Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 32 ti n ích "tăng l c" cho trình duy t IE, FireFox B n ñã s n sàng ñ có m t trình duy t "siêu m nh" chưa? 32 ti n ích mi n phí sau s tăng t c cho trình duy t Internet Explorer và Firefox. ð cho trình duy t c a b n m nh m hơn, có r t nhi u ti n ích mi n phí trên Internet s giúp b n ñ t ñư c ñi u ñó. Chúng tôi ñã xem xét và l a ch n ñư c 32 ti n ích nh mi n phí. Các ti n ích này s xóa các cookie, hi n th giao di n m i cho trình duy t, cung c p cách truy c p vào RSS, blog, d báo th i ti t, tăng kh năng an toàn... M t s công c ñánh d u * có nghĩa là dùng ñư c trên c hai trình duy t IE và Firefox (http://www.mozilla.org/products/firefox/) FireFox 1.Forecastfox (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=398&application=firefox)là ti n ích d báo th i ti t. Forecastfox l y ngu n tin t AccuWeather.com. Nó xu t hi n trong thanh công c ho c thanh tr ng thái c a Firefox và hi n th thông tin th i ti t hi n th i theo khu v c. 2. CustomizeGoogle (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=743&application=firefox) cho phép l c các tìm ki m c a b n. Ví d : l y k t qu tìm ki m mà không có qu ng cáo, các ñ ngh tăng t c tìm ki m, cài ñ t các tham kh o... 3. IE View (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=35&application=firefox) M t vài trang Web không hi n th ñúng trong Firefox.B n ñ ng lo, ñã có IE view cho phép b n hi n th chúng. 4. POTO Sidebar Extension (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=836&application=firefox) N u b n ñã t ng s d ng trình duy t Opera, b n s khá quen thu c v i khung Navigation và nh ng bi u tư ng liên k t nhanh t i trang Web mà b n c n. "Fan" hâm m Firefox s thích thú v i công c này. Ch v i m t nh n chu t, b n có th truy c p vào các bookmark, history và các t p tin ñang t i. 5. NoScript (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=722&application=firefox) là ti n ích b o v cho trình duy t c a b n. NoScript s t ñ ng t t t t c các ño n mã JavaScript. Tuy nhiên, b n cũng có th d dàng thêm danh sách các trang cho phép ch y JavaScript như: các trang mua bán tr c tuy n, các trang ngân hàng... http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 6. PDF Download (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=636&application=firefox) không bi t b n ph i t n m t bao nhiêu th i gian khi t i các tài li u ñ nh d ng Adobe Acrobat (.pdf)? Công c này cho phép b n nhanh chóng ñ c các t p PDF, m chúng dư i d ng HTML, ho c lưu tr c ti p. 7. NetCaptor 7.5.3 (http://www.netcaptor.com/index.php) cho phép b n s p x p các th trong trình duy t t i trên hay dư i c a ng d ng. Thêm vào ñó, công c "Address" cho phép b n t o b ñêm cho trang Web, giúp truy c p nhanh hơn. 8. Dictionary Search (http://dictionarysearch.mozdev.org/)B n c n tra m t t m i nào ñó? R t ñơn gi n v i Dictionary Search b n ch c n ch n t , nh n chu t ph i, ch n t ñi n ñ xem ñ nh nghĩa c a t ñó trong 4 t ñi n tr c tuy n mà b n ñã ch n trong danh sách. 9. Google Toolbar for Firefox (http://toolbar.google.com/firefox) Mã ngu n m c a Googlebar ñã giúp ích cho ngư i s d ng Firefox. Nhưng bây gi , Google ñã t o riêng Googlebar cho Firefox. Thanh công c này th t ñáng giá, bao g m: ki m tra l i chính t , hoàn thành các m u bi u tr c tuy n, và công c phiên d ch. 10. FoxyTunes (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=219)ñi u khi n hơn 30 chương trình nghe nh c g m c iTunes, Windows Media Player... ngay trong Firefox. FoxyTunes bao g m nút phát nh c, ñi u khi n âm nh c, các ñi u khi n khác. 11. View Cookies (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=315)B n mu n xem cookie nh ng trang Web mà b n ñã lư t qua? Công c này cho phép b n xem chi ti t các cookie, không nh ng th b n có th xóa nh ng cookie t nh ng trang mà b n không mu n. 12. ConQuery (http://conquery.mozdev.org/)Tính năng tìm ki m theo ng c nh này cho phép b n ch n t và nh n ph i chu t, ConQuery s cho phép b n ch n k t qu t các cơ c u tìm ki m cài ñ t thêm mà b n ch n. 13. Sage 1.3.5 (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&category=Blogging&numpg =10&id=77 ) cho phép ñ c RSS và Atom ng n g n. Sage cung c p m t cách thông minh các trang thông tin ch không ch là các tiêu ñ . 14. Copy Plain Text (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=134)N u b n mu n "copy" các ño n văn b n t trang Web vào trong PC, b n s r t thích công c này. Copy Plain Text cho phép b n l y các ño n văn b n mà không ph i khó khăn khi xóa các ñ nh d ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 15. Adblock (http://adblock.mozdev.org/)t o các b l c riêng cho qu ng cáo. Ví d : b n có th ch n qu ng cáo v i t p tin ñuôi là ".gif" t m t ngu n nào ñó. 16. FlashBlock (http://flashblock.mozdev.org/)ch n t t c các n i dung Macromedia Flash, bao g m c các t p tin Shockwave khi kh i ñ ng. B n có th nh n vào "Placeholders" c a trang Web cho phép b n t i l i các Flash này n u b n mu n. 17. Greasemonkey (http://greasemonkey.mozdev.org/)phép b n thêm các k ch b n, ño n mã (các l nh, ho c các chương trình con) cho phép trang Web làm công vi c gì ñó. Các "fan" c a Firefox ñã t o m t thư vi n r t l n các ño n k ch b n mi n phí cho phép b n t i t do. Internet Explorer 1. Password Safe (http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,23779,00.asp)ð ng ñ t m t kh u quá d ñoán ch vì b n không th nh h t t t c chúng. Password Safe s lưu t t c các m t kh u khó nh c a b n. Vi c duy nh t mà b n ph i làm ch là nh m t kh u khi vào chương trình. 2. Microsoft MSN Search Toolbar (http://toolbar.msn.com/)Cái tên này ñã quá n i ti ng. Thanh công c này s hư ng b n t i nh ng th có liên quan ñ n MSN, nhưng cũng ñ ng nên b qua. MSN Search Toolbar cho phép b n tìm ki m các t p tin trong Outlook và trong thư m c "My Documents", thêm tính năng tab vào trong IE. 3. Avant Browser 10 (http://www.avantbrowser.com/download.html)là trình duy t d a trên cơ s là IE nhưng ñư c thi t k theo giao di n ñ p, h tr duy t Web theo tab và có th thay ñ i giao di n. Avant cũng cho phép ch n qu ng cáo, pop-up, ho t hình Flash, d n d p các t p tin t m th i... 4. IeSpell (http://www.iespell.com/) là công c ki m tra chính t (ti ng Anh) khi b n nh p vào blog, ñưa bài lên di n ñàn, chat... 5. CachePal (http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,23375,00.asp)d n d p các b ñ m (cache) và làm tăng tính b o m t. Công c này cho phép xóa các t p tin t m th i, cookie, các trang mà b n ñã duy t qua... *6. BookmarkSync (http://www.sync2it.com/toolbar/index.php)cho phép b n ñ ng b các bookmark gi a các trình duy t, truy c p vào chúng khi b n r i ñ n máy khác và chia s bookmark v i ngư i s d ng khác. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 7. IE Xtreme (http://windowsmarketplace.com/prices.aspx?itemId=1108765&stext)th t ña năng, công c là m t t p h p c a nhi u công c t vi c d n b ñ m cho ñ n ñi n thông tin vào m u bi u. *8. Pluck (http://www.pluck.com/)B n th y thi u RSS và blog? Hãy th dùng trình ñ c tin Pluck. Chương trình này cho phép qu n lý, tìm ki m và chia s RSS t i các b n c a b n. Pluck cũng cho phép trình duy t qu n lý bookmark. Phiên b n Beta c a Pluck cũng có s n cho Firefox. 9. Clipmarsks (http://www.clipmarks.com/download/)N u b n có thói quen không t ch c thư m c Favorites, Clipmarks có th s p x p t t c các liên k t c a b n theo ch ñ như: nghiên c u, mua s m, tìm vi c... 10. Maxthon (http://www.maxthon.com/)Phiên b n trư c c a Maxthon ñư c bi t ñ n v i tên g i IE2. Cũng gi ng như Avant, Maxthon ñư c xây d ng trên IE và bao g m các giao di n m i, ch n qu ng cáo... Hãy s d ng th c hai trình duy t Avant và Maxthon và quy t ñ nh s l a ch n c a mình. 11. Feedreader 2.90 (http://www.feedreader.com/)r t ñơn gi n ch có tính năng duy nh t: giúp b n ñ c các thông tin RSS. 12. PureText 2.0 (http://stevemiller.net/puretext)cũng gi ng như Copy Plain Text (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=134)dành cho Firefox. PureText cho phép b n ch l y văn b n thu n t trang Web. 13. FraudEliminator (http://www.fraudeliminator.com/)Hãy lo i b nguy cơ l a ñ o v i công c này, FraudEliminator s li t kê toàn b danh sách nh ng trang mà nó t o ñã bi t khi ñư c t o ra. Ví d : th t ñáng nghi ng khi Citibank.com dư ng như ñư c chuy n t i Caribbean. ng d ng cũng c nh báo b n nh ng trang web gi m o trong cơ s d li u mà nó bi t. *14. Net Snippets (http://www.netsnippets.com/)lưu gi thông tin tr c tuy n c a b n và ñư c t ch c thành thư m c v i ngu n ñư c ghi chú rõ ràng. B n cũng có th thêm các ghi chú riêng c a mình. Net Snippets th t h u ích cho sinh viên khi nghiên c u v m t lĩnh v c nào ñó, tìm ki m vi c làm, qu n lý d li u v công ngh hay công ty. *15. RoboForm (http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,6380,00.asp)cho phép t ñ ng ñi n vào các bi u m u tr c tuy n. RoboForm cũng có s n cho Firefox. Minh Phúc ( Quatrimang.com ) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 50 website sành ñi u năm 2005 T p chí Time (M ) ñã t ng k t và ñưa ra danh sách 50 website sành ñi u nh t trong năm 2005 theo các nhóm: ngh thu t và gi i trí, blog, phong cách s ng và s c kh e, tin t c và mua s m. Sau ñây là danh sách c th : - Nhóm ngh thu t và gi i trí: 1. www.aardman.com Website ho t hình này th hi n Wallace và Gromit, hai chú chó th t ng nghĩnh. 2. www.complete-review.com M t website chuyên v phê bình sách. 3. www.opus1classical.com Các b n mu n tìm nh ng bu i hoà nh c, festival hay opera? ðây là nơi t t nh t vì b n s không ph i m t công tìm ki m lòng vòng. 4. www.digitalgallery.nypl.org M t b o tàng s c a thư vi n công c ng New York. B n s l c vào th gi i c a vô vàn tranh h a, poster, b n th o, bìa nh c, v.v. 5. www.coudal.com/moom.php ðây là m t nhà b o tàng tuy t v i, có liên k t v i nh ng b o tàng khác như b o tàng ngh thu t hi n ñ i, b lưu tr Bauhaus và h c vi n ngh thu t Chicago. 6. www.orisinal.com M t site chuyên v game tr c tuy n, mi n phí hoàn toàn, giao di n c c ñ p. 7. www.mcsweeneys.net H u như t t c chuy n hài hư c ñ u trên trang web này. 8. www.zefrank.com Thêm m t site khác chuyên v chuy n ti u lâm trong làng “buôn dưa”. 9. www.podcastbunker.com 10. www.mercora.com Hai website chuyên v radio online 11. www.tv.com M t site v i chuyên ñ v chương trình TV, phân theo th lo i, như k ch, chuy n trong nhà ngoài ph , chương trình khoa h c vi n tư ng v.v... - Nhóm Blog: Cơn bão blog hi n ñang lan tràn kh p th gi i tr c tuy n. Trong s vô vàn các blog ñư c l p nên m i ngày, các blog dư i ñây ñư c x p vào hàng “sao”. 12. www.overheardinnewyork.com (blog “buôn dưa” v chuy n x y ra hàng ngày ta New York) 13. www.jalopnik.com, www.autoblog.com (blog xe hơi các lo i) 14. www.gofugyourself.typepad.com (blog "tám" chuy n th gi i ngh sĩ, ngôi sao) 15. www.postsecret.blogspot.com (blog chuyên v các v n ñ tư tư ng) 16. www.mocoloco.com (blog bàn v thi t k / ki n trúc) 17. www.bayraider.tv (blog này chú ý ñ n nh ng hàng hóa bán ñ u giá trên eBay, hàng nào http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com quái nh t, h i nh t) 18. www.allensblog.typepad.com (blog cho gi i tài chính) 19. www.chocolateandzucchini.com (blog v m th c) 20. www.boingboing.net (blog “bà tám”, theo ki u “cái gì, ñâu, t i sao th ...”) 21. www.anonymouslawyer.blogspot.com (blog chuy n cư i) 22. www.dooce.com (blog v quá trình làm m , bu n vui l n l n) 23. www.chromasia.com, www.Photoblogs.org (blog ngh thu t ch p hình) 24. www.sbnation.com, www.BaseballBlogs.org (blog bóng chày) 25. www.lifehacker.com (blog cho m y tay hacker) 26. www.gridskipper.com (blog du l ch) - Nhóm phong cách s ng và s c kh e: 27. www.flavorpill.net M t site chuyên ñ văn hoá c a năm thành ph l n c a Anh va M : New York, San Francisco, Los Angeles, London và Chicago. 28. www.cancernutritioninfo.com Thông tin chi ti t v dinh dư ng cho ngư i b b nh ung thư. 29. www.flickr.com Website hư ng d n ngh thu t ch p nh k thu t s . 30. www.zoozoom.com Website th i trang. 31. www.food411.com Site chuyên ñ m th c. 32. www.digitalhome.cnet.com Site hư ng d n m o v t trong nhà. 33. www.livingto100.com Site bàn v tu i th . 34. www.dogster.com M t trang chuyên v v t cưng trong nhà. 35. www.ineighbors.org Site v hàng xóm láng gi ng. - Nhóm tin t c: 36. www.blinkxtv.com Website cung c p kh năng tìm tin, clip video t các ngu n tin chính như ABC News, BBC News, Fox News, ESPN và C-Span. 37. www.idtheftcenter.org Site cung c p các l i khuyên cho ngư i tiêu dùng. 38. www.answers.com M t website tr l i nh ng câu h i c a b n. 39. www.english.ohmynews.com Trang tin t c ñ c l p. 40. www.indeed.com, www.simplyhired.com, www.workzoo.com ðây là các trang v ngh nghi p, có th tìm ki m công vi c b n mu n trong các database. 41. www.findlaw.com Ch a ñ y thông tin v pháp lu t, t di chúc cho ñ n phá s n và ly d . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 42. www.publicagenda.org M t site v các v n ñ ñương ñ i, t phá thai cho ñ n quy n ñư c ch t. 43. www.clusty.com M t site m i toanh cho b n tìm ki m thông tin b n c n. Phương pháp tìm ki m theo phân lo i chia nh , k t qu tìm ki m ñư c li t kê khác bi t so v i các công c hi n nay như: Google, Yahoo và MSN. - Nhóm mua s m: 44. www.sidestep.com Trang du l ch, h tr tìm phòng khách s n, ñ a ñi m du l ch, v.v... 45. www.craigslist.org Site qu ng cáo các m t hàng thư ng vàng h cám 120 thành ph trên 25 qu c gia. 46. www.shopzilla.com M t trang giúp b n so sánh giá c khi mua s m, v i hơn 30 tri u s n ph m c a 55.000 c a hàng bán l trên toàn th gi i. 47. www.woot.com M t site bán gi m giá hàng hoá. 48. www.mcphee.com Website bán hàng t pí lù, t văn chương cho ñ n tã em bé 49. www.zappos.com Site chuyên kinh doanh giày dép. 50. www.complaints.com Site giúp khách hàng than phi n khi b “qu l a”. BÁ CHÍNH (quantrimang.com) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com “B n” t c ñ PC Sau nh ng phút ñam mê trang b nh ng thành ph n m nh nh t, ch nhân h th ng PC thư ng s d ng công c benchmark ñ ch ng t "th h ng". Nhưng m i chuy n không h ñơn gi n! Nhìn chung, ñi m benchmark ñư c s d ng cho hai m c ñích chính là so sánh khách quan gi a các h th ng và ño m c hi u năng t i ưu. Có th không ñ nh tranh hơn thua, nhưng ch c ch n b n mu n bi t PC c a mình "m nh" c nào sau khi ñã ñ u tư m t s ti n l n vào nh ng th "th t chi n", hay t n công mày mò "ép xung". Chu n b Công vi c ñ u tiên là ch n công c benchmark theo thành ph n c n ñánh giá; công c này thư ng ñư c thi t k riêng cho thành ph n nh t ñ nh. Bên c nh công c chuyên ño hi u năng b x lý (CPU) và card ñ h a, v n có công c giúp ñánh giá nhi u thành ph n cùng lúc. Nói chung, có th phân lo i công c benchmark theo 2 nhóm: gi l p và ng d ng th c. Công c benchmark gi l p c g ng mô ph ng ho t ñ ng c a các ng d ng nhưng theo cách ñ c bi t ñ l y ñi m chi ti t. Còn ng d ng th c, như game, cho k t qu ñánh giá d a trên ho t ñ ng th c t tuy nhiên thư ng không cho ñi m chi ti t như công c gi l p. M i lo i công c có vai trò riêng trong vi c ñánh giá hi u năng, ñôi khi b n c n dùng k t h p c hai ñ có k t qu chính xác. ð có k t qu n ñ nh và có th ñ i chi u, b n hãy tham kh o "Các k thu t cơ b n ño benchmark" trư c khi cài ñ t ph n m m benchmark. Nguyên t c cơ b n c a vi c ño benchmark là thi t l p "ñi m chu n" ñ cho phép so sánh v i các thành ph n, ki n trúc. L Y ðI M THI T B DI ð NG Cũng như ngư i dùng PC, ngư i dùng thi t b di ñ ng h n cũng mu n bi t PDA hay ðTDð c a mình có "công l c" c nào? X lý ñ h a 2D/3D ra sao? Th i gian dùng pin dài ng n th nào?... N u có ðTDð lo i smartphone dùng h ñi u hành Symbian phiên b n 6.1 hay 7, b n có th dùng công c SPMark04 c a Futuremark, hay Sandra 2005 (tính năng h n ch hơn) c a SiSoftware ñ l y ñi m benchmark. Futuremark còn có s n ph m MobileMark 2005 dùng ñ ñánh giá thi t b di ñ ng "cùng h ” PC - máy tính xách tay. Ph n l n thi t b di ñ ng (PDA và smartphone) hi n nay ñ u h tr Java. Ph n m m JBenchmark (www.jbenchmark.com) cho phép b n ñánh giá hi u năng x lý ñ h a (và hi n th màn hình) c a các thi t b này. JBenchmark hi n có các phiên b n 1.0 (MIDP 1.0), 2.0 (MIDP 2.0) và 3D (Mobile 3D Graphics - M3G); cho t i mi n phí ñ a ch http://www.jbenchmark.com/download.jsp hay http://wap.jbenchmark.com. Ngoài ra còn có m t s công c mi n phí cho phép l y ñi m benchmark các thi t b Pocket PC và Palm, b n có th tham kh o b ng "Ph n m m benchmark mi n phí”. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðánh giá card ñ h a Các ki n trúc ñ h a cao c p là ñ ng l c "ganh ñua" ñi m benchmark m nh nh t. Có nhi u cách ñánh giá hi u năng card ñ h a. Cách d nh t là s d ng demo ñ nh th i trong trò chơi (game). ð theo phương pháp này, game ph i có cơ ch ghi c nh game r i chơi l i t c ñ t i ña mà card ñ h a cho phép và cho k t qu d ng fps (frame per second –khung hình/giây). M t s game, như Doom 3, cung c p s n ph n demo ñ ñánh giá nhưng m t s game khác thì không và b n ph i t so n k ch b n game ñ ño benchmark. Tuy nhiên, không có nhi u game có tính năng demo ñ nh th i. Thư ng thì vi c ño t c ñ c a m t ño n chi u l i (replay) hay m t phân c nh trong game d th c hi n hơn. IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles c a Ubisoft là m t ví d c a game s d ng phương pháp chi u l i. V n ñ duy nh t là game này không có tính năng giám sát t c ñ , vì v y b n c n t i v ti n ích giúp ghi nh n t c ñ hi n th khung hình như FRAPS (www.fraps.com). B n cũng có th t chơi game và dùng FRAPS ñ ño t c ñ , tuy nhiên gi i pháp này cho k t qu không n ñ nh. Theo Greg Ellis, ph trách b ph n ñánh giá hi u năng c a ATI, ñi m benchmark card ñ h a ph i có k ch b n game sát th c t và ph i n ñ nh qua các l n ki m tra. ði u quan tr ng nh t là ñ y m nh t i ña tác v ñ h a ñ phát hi n ñi m ngư ng liên quan ñ n thành ph n x lý ñ h a ch không ph i CPU. M t trong nh ng cách tri n khai là ch y benchmark ñ phân gi i 1600x1200 và b t c hai ch ñ l c, kh răng cưa. ðánh giá b x lý Mu n ñánh giá hi u năng CPU, b n c n ch y nhi u lo i ph n m m ng d ng. Tuy m i ki n trúc CPU thích h p m t mô hình ng d ng khác nhau, nhưng hoàn toàn có th t o phép ño so sánh CPU. ð có ñư c ñi m s benchmark chính xác, không thiên l ch, b n c n ña d ng hóa các phép ño, công c benchmark. Các ng d ng văn phòng và t o n i dung r t hay ñư c dùng ñ ñánh giá hi u năng CPU, tuy nhiên phương pháp này thư ng ñánh giá không chính xác hi u năng. B i ch riêng Microsoft Outlook hay Excel không ñ kh năng t n d ng h t s c m nh b x lý Pentium 3GHz. BAPCo (www.bapco.com) ñã phát tri n SYSmark 2004 (phân ph i b i Futuremark, http://www.futuremark.com/products/sysmark2004/) mô ph ng ñ y ñ các công vi c thư ng ngày c a ngư i dùng và ño th i gian hoàn t t tác v . Tuy nhiên, cài ñ t SYSmark 2004 hơi t n th i gian và b n thương m i giá g n 500 USD. Hi n BAPCo v a ñưa ra phiên b n SYSmark 2004 SE ñư c b sung kh năng ñánh giá h th ng 64bit, ña nhân. Game là công c benchmark phù h p hơn và có th dùng ñ gi i trí. Khi ch y benchmark b ng game, ñ k t qu t p trung th hi n năng l c CPU, b n c n gi m ñ phân gi i màn hình và các hi u ng ñ h a. Lưu ý có m t s game ch y r t ít l thu c t c ñ CPU. Các game thư ng ñư c dùng ñ ñánh giá CPU như: Doom 3, Unreal Tournament 2004, Far Cry... M t s công c benchmark chuyên nghi p giúp ñánh giá hi u năng c a các h th ng chuyên d ng cho ñ h a (như h th ng d ng phim, mã hóa video, x lý hình) và ñ c bi t nh m ñ n các h th ng ña lu ng. B công c ñánh giá 3D chuyên nghi p SPECviewperf c a hãng SPEC (Standard http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Performance Evaluation Corporation, www.spec.org) có nhi u phép ño ñ l y ñi m benchmark và ñánh giá hi u năng d ng hình 3D. Các phép ño tiêu bi u trong phiên b n Specviewperf 8 (hi n ñã có phiên b n 9) g m: 3dsmax, Catia, EnSight, Lightscape, Maya, Pro/Engineer, SolidWorks và Unigraphics. N u b n quan tâm ñ n ch c năng mã hóa video, hãy th mã hóa m t ño n phim v i DivX, XviD hay Windows Media Encoder 9. B n cũng nên ñ m t ñ n công c ño benchmark ña lu ng. Công ngh siêu lu ng (HT - HyperThreading) c a Intel và CPU hai nhân (dual core) có kh năng làm tăng ñi m benchmark ñáng k . Các công c ñánh giá CPU ña lu ng như Futuremark 3DMark05, PCMark 05, SPECviewperf 9, SYSmark 2004 SE,... CÁC K THU T CƠ B N ðO BENCHMARK Có m t s k thu t cơ b n l y ñi m benchmark nh m ñ m b o k t qu n ñ nh và có th ñ i chi u: Bư c ñ u tiên là chu n hóa ph n c ng (trong kh năng có th ) ñ tránh s khác bi t do các thành ph n không tương x ng. Ví d , n u b n mu n ñánh giá hi u năng ñ h a, vi c quan tr ng nh t là c n ñ m b o các h th ng dùng cùng lo i CPU và RAM (thư ng thì ñĩa c ng không có nh hư ng, tr khi b n th c hi n mã hóa video dung lư ng l n). Tuy nhiên, trong trư ng h p b n mu n ñánh giá hi u năng t ng th c a c h th ng, có th không c n quan tâm ñ n các linh ki n thành ph n. Bư c k ti p, thi t l p m t môi trư ng ph n m m h n ch . T t nh t, b n nên th c hi n ño benchmark v i ñĩa c ng ñ nh d ng m i (b n có th dùng gi i pháp t o nh ñĩa v i các chương trình như Norton Ghost hay Acronis True Image ñ rút ng n th i gian cài ñ t). Như v y, b n có th ñ m b o không có b t kỳ tranh ch p trình ñi u khi n nào hay b t kỳ ph n m m nào b c u hình sai. Ngay sau khi n p h ñi u hành, ti n hành cài ñ t driver cho chipset c a bo m ch ch . Sau khi kh i ñ ng l i h th ng, cài ñ t các driver khác như ñ h a và audio (nhi u ngư i thích ño benchmark v i tính năng audio b c m hoàn toàn). Khi các linh ki n thành ph n ñ u làm vi c, cũng là lúc thích h p ñ n p các b n c p nh t HðH c n thi t. N u dùng Windows XP, b n ñ n trang web Windows Updates (windowsupdate.microsoft.com) ñ l y các b n vá và các gói ph n m m DirectX. Sau khi kh i ñ ng l i, b n t t m t s d ch v t ñ ng ch y n n c a Windows. C m System Restore b ng cách nh n chu t ph i trên My Computer, ch n Properties và ñánh d u Turn off System Restore trong th System Restore. Vi c này s ngăn HðH sao lưu tr ng thái trong khi ño benchmark. K ti p, c m Windows Update b ng cách nh n th Automatic Updates trong cùng c a s System Properties. Ch n Turn off Automatic Updates ñ ngăn h th ng t i và cài ñ t các b n vá trong khi ño benchmark. Gi b n c n chu n hóa thi t l p màn hình. Nh n ph i trên desktop và ch n Properties. Th ñ u tiên, Themes, có tùy ch n ñ ch nh s a thi t l p m c ñ nh c a Windows. Ch ñ Windows Classic thư ng ñư c ch n khi ño benchmark. ði ñ n th Screen Saver và ch n giá tr Screen Saver b ng None. Nh n Power và ñ m b o t t c thi t l p ngu n ñ u ñư c ñ t Never ñ tránh kh năng màn hình hay ñĩa c ng chuy n sang ch ñ ti t ki m ngu n trong quá trình ño nhi u gi . Cu i cùng, tr l i Display Properties, nh n th Settings. ð t ñ phân gi i màn hình là 1024x768 và ñ sâu màu là 32bit. Nh n Advanced và th Monitor, ch n t c ñ làm tươi 85Hz n u có th . Tùy thu c card ñ h a, b n có th duy t qua các thi t l p nâng cao ñ tìm tùy ch n c m Vsync t t c ch ñ . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n ph i ti n hành cài ñ t các ph n m m ng d ng theo cùng trình t trên m i h th ng ñ có k t qu n ñ nh. Các công c benchmark c n ñư c c p nh t ñ ñ m b o tương thích v i các ph n c ng và ph n m m m i nh t. H th ng c a b n gi ñã s n sàng ñ ño benchmark. Lưu ý, khi dùng ñi m s benchmark ñ t i ưu h th ng, ñi u quan tr ng là không ñư c v i vã. Th c hi n thay ñ i tăng d n t ng th m t và l y ñi m l i. ð ng th c hi n nhi u thay ñ i cùng lúc hay thay ñ i quá l n. ðây là cách ñ m b o b n không g p khó khăn khi tìm ki m nguyên nhân khi n công c benchmark không làm vi c. Không có trình t thay ñ i c th , tuy nhiên b n có th b t ñ u v i CPU, sau ñó t i b nh , ñĩa c ng và cu i cùng là card ñ h a ðánh giá bo m ch ch và các thành ph n khác N u b n mu n có ñi m s n i b t ñ gây n tư ng v i ngư i khác thì vi c l y ñi m bo m ch ch (BMC) có th làm b n th t v ng. ðơn gi n vì ñi m benchmark gi a các bo m ch cùng dòng chipset khác bi t không nhi u. Tuy nhiên, ñi m benchmark c a t ng thành ph n ch c năng l i khác bi t khá rõ. H u h t công c benchmark ñánh giá CPU ñ u có th dùng ñánh giá chipset. K t qu t các ng d ng th c (game, chương trình mã hóa video...) dĩ nhiên cung c p ñi m s giá tr nh t nhưng nh ng chương trình gi l p cũng có th giúp xác ñ nh s n ph m n i b t gi a nh ng cái r t gi ng nhau. M t trong nh ng công c ph bi n nh t hi n nay là Sandra c a SiSoftware (www.sisoftware.co.uk). Công c này cho phép ñánh giá hi u năng CPU, băng thông b nh , băng thông m ng, ñ h a và ñĩa c ng. ð c bi t, SiSoftware cung c p mi n phí Sandra 2004 phiên b n chu n (hi n ñã có phiên b n 2005). B n quan tâm ñ n ch t lư ng audio? B n có th dùng RightMark Audio Analyzer (audio.rightmark.org) ñánh giá ch t lư ng ñi u khi n audio tích h p so v i card g n r i (n u có). Ti p theo th c hi n ki m tra v i game, v i audio b t và t t ñ xác ñ nh các hi u ng âm thanh. Hi u năng ñĩa c ng cũng ñáng quan tâm, tuy th h ñĩa SATA hi n nay ñư c thi t k v i t c ñ lên ñ n http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 150MBps nhưng t c ñ th c t luôn th p hơn. Các công c benchmark như Iometer (www.iometer.org) có th xác ñ nh t c ñ th c các ñĩa c ng này. B n có th dùng Iometer ñ ki m tra s khác bi t gi a c u hình ñĩa ñơn và c u hình ñĩa RAID 0 hay nh hư ng c a vi c b t NCQ (Native Command Queuing). N u c m th y "b i r i" v i hàng lo t ñi m s benchmark c a các thành ph n linh ki n, b n có th s d ng công c WorldBench 5 (www.worldbench.com) c a PC World (M ) ñ ñánh giá hi u năng t ng th . WorldBench 5 s d ng m t nhóm ng d ng th c (ACDSee, 3dsmax, Adobe Photoshop, Microsoft Office...) và ch y các tác v th c ñ l y ñi m benchmark. BENCHMARK HƯ NG NGƯ I DÙNG Bên c nh phương pháp hi n h u, Intel v a ñ xu t hư ng hai phương pháp ñánh giá m i cho lĩnh v c trò chơi và gi i trí s (digital home) t i di n ñàn Intel Capabilities (www.intelcapabilitiesforum.com). B n có th tìm hi u, t i công c và góp ý xây d ng t i ñây. Lý thuy t phân tích th ng kê Threshold và Bayersian ñã ñư c ñưa vào công c ñánh giá trò chơi Intel Gaming Capabilities Assessment Tool (GCAT) nh m ñưa ra m t k t qu d hi u và th hi n sát c m nh n c a ngư i chơi. D a trên b ng k t qu fps lưu l i 3 phút chơi game th c t , Intel Gaming Capabilities Assessment Tool ñưa ra ñi m c m nh n t góc ñ ngư i dùng d a trên c hai phương pháp phân tích. ði m tăng d n t 1 ñ n 5 và tương ng v i m c ñánh giá t t ñ n tuy t v i. Hi n t i GCAT h tr 3 game g m Doom 3, Half-Life 2 và Unreal Tournament 2004. Bên c nh hư ng phát tri n công c ñ h tr nhi u trò chơi hơn, Intel ñã phát tri n game Ice Storm Fighters v i engine ña lu ng nh m ñánh giá ñư c h t kh năng c a b x lý ña nhân. Trò chơi thi t k h tr t i thi u hai lu ng và t i ưu v i 4 lu ng x lý (trong ñó dành 3 lu ng x lý trí t ê nhân t o) và s d ng gi i thu t tìm ñư ng D* Lite (ñang dùng trong Futuremark 3DMark05) ñ v t ki t hi u năng b x lý. Trong phương pháp ñánh giá kh năng gi i trí s , Intel xây d ng m t k ch b n bám sát nhu c u s d ng th c t hơn: gi l p giao di n ñi u khi n, gi l p máy ch n i dung ña phương ti n (ID: A0509_77), tăng s ng d ng ch y n n, tăng s tác v truy n nh n n i dung ña phương ti n và b sung nhóm ch c năng trên chu n HD ñ nét cao. ð tri n khai phương pháp không ph thu c ph n c ng, Intel ñã phát tri n hai công c ph n m m gi l p card TV và Digital Media Adapter làm d ch v phát n i dung ña phương ti n. K t qu th nghi m ñư c th hi n tr c quan và ñơn gi n bi u th rõ tr ng thái ñ t, không ñ t ng v i t ng ch c năng c th . N u so sánh ch t lư ng video b ng m t thư ng thì s có c nh "chín ngư i mư i ý” nên công c Intel Digital Home Capabilities Assessment Tool ch n hư ng phân tích trên d li u thu ñư c g m th i gian ñáp ng, ch t lư ng video và m c ñ tương thích ñ cho ra m t k t qu rõ ràng. Phương pháp ñánh giá ñư c phát tri n b i Nhóm Thi t K Hư ng Ngư i Dùng (User-Center Design Group) c a Intel và Psytechnics (Anh) kinh nghi m trong lĩnh v c mô hình hóa tri giác. Duy Khánh K t lu n http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com h u h t ph n m m benchmark gi i thi u trong bài là s n ph m thương m i, tuy nhiên cũng có nh ng ph n m m mi n phí r t h u ích (b ng "Ph n m m benchmark mi n phí”). Dĩ nhiên, b n không nh t thi t dùng h t các ph n m m này, ch n ph n m m benchmark tùy theo thành ph n mà b n mu n ñánh giá. Nên th c hi n l y ñi m benchmark ít nh t 2 hay 3 l n và l y ñi m s trung bình hay cao nh t. Lưu ý có nhi u y u t có th tác ñ ng khó ñoán ñ n ñi m benchmark như khác bi t phiên b n driver, BIOS, d ch v ch y n n, ph n c ng. Vì th hãy c n th n l p tài li u chi ti t v c u hình ñ ñ i chi u và tham kh o v sau. ði m benchmark ñư c m t s ngư i dùng ñ "khoe khoang" nhưng v i ngư i am hi u thì nó là thông tin r t có ích khi c n quy t ñ nh mua s m hay nâng c p. L y ñi m benchmark là công vi c yêu c u tuân th qui trình nghiêm ng t; nó ñòi h i th i gian và kinh nghi m ñ nh n bi t chân giá tr . Tuy nhiên ñây cũng là công vi c thú v và k t qu ñ t ñư c có th làm b n hãnh di n (v h th ng c a b n và c chính b n). Phương Uyên (t ng h p) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com “Gi i ñ c” cho PC B n ph i làm gì n u như chi c máy tính c a b n b t ch t d ch ng không ñáp ng các yêu c u c a b n? Hay b n không th truy c p Internet b ng chính chi c PC c a mình n a? Virus máy tính hay ph n m m gián ñi p (spyware) có th là nguyên nhân gây ra nh ng n i b c d c k trên cho dù b n v n thư ng xuyên c p nh t ng d ng b o m t ch ng virus ph n m m ñ c h i ñư c cài ñ t trên PC c a b n. V y b n ph i làm gì khi nh ng công c như th này không ñư c hoàn h o cho l m và khi mà chúng v n có th ñ cho m t vài ph n m m ñ c h i ñ t nh p vào PC c a b n. N u b n không th truy c p vào m ng thì t t nh t trư c tiên b n nên s d ng các công c có s n trong Windows - ñây chúng tôi xin ví d phiên b n h ñi u hành Windows XP. Bư c ñ u tiên là b n nên kh i ñ ng l i PC c a mình ch ñ Safe Mode. Kh i ñ ng PC ch ñ này s ngăn c n h u h t các ph n m m trên h th ng kh i ñ ng cùng v i h ñi u hành bao g m c nh ng ph n m m có th gây ra tr c tr c cho PC c a b n, ch nh ng gì c n thi t nh t ñ cho Windows XP ho t ñ ng là ñư c kh i ñ ng mà thôi. Hãy tìm các bi n pháp kh c ph c nh ng tr c tr c t ñây. ð có th kh i ñ ng PC vào ch ñ Safe Mode thì b n hãy nh n phím F8 ngay khi h th ng c a b n b t ñ u kh i ñ ng và l a ch n ch ñ Safe Mode. Lưu ý là Windows XP s kh i ñ ng ch m hơn ñôi chút so v i bình thư ng. Bây gi b n có th áp d ng các bi n pháp quét di t truy tìm các ph n m m ñ c h i hay b t kỳ bi n pháp nào ñó ñ khôi ph c l i h th ng c a mình. M t cách n a ñưa PC tr v tr ng thái bình thư ng là b n có th s d ng tính năng System Restore c a Windows XP (Start | Programs | Accessories | System Tools | System Restore). S d ng tính năng này b n có th khôi ph c tr ng thái c a h th ng c a mình v m t th i ñi m nào ñó trong quá kh t i ñó b n ñã t o ra m t ñi m khôi ph c trong System Restore. Hãy ch n th i ñi m ñó r i nh p OK sau ñó là ng i ch ñ i h th ng khôi ph c l i cho b n. Cách khác t t hơn là b n nên làm s ch danh sách các chương trình ñư c kh i ñ ng m i khi Windows kh i ñ ng. ðây cũng là m t trong s nh ng cách mà ph n m m nguy hi m khai thác ñ t n công PC c a b n. Windows XP có hai ng d ng giúp b n ki m tra xem nh ng chương trình nào kh i ñ ng cùng v i h ñi u hành. ng d ng ñư c xem là t t nh t ñ ki m tra các chương trình kh i ñ ng cùng h ñi u hành là System n m trong Start | Programs | Accessories | System Tools | System Information. Khi ng d ng kh i ñ ng b n hãy ch n Software Environment | Startup Programs. T i ñây b n s th y m t danh sách các ph n m m kh i ñ ng cùng v i h ñi u hành bao g m ñư ng d n tuy t ñ i ñ n ng d ng cùng v i các thông s thi t l p c a các chương trình ñó hay chương trình ñó ñư c ch y b i tài kho n nào trên PC c a b n, các thông s khoá Registry… http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nhưng nh ng ng d ng n m trong danh sách ñó là nh ng ng d ng nào? N u như h th ng c a b n v n có th truy c p Internet thì b n có th ki m tra trên cơ s d li u c a www.sysinfo.org còn n u không ch c ph i có m t ngư i b n hi u bi t ñ giúp ñ b n thôi. ðáng bu n là System Information ch có th cung c p thông tin cho b n ch không th giúp b n thay ñ i nh ng thi t l p ñó. Không sao b n còn có Windows System Configuration – ñây là ng d ng n b n ch có th kh i ñ ng b ng cách vào Start | Run và gõ l nh msconfig sau ñó n Enter và ch ng d ng kh i ñ ng. B n chuy n sang m c Start up và b d u ch n trư c nh ng ng d ng b n không mong mu n chúng kh i ñ ng cùng h ñi u hành và nh p OK. H th ng s yêu c u b n kh i ñ ng l i. N u như b n không th truy c p Internet thì v n ñ có th n m trình duy t Internet Explorer do trình duy t ph i t i quá nhi u các ng d ng có tên Browser Helper Objects (BHOs). ðây chính là nh ng ng d ng b sung cho trnfh duy t như thanh công c b sung hay cái gì ñó b n ki m ñư c trên m ng nh m trang ñi m cho IE… B n hãy th dùng Start | Run và nh p l nh regedit. Ch cho ng d ng Registry Editor kh i ñ ng xong và b n truy c p ñ n khoá: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrenTVersion\Explorer\Browser Helper Objects. T i ñây ch a các khoá liên quan ñ n các BHO b n có th truy c p nh PC c a ai ñó ñ ki m trên cơ s d li u c a www.sysinfo.org. Tuy nhiên v n ñ không th truy c p Internet có th n m ch khác và c n th i gian ñ ki m tra và tìm phương th c kh c ph c thêm. Nh ng bư c mà chúng tôi ñ c p ñ n trong bài vi t này không ph i là có th giúp b n kh c ph c toàn b các v n ñ mà m c tiêu c a chúng tôi ch mong ñưa ra nh ng bư c cơ b n nh t giúp cho PC c a b n có th tr l i ho t ñ ng bình thư ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ACDSee 8: Tính năng c i ti n, nhi u ti n l i hơn! T lâu ph n m m ACDSee (c a hãng ACD Systems) ñã là m t s l a ch n t t nh t cho nh ng ai mu n qu n lý hi u qu các t p tin nh s , các t p tin media trên máy tính. M i ñây hãng ACD Systems ñã gi i thi u phiên b n m i c a ACDSee - phiên b n 8 v i nhi u tính năng c i ti n và m i b sung, ch c ch n s ñem l i cho ngư i dùng s ti n l i hơn nhi u so v i nh ng phiên b n trư c. B n có th tìm mua ACDSee 8 các c a hàng d ch v tin h c hay t i b n dùng th 7 ngày v i ñ y ñ tính năng t i ñ a ch http://downloads.acdsystems.com/en/acdsee.exe (dung lư ng 14,9MB). Có gì m i trong ACDSee 8? 1. Tìm ki m hình nh nhanh hơn v i thanh công c Quick Search B n có th tìm hình nh th t d dàng và nhanh chóng v i tính năng Quick Search: t t c công vi c b n c n làm là nh p vào t khóa và nh n Enter, ACDSee s tr v k t qu là các hình nh có tiêu ñ , thông tin tác gi , ghi chú trùng v i t khóa b n nh p vào. B n cũng có th xác l p ñ ACDSee tìm theo tên t p tin, phân lo i, thư m c... 2. Trình chi u Video slide shows v i âm thanh t ch n S d ng tính năng t o VCD c a chương trình ñ t o ra các ñĩa trình chi u hình nh d ng slide show v i âm thanh n n t ch n. B n có th xem các ñĩa này trên các ñ u VCD dân d ng hay trên máy tính ñ u ñư c. 3. Thêm nhi u công c ch nh s a hình nh m nh m V i nhi u công c ch nh s a hình nh m i ñư c b sung, b n có th s a ch a ñư c h u h t các khuy t ñi m thư ng m c ph i c a nh s như: nh b dơ, nh quá t i ho c quá sáng, b hi n tư ng m t ñ ... B n cũng có th thay ñ i kích c nh, c t cúp hình, xoay hình, thêm ch hay áp d ng ñ n 27 b l c và hi u ng mà chương trình cung c p s n. 4. Tăng cư ng tính năng hi n th thu c tính nh B n có th xem nhi u thông tin ñ ng th i v b c nh ñang ch n trong khung Properties Pane, ch ng h n như kích c tính b ng inches, s pixel trên m t inch, kích thư c file chưa nén... http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5. T o album nh d ng HTML d dàng hơn bao gi h t ð t o m t album nh d ng HTML, thông thư ng b n ph i cài thêm m t ph n m m chuyên th c hi n vi c này. Tuy nhiên gi ñây b n không c n cài thêm nhi u ph n m m vào máy n a, v i tính năng Create HTML Album c a ACDSee 8, b n có th d dàng t o ra các album nh d ng HTML, ñưa lên m ng và chia s cho m i ngư i xem. 6. Sáng t o hơn v i slide shows và screen savers ACDSee 8 tăng cư ng ch c năng cho chu t và bàn phím giúp d dàng t m ng ng, cu n gi a các slides. B n có th t o các trình di n slide shows kèm theo âm thanh n n. M t khác, b n s ti t ki m ñư c r t nhi u th i gian khi có th áp d ng cùng m t âm thanh n n, hi u ng chuy n c nh và tiêu ñ cho nhi u hình nh ñư c ch n. Giao di n c a ACDSee8. Cài ñ t và s d ng: Các bư c cài ñ t không có gì ñ c bi t so v i cài ñ t các chương trình khác, nhưng b n c n lưu ý bư c nh p thông tin cá nhân (Customer Information). bư c này có m c License Code, n u b n có mã b n quy n thì ch n Full và nh p vào s License Code ñó; n u không có, b n ch n Trial ñ dùng th trong 7 ngày. C a s chính c a ACDSee g m các thành ph n như sau: Khung Folders n m góc trên bên trái c a s dùng ñ duy t ñ n các thư m c trên máy tính. ð duy t nhi u thư m c cùng m t lúc, b n ñánh d u ch n vào các ô vuông trư c tên thư m c ñó. Khi ñó khung chính gi a c a s s hi n th n i dung c a các thư m c ñang duy t. Các thư m c, file hình nh trong khung này ñ u ñư c hi n th d ng hình nh thu nh (thumbnails) ñ b n d dàng theo dõi. N u chương trình không hi n th d ng hình thu nh , b n nh n chu t ph i vào vùng tr ng trong khung chính gi a này và ch n View\ Thumbnails trong menu ng c nh. Khi b n ch n m t b c nh trong khung chính gi a, khung Preview (góc dư i bên trái c a s ) s cho b n xem trư c n i dung c a t p tin ñó. khung Task Pane bên ph i c a s s li t kê các tác v mà b n có th th c hi n v i ñ i tư ng ñang ch n như: sao chép (Copy), c t (Cut), dán (Paste), ñ i tên (Rename), copy ñ n thư m c (Copy To Folder), di chuy n ñ n thư m c (Move To Folder), duy t thư m c (Browse Folder), tìm các t p tin trùng l p (Find Duplicates)... ð ch nh s a m t t m hình nào ñó, trong khung chính gi a c a c a s ACDSee, b n nh n chu t ph i vào t m hình ñó, ch n Edit. M t c a s m i hi n ra v i các nút l nh trên khung Edit Panel như: Exposure, Color, Red Eye, Sharpnesss... giúp b n ch nh l i ñ sáng, màu s c, ch nh s a hi n tư ng m t ñ , thay ñ i ñ s c nét c a nh... N u mu n t m nh có hi u ng l m t, hãy ch n m c Effects, sau ñó nh p ñúp chu t vào m t http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com hi u ng ưng ý. Sau khi ch nh s a xong, b n nh n nút Finished Editing ñ quay tr v c a s chính c a ACDSee. ð x lý nhi u nh ñ ng th i, b n dùng chu t ch n các nh c n x lý trong khung chính gi a c a c a s chính. T i khung Task Pane, nhóm Fix and Enhance Photos có các tác v cho b n th c hi n trên nhi u nh ñ ng th i như: xoay nh (Rotate Images), chuy n ñ i ñ nh d ng (Convert File Format), thay ñ i kích c nh (Resize Images), so sánh các nh v i nhau (Compare Images)... ð t o m t album nh d ng trình chi u slide show, b n dùng chu t ch n các t p tin nh c n ñưa vào album, sau ñó vào menu Create\ Create Slide Show File và làm theo các hư ng d n trên màn hình. Chương trình cho phép b n t o ra file trình chi u d ng th c thi (*.exe), screen saver (*.scr) và flash (*.swf). Mu n t o album nh d ng HTML ñ ñưa lên web cho m i ngư i xem, b n dùng chu t ch n các t p tin nh c n ñưa vào album, sau ñó vào menu Create\ Create HTML Album và làm theo các hư ng d n trên màn hình. Ngoài ra, ACDSee 8 còn có thêm nhi u tính năng khác cũng r t h u ích như: t o file PDF (menu Create\ Create PDF), nén file (Create\ Create Archive), ch p nh màn hình (Tools\ Screen Capture)... B n có th t tìm hi u thêm, ch c ch n s r t thú v l m ñây. Theo Echip http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ace Optimizer Utilities Công c t i ưu hóa h th ng toàn di n B n có m t máy tính v i c u hình “thư ng thư ng b c trung” nhưng l i mu n nó ch y th t nhanh, v y ph i làm sao? V i Ace Optimizer Utilities, m t b công c t i ưu hóa h th ng m t cách toàn di n, b n có th làm ñư c ñi u này khá d dàng. C a s chính c a chương trình g m 2 ph n: Ph n nhóm công c bên trái và các công c thu c nhóm ñó bên ph i. ð u tiên ph i k ñ n nhóm công c Clean Up (d n d p h th ng). Trong nhóm này có các công c như: - Remove Junk Files: xóa các file rác trên h th ng (*.tmp, *.temp, *.chk, *.old, *.gid…). B n có th ch ñ nh lo i file c n xóa b ng cách nh n nút Options, ch n Junk File Remover. - Clean System Registry: d n d p các khóa b l i, không h p l trong registry c a Windows. - Erase Your History: xóa history c a Windows, Start menu, Internet Explorer, Opera, Firefox… nh m b o m t thông tin cá nhân. - Fix Invalid Shortcuts: s a các shortcut không h p l . Nhóm Optimize g m các công c t i ưu h th ng như: Auto-start Manager giúp qu n lý các chương trình kh i ñ ng; Find Duplicate Files giúp tìm các t p tin trùng l p; Uninstall Manager giúp d dàng g cài ñ t chương trình trên h th ng. Nhóm Protect g m công c b o v d li u ñã xóa, ñ m b o chúng không th ñư c ph c h i. Ace Optimizer Utilities 3.0.0.4037 là ph n m m thương m i c a Acelogix Software, tương thích Windows 98/ME/2000/XP(Pro & Home)/2003. B n có th t i b n dùng th t i http://www.acelogix.com/ (dung lư ng 2,14 MB) hay tìm mua trên các ñĩa CD ph n m m t ng h p, hi n có bán ngoài th trư ng. NGUY N H NG H NH http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn