Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chuy n ñ i DVD-9 thành DVD-5 DVD-9: là d ng ñĩa DVD Dual Layer (2 layer) tăng dung lư ng lên g p ñôi (8.54Gb/240mins) DVD-5: là lo i DVD bình thư ng, d mua d sài hơn, (4.7Gb/120mins) Bài sau thư ng s d ng cho các d ng ñĩa phim g c có b n quy n (copyright) ví d như phim c a Hollywood, ñĩa g c phim HQ, hay Thúy Nga, Asia,..... và nh ng ai không có ñ u burn DVD Dual, n u b n có r i thì không c n ti p t c ñâu hen ð u tiên c n có: DVD Decrypter v3.5.4.0: ñây là 1 ph n m m free, dùng ñ backup ñĩa DVD vô HHD, ph n m m này ñư c ñánh giá cao nhưng ñã ko còn ñư c ti p t c nâng c p, ch dùng phiên b n v3.5.4.0. Download: http://fileforum.betanews.com/detail/DVD_Decrypter/1011845169/1 ShrinkTo5: ðây là ph n m m ñ chuy n t DVD-9 sang DVD-5. Download: http://updatesofts.com/forums/showthread.php?t=29537&highlight=shrinkto5 Cài ñ t software, và ñăng ký xong xuôi thì chúng ta b t ñ u hen: 1. Backup DVD to HHD: - Kh i ñ ng chương tr nh DVD Decrypter - B ñĩa DVD vào DVD player trên computer, ñ i cho nó load. ñây net chơi ñĩa Zorro. - Vào menu Mode -> ch n ISO -> ch n Read - Nhìn ph n ñóng khung ñ , n u ñó ghi s 1 thì DVD c a b n thu c d ng DVD-5 và b n ch c n hoàn thành bư c 1 này là có th dùng Nero burn ñĩa r i. Còn n u ñó ghi s 2 như ví d hình http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com trên thì nó là DVD-9, ñúng v i yêu c u c a bài vi t này - Ch n l i menu Mode -> ch n File A. ðây là ph n b n ch n ñĩa DVD mu n backup (n u b n có 2 ñ u DVD trên CPU thì b n c n check l i, còn 1 thì thư ng không c n)... n u b n th y ñã ch n ñúng DVD, mà khung bên ph i v n tr ng trơn thì nh n ch L trong khung ñ ñ reload. B. Thư ng nh ng file có d ng VTS_01_# là nh ng file phim chính th c (có nhi u ñĩa có ph n Bonus Screen, Trailer,.... thì list B s r t dài). B n có th t ch n cho mình ph n phim chính (ph n trong khung ñ ) và dùng 1 chương trình DVD author nào ñó ñ t làm DVD (hãy coi qua menu Edit). Nhưng ñây net s backup h t nguyên ñĩa (Edit -> Select All). C. Sau khi coi qua h t, nh n button ph n C và ti p t c. Note: ph n Destination chính là ph n ñ ch n l a nơi lưu file backup, b n ko nên ch nh nó, vì có ch nh nó cũng nh y l i cái ñư ng d n mà nó ñã ch n, t t nh t c ñ nguyên. Và nh d n d p ñĩa kho ng 10Gb free hen. - ð i nó ch y xong s hi n thông báo, click OK, và t t chương trình ñi. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 2. Convert DVD-9 to DVD-5 ðĩa Zorro là ñĩa c a net rùi, backup thì lâu quá sao vi t ti p tut, nên net ñ i sang 1 phim net ñã Backup s n trong máy là The Chronicles of Narnia ñ ti p t c bư c 2 hen - Kh i ñ ng ph n m m ShrinkTo5 A. ô trên b n ch n folder ch a file b n ñã Backup bư c 1 (nh ch n folder VIDEO_TS hen). ô k b n ch n nơi s chưa ti p ph n convert trong bư c này. B. ðây là ñ nén, theo net thì nên ñ m c ñ nh Default , ko c n ch ch ph n này. C. --Movie Only: b n ch n ph n này khi b n ch mu n convert ph n phim chính, b h t m y th như Trailer, menu l a ch n, Bonus,..... Khi ch n ph n này 2 ô kia s kích ho t. Ô trên là ch n kênh âm thanh (english, france, espanol,...) và ô th 2 ch n ph ñ (English Subtitle, France Subtitle,...) Khi ch n ph n này thì ch ch nh 2 ô ñó và click nút Play. - Whole DVD: quá d , ch n ph n này và click Play. Nó s convert h t Movie chính, Bonus, Trailer, và có c menu. Nhưng ch t lư ng s kém hơn Movie Only 1 chút. -Customer Settings: ph n này ko nói ra thì ai cũng bi t, nó s liên quan ñ n ph n D. D. N u b n ch n Customer Settings ph n C, thì ñây b n s setup lo i b b t file ti ng, file ph ñ , hay các Bonus, Trailer, qu ng cáo mà b n c m th y không c n thi t, và v n gi nguyên ñư c menu. Tuy nhiên ph n này b n có th b l n 1 cái gì ñó, và s b coi phim thi u ño n này ño n kia. Ph thu c vào kinh nghi m và m c ñơn gi n c a DVD mà b n làm. VD ñây tôi ch ch n Movie Only, vì ph n D c a Customer Setting r i quá, ch ng bi t ch nh sao cho chính xác . Ch nh s a xong click Play hen ^^ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Sau khi click Play nó s thu g n v y và n m Always On Top. Mu n tr l i bình thư ng thì nh n nút Restore Main Window hen. Khi hoàn t t s có b n thông báo, ch c n click OK, và t t chương trình. Note: Không nên dùng ph n Burn c a ShrinkTo5. 3. Burn DVD ðây ñúng là ph n d nh t, ph i không nào? - M Nero Startmart lên -> ch n ph n Photo and Video -> ch n Burn DVD-Video Files - Kéo t t c file trong folder v a convert bư c 2, vào folder VIDEO_TS bên trái. Sau ñó nh n Burn. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Setup l i tên Label, ch n Speed ñ burn và nh n Burn. - Xong xuôi l y ñĩa ra, b vào DVDplayer, m TV lên và ... l n và coi Copyright by net_10 ps: net ñã th nhi u ph n m m như Easy DVD Shrink (t ñ ng convert DVD-9 sang DVD-5 và backup, nhưng ch t lư ng burn ra b v và gi t), DVD Shrink (báo l i), DVD95Copy (báo l i)... trư c khi ñi t i cách này. Có l do cái DVD The Chronicles of Narnia protect k quá hay sao ñó, nhưng cách trên là net th y ch t lư ng ñ u ra r t t t, th i gian làm cũng không lâu (chưa ñ n 2 ti ng), v i l i n u nó có th làm ñư c 1 ñĩa protect k thì nh ng cái khác s tho i mái hơn, ñúng ko nè Thank to : net_10 ( from Updatesofts.com) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Làm các gói AIO v i AutoPlay Media Studio Pro 6 Khi ch y chương trình thì chương trình s có giao di n như sau: Nh n "Create a ...." ñ t o 1 project (1 AIO) m i. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nh p tên AIO mà b n mu n t o ra hay ñ sau b n nh p cũng ko sao, ñi u ñó tùy b n, nói chung n u chưa bi t mình ñ nh làm gì thì ch c n ñ t tên làm gì, nh n "Create Project Now", còn n u bi t r i thì làm thôi. Note: n u b n ñ t tên sai thì v sau b n cũng có th s a l i (chi ti t ñ ng sau nhé) Sau khi nh n "Create a... " xong b n nên t t h t các c a s ph , vào "View" -->>Panes-->> r i tích ch n như hình v , sau ñó b n kéo các c a s này tho i mái theo s thích c a b n, sao cho khi t o AIO b n th y thích h p v i mình! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n xong thì giao di n làm vi c như sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nh n ñúp chu t vào c a s làm vi c chính (CSLVC) ñ ch n n n cho AIO c a b n: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n "Image" như hình v trên, nh n "Browse" , ch n 1 t m nh mà b n thích r i OK (OK 2 l n li n ) Nh n ch n nút ñ ch n nút n cho AIO c a b n Ch n 1 nút như hình r i kéo sang CSLVC http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Sau khi kéo nút sang CSLVC b n có th dùng chu t kéo t i b t c ñâu, mi n ñ ng kéo ra ngoài khung CSLVC là ñc r i, n u kéo ra ngoài thì cũng pó tay........!!!!! . Sau khi ch n ñc v trí ñ t "nút' mà b n mu n thì nh n ñúp chu t vào nút ñó -Tab Settings: Gi s mình ch n tên nút là "Updatesofts.com_WinRAR 3.5", Font ñ m c ñ nh, màu s c ñ như bình thư ng http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com -Tab Attributes: Cusor: Ch n "hand" Tooltip: I Love UDS (dòng này s xu t hi n khi b n ñưa chu t l i g n nút (ko nh n)) -Tab Quick Action: Nói chung v i nh ng l nh cơ b n này, b n ñã có th t tào cho mình 1 gói AIO r i, chuơng trình còn khá nhi u l nh khác, b n th khám phá xem sao. Trong tab này mình s ch n "Run Program", và mình ch n "wrar350.exe" ñ ch y (b n có th ch n b t c chương trình nào, ñi u ñó tùy vào m c ñích mà b n làm AIO c a mình, ñúng không nh ?) N u các soft c a b n c n "Fix" thì: + N u là "key.gen" thì ch n "Run program" + N u là "ser.ial" thì ch n "Open document" + N u là "pat.ch" thì ch n "Explorer Folder", ñ i v i pat.ch thì b n c n ñ pat.ch ñó vào 1 "new folder" trong My Documents\AutoPlay Media Studio 6.0 Projects\My Project\CD_Root\AutoPlay\Docs n u như khi cài ñ t AMS6 b n ko thay ñ i gì c http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n xong m i th thì n Ok thôi, bây gi thì xem thành qu nào http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hehehe ñc ch U, trông có v hơi thô thi n v y thôi, nhưng n u b n ñ u tư th i gian vào ñ nghĩ ra nhi u ki u khác cũng như v i 1 phông ch khác,..... thì gói AIO c a b n s không th chê vào ñâu ñc. THAY CHO L I S P K T: Dù r ng mình ch hư ng d n các b n làm v i 1 nút n, nhưng không ph i m i chuy n ch d ng ñó mà thôi, v i b n, b n có th t o cho mình nhi u nút khác nhau, m i nút l i ch a các l nh khác nhau,....nhưng n u b n th y nó quá ñơn sơ thì....... 1. B n có th t o nh c n n cho gói AIO c a mình, nhưng b n nên nh ñ file nh c ñó c a b n có th ch y ñc thì file nh c ñó nh t thi t ph i là d ng *.ogg, khi ñó b n ch c n "kéo" (file nh c mà b n mu n làm nh c n n) và "th " vào CSLVC, khi ñó n u có 1 câu h i nào tương t như:....background... thì OK và AIO c a b n ñã có nh c n n. 2. N u như lúc ñ u b n có ñ t tên cho AIO c a mình hay chưa ñ t mà bây gi b n mu n s a l i thì.... nh n vào "Project" -->> "Setting".... Còn các Tab khác b n có th t xem và ch n cho mình cái phù h p. 3. N u b n ñang làm và mu n xem trư c s n ph m c a mình làm ra s như th nào thì b n chi c n nh n F5 ñ xem trư c. 4. N u AIO c a b n quá l n và b n không mu n nó ch 1 trang thì b n có th .... cho sang nhi u http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com trang mà thôi V nguyên t c mu n sang 1 trang nào ñó b n c n làm 1 cái gì ñó ñúng không, và ñây là b n ph i nh n 1 nút nào ñó (còn tên nút thì không quan tr ng l m, cái quan tr ng là cái nút ñó ph i th c hi n l nh gì ñ giúp mình m sang 1 trang khác), nào b t ñ u.....: - Vào "Page" -->> "Add" (Gi s mình ch có 2 trang, còn b n thích t o ra bao nhiêu tùy b n! ). khi ñó trên "page tab" s có 2 trang "page1" và "page 2" - Tr l i Page 1, click chu t ph i vào CSLVC r i ch n "Label" Nh n ñúp chu t vào nút " New Label", nh p tên Next, trong tab "quick action" ch n "Show Page"... ch n "Next". Xong r i thì nh n Ok. Khi ñó trong CSLVC s xu t hi n label "Next" v i nhi m v nh y t i trang k ti p. V i cách này b n hoàn toàn có th t o ra "nút" b t, t t, hay t m d ng nh c n n hay b t c cái gì http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com mà b n thích. 5. Edit-->>Preferences: Trong tab "Build" tích ch n "Optimize Resources...." 6.AIO Music cũng d a trên c s như trên mà thôi, b n t m y mò xem sao, chúc may m n! Xong xuôi h t m i vi c chưa nh , n u h t r i thì may quá. Nh n F7 ñ build http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ví d ñây: (ñã làm và ñã Up lên UDS\AIO) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Rung ñùi + rung rùi = 2 rung ñùi Bài tut này mình ch hư ng d n ph n cơ b n ñ làm 1 gói AIO, AMS6 còn r t nhi u ch c năng khác mà ñ n mình cũng chưa t ng "th " h t, ch chưa nói là "dùng" h t (t t c ñ u có trong "Scrip"-->>Add Action") Phù...................m t kho ng 3h ñ làm cái này. Goodluck With My Tut. Vào ñây ñ có ñư c nhi u Sample, b n có th bi t ñư c AMS còn có th làm ñư c nh ng gì. Code: http://www.indigorose.com/forums/ H i: Kcm ñang làm 1 công ty thương m i. ð t tình hu ng n u kcm có file gi i thi u cty = pdf và 1 s catalogue c a các công ty khác nhau trên ñĩa CD khác nhau --> Cũng làm m t cái AIO ch nh ? N u ngu n là các file iso & file pdf khác nhau --> Làm th nào h các b n ñ cho khi click vào nút d n ñ n file iso ñó s gi ng như mình nhét ñĩa CD c a hãng ñó vào ? ðáp: N u b n mu n v y thì làm th như sau, (t t nhiên là b n ph i cài chương trình mà b n mu n ch y trong AIO r i) b i l cơ c u ho t ñ ng c a các AIO là copy t t c các file, thư m c,...có trong AIO lên ñĩa c a b n, nên b n c an tâm nó ch y như Portable nhưng ko ph i là Portable !!!??? Note: folder (file) b n ch n ph i n m trong thư m c C:\Documents and Settings\"user b n dùng"\My Documents\AutoPlay Media Studio 6.0 Projects\My Project\CD_Root\AutoPlay\Docs (b n ph i copy vào ñây) Nhưng có l cách này ch áp d ng cho các Soft có seria.l,crac.k = cách add th ng file ***** vào trong registry,...etc (not patc.h, cái này ch c là không ñc r i!) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch bi t có ñúng ko nhưng chúc may m n! Happy! Thank To : mercury ( From Updatesofts.com) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn