y ñĩa CD-RW ra b ng cách nh n vào nút Eject trên ghi. 3. Xóa d li u: B n c n phân bi t gi a xóa file (Delete/removefile) v i xóa ñĩa (erase CD). V i ñĩa CD-R, b n ch có th ñelete flle . M i khi delete d li u trên nó, b n ch xóa thư m c có ch a các file, không cho h th ng ñ c ñư c các file xóa ch không l y l i ñư c không gian ñĩa mà file ñó ñã chi m. Còn v i ñĩa CD-RW, sau khi delete file , b n s có l i không gian ñĩa c a file ñó. Mu n xóa s ch ñĩa CD-RW, b n có th dùng ngay ch c năng format ñĩa c a DirectCD. T c a s DirectCD, b n m danh sách Select CD và ch n ghi. Click Format CD. B n có th tìm th y DirectCD trên các ñĩa soft-ware ghi ñĩa CD bán t i các c a hàng CD vi tính. http://vietdown.org 12 Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Các chương trình ch ng spam mail hay nh t T t c các trình ch ng spam mail hay nh t s l n lư t ñư c li t kê và phân tích trong bài vi t nh m mang ñ n cho b n cái nhìn toàn di n hơn v các trình anti-spam cho email. Ngày nay, khi spam mail tr thành m t hình th c qu ng cáo chuyên nghi p, phát tán virus, ăn c p thông tin … thì m t chương trình anti-spam cho email là r t c n thi t. B n s ph i m t khá nhi u th i gian ñ xóa nh ng email “không m i mà ñ n”, n u vô ý còn có th b nhi m virus, trojan, spyware … và n ng n hơn là m t thông tin như th tín d ng, tài kho n ngân hàng qua các email d ng phishing. Hãy tham kh o thông tin các chương trình dư i ñây và ch n m t chương trình thích h p ñ b o v cho h p mail c a mình. Inboxer Inboxer, (http://www.inboxer.com/prod_features.shtml) m t chương trình ñư c thi t k ñơn gi n v i b l c mail và tương thích v i Outlook 2.0 (cũng có phiên b n dành cho Outlook Express). Sau khi ñ ơc cài ñ t, Inboxer s t o hai thư m c: m t cho lưu tr nh ng email qu ng cáo ñã ñư c xác ñ nh là spam và m t thư m c ñ dành cho các email b nghi ng là spam. B n s d dàng phân lo i email c a mình v i ba bi u tư ng nh , trong ñó hai bi u tư ng là ñ di chuy n mail, còn l i là hi n th h p tho i tuỳ ch n như phân tích mail. Inboxer thi u ñ chính xác trong khi ñư c ki m tra nhưng chương trình t ñ ng “h c” và c i thi n ngay khi ti p t c l c mail v i vi c thi t l p l i cho blacklist, rule và ñ nh d ng phân tích mail. CloudMark CloudMark 4.3 (http://www.cloudmark.com/) là m t chương trình khá ñ t ñ dành cho Outlook và Outlook Express. CouldMark s t o m t thư m c ñ lưu tr các spam mail, s d ng k thu t Bayesian và nh ng k thu t khác ñ phân tích mail. CloudMark th c hi n công vi c ngăn ch n spam khá t t trong ñ t ki m tra, k c nh ng spam l t qua các trình khác. Ho t ñ ng phân tích khi mail ñ ơc t i v và th c hi n nhi m v l c c a mình. Cu i cùng là tính năng khá thú v c a CloudMark là hi n th bao nhiêu th i gian và ti n b c mà b n ti t ki m ñư c khi s d ng CloudMark. http://vietdown.org 13 Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ContentWatch EmailProtect EmailProtect (http://www.contentwatch.com/products/emailprotect.php) có giao di n ñơn gi n v i nh ng tính năng cơ b n nh m b o v cho Outlook và Outlook Express. Sau khi ñ ơc cài ñ t, b n s th y m t bi u tư ng bao b c trên thanh taskbar. Khi có mail thu c di n nghi ng , s ñư c cách ly và g i ñ n thông báo ñ n b n. Tuy nhiên, b n c n c n th n ñ s d ng b l c vì có th nhi u email s ñư c li t vào d ng spam không ñúng. EmailProtect cũng thi u m t tính năng quan tr ng là vi c thông báo m t email như là spam trong inbox cho chương trình bi t. Vì v y b n c n t o m t quy lu t l c mail cho chương trình. FireTrust Mailwasher Pro Mailwasher Pro là chương trình khác bi t so v i các trình anti-spam khác qua cách ho t ñ ng. Mailwasher Pro s phân tích vào tiêu ñ , n i dung, kích c , ngư i g i hay server ngu n c a email, k t h p v i blacklist ñ xác ñ nh email có ph i là spam hay không.Tuy nhiên, ñ c i thi n tính hi u qu c a chương trình, b n c n “d y” cho Mailwasher phân bi t spam d n d n. Khi email ñư c xác ñ nh, nó s ñư c xóa t ngay trên server trư c khi t i v và m t email tr v ngư i g i v i thông báo gi r ng ñ a ch email c a b n không có th t. Mailwasher Pro có nhi u tuỳ ch n ñ b n ch n l a và thi t l p nhi u d ng quy lu t, b l c, danh sách và máy ch tên mi n nào b ngăn c m. Nhìn chung, Mailwasher pro thích h p cho ngư i dùng có trình ñ hi u bi t k thu t. High Mountain SpamEater Pro SpamEater Pro,( http://www.hms.com/sep-features.asp) m t trình anti-spam không n i b t trong hàng ngũ các “ñàn anh” khác nhưng l i có hi u su t làm vi c khá t t. SpamEater có nhi u tuỳ ch n ñ ngư i dùng thi t l p, xác ñ nh spam mail nhanh chóng v i ñ chính xác r t cao. ðơn gi n, d s d ng v i giao di n thân thi n c a Windows XP và nh ng bi u tư ng trên menu trái s giúp b n th c hi n các ch c năng thư ng s d ng. Không ch là m t trình anti-spam, SpamEater Pro còn là trình email client v i POP3/SMTP và trong phiên b n m i nh t 4.0 còn h tr SSL, POP3S/SSMTP. SpamEater Pro s nh n d ng spam mail t trên server trư c khi nó ñư c t i v máy, ki m tra thư ng nh t vài phút m t l n, ki m tra theo mã qu c gia, ñ a ch server, ñ a ch tên mi n, ph n h i thông tin v ISP, thông tin ch ñ , n i dung, kích c email … nên vi c b o v ñư c th c hi n khá t t. Như c ñi m c a SpamEater Pro là không tương thích v i các trình email client khác nên b n ph i ñi u khi n trên c hai chương trình cùng m t lúc. McAfee Internet Security 2005 B McAfee Internet Security 2005 (http://us.mcafee.com/?cid=15114) bao g m c SpamKiller là trình antispam ñư c ñ c p ñ n trong bài này. D dàng cài ñ t và s d ng, khi McAfee Security Center kh i ñ ng, nó s thông báo ñ n b n nh ng mail nào ñã b khóa và mail nào ñư c phép m . B n s d dàng http://vietdown.org 14 Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ch n l a ñư c nh ng email nào ñư c xác ñ nh sai b i chương trình, ho c nh p ñ a ch t Outlook, Outlook Express, MSN, Eudora và Incredimail vào danh sách cho phép. H tr nhi u trình email client, x lý nhanh chóng vì chương trình có th rà soát l i ngay khi email ñã t i v trong inbox c a b n. Tuy nhiên, hi u qu làm vi c ch m c trung bình và s d ng tài nguyên h th ng khá nhi u khi th c hi n vi c phân tích và x lý. McAfee Internet Security là b công c b o m t nên có trên máy b n v i ñ các ch c năng b o m t nh m b o v nh ng ñi m y u c a máy khi s d ng và lư t Net. Qurb 3.0 ðư c h tr thêm các tính năng m i so v i phiên b n 2, Qurb 3.0 (http://www.qurb.com/index.php) ñã ñư c tích h p SPF (Sender Policy Framework) nh m h tr ch ng l i n n phishing ăn tr m thông tin cá nhân và tài kho n. H tr cho Outlook và Outlook Express Như c ñi m c a Qurb là t ñ ng cách ly h u h t email cho ñ n khi b n xác ñ nh chúng là spam hay ñư c cho phép. Tính năng này ch có th h u ích khi b n ch nh n email t danh sách ñ a ch c a mình. Qurb s so sánh m t l n n a gi a email b cách ly và s ñ a ch , nh ng email v n ti p t c “ l i” ñư c xác ñ nh là spam. Song song ñó, m t email xác ñ nh s ñư c g i ngư c tr l i ngư i g i, n u ñ ơc tr l i, Qurb s t ñ ng ñưa ñ a ch vào danh sách cho phép. ðơn gi n và d s d ng, Qurb thích h p khi b n th c hi n công vi c v i m t nhóm ngư i ñư c xác ñ nh. Robin Kier K9 AntiSpam ðây là m t chương trình mi n phí s d ng phương th c Bayesian, giao di n ñơn gi n, ñư c s d ng khá nhi u hi n nay. Sau khi ñư c cài ñ t, chương trình s tr thành m t proxy và k t n i ñ n mail server c a b n. B n c n thi t l p chương trình email client c a mình h tr POP3 (d ng như 127.0.0.1) và k t n i thông qua c ng TCP là 9999 (thay vì m c ñ nh là 110). Tên tài kho n c a b n ph i bao g m máy k t n i t i. K9 AntiSpam (http://www.keir.net/) có kh năng l c r t m nh. Nó dò tìm t t c spam mail và xác ñ nh chúng. Tuy v y, chương trình v n t i v máy v i vi c ñánh d u các spam ph n cu i c a tiêu ñ email, cho phép b n l a ch n ñ xóa ñi. B n c n t o m t quy lu t ñ chương trình có th th c hi n t ñ ng ñi u này. K9 AntiSpam nhìn chung dành cho ngư i dùng có trình ñ k thu t ñ cài ñ t và s d ng. Norton AntiSpam 2005 Norton AntiSpam 2005 (http://www.symantec.com/smallbiz/nas/) v i nhi u tính năng mà các trình khác không có là l c spam mail thông qua ngôn ng c a nhi u qu c gia trong ñó có c Vi t . Tính năng này cho phép b n nh n email có n i dung theo ngôn ng nào, ngôn ng nào không ñư c cho phép. Norton AntiSpam cũng có kh năng “t h c” khá cao, thông qua công vi c xác ñ nh spam mail v i http://vietdown.org 15 Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com email th t c a b n. Chương trình s tách riêng các spam mail, ghi nh d ng ñ a ch , n i dung, c u trúc c a n i dung, tăng cư ng kh năng l c chính xác hơn. Giá c tuy cao, nhưng hi u qu ho t ñ ng l i r t xu t s c. Có kh năng t c i thi n hi u xu t l c và ñ chính xác. H tr h u h t các trình email client như Outlook, Outlook Express, Eudora … Có th tham kh o thêm thông tin v Norton AntiSpam 2005 tai http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=64230&ChannelID=67 SpamBayes SpamBayes 1.0.4 ñư c s d ng r t r ng rãi không ch vì chương trình hoàn toàn mi n phí mà vì hi u xu t làm vi c r t xu t s c c a SpamBayes d a trên phương th c Bayesian nâng cao. SpamBayes gi ng CloudMark, ñơn gi n hơn tính năng, th c hi n l c ch m ch p, l c spam thông qua ñ a ch ngư i g i, n i dung c a email và ñ c ñáo v i ñ thông minh c a mình qua vi c t nâng cao kh năng l c spam r t chính xác. Như c ñi m c a SpamBayes khi m i s d ng là b n c n ph i xác ñ nh email trong m c cách ly vì chương trình s ñưa h u h t email vào di n nghi ng . SpamBayes v i nh ng tính năng và hi u qu khá cao, không thua kém b t kỳ chương trình ch ng spam thương m i nào, l i ñư c cung c p mi n phí nên ñư c s d ng r t ph bi n. Qua bài vi t, ch c h n b n cũng t ch n cho mình ñư c m t chương trình thích h p ñ s d ng. Tuy nhiên, dù có b t kỳ chương trình ngăn ch n, phòng ch ng nào cao c p ñi n a, thì y u t con ngư i v n là quy t ñ nh. Hãy t p t o t 2 ñ n 3 tài kho n email, s d ng chúng theo t ng m c ñích. Nh ng email quan tr ng thì ñ ng bao gi dùng chúng r ng rãi như g i thi p, ñăng ký di n ñàn … và ñ ng m b t kỳ email nào có nh ng tiêu ñ h p d n, nh ng t p tin ñính kèm trông có v hi n lành. Hãy ki m ch ng l i v i ngư i g i nh ng t p tin ñư c g i kèm t h , b n s không ph i m t th i gian ñ ñ c nh ng email không mong mu n ñó, cũng như s a ch a c h th ng khi nhi m ph i spyware hay virus. http://vietdown.org 16 Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Cách nh n d ng email l a ñ o Theo s li u th ng kê t hãng b o m t email MailFrontier, ch có... 4% ngư i dùng ñ kh năng nh n d ng email l a ñ o v i t l chính xác 100%. ðây qu là m t thông tin ñáng lo ng i khi mùa mua s m ñang ñ n g n và dân tình b t ñ u ñ xô lên m ng ñ mua s m. K t qu mà MailFrontier ñưa ra ñư c căn c trên bài ki m tra Phishing IQ, trong ñó li t kê 10 m u email và ngư i s d ng ph i ñánh d u vào nh ng mail nào h cho là h p pháp, mail nào là l a ñ o. Các email m u ñ u ñư c l y t Chase, PayPal, Ngân hàng trung ương M , MSN, Earthlink và Amazon. Năm nay, t l ñúng trung bình c a nh ng ngư i tham gia ki m tra là 75%, tăng so v i 61% c a năm ngoái. MailFrontier tin r ng s ti n b này là k t qu c a vi c ngư i s d ng ngày càng hi u bi t hơn v phishing và bi t "nghi ng " hơn. M t trong nh ng phát hi n ñáng ng c nhiên c a MailFrontier là ngư i dùng tr tu i (18-24) l i d b l a hơn nh ng ngư i s d ng l n tu i (55+), m c dù h sành s i v công ngh m i hơn. 5 ñi u hoang tư ng v phishing ðóng góp quan tr ng nh t c a MailFrontier trong k t qu nghiên c u l n này, là h ñã ch ra ñư c 5 ñi u ngư i ta v n hoang tư ng v phishing. 1. " , phát hi n trò l a d như bóc k o ý mà!" Sai l m l n nh t c a ngư i s d ng là h luôn quá t tin vào kh năng c a mình. M c dù trình ñ nh n bi t email phishing c a ngư i s d ng ñã có khá nhi u ti n b , song ñi u ñó không có nghĩa b t c lúc nào h cũng ñ t nh táo và ki n th c ñ bi t r ng mình ñang b l a. ða s h v n ñánh ñ ng m t email phishing v i email h p pháp. 2. Th b l c thư rác là ñ ng s t v n à? ð i b ph n ngư i dùng có xu hư ng th n thánh hóa các b l c thư rác, cho r ng chúng có th phát hi n và ngăn ch n m i cu c t n công phishing. Và th là h yên tâm, vô tư click vào m i email xu t hi n trong hòm thư mình. Nên bi t r ng ñ "tóm" ñư c m t email l a ñ o c n ph i có m t lo t công c phân tích và ñánh giá ph c t p, ch m t mình b l c thư rác thì ch bi t... "cư i tr " mà thôi. http://vietdown.org 17 Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Có th ch n email phishing b ng xác th c tên mi n? Dùng xác th c tên mi n như m t công c ñ ch n email l a ñ o là ñi u hoang ñư ng th ba. Nh ng k phát tán thư rác, cũng như dân phisher chuyên nghi p, ñã cho th y chúng hoàn toàn có th vư t qua c a i này. 4. Phát hi n l h ng trong URL ch c cũng ph i ch n ñư c email phishing ch ? L h ng trong ñ a ch URL là m t d u hi u t t ñ nh n bi t có ñi u gì ñó không ñúng, nhưng b n thân nó l i không th làm m t b ng ch ng thuy t ph c. Nhi u công ty h p pháp v n s d ng các k thu t như redirect ñ a ch URL, s d ng URL dài (vư t quá ñ dài c a thanh bi u tư ng) và k c là ñ a ch IP thô trong các email c a mình. B n phisher hi u r t rõ th c t này nên ñã l i d ng chúng. 5. Sao tôi l i c n ph i hành ñ ng ñ b o v mình và công ty c a mình kh i email phishing cơ ch ? ðây là ñi u hoang tư ng cu i cùng và có l cũng là quan tr ng nh t. Ngư i s d ng luôn nghĩ r ng h ch ng c n ph i làm gì c , ho c làm cũng ch ng ñư c ích gì. Th nhưng, s "lư i bi ng" này có th d n t i h u qu khôn lư ng: ñánh m t thông tin cá nhân, tài chính và c d li u t i m t c a công ty n a. Theo d ñoán c a MailFrontier, s ti n mà b n phisher l a ñ o ñư c trong năm nay s tăng 25% so v i năm ngoái lên... 1 t USD. http://vietdown.org 18 Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C u hình các thông s m c ñ nh ñ tăng t c ñ truy nh p v i Tz Connection Booster TZ Connection Booster có th giúp b n t n d ng h t kh năng c a ñư ng truy n Internet b ng cách thay ñ i và t i ưu hóa các thông s m c ñ nh c a h ñi u hành Windows. Nh ng tham s này v n ñư c thi t l p t trư c nhưng không th thay ñ i ñư c theo cách thông thư ng (không có s tr giúp c a công c ). Tùy theo t ng d ng k t n i ñang s d ng mà các thông s s ñư c thay ñ i cho phù h p. N u b n không th t s hi u rõ h t ý nghĩa c a t ng thông s ñ y thì TZ Connection Booster s gi i nghĩa r t chi ti t và ñưa l i khuyên b n nên làm th nào. Quá trình cài ñ t r t ñơn gi n, b n ch vi c ch y t p tin cài ñ t và ch p nh n các ñi u ki n mà TZ Connection Booster ñưa ra. Khi hoàn t t chương trình s t kh i ñ ng. Nh m t o ñi u ki n thu n l i cho ngư i s d ng thì m i thao tác c a chương trình ñ u ñư c th c hi n nh m t trình Wizard (thu t sĩ) v i các hình minh h a và gi i nghĩa chi ti t t ng thông s m t ñ giúp ngư i dùng hi u rõ ý nghĩa c a nh ng thông s này. Ngay t i màn hình ñ u tiên, b n hãy ch n ngôn ng s d ng. Ngoài ti ng Anh thông d ng chương trình còn h tr ti ng Tây Ban Nha (Spanish). Nh n Process ñ bư c sang bư c k ti p. TZ Connection Booster ñư c c u hình thông qua 8 bư c v i các thông s ñ c trưng khác nhau: Bư c 1 - Choose Connection Type: Ch n l a k t n i ñ t i ưu hóa các thông s cho t ng d ng riêng bi t. TZ Connection Booster ñưa ra b n d ng k t n i cho b n ch n. Tùy theo nhu c u mà b n hãy ch n tuỳ ch n tương ng. Bư c 2 – Specify MTU Settings: Thi t l p thông s MTU (Maximum Transmission Unit) cho k t n i. Tr s càng cao thì càng có l i. Tuy nhiên tùy theo d ng k t n i thì thông s MTU s khác nhau. N u b n không th t s hi u rõ thì hãy ch p nh n giá tr TZ Connection Booster ñưa ra cho d ng k t n i ñã ch n Bư c 3 – Other MTU Settings: Thi t l p thông s khác cho k t n i. ðó là Remote network MTU và Black Hole routers. B n có th tìm hi u n i dung c a t ng thông s này ñư c trình bày r t chi ti t ngay trong c a s c a chương trình. Theo m c ñ nh, Remote network MTU ñư c kích ho t còn Black Hole router s b vô hi u hóa. Hãy ch p nh n s l a ch n mà TZ Connection Booster ñưa ra. Bư c 4 – RWIN Settings: Thi t l p thông s RWIN (Receive Window) cho k t n i. Tương t như trên, TZ Connection Booster s gi i thích thông s RWIN là gì và cách tính như th nào ñ ra ñư c m t con s h p lý cho t ng d ng k t n i. B n ch có th thay ñ i m t thông s Multiplier nhưng RWIN cũng s thay ñ i theo. Ch n cho mình m t con s h p lý hay ch p nh n thông s m c ñ nh m c ñ nh mà TZ Connection Booster ñưa ra thu c quy n quy t ñ nh c a b n. http://vietdown.org 19 Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 5 – TTL Settings: Thi t l p thông s TTL (Time to Live) và t i ưu hóa thông s tùy theo t ng d ng c a HTTP Servers cho k t n i. Hãy ch p nh n giá tr m c ñ nh mà chương trình ñưa ra. Bư c 6 – Keep Alive Settings: Thi t l p thông s KAT cho k t n i. ðây là thông s giúp b n gi ñư c k t n i v i server ñ truy n t i d li u tránh tình tr ng Disconnect ñ t ng t thư ng g p d ng Dial-up. Các giá tr ñây ñư c tính theo milliseconds. B n có th t ch n m t con s khác m c ñ nh c a chương trình cũng ñư c nhưng không ñư c quá l n. Bư c 7 – SYN Flood Attack Settings: Thi t l p thông s SYN ñ b o v cho h th ng cũng như cho k t n i. Thông s này có th nh n 3 giá tr l n lư t là 0,1 ho c 2 tương ng v i ý nghĩa ñư c trình bày trong c a s chương trình. Theo m c ñ nh, TZ Connection Booster ñ ngh b n dùng cách th c b o v cao nh t là 2 ñ có th nâng cao ñ an toàn c a h th ng cũng như cho k t n i. Bư c 8 – ICMP Redirect Attack Settings: Thi t l p thông s ICMP (Internet Control Message Protocol) cho k t n i. M c ñ nh vô hi u quá ñư c TZ Connection Booster ñưa ra. T t nh t b n nên ch p nh n yêu c u này ñ bư c sang bư c cu i cùng. C a s cu i cùng c a TZ Connection Booster ñưa ra l i khuyên cùng hư ng d n cách th c tăng t c ñ h at ñ ng c a Modem b ng cách thay ñ i l n lư t các giá tr trong m c Maximum Port Speed và ch n m t thông s th t s h at ñ ng t t trên h th ng c a b n. Nh n Finish ñ chương trình ti n hành công vi c. Khi ñó nh ng thông s ñã thi p l p các bư c s có hi u l c. Kh i ñ ng l i máy tính thì quá trình tăng t c m i ñư c hoàn t t. Chương trình ñư c cung c p mi n phí t i website: http://www.trackzapper.com/ v i dung lư ng kho ng 564 KB, tương thích v i m i h ñi u hành Windows. Giang Vũ Văn http://vietdown.org 20 Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn