Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thêm nút Empty Recycle Bin khi nh n chu t ph i Ch c năng này s cho phép b n ð thêm dòng ch Empty Recycle Bin vào menu ng cãnh khi b n nh n chu t ph i vào m t thư m c , t p tin nào ñó b n làm như sau : B n m Notepad và chép ño n code dư i ñây vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B- 9F08-00AA002F954E}] @="Empty Recycle Bin" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" Lưu l i và ñ t tên là emptyrecyclebin.reg http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch c năng này thu n ti n cho b n khi xóa m t thư m c nào ñó mà không ph i qua Recycbin Bin . N u như b n th y không thích nó b n có th xóa nó và cách làm như sau M notepad và chép ño n code dư i ñây vào [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B- 9F08-00AA002F954E}] [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] [- HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] [-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] Lưu t p tin này l i và ñ t tên là deleteemptyrecycle.reg Golden Autumn (Super Administrator vietdown.org) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xóa b cư ng b c d li u ra kh i máy tính Trong quá trình s d ng h ñi u hành Windows, ch c h n b n ñã t ng g p ph i tình hu ng khi xóa b m t d li u nào ñó s xu t hi n thông báo v i n i dung như: "Cannot delete xxx: It is being used by another person or program." và không cho phép b n th c hi n ti p công vi c này. Nguyên nhân có th là do d li u ñó ñang ñư c s d ng hay có liên quan ñ n các t p tin thư vi n ñã ñư c kích h at. Vì th mà b n không th xóa b ñư c chúng. M c dù b n ñã ti n hành ki m tra và xem xét l i nhưng v n th y xu t hi n thông báo này m i khi nh n Delete thì cách gi i quy t duy nh t là hãy dùng ñ n Unlocker for Windows 2000 and Windows XP c a Cedrick Collomb. ðư c thi t k dành riêng cho vi c xóa b cư ng b c d li u ra kh i máy tính, Unlocker s ti n hành tách d li u ñó ra kh i các t p tin thư vi n hay các chương trình chi m d ng có liên quan. Khi ñó d li u s tr nên ñ c l p và b n s d dàng xóa chúng ñi. Thao tác cũng ñơn gi n. Sau khi hòan t t quá trình cài ñ t thì m t tùy ch n nh mang tên Unlocker s ñư c thêm vào menu ph i chu t trong trình qu n lý d li u Windows Explorer. M t khi g p nh ng d li u không th xóa ñư c thì b n ch vi c nh n ph i chu t vào ñ y và ch n dòng Unlocker. Chương trình s ti n hành dò tìm và phân tích nh ng ng d ng hay t p tin thư vi n liên quan ñ n d li u c n xóa và hi n th chúng trong m t c a s mang tên Unlocker. Nhìn xu ng góc dư i bên trái, b n s th y ñư c m t khung nh . Nh n vào ñ y và ch n thao tác mu n th c hi n. B n có th ch n di chuy n (Move), thay ñ i tên (rename) th m chí là xóa b cư ng b c d li u (Delete) ra kh i máy tính. Sau ñó nh n nút Kill Process ñ Unlocker th c hi n yêu c u c a công vi c. Khi hòan t t s có thông báo cho b n bi t. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngòai ra m t s trư ng h p ñ c bi t mà tôi g p ph i, Unlocker s không nh n ra ñư c các thành ph n liên quan. B n ch vi c ch n l a hành ñ ng Delete và nh n Ok. Unlocker s c g ng giúp b n th c hi n yêu c u nhưng kh năng ch ñ t ñư c 90% mà thôi. Phiên b n m i nh t Unlocker 1.7 ñư c cung c p hoàn toàn mi n phí t i website: http://ccollomb.free.fr/unlocker/ v i dung lư ng kh ang 138 KB, tương thích t t v i h ñi u hành Windows. Giang Vũ Văn http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xem nh và video ki u m i HP, Kodak và nhi u công ty khác ñang b t ñ u gi i thi u nh ng chương trình cho phép chia s và ch nh s a video d dàng hơn cũng như trình chi u hình nh trư t (slide show) theo cách ngư i s d ng v n mong ñ i. Chia s video tr c tuy n D ch v phim nh gia ñình Snapfish (http://snapfish.com/) c a HP không ñòi h i ngư i s d ng ph i t i ph n m m hay chương trình h tr tương thích. V i 2,99 USD/tháng, h có th t o d ng các album tr n l n gi a video v i nh tĩnh theo ch ñ v gia ñình, b n bè.. M i clip ch có th i lư ng 10 phút nhưng s file m i ngư i ñư c phép t i lên là không gi i h n. Biên t p video t ñ ng Trư c khi chia s , m i ngư i s mu n ch nh s a video ñ mang ñ n cho ngư i xem c m giác chuyên nghi p. ði m n tư ng trong d ch v biên t p Pictureal (http://www.pictureal.com/pictureal/whatyouget_home.aspx) là nó ho t ñ ng t ñ ng. Chương trình t quy t ñ nh ph n nào nên gi l i và ñư c trang b ph n m m nh n d ng khuôn m t, h tr tìm ki m v sau. M i ngư i s b t ng khi vào trang Pictureal và xem ño n video ñã ñư c biên t p. T i ñó, h có th tùy bi n v i nh c, ch ñ , t gán cho mình là "ñ o di n" hay "nhà s n xu t" ho c t i v máy nghe nh c iPod. Công ty Pictureal thu phí 29 USD m i ño n video dài m t ti ng ho c 99 USD v i 3 gi video và m t DVD. Xem slide show trên TV và DVD M t s công ty ñang khám phá con ñư ng ñưa nh trư t lên TV. Kodak ñã trình di n m t ph n m m mô ph ng t i tri n lãm ñi n t tiêu dùng CES 2006 nhưng m i ch d ng l i m c "ý tư ng". Trong khi ñó, công ty Simple Star, (http://www.simplestar.com/ ) n i ti ng v i ph n m m PhotoShow trong s n ph m c a Walgreen, Shutterfly, Comcast và Kodak, cho bi t n u ñ u tư thêm 10 USD, khách hàng có th ghi các slide show ra ñĩa DVD và l a ch n nh c kèm theo trong s 300 bài hát. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com VirtualWiFi: Bi n "th c" thành " o"! VirtualWiFi là m t gi i pháp ki n trúc o trong m ng s d ng card m ng không dây (Wireless LAN card) b ng cách tách m t card m ng không dây WiFi “th c” ra thành nhi u card m ng WiFi “ o”. V i gi i pháp này, ch v i m t card m ng không dây duy nh t, ngư i dùng có th k t n i cùng lúc ñ n nhi u ñi m truy nh p (hotspot). Ngư i dùng cũng có th c u hình các card m ng o này theo t ng c u hình phù h p cho t ng ñi m truy nh p khác nhau. Nghĩa là, ñ ng th i t i m t th i ñi m, b n có th truy nh p cùng lúc vào nhi u m ng không dây khác nhau. Tính năng m i và ưu vi t trong chương trình này c a Microsoft cho phép ngư i dùng s d ng nhi u chương trình v i chung m t card WiFi, ñi u mà trư c ñây tư ng ch ng là không th ! Ví d như, v i Virtual WiFi, ngư i dùng có th v a k t n i WiFi v i các b n cùng phòng theo d ng ngang hàng ñ chơi game, v a k t n i ra m ng tr c Internet không dây c a công ty ñ duy t web và nh n mail, mà ch dùng m t card WiFi duy nh t. M t gi i pháp khác, trong trư ng h p b n ch có duy nh t m t tài kho n truy nh p m ng không dây công c ng và cũng duy nh t m t card m ng WiFi, nhưng l i mu n chia s v i m i ngư i chung quanh k t n i Internet này, thì chương trình VirtualWiFi cũng chính là gi i pháp cho b n. VirtualWiFi còn ñư c dùng như m t công c kéo dài kho ng cách truy nh p m ng không dây. Khi b n ñ t m t máy ch y chương trình VirtualWiFi kho ng cách xa nh t có th k t n i ñ n ñi m truy nh p (hotspot), và cho phép các máy tính xa hơn truy nh p vào ñó thì xem như t m ho t ñ ng c a m ng không dây c a b n ñã ñư c nâng lên g p ñôi. V m t k thu t, chương trình VirtualWiFi gi i quy t v n ñ b ng cách cơ b n là xoay vòng l n lư t gi a các kênh sóng k t n i ñ n các m ng WiFi khác nhau. Tuy nhiên, các k sư Microsoft ñã ph i áp d ng r t nhi u th thu t và ng d ng k thu t t ch n ñoán và phát hi n m ng, vì th các bư c nh y tu n t gi a các kênh s không t o ra quá nhi u ñ tr (latency) hay m t d li u. M t trong các phương pháp ñã ñư c ng d ng vào chương trình chính là tìm cách thông báo cho ñi m truy c p (hotspot) bi t r ng card m ng WiFi ñang ñư c ch y d ng http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ti t ki m năng lư ng. Khi nh n bi t ñi u ñó, ñi m truy nh p s h tr b ng cách t o b ñ m lưu tr khi giao ti p v i card m ng không dây trong lúc VirtualWiFi ñang hư ng card m ng sang làm vi c v i m t kênh không dây khác. Tuy nhiên, quá trình chuy n ti p gi a các kênh là “trong su t” (transparent) v i ngư i dùng chương trình, t o c m giác cho ngư i dùng ñang ñư c s d ng cùng lúc nhi u card m ng. Như v y, Virtual WiFi ñư c thi t k thành hai l p, l p chương trình ñi u khi n nh m giao ti p v i card m ng v t lý ch ñ n n và d ch v ng d ng m c ngư i dùng trong Windows XP t o ra các k t n i o. VirtualWiFi ñã ñư c th nghi m và ho t ñ ng t t v i nh ng card m ng không dây như: Lucent Orinoco Silver WiFi Card, Lucent WaveLAN IEEE 802.11b Silver, Lucent Orinoco Gold WiFi Card, Buffalo AirStation WLI-CB-B11, Compaq Wireless LAN W200, Netgear MA 521 Wireless PC Card, Cisco 340 Series 802.11b card, Netgear 802.11a/b Wireless Adapter WAG511, Netgear 802.11a/b Wireless Adapter WAB501. Tuy nhiên, b n hoàn toàn có th dùng v i card m ng không dây ñang có trên máy c a b n ñ th nghi m. Download chương trình t i ñây: http://research.microsoft.com/research/downloads/download.aspx?FUID={994ABD5F-53D1- 4DBA-A9D8-8BA1DCCCEAD7} M t s lưu ý khi cài ñ t VirtualWiFi: • B n c n ph i có quy n Administrative khi cài ñ t do ph i cài ñ t các ph n m m ñi u khi n cho card m ng. • Chuy n d ch v (service) Wireless Zero Configuration Service (WZC) sang ch ñ “Manual”, sau ñó ng ng (stop) d ch v b ng menu ho c s d ng l nh “net stop wzcsvc” và t t các ti n ích nh hư ng ñ n card m ng không dây. Cũng nên nh r ng b n hi n t i c a VirtualWiFi chưa h tr WEP và 802.1X. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ultra Video Splitter C t t p tin Video có ch n l c ðôi khi b n mu n c t m t ño n phim n tư ng, hay m t ño n nh c hay trong m t bài nh c. Thì b n có th nh Ultra Video Splitter ñ làm vi c ñó giúp b n. Chương trình có th cho b n c t có ch n l c m t ño n clip hay nào ñó ñ có th xem khi c n. Chương trình tác d ng h u h t các ñ nh d ng video thông d ng hi n nay như avi, mpeg, mpg, mpe, mp4, wmv, asf, rmvb, rm, dat và c DVD(vob). Hơn n a, chương trình l i r t d s d ng. Sau khi cài ñ t và ch y chương trình, b n nh n vào Open ñ m t p tin Video c n c t. Sau ñó, trong khi m t p tin ñ xem l i, b n nh n ñ ch n ñi m b t ñ u c t, nh n ñ ch n ñi m k t thúc. B n có th ch n ñ nh d ng xu t t i ph n Output là Avi, Mpeg, VCD, SVCD, DVD hay WMV. Các thông s nén b n có th ch n hay ñ m c ñ nh. Sau ñó, nh n Split ñ chương trình c t nh ng clip hay, nh ng ño n phim vui và thư ng th c. Ngoài ra, b n có th ch n vi c c t trong ph n Splitting Mode v i 3 l a ch n: • L a ch n 1: C t t p tin ñã tùy ch n thành m t t p tin hoàn ch nh. • L a ch n 2: c t ño n video ñã ch n thành nhi u clip. • L a ch n 3: c t theo th i gian tùy ch n. Chương trình Ultra Video Splitter tương thích Windows 98/NT/2000/ME/XP. Yêu c u DirectX 8.0 Runtime ho c cao hơn, Pentium 300 MHz tr lên, t i thi u 128M RAM. Dung lư ng 5497KB, b n có th download t i http://www.aone-soft.com Ph m Lê Minh ð nh http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com U3: ch y ng d ng ngay trên USB M t công ngh m i cho b n ch y ng d ng trên m i PC mà không ñ ng ch m gì ñ n c ng. USB ñã r t nh g n, ti n l i cho vi c mang d li u ñi ñây ñó, nay nó l i càng thông minh hơn: công ngh m i c a công ty tên là U3 cho phép USB ngoài vi c ch a d li u, khi b n c m vào b t kỳ PC nào, USB còn có th ch y t t ng d ng mà không ph i chép b t kỳ t p tin nào lên PC. Các ng d ng (ph i tương thích v i U3), d li u và các thi t l p cá nhân, m i th ñ u ch a trên USB, cho b n chuy n h th ng dùng Windows 2000 và XP thành m t tr m làm vi c cá nhân mà không s nh hư ng ñ n tính riêng tư. Th nghi m v i U3 Th v i m t trong nh ng USB U3 ñ u tiên là s n ph m m u Memorex TravelDrive 256MB có s n ph n m m ñ ng b v i PC Migo, công c nh n/g i mail Mozilla Thunderbird, và m t phiên b n McAfee VirusScan. Khi ta c m USB vào PC, trong My Computer xu t hi n 2 ñĩa m i: m t cho USB chu n, và còn l i có tên là U3 System, có ch c năng như m t CD-ROM o, cho phép các chương trình U3 t ñ ng ch y gi ng như các ng d ng trên m t CD thông thư ng. Cũng có m t bi u tư ng U3 xu t hi n trên khay h th ng. Nh n vào bi u tư ng ñó s ñưa b n ñ n menu c a U3 trên desktop, trông hao hao v i menu Windows XP Start, hi n th 1 danh sách các ng d ng s n có trong 1 c t và vài ti n ích ñ m và qu n lý trong m t c t khác. góc dư i bên trái màn hình có bi u tư ng Download Programs liên k t ñ n trang web U3 Software Central, t i ñây b n có th duy t và t i v thêm các ph n m m. Khi ñã xong vi c, b n nh n nút trên menu ñ l y USB ra theo cách an toàn (m c dù n u không có ng d ng nào trên ñang m và b n không ñang sao chép d li u gì vào ra thì b n cũng nên dùng phương pháp tháo , b ng cách này ñ ñ m b o an toàn). Như ñã h a h n trư c, USB không ñ l i d u v t gì c a các ng d ng trên PC th nghi m, ngoài con s seri c a thi t b còn lưu l i trong Windows Registry khi b n c m vào. Cách dùng USB ñ ch y các ng d ng mang tính di ñ ng không ph i là chuy n m i. Ví d M-Systems XKey cho b n mang theo Outlook bên mình, và khi b n c m USB ñó vào PC có k t n i Internet, nó ñ ng b d li u v i m t máy ch Exchange. Nhưng cho ñ n nay, nh ng ch c năng như v y ñ u d a trên công ngh ñ c quy n. Công ty U3 do M-Systems và Sandisk thành l p s c p b n quy n n n t ng này cho b t c nhà phát tri n nào mu n tung ra ng d ng trên USB tương thích v i U3. T i th i ñi m vi t bài, có vài công ty khác cũng tung http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ra ph n m m tương thích v i U3 như America Online, Arcsoft, Cerulean Studios (cha ñ c a ng d ng tin nh n Trillian), McAfee, Nullsoft (nhà phát tri n ph n m m nghe nh c WinAmp) và Skype. Thêm vào danh sách M-Systems và Sandisk, cũng có vài hãng s n xu t khác g m Kingston Technology, Memorex và Verbatim cũng ñưa ra U3. Theo m t chuyên gia, khi ch y ng d ng t USB có nghĩa là toàn b hi u năng c a PC có th ñư c ñi u khi n qua di ñ ng này. Và ông cũng d ñoán ñ u năm 2007, s có hơn USB bán ra s có ph n m m ñi kèm. Dĩ nhiên dung lư ng c a USB s gi i h n kh năng lưu d li u và ng d ng. H u h t các U3 ñ u tiên ñư c tung ra có dung lư ng 512MB ho c 1GB và có giá kho ng gi a 42 USD ñ n 100 USD, hi n t i ch có Memorex ñưa ra 256MB (giá 30 USD) và 2GB (180 USD). Ph n m m ñi kèm cũng r t khác nhau: ngoài Migo, Thunderbird và VirusScan, các ng d ng U3 ñ u tiên còn có ph n m m ch nh s a hình nh PhotoBack c a PreClick, ph n m m VoIP c a Skype và công c b o v m t mã USafe. Nh ng ph n m m m c tiêu Theo chuyên gia c a U3, công ngh này ñư c thi t k ñ dùng v i thi t b lưu tr di ñ ng như th nh CompactFlash hay SD. U3 cũng ñang thương lư ng v b n quy n v i hơn 30 nhà s n xu t ph n c ng và ph n m m. Ph n m m U3 hư ng ñ n g m trình duy t b o m t, e-mail, tài chính... PC World M 12/2005 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tuy 4 mà 1, tuy 1 mà 4 N u b n c n dùng m t lúc 4 máy tính, nhưng trong không gian eo h p và b n không mu n ph i ch y ñi ch y l i v i 4 cái màn hình, 4 bàn phím và 4 con chu t, gi i pháp nào cho b n… IOGear gi i thi u m t b công c chuy n ñ i tu n t có th giúp b n gi i quy t v n ñ trên. Có tên là MiniView USB KVM Switch, b chuy n ñ i này cho phép b n s d ng xen k gi a 4 máy tính v i ch m t b thi t b ngo i vi (màn hình, bàn phím, chu t, loa…) duy nh t. S n ph m này cho phép b n t i ưu hóa vùng không gian làm vi c trong nhà b n, không nh ng th ñây còn là m t gi i pháp cho m t s công vi c ñ c thù. B n Tr n Thi n Thanh, hi n ñang s ng và h c t p t i M cũng ñã t ng ph i r t m t công khi mu n ñi u khi n, giám sát ho t ñ ng c a m t m ng 6 máy tính t i phòng thí nghi m nh c a riêng mình. B n cho bi t: “Lúc ñ u, tôi ch có 2 màn hình nh (14 inch), hai b bàn phím, chu t, do v y tính ra ch có th theo dõi ñ ng th i hai máy qua l i. Nói chung cũng ñ ph c v cho vi c h c, nhưng r t m t th i gian và b t ti n vì ph i tháo l p các thi t b ngo i vi liên miên”. “M t thi t b như KVM Switch ñ cho tôi r t nhi u công s c. Tôi có th ng i m t ch và làm vi c tho i mái v i c 6 máy tính, th nhưng, lý tư ng nh t v n là có ñ không gian cho 6 b Sơ ñ nguyên t c ho t ñ ng c a KVM USB máy tính hoàn ch nh. M t s công vi c c n theo dõi và so sánh" KVM Switch th c ch t là m t b chuy n ti p tu n t . Chu t và bàn phím s d ng giao ti p USB v i Switch. Switch n i tr c ti p v i 4 máy tính qua 4 ñư ng USB. Màn hình thì có khe c m riêng. Hi n ch có thi t b giao ti p dùng h các cable n i, chưa có thi t b h tr USB. Thi t b dùng cable có th xu t hi n hi n tư ng "tr " ñ t bi c trên m t s các ng d ng ñòi h i t c ñ chuy n hình và thao tác nhanh. Theo IOGear thì KVM USB s kh c ph c ñư c các y u ñi m này, ñ ng th i thao tác cài ñ t và s d ng nhanh chóng và g n gàng hơn. Nói chung khi công vi c ñòi h i b n ph i theo dõi công vi c trên nhi u máy tính ñ ng th i, b n s tìm th y nhi u s ti n d ng không ng v i b chuy n ti p USB KVM. TR N HUY http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T in phím t t trong MS Word S d ng phím t t làm cho t c ñ x lý văn b n ñem l i hi u qu và r t nhanh chóng trong vi c so n th o văn b n nhưng b n chưa bi t nhi u v các phím t t ñó và mu n tìm danh sách nh ng phím t t, th t ñơn gi n, chương trình Microsoft Word s t li t kê danh sách các phím t t cho b n: 1. Vào Tools\Macro\Macro… (Ho c dùng phím Alt+F8) Xu t hi n h p tho i Macro: 2. Ch n Word Commands trong Macro in b n s có h p tho i Macros: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. T i ñây b n tìm m c List Commands (ho c nh p ch List Commands) vào ô Macro name 4. Ch n nút Run ho c Step Into Xu t hi n h p tho i List Commands ñ b n l a ch n vi c li t kê danh sách l nh phím t t 5. Ch n Current menu and keyboard settings: Li t kê các l nh ñã ñư c cài ñ t phím t t (có th s d ng) trong List Commands Ho c ch n All word commands: Li t kê t t c các l nh ñã ñư c cài ñ t l n chưa cài ñ t phím t t (b n s có th t cài ñ t thêm) trong Microsoft Word 6. Ch n nút OK -> K t qu s in cho b n m t danh sách các phím t t s d ng trong chương trình Microsoft Word: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com V y là không c n ph i tìm ki m ñâu xa mà b n có th có ngay danh sách t t c các phím t t c n dùng trong MS Word. B n hoàn toàn có th t cài ñ t thêm ho c ch nh s a các phím t t này cho thu n ti n trong vi c s d ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com V hình trong MS-Word Ngoài ch c năng chính là so n th o văn b n, trong MS-Word cũng h tr ch c năng v hình tương ñ i t t. M t s hình v ñơn gi n có th v tr c ti p trong MS-Word mà không c n v t các ph n m m khác r i ph i chèn vào v a m t th i gian, l i làm tăng dung lư ng c a t p tin. Ngoài ch c năng v các ñư ng th ng, hình vuông, hình tròn... MS-Word còn có th v các ñư ng cong ph c t p, ñư ng gãy khúc liên t c.... ð th c hi n vi c v hình, ñ u tiên n u trên màn hình chưa có thanh công c v hình thì b n l y ra như sau: Click ph i chu t lên m t thanh công c b t kỳ, ch n Drawing. Trên thanh công c bao g m khá ñ y ñ các ch c năng v , tô màu, ch n b dày nét v , ki u nét v , v các hình kh i, các m u hình chu n... Khi c n v ño n th ng, click vào bi u tư ng v ñư ng th ng, n và gi phím Shift, khi ñó con tr chu t s di chuy n theo ñư ng th ng. Khi c n copy m t ñ i tư ng nào ñó, b n n và gi phím Ctrl, ñưa con tr ñ n ñ i tư ng, click & drag ñ n nơi c n copy. Khi c n v m t ñư ng cong ph c t p, b n vào: AutoShapes > Lines > Curve trên thanh công c Drawing, tương t , vào AutoShapes > Lines > FreeForm ñ v các ñư ng gãy khúc. N u ñư ng cong, gãy khúc chưa như ý mu n, b n click Gi Ctrl + click & drag ñ i ph i chu t vào ñ i tư ng r i ch n "Edit Points", lúc này các ñi m tư ng ñ copy (hình trái), neo trên ñư ng s hi n lên, b n có th t do ñi u ch nh theo ý click ph i chu t lên ñ i mu n, ho c b n có th thêm ñi m vào (add points), xóa b t ñi m tư ng, ch n Edit Points (delete points) ñ ñi u ch nh ñư ng nét m m m i hơn. (Ph i) Mu n tô màu toàn b ñ i tư ng thì ñòi h i ñ i tư ng ñó ph i ñư c t o nên t m t ñư ng khép kín, ñ làm ñư c ñi u này b n ch vi c click ph i chu t vào ñ i tư ng và ch n "Close Patch" ð ng th i ngoài nh ng màu cơ b n, b n có th lót bên dư i hình v b ng các m u tô s n có, hình v ... (Fill Color\Fill Effects). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngoài ra, ñ ti n l i trong khi v , MS-Word có ch c năng hi n th lư i trên trang văn b n ñ b n d cân ch nh hình v , ch c năng b t ñi m gi a các ñ i tư ng v i nhau, gi a ñ i tư ng v i lư i.. cách th c hi n như sau: Trên thanh công c Drawing, click Draw\Grid, lúc này h p tho i tùy ch n s hi n lên. B n click ch n "Display gridlines on screen" ñ hi n th m ng lư i, ñ nh b r ng, chi u cao c a các m t lư i box Vertical spacing, Horizontal spacing. ð nh kho ng gi a các m t lư i theo chi u ngang và chi u d c H p tùy ch n m ng box Vertical every, Horizontal every (cách nhau 2 m t lư i, 3 m t lư i... ). lư i. ð b t m t ñ i tư ng ñ n lư i, b n ch n Snap objects to grid (nghĩa là khi b n v , ñ u mút c a ñ i tư ng s t ñ ng liên k t ñ n v trí các m c lư i m t cách nhanh chóng và chính xác mà b n không c n ph i canh ch nh).Tương t , khi c n s liên k t gi a các ñ i tư ng b n hãy click ch n "Snap objects to other objects". Sau khi hoàn t t hình v , ñ tránh trong quá trình ch nh s a, dàn trang văn b n, các ñ i tư ng s nh y lung tung làm hình v c a b n b sai, bi n m t trên văn b n b n hãy liên k t (Group) chúng l i như sau: Gi Shift và click ch n các ñ i tư ng ho c nhanh hơn b n có th vào bi u tư ng Select object trên thanh công c Drawing, sau ñó click & drag ñ ch n các ñ i tư ng. Vào Draw\Group ñ Select object liên k t các ñ i tư ng l i v i nhau, lúc này t t c hình v là m t kh i th ng nh t, b n có th yên tâm ch nh s a văn b n. THÁI HI P http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ng d ng thu th p ñ a ch e-mail Là nhân viên kinh doanh, b n mu n th c hi n m t chi n d ch ti p th s n ph m c a công ty b ng e-mail nhưng không th tìm ñâu ra ñ s ñ a ch e-mail c n thi t? Ho c b n mu n th ng kê ñ y ñ ñ a ch e-mail c a m i ngư i quen ñ g i l i chúc cu i năm nhưng không ñ kiên nh n? Email Address Collector s là m t “siêu công c ” giúp b n th c hi n c c nhanh công vi c tư ng ch ng b t kh thi này. Email Address Collector là chương trình có kh năng lùng s c vào t t c m i ngõ ngách trong máy tính c a b n ñ thu th p toàn b ñ a ch e-mail n m trong ñó. Nó ho t ñ ng h t như m t công c tìm ki m chuyên nghi p nhưng nó ch chuyên săn các ñ a ch e-mail. Nó có kh năng chui vào và th ng kê ra toàn b m i ñ a ch e-mail n m trong Address book c a MS-Outlook, Outlook Express, MSN Messenger, Yahoo Messerger, AOL Messenger… Nó chui luôn vào các file Microsoft DBX ñ l c ra m i ñ a ch e-mail, ngoài ra t t c các ñ a ch e-mail n m trong các d ng file như DOC, XLS, PDF, HTM, HTML và r t nhi u d ng file tài li u khác cũng b Email Address Collector moi ra d dàng dù n m b t kỳ nơi nào trên c ng. Khi tìm ra ñ y ñ m i e-mail nó s giúp ngư i dùng t o ra m t file nh m lưu l i toàn b các e- mail này ñ s d ng v sau, ho c có th c ng d n d li u c a m i k t qu tìm ki m khác l i thành m t file d li u ñ a ch e-mail kh ng l . Nó cũng có kh năng xu t d li u d ng file DBX ñ MS-Outlook, Outlook Express có th s d ng d dàng. Ngoài vi c săn lùng ra m i ñ a ch e-mail, Email Address Collector cũng là m t công c dùng ñ g i thư ñi hàng lo t vô cùng hi u qu , tương thích tuy t h o v i MS-Outlook, Outlook Express. B l c c a Email Address Collector giúp ngư i dùng lo i tr ñi các d ng ñ a ch mà mình không mu n s d ng ñ n, ho c ch săn tìm m t vài lo i ñ a ch e-mail có m t ñ c thù chung nào ñó như Yahoo, Hotmail ho c Gmail… ch ng h n. Qua th nghi m trên m t máy tính s d ng ñã lâu nhưng hoàn toàn không n i m ng bao gi thì Email Address Collector cũng ñã moi ra ñư c kho ng trên 300 ñ a ch e-mail do ngư i dùng chép v t nhi u ngu n. Còn ñ i v i các máy tính có “thâm niên” lư t web hàng năm tr i mà không d n d p các file lưu tr t m thì s lư ng e-mail moi ra ñư c có th lên ñ n nhi u ngàn. Công ty DS Development h ên ñang bán ra Email Address Collector phiên b n m i nh t là 4.0 v i giá 29,95 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.emailaddressmanager.com/products.html ñ t i b n th nghi m c a Email Address Collector 4.0 có dung lư ng g n 5 MB v dùng th . THIÊN TRANG http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T ñ ng ch y ng d ng ưa thích trong USB Flash M i l n c m c ng di ñ ng USB Flash vào máy,Windows Explorer duy t qua các t p tin r i l i h i b n mu n m các trình ng d ng nào? Th t phi n ph c ! ðôi lúc b n c m th y th t khó ch u. B n thích tính năng t n p ng d ng gi ng như khi ñưa ñĩa CD vào CD- ROM. Bài vi t này, VietNamNet s giúp b n ñ c ñ t ñư c mong ư c gi n d ñó ch trong vài phút. Chương trình t ñ ng ch y chương trình m i khi c m vào Windows XP SP2, và cũng hi n th bi u tư ng khi m Windows Explorer. B n cũng có th ñ t tên ñĩa USB v i b t c tên nào mà b n thích nhưng s b gi i h n trong 11 kí t - s kí t t i ña cho phép nhãn ñĩa trong Windows. ð th c hi n, b n hãy t o t p tin "Autorun.inf" thư m c g c c a ñĩa v i n i dung tương t như ví d sau: [autorun] open=PortableFirefox.exe action=Start PortableFirefox icon=PortableFirefox.exe label=Portable Internet Trong ñó, dòng "open= " cho phép tính năng t ñ ng n p(AutoPlay) c a Windows XP s m các chương trình trong ví d trên là PortableFirefox.exe và l nh "acion=" cho phép thêm các tham s khi n p trong ví d này là Start PortableFirefox. Tuy nhiên, b n cũng c n chú ý t i t i các ñư ng d n (path) n u các t p tin không n m thư m c g c. Nh t thi t b n ph i lo i b tên ñĩa ra kh i ñư ng d n, b i b n không th bi t ñư c tên ñĩa s dùng trên nh ng máy tính khác. Tên "icon=" và "label=" ch ra các bi u tư ng và nhãn c a ñĩa s ñư c hi n th trên Windows Explorer. Bi u tư ng này có th là bi u tư ng ñã ñư c nhúng trong chương trình ho c các ngu n khác như: t p tin DLL ho c ICON. Bi u tư ng ñ u tiên trong danh sách các bi u tư ng s ñư c ch n m c ñ nh. Tuy nhiên, b n có th thay ñ i bi u tư ng v i ch s ñ ng sau d u "," trong ñư ng d n t i chương trình. Bi u tư ng ñ u tiên là s 0, bi u tư ng th 2 là s 1....Ví d : icon=PortableFirefox.exe,1 ñ l y bi u tư ng th 2 trong chương trình. Minh Phúc http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T b o trì máy vi tính Trong quá trình s d ng máy vi tính, b n nên b ra m t chút th i gian ñ chăm sóc nó. M t s thao tác ñơn gi n có th giúp máy ch y nhanh và êm hơn, cũng như có th phòng tránh nh ng hư h ng. Nh ng vi c nên làm thư ng xuyên là: - Lau chùi và tra d u cho qu t: Trong các thi t b c a máy vi tính thì qu t d b ñóng b i và gây ti ng n nh t. ð lau chùi, trư c tiên b n ph i tháo qu t ra, sau ñó dùng m t ch i lông m m quét s ch b i xung quanh và trên cánh qu t. Chú ý, b n không nên dùng khí nén ñ th i b i trên các cánh qu t, vì t c ñ th i c a khí nén có th làm cánh qu t quay quá t c ñ gi i h n và làm h ng qu t. ð tra d u cho qu t thì trư c tiên b n dùng vít hay v t nh n nào ñó tháo n p nh a ñ y trên qu t (có m t s qu t không có n p này), ti p theo g mi ng b o v ra, sau ñó nh duy nh t m t gi t d u vào l chính gi a c a qu t, r i ñ y kín l i là xong. - Làm s ch các b ph n bên trong: Công vi c này nên làm ít nh t hai l n m i năm. ð u tiên, b n m thùng máy ra và dùng khí nén ñ th i vào các góc khu t c a máy trư c, sau ñó b n m i th i t i các ph n còn l i, n u không có d ng c th i khí nén thì b n có th dùng ch i lông m m ñ lau chùi cũng ñư c, sau ñó l y qu t gió thư ng ñ th i s ch b i còn bám vào máy. B n cũng c n làm s ch b ph n t n nhi t c a CPU và các b t n nhi t khác. Tháo qu t CPU ra, sau ñó l y khí nén hay ch i lông làm s ch các cánh t n nhi t, giúp CPU gi i nhi t t t hơn. Lau chùi và tra d u cho qu t - ð t máy v trí thoáng mát: ð t máy vi tính cao hơn m t ñ t ít nh t 30 cm và xa tư ng kho ng cách tương t . Chú ý không nên ñ t máy góc tư ng và trong phòng kín vì nó có th làm không khí trong phòng nóng lên và gây nóng máy! B n cũng nên tránh ñ chó, mèo ñ n g n máy vì lông c a nó có th bay vào máy tính, qu t, bàn phím... - Thư ng xuyên ki m tra h ñi u hành: T t nh t là nên nâng c p nó lên phiên b n m i nh t, cũng như t i các b n update ñ vá các l h ng. - Ch y Defragment cho c ng: Th c hi n thao tác này ít nh t m t l n m i tháng nh m s p x p l i các d li u trên c ng, giúp máy ch y nhanh hơn. ð ch y Defragment thì b n vào ph n: Start\programs\accessories\system tools\disk defragmenter. - Lo i b các chương trình ch y ch ñ Startup: Quá nhi u chương trình ch ñ Startup s làm máy vi tính c a b n ch y ch m trong quá trình kh i ñ ng. ð b b t có hai cách: 1- B d u ch n ch y ch ñ Startup ngay trên chính chương trình ñó (n u có); 2- Vào Start/Run, gõ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn