Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Activ E-Book Compiler So n và t o sách ñi n t t ch y N u b n có ý ñ nh biên so n m t cu n sách ñi n t v i ñ y ñ nh ng tính năng c a d ng sách này như có kèm hình nh, video, có các liên k t ñ n nh ng văn b n khác, có nh ng tùy ch n cho ngư i ñ c... thì Activ E-Book Compiler s là m t công c giúp b n th c hi n vi c này m t cách h t s c d dàng. Ch ng nh ng th , cu n sách c a b n còn ñư c “xu t b n” thành m t file duy nh t, có th t m mà không c n nh ng chương trình nào khác, và ñ c bi t còn có ph n b o m t ñ không ph i ai cũng xem ñư c. ði m n i b t c a Activ E-Book Compiler này là t o sách ñi n t (e-book) dư i d ng m t file d ng EXE duy nh t (ch a c nh ng t p tin liên k t) nên có th ñ c ñư c b t kỳ máy tính nào có h ñi u hành Windows mà không c n các ph n m m chuyên bi t ñi kèm. Chương trình có dung lư ng 2,14 MB, tương thích v i m i phiên b n Windows, có th t i v dùng th t i: http://www.ebookcompiler.com Sau khi t i v b n ti n hành cài ñ t bình thư ng vào máy c a mình. CÁCH T O M T E-BOOK ðƠN GI N 1. T o m t thư m c: Thư m c này s ch a t t c các thư m c, t p tin c a m t project trong quá trình biên t p e-book như thư m c ch a t p tin ngu n, t p tin liên k t, t p tin nh, t p tin t o thành c a e-book, t p tin thi t l p các thông s c a e-book, v.v... Toàn b các công vi c ñó b n có th th c hi n m t cách t ñ ng nh vào tính năng Activ Quick Project c a chương trình. B n kh i ñ ng Activ Quick Project t menu Start > Programs > Activ E-Book 4.22. T i ñây s có m t thu t sĩ giúp th c hi n e-book qua 4 bư c v i các thông s và tùy ch n c a b n. Sau bư c cu i cùng s có m t thư m c ch a các thư m c t i thi u sau: Output dùng ñ ch a file t o thành c a e-book (d ng EXE); Source dùng ñ ch a các file ngu n, file liên k t c a e-book trong quá trình biên t p; file http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com thi t l p thông s c a e-book (d ng AEP); ngoài ra có th có các thư m c khác tùy theo các thông s mà b n ñã ch n. 2. T o file ngu n c a e-book: ðây là bư c t o n i dung c a e-book. B n t o m t file làm trang n i dung chính cho e-book, lưu ý file này có d ng th c HTML và có tên là Index (tên ñ y ñ là Index.html). Trong trang chính c a e-book có th có các liên k t t i các trang n i dung khác, các trang ñó có th có nhi u ki u ñ nh d ng khác nhau, không nh t thi t là d ng HTML. T t c các file n i dung c a e-book ñư c ñ t trong thư m c Source. 3. Biên t p e-book: Sau khi ñã hoàn thành các bư c trên, b n g i file thi t l p thông s d ng AEP trong thư m c c a project r i ch n Run trong menu Build. T i ñây, b n ch thư m c Source ch a file n i dung trên. Chương trình s t o cho b n m t e-book v i hàng lo t các thi t l p nâng cao khác như: b o m t, giao di n, bi u tư ng, gi i h n... ñ e-book c a b n hoàn thi n hơn. 4. Phân ph i s n ph m: Sau khi hoàn t t công vi c, b n s có m t file t o thành c a e-book d ng EXE trong thư m c Output và b n có th phân ph i file này cho ngư i dùng. File này ch y ñ c l p không c n chương trình ñ c cũng như các file liên k t ñi kèm - ñây chính là ñi m ñ c ñáo c a chương trình biên t p e-book này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Yên tâm hơn v i d li u lưu tr N u không may ñĩa c ng c a b n b t thình lình ng ng làm vi c. M i d li u quý giá khó còn cơ h i c u vãn. Mà nguyên nhân thì quá nhi u, có th do nhi t ñ cao, có th do ñĩa quá cũ, th i gian s d ng khá dài... ð tránh trư ng h p không may này b n th c hi n m t vài th thu t ñơn gi n dư i ñây. S d ng k thu t HDD S.M.A.R.T N u không mu n s d ng ph n m m cài ñ t thêm, b n có th nh n ñư c thông báo v HDD S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting) b ng cách quy ñ nh tính năng này Enable trong BIOS Setup. K thu t HDD S.M.A.R.T g m kho ng 35 ñ c tính khác nhau (như s l n t t và tái kh i ñ ng máy tính, t n s xu t hi n các l i thô, nh hư ng c a nhiêt ñ , t n s l i c a quá trình ki m tra ñ dư vòng…) giúp dò tìm kho ng 70% l i trong ñĩa c ng. Báo cáo cho ngư i dùng bi t thông qua màn hình BIOS ho c thông qua m t ph n m m ch n ñoán. M i hãng s n xu t ñĩa tích h p vào s n ph m c a mình nh ng ñ c tính có th khác nhau. Nhưng m c tiêu cu i cùng là ph i d báo trư c ñư c nh ng s c nguy hi m có th x y ra, d ñoán g n chính xác th i gian x y ra ñ ngư i dùng k p th i ñ i phó. M t s ñ c tính các hãng s n xu t ñĩa c ng thư ng tích h p trong k thu t S.M.A.R.T là: ghi nh n nhi t ñ c a ñĩa c ng, kh năng quay c a ñĩa c ng, t l l i thô ñã x y ra, ñ m s l n kh i ñ ng và t t máy… Các Mainboard th h m i hi n nay ñ u h tr HDD S.M.A.R.T nhưng theo m c ñ nh là Disable. Vì v y b n ph i kích ho t nó. Do m i Mainboard có nh ng khác bi t v i nhau cho nên b n ph i ñ c cu n User’s manual (Sách hư ng d n ñi kèm mainboard) ñ có th d dàng tác ñ ng ñ n tính năng này. Dùng ph n m m ch n ñoán 1. HDD Health V 2.1: c a tác gi Aleksey S Cherkasskiy, dung lư ng 879KB, tương thích v i m i môi trư ng Windows. Tham kh o thêm và t i v t ñ a ch http://www.panterasoft.com/. Ph n m m này phân tích ñư c 15 ñ c tính k thu t. Quan tr ng nh t là khi b n b m vào th Health. Khung Known Problems ghi: "There are no problems with this hard drive” là tuơng ñ i yên tâm. N u thêm khung Overall health status cũng như khung Nearest T.E.C ñ u ký hi u N/A thì ch c ch n ñĩa c ng c a b n còn r t t t, không ph i lo l ng gì. 2. D-Temp: Dung lư ng khá bé 144KB, không c n cài ñ t ch kích chu t là nó ch y v i m t bi u tư ng trên khay h th ng có ghi nhi t ñ hi n th i c a ñĩa c ng. T i v t ñ a ch http://private.peterlink.ru/tochinov. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Active Smart V 2.31: C a hãng Ariolic, b n có th t i v dùng th 30 ngày t i ñ a ch www.Ariolic.com/download.html. ðây là ph n m m tương ñ i n ñ nh, ñ tin c y khá cao, tương thích v i m i môi trư ng Windows, ch c năng phong phú. Dĩ nhiên là sau th i gian xài th thì ph i tr phí n u mu n dùng lâu dài. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com XP v i dáng v quen thu c c a Windows Ph n kh i khi kh i ñ ng chi c máy tính Windows XP m i toanh c a mình, b ng nhiên b n nh n th y m i th ñ u khác l . 'ðâu r i nh ng bi u tư ng Quick Launch? T i sao Windows l i không kích ho t các folder ñư c m l n trư c? Làm cách nào ñ ñóng c t bên trái trong c a s folder?'. Microsoft ñưa ra nh ng thay ñ i này v i mong mu n ñơn gi n hóa công vi c cho nh ng ngư i trư c ñây chưa h dùng Windows bao gi . Tuy nhiên ñ i v i ngư i dùng lâu năm thì nh ng thay ñ i giao di n Windows t phiên b n này sang phiên b n khác ch làm cho h ñi u hành tr nên r c r i hơn. R t may, b n v n có th 'v n ngư c kim ñ ng h ' ñ làm cho các phiên b n Windows m i ho t ñ ng gi ng như các th h ti n b i c a chúng. Lo i b nhóm thanh tác v : Khi b n có m t s c a s folder, ng d ng và browser cùng m ñ ng th i, t ng lo i s dùng chung m t nút thanh tác v duy nh t. B n nh n nút ñó ñ ch n c a s mong mu n t menu hi n ra. N u b n thích dùng cách cũ có t ng nút thanh tác v cho t ng t p tin m , trư c h t b n nh n ph i lên thanh tác v ñó và ch n Properties. Bên dư i nhãn Taskbar, b n b ch n m c Group similar taskbar butons dư i Taskbar appearance r i nh n OK. T ñ ng m l i folder: Khi b n ñăng nh p vào Windows 2000, nó s t ñ ng m l i các c a s folder và Internet Explorer ñang m khi b n thoát Windows phiên làm vi c trư c. ð các c a s ñang m l n trư c t ñ ng m l i trong Windows XP, trư c h t b n m m t c a s folder b t kỳ và ch n Tools.Folder Options.View, ñánh d u ch n lên Restore previous folder windows at logon bên dư i Advanced Settings r i nh n OK. Ph c h i Quick Launch: N u thanh công c Quick Launch không hi n di n thanh tác v , b n nh n ph i lên m t ch tr ng c a thanh tác v và ch n Toolbar.Quick Launch. B n s ph i xê d ch c nh ph i n u mu n th y các bi u tư ng Quick Launch nhi u hơn hay ít hơn (xem m c ti p theo). S p x p l i các thanh công c : Các thanh công c không n m ñúng ch b n thích? B n có mu n ñ t l i v trí ho c thay ñ i kích thư c cho các thanh công c Quick Launch, Links hay các thanh công c khác, dù n m trên thanh tác v hay trong các c a s folder? Cách thay ñ i r t ñơn gi n: nh n ph i m c mu n thay ñ i và b ch n ñ i v i Lock the Taskbar ho c Lock the Toolbars. Kéo hay thay ñ i kích c thanh tác v và các thanh công c cho ñ n lúc n m ñúng ch và có kích thư c như b n mu n; http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com sau ñó ñánh d u ch n l i 'lock' (n u mu n) ñ ñ phòng chính b n ho c ai ñó vô tình làm h ng thi t l p c a b n. Lo i b màu xanh: B n ghét vi n màu xanh, màu ô liu, hay màu b c trên các thanh tiêu ñ c a Windows XP? N u v y b n nh n ph i lên desktop và ch n Properties.Appearance. Ch n Windows Classic style trong menu 'Windows and buttons'. N u mu n tùy bi n các màu, b n nh n Advanced và ch n m t màu trong palette v a xu t hi n ng v i ph n t ñã ch n trong danh sách Item, ho c nh n Effects ñ tùy bi n dáng v c a các c a s , bi u tư ng và menu. Khi ñ t ñư c hình th c ưng ý, b n nh n OK hai l n ñ thoát ra kh i Display Properties. Hi n l i các bi u tư ng desktop: N u b m t các bi u tư ng My Computer và My Documents do XP g t b kh i desktop, b n nh n ph i lên desktop và ch n Properties.Desktop. Nh n Customize Desktop, và bên dư i nhãn General ñánh d u ch n lên nh ng bi u tư ng nào b n mu n nhìn th y trên desktop. Nh n OK hai l n ñ ra kh i Display Properties. Khóa các m c trong menu Start: Menu Start m i c a Windows XP s t ñ ng ñi u ch nh ñ li t kê các chương trình b n hay dùng. ði u này làm cho vi c kh i ch y các m c trong menu Start b ng bàn phím (b ng cách nh n phím ch cái ñ u c a m c mà b n mu n ch y) tr nên khó th c hi n vì danh sách thay ñ i thư ng xuyên, và có nhi u m c có th kh i ch y v i cùng m t ch cái. N u thích menu Start cũ ñáng tin c y (ít t ñ ng) c a Windows, b n nh n ph i nút Start, ch n Properties.Classic Start menu, và nh n OK. Tiêu di t các menu chơi trò tr n tìm: N u v n mu n s ng l i chu i ngày tươi ñ p xưa v i menu Start c a Windows 98, lo i menu không bao gi che gi u các kho n m c ít khi dùng n u chưa nh n chu t ho c d ng con tr trên d u V kép dư i cùng, b n nh n ph i nút Start và ch n Properties. Bên dư i nhãn Start Menu, ch n Classic Start Menu n u nó chưa ñư c ch n, nh n nút Customize, cu n ñ n cu i danh sách 'Advanced Start menu options', b ch n Use Personalized Menus, và nh n OK hai l n ñ ra kh i h p tho i Taskbar and Start Menu Properties. Hi n menu qu n tr h th ng (Administrative): ð nhìn th y menu Administrative Tools khi nh n Start.Programs, ho c Start.All programs, b n nh n ph i nút Start và ch n Properties. Bên dư i nhãn Start Menu, nh n Customize c nh phiên b n mà b n mu n dùng ('Start menu' ho c 'Classic Start menu'). ð dùng menu Start m c ñ nh c a Windows XP, b n nh n Advanced và ch n m t trong hai tùy ch n ñ u tiên ñư c li t kê bên dư i System Administrative Tools trong danh sách 'Start menu items'. Còn v i menu Classic Start, b n ñánh d u ch n lên Display Administrative Tools trong danh sách 'Advanced Start menu options'. Gi u kín các tác v thông thư ng: Trong các phiên b n Windows cũ, b n có th xem n i dung Web trong các c a s folder, ho c b sung thêm m t khung xem trư c vào c a s ñó. N u không thích các tính năng này, nhi u kh năng b n cũng không thích khu v c 'common tasks' bên trái c a s folder trong Windows XP. ð lo i b nó, b n ch n Tools.Folder Options, r i ch n Use Windows classic folder bên dư i nhãn General. Làm cho các folder ghi nh : Windows XP thi t l p các d ng hi n th khác nhau cho các lo i folder khác nhau (d ng Thumbnails cho các folder hình nh, Tiles cho các t p tin âm thanh, v.v...), tuy nhiên http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n có th ch n d ng hi n th mà b n thích cho t ng folder. Hãy tham kh o hư ng d n chi ti t trên TGVT A s tháng 8/2003 trang 109 (hay ñ n ñ a ch web find.pcworld.com/37670). Gi cho các m c trong khay luôn nhìn th y: Khay tác v m i trong Windows XP (khu v c c nh ñ ng h ) cho phép b n gi u các m c theo ch n l a ho c nhìn th y t t c . N u c n gi u nh ng bi u tư ng nào, b n nh n ph i lên thanh tác v ñó và ch n Properties. nhãn Taskbar, bên dư i 'Notification area', b n b ch n dòng Hide inactive icons ñ có l i cách hành x c a Windows cũ, ho c v n gi nguyên tình tr ng ñã ñư c ch n c a nó r i nh n nút Customize bên c nh ñ thay ñ i tr ng thái c a t ng bi u tư ng. Làm cho vi c tìm ki m t p tin tr nên thông minh: B n có thích nhân v t c ñ ng xu t hi n m i khi ch n Start.Search ho c Start.Find.Files or Folders? ð t ng kh nó ñi, b n nh n Change preferences trong c a s Search Results và ch n Without an animated screen character. ð có các tùy ch n tìm ki m trư c ñây c a Windows, b n nh n Change preferences r i nh n Change files and folder search behavior.Advanced-includes options to manually enter criteria. Recommended for advanced users only. Nh n OK ñ quay l i c a s Search Results. Quay l i m t bư c th t dài: N u không hài lòng v i phiên b n XP c a Windows Explorer, b n th dùng trình qu n lý t p tin v i dáng v và hành vi t t c ñ u quay v v i Windows 3.1. ð n find.pcworld.com/37673 ñ có thông tin chi ti t và t i v các ti n ích qu n lý file mi n phí. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xoá t p tin rác b ng VBScript N u chương trình thi t k t t, nó s xoá các t p tin t m này trư c khi k t thúc. Tuy nhiên, do nguyên nhân nào ñó, các t p tin này có th không b xoá (do chương trình b ng t quãng gi a ch ng,...). Như v y, sau m t th i gian, dung lư ng tr ng trên c ng c a b n b gi m ñáng k . Có nhi u cách ñ xoá các t p tin không c n thi t này. Th công nh t là vào các thư m c ñó và th c hi n thao tác xoá t p tin. Các thư m c m c ñ nh là Windows/Recent và Windows/Temp. Microsoft cũng cung c p m t s trình d n d p t p tin t m, ví d như Disk Cleanup. B n vào Start.Programs.Accessories.System Tools và ch n Disk Cleanup. Chương trình có m t s ch n l a như xoá các t p tin Internet, d n Recycle Bin, xoá t p tin trong thư m c Temp... B n có th t làm m t chương trình d n rác như v y nh vào kh năng c a VBScript. ñây, tôi ch trình bày cách xoá các t p tin trong thư m c Temp và Recent. Ði u trư c tiên b n ph i làm là ki m tra xem Windows có h tr VBScript hay không. Ð i v i WinMe, b n không ph i b n tâm v ñi u này vì ngôn ng VBScript ñư c cài m c ñ nh trong quá trình cài Windows. Còn ñ i v i Win98 (OEM ho c SE), b n ph i vào Control Panel, ch y Add.Remove Programs. Sau ñó ch n th Windows Setup, nh n ñúp vào Accessories ñ hi n các m c ch n. N u th y m c Windows Scripting Host ñã ñư c ch n nghĩa là máy b n ñã h tr VBScript. N u không, b n ph i ch n m c này và nh n OK, kh i ñ ng l i máy. Sau ñây là source code th c hi n vi c xoá t p tin. Const TempWin = C:\Windows\Temp Const Recent = C:\Windows\Recent\*.* DelTempDir Sub DelTempDir Dim fso, Ask Set fso = CreateObject(Scripting.FileSystemObject) Ask = MsgBox(Do you want to delete all files in WinTemp directory?, vbYesNo, Delete Temp File) If Ask = vbYes Then http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com fso.DeleteFile TempWin & *.*, True fso.DeleteFolder TempWin & *, True End If Ask = MsgBox(Do you want to delete all files in RecentWin directory?, vbYesNo, Delete Recent File) If Ask = vbYes Then fso.DeleteFile Recent, True End If MsgBox DelTemp has finished., Finish function End Sub B n lưu t p tin này v i ph n ñuôi m r ng là .vbs, ví d : DelTemp.vbs. Mu n th c hi n l nh b n ch c n nh n ñúp vào t p tin này. Khi ch y, chương trình s xác nh n l i xem b n có th c s mu n xoá các t p tin rác hay không. N u không mu n ph i tr l i nhi u l n, b n có th lư c b t m t s câu l nh, chương trình s ng n hơn: Const TempWin = C:\Windows\Temp Const Recent = C:\Windows\Recent\*.* DelTempDir Sub DelTempDir () Dim fso Set fso = CreateObject(Scripting.FileSystemObject) fso.DeleteFile TempWin & *.*, True http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com fso.DeleteFolder TempWin & *, True fso.DeleteFile Recent, True MsgBox DelTemp has finished., Finish function End Sub B n có th t o shortcut trên desktop ho c taskbar ñ ti n thi hành. Chương trình có kích thư c nh (ch là t p tin text), th c hi n nhanh, có th tuỳ bi n theo ý mu n. Ðó chính là ưu th c a VBScript. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xem phiên b n Windows ñang s d ng L i nói ñ u: Cùng v i s phát tri n m nh m c a máy tính kéo theo s ra ñ i các h ñi u hành m i, m i phiên b n m i ra ñ i nh m ñáp ng yêu c u và nhu c u ngày càng cao c a ngư i s d ng. Ða s các h ñi u hành chúng ta s d ng c a hãng Microsoft và ngư i s d ng ñã quen dùng h ñi u hành Microsoft Windows. Tuy nhiên, do thói quen ho c do c u hình c a máy tính mà ngư i s d ng có th ch n cho mình m t h ñi u hành theo ý mu n c a mình. Ði u này d n ñ n m t v n ñ n nan gi i cho nh ng ai làm công tác b o trì, qu n lý khi máy tính c n s a ch a ho c cài ñ t mà nó ñòi h i Source(các t p tin c a b ngu n cài ñ t windows). N u máy tính ñòi h i Source mà b n ch ñư ng d n không ñúng phiên b n hi n hành trên máy tính s d n ñ n hư file h th ng th m chí làm hư h ñi u hành. Vì th , b n nên bi t trư c h ñi u hành (hi n hành) trên máy tính c a mình là gì ñ ch cho ñúng Source. Các chương trình liên quan ñ n Internet khi cài ñ t s ñòi h i Source: - Cài ñ t Driver Modem - Cài l i Dial-up Networking - Cài Hyper Terminal... - Cài l i Outlook Express - Address Book... - Cài l i TCP/IP - Dial-up Adapter... B ng các h ñi u hành Windows H ñi u hành Tên Source (thư ng th y) Mã s Windows 95 Original Win95 4.00.950 Windows 95 Service Release 1 Win97 ho c Win95 oem SR1 4.00.950A Windows 95 Service Release 2 Win97 ho c Win95 oem SR2 4.00.950B Windows 95 Service Release 2.1 Win97 ho c Win95 oem SR2.1 4.00.950B Windows 95 Service Release 2.5 Win97 ho c Win95 oem SR2.5 4.00.950C Windows 98 Original Win98 4.10.1998 Windows 98 Second Edition Win98 ho c Win98Se 4.10.2222A Windows Millenium Edition WinMe 4.90.3000 Windows NT4.0 WinNT (i386) 4.00.1381 Windows 2000 Win2000 (i386) ho c Win2k 5.00.2195 Windows XP WinXP (i386) ho c Win2002 WindowsXP-2002 Ð bi t ñư c mình ñang s d ng h ñi u hành nào b n nh p chu t ph i (right click) vào bi u My Computer, sau ñó ch n Properties, ch n tab General, t i System: b n s th y mã s tương ng (xem b ng trên). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com WordQuiz - giúp h c t t ngo i ng Trong quá trình h c m t ngo i ng nào ñó, chúng ta ñ u ph i làm m t công vi c cơ b n là tích lũy v n t ñ rèn luy n các k năng nghe, nói, ñ c, vi t. M i ngư i có m t cách riêng ñ nh t , có th là dùng gi y vi t ñ vi t t m i nhi u l n ho c ñ t câu v n d ng. Có m t cách khác hay hơn, n u b n s d ng máy vi tính, ñó là nh ñ n WordQuiz... Chương trình ñòi h i chúng ta ph i nh p m t s tùy ch n và cơ s d li u cơ b n: ð u tiên chúng ta vào Vocabulary > Language ñ vào b ng tùy ch n Vocabulary Options, v i các th ch y u sau: - Languages: Ch n ngôn ng cho hai c t trái và ph i. Ví d c t trái ch n English, c t ph i ch n Vietnamese. - Font: Ch n font ch cho các c t. - Style: Ch n cách vi t, c , màu ch . - Keyboard: Ch n ki u bàn phím. - Characters: Các ký t ñ c bi t dùng cho các ngôn ng ñ c bi t như ti ng Nga, Pháp, ð c... - Rows/Columns: Ch nh ñ r ng, cao c a các hàng, c t. Sau khi ñã ch nh xong các tùy ch n, ta ti n hành nh p d li u tương ng vào hai c t trái và ph i theo ñúng phía ngôn ng ñã ch n. Bây gi chúng ta s t o thành các bài h c, bài t p dư i nhi u d ng như sau: 1. Vào Quiz > Flashcard (ho c nh n phím F7): Chương trình s t o thành nhi u t m bài hai m t, trên ñó ghi t ng c p t v i ng nghĩa tương ng mà ta ñã nh p vào tru c ñó. Cách th c này giúp cho ngư i h c d n d n làm quen v i các t m i ñ ghi nh . N u chưa nh hãy ti p t c nh n Flip Card, khi ñã thu c t ñó r i b n ch n I know ñ chuy n qua h c t ti p theo. 2. Vào Quiz > Multiple Choice (ho c nh n phím F8): ðây là cách th c thi t l p m t bài t p tr c nghi m v i tương ng m t câu h i kèm ba câu tùy ch n và b n ph i ch n m t câu ñúng, chú ý ñây là ph n có ch m ñi m trí nh cho b n. Sau khi làm xong n u chưa hài lòng thì có th nh n vào Restart ñ th c hi n l i. 3. Vào Quiz > Question & Answer (ho c nh n phím F9): Chương trình s thi t l p bài t p dư i d ng câu h i và câu tr l i, t c là cho bi t m t v và bu c ta ph i nh p v còn l i tuơng ñương. Ví d : Ti ng Anh là kitten thì ph i nh p ti ng Vi t là mèo con. ðây cũng là ph n có ch m ñi m trí nh cho b n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð cho bài h c ho c bài t p ñư c thi t l p mang tính phong phú hơn, trư c khi s d ng công c Quiz, ta nên chú ý thi t l p các ki u s p x p ngôn ng công c Mode. Trong công c này b n có th ch n các ki u như In Order (theo tu n t ), ho c Randomly (ng u nhiên). Ch c ch n khi các bài t p ñư c thi t l p, b n s th y ngay nh ng nét ña d ng m i m c a chúng. Chương trình luy n nh t v ng này ch có dung lư ng l.07 MB, b n có th tham kh o thêm thông tin và download t i http://peterandllinda.com/wordquiz. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Watchdog Giúp qu n lý vi c s d ng máy tính c a con em R t nhi u ngư i không th ki m soát ñư c th i gian ng i bên máy, con tr thì mê game, ngư i l n thì mê công vi c. Windows cũng có chương trình qu n lý v th i gian nhưng th c t nó ch có tác d ng nh c nh là chính, và ngư i dùng có th “sa th i” nó b t c lúc nào. V i Watchdog thì không th d dàng như v y, ph n m m này ñ c bi t dành cho các b c ph huynh cho nên nó phân c p ngư i s d ng: c p cao nh t có tài kho n không gi i h n (unlimited) dành cho cha m (Parent), c p còn l i là nh ng tài kho n gi i h n v th i gian và quy n h n s d ng các chương trình. Ngư i cài ñ t ñ u tiên, m c ñ nh là Parent, s ph i khai báo tên (Username) và m t kh u (Password) cho mình, sau ñó s làm công vi c là: cung c p các tài kho n gi i h n cho nh ng ngư i s d ng khác. Nh ng ngư i này s ñăng nh p Windows v i username và password riêng c a mình, và cũng t lúc này, Watchdog s ng m ng m kh u tr th i gian mà v “Parent” trư c ñó ñó ñã c p cho. M i công vi c di n ra bình thư ng, th nhưng khi h t th i gian cho phép, Watchdog s hi n ra, nh thì b nh c nh : nên t giác ch p hành l nh t t máy, n ng thì... b p, máy t ñ ng t t. Khi ñã h t th i gian ñư c c p theo ngày thì ngày hôm ñó, ngư i s d ng không th ñăng nh p vào Windows ñư c n a, tr khi ñăng nh p b ng tài kho n c a ngư i khác ho c dùng m o. ðương nhiên, ngày hôm sau m i vi c l i di n ra bình thư ng. Watchdog còn c n th n làm báo cáo chi ti t các phiên làm vi c c a ngư i s d ng, th m chí nó còn ch p l i màn hình làm vi c t i các th i ñi m ñư c thi t ñ t s n làm “tang ch ng v t ch ng” sau này. Cách s d ng (dành cho ngư i qu n lý chương trình, t c Parent): Mu n t o tài kho n c p cho ngư i s d ng, b m vào nút Add. Mu n xóa thì b m vào nút Delete và n u mu n t o m t lo t các tài kho n có giá tr như nhau thì b m vào nút Copy. B m vào các nút Config, Modify ñ ch nh lý các thông tin v tài kho n, nút Log ñ ñ c báo cáo và nút Options ñ thi t ñ t cho Watchdog. T o tài kho n m i như sau: Sau khi b m vào Add, m t c a s m i xu t hi n, b m Next ñ ti p t c. T i khung Name hãy ghi tên ngư i s d ng tài kho n, gõ Password vào khung Password và gõ l i vào khung Re-enter. 2 m c phía dư i, nên ch n User can change their password ñ sau này, ngư i s d ng tài kho n y có th ñ i password c a mình theo ý thích. B m Next ñ bư c qua công vi c quan tr ng nh t, ñó là c p th i gian. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Có nhi u ki u c p th i gian: Không gi i h n (unlimited), hàng tháng (monthly), hàng tu n (weekly), hàng ngày (daily) hay là m t kho ng th i gian nh t ñ nh nào ñó (one time). N u ch n unlimited t c là quy n tương ñương Parent, ch n one time thì có nghĩa là khi h t th i gian thì s không ñư c s d ng ti p n a, t t nh t là ch n daily ñ n ñ nh th i gian s d ng trong ngày. L i b m Next ñ chuy n sang màn ti p theo - màn th c thi “pháp lu t”: khi h t gi quy ñ nh Watchdog s làm gì? T t máy tính ngay (Shutdown Windows), hay kh i ñ ng l i máy (Restart computer), hay xu t hi n màn hình Login c a Watchdog (Display Watchdog login)? Có l nên ñ xu t hi n màn hình login c a Watchdog cho có ph n nh nhàng, ngư i s d ng s ph i t mình thao tác ñ t t máy (dù có ph n ti c nu i). ð không khí b t căng th ng, nên ch n vào Display message ñ gõ vài t nh c khéo hay ch n vào Play sound ñ tìm m t ño n nh c *.wav vui v . Các hi u ng trên s xu t hi n ngay sau khi h t gi . Sau khi ñã t o xong các tài kho n, “Parent” s thông báo cho t ng ngư i dùng, cho bi t username và password c a m i ngư i. Bình thư ng thì chương trình ñã t thi t ñ t m t s n i dung chính nhưng “Parent” cũng ph i t thi t ñ t l i theo yêu c u c a mình b ng cách nh p ph i vào bi u tư ng (hình chú chó) dư i taskbar, ch n Options. Watchdog còn có th h n ch các chương trình ñư c phép ch y t i t ng tài kho n: Nh p ñúp vào tài kho n mu n h n ch , c a s Edit user information xu t hi n, b m vào nút Restrict (gi i h n) và chuy n qua th Program Restrictions (các chương trình h n ch ). Ch n vào Restrict what program this user can run r i ch n ti p Exclusive - Programs listed below cannot run (C m các chương trình bên dư i ñư c phép ch y). T ñây có th b m vào nút Add ñ thêm các chương trình vào danh sách. Có 3 chương trình c a Windows b t bu c ph i c m là: Regedit.exe (ch nh s a Registry), Msconfig.exe (ch nh s a h th ng, cho phép hay c m các chương trình ch y cùng Windows), Taskmgr.exe (cho phép b m t h p phím Ctrl-Alt-Delete ñ lo i b chương trình ñang ch y). B n có th t i Watchdog phiên b n 8.x (7,1MB) dùng th trong 30 ngày http://www.tuoitre.com/media/download/wdcurrent.exe. N u mu n dùng dài lâu thì có th g i thư cho tác gi c a Watchdog t i: nicjansma@home.com, nhưng xin báo trư c là v này r t khó tính ñ y! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Vallen JPegger: công c xem nh tuy t v i! B n ñã khá quen thu c v i ph n m m xem và x lý nh ACDSee. Nay chúng tôi xin gi i thi u v i b n m t ph n m m khác có ch c năng tương t nhưng hoàn toàn mi n phí, ñó là Vallen JPegger. Vallen JPegger giúp b n xem và qu n lý ñ n 40 ñ nh d ng nh khác nhau như: BMP, JPEG, PCX, GIF, TIFF, EPS, PNG, TGA, VST, PSP... Chương trình h tr ch c năng Slide show (trình chi u nh), Screen capture (ch p nh màn hình), in Postcard (b n có th in t i ña 144 t m nh trên m t trang gi y v i ch t lư ng t t nh t)... Ngoài ra b n cũng có th x lý nh v i các thao tác ñơn gi n như xoay nh, l t nh, ñi u ch nh kích c ... Vallen JPegger phiên b n m i nh t là 4.51, tương thích v i Windows 98, Me, NT4, 2000 và XP. B n có th t i mi n phí t i http://www.vallen.de/ (dung lư ng 2MB). Trư c tiên b n c n xác l p các thông s cho chương trình b ng cách vào menu File > Preferences. -Th Start up: +Load last open image on start: Khi kh i ñ ng Vallen JPegger, chương trình t ñ ng m t p tin nh ñã ñư c xem l n cu i cùng phiên làm vi c trư c. +Use Windows Explorer context menu: S d ng menu ng c nh c a Windows Explorer thay cho menu ng c nh c a chương trình khi b n b m chu t ph i vào m t t p tin nào ñó. +External image editor application: B m nút Browse ñ ñưa vào ñư ng d n ñ n chương trình s a ch a nh trên máy. Chương trình này s ñư c g i ra ñ s a nh khi b n ch n m t t p tin và vào menu Edit > Edit (ho c b m F4). -Th Slide show: +Slide show time interval: Ch ñ nh th i gian xem nh trong ch ñ Slide show (tính b ng giây). +Show image information in full screen: Hi n th thông tin c a b c nh (tên nh, kích c , dung lư ng...) khi xem ch ñ toàn màn hình. Sau khi xác l p xong b m OK ñ ñóng h p tho i Preferences l i. ð duy t nh, trong khung bên trái b n ch n th Image Explorer. Sau ñó b n duy t qua các ñĩa, thư m c trong khung này. Khung bên ph i có hai th : -Thumbnails: Hi n th các hình nh d ng thu nh trong thư m c b n ñang ch n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com -Image: B n ch n hình nh trong th Thumbnails sau ñó b m vào th Image này ñ xem ñ y ñ t m hình ñang ch n. B n cũng có th nh p ñôi chu t ho c b m Enter vào tên t p tin nh ñ xem nó ch ñ toàn màn hình. Trong th Thumnails b n có th thao tác v i t p tin ñang ch n như: b m Ctrl+C ñ copy nh, Ctrl+X ñ di chuy n nh sang nơi khác, b m F2 ñ ñ i tên nh, Delete ñ xóa nh... ð l t t m nh ñang ch n theo chi u ngang, b n vào menu Image, sau ñó ch n Flip horizontally. Mu n l t theo chi u d c, b n ch n Flip vertically. ð xoay nh sang trái m t góc 90o, ch n Rotate left (Ctrl+Alt+L). ð xoay nh sang ph i m t góc 90o, ch n Rotate right (Ctrl+Alt+R). ð xoay nh m t góc 180o, ch n Rotate by 180o. B n cũng có th ñi u ch nh kích c nh ñang xem b ng cách vào menu Image > Resample và nh p vào kích c m i. N u b n mu n g i t ng t m nh ñang xem cho ngư i khác, b n vào menu File > Send to e-mail recipient. L p t c c a s so n thư m ra v i t p tin nh ñã ñư c ñính kèm, b n ch vi c ñi n vào ñ a ch ngư i nh n, n i dung thư và b m nút Send ñ g i thư ñi. ð xem các t p tin nh ch ñ Slide show, b n vào menu Edit > Slide show (ho c b m F10). Thoát kh i ch ñ này b ng phím ESC. Ngoài ra, chương trình còn h tr b n in các t p tin nh theo d ng postcard (bưu thi p): b n ch n các t m nh mu n in và vào menu File > Print > Postcards. T i h p tho i Card Layouts, b n ch n s b c nh s in trên m t trang. Trong h p tho i k ti p, b n ñánh d u ch n nh ng thông tin s in kèm theo nh. Cu i cùng b m nút Print ñ b t ñ u in. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tùy bi n thanh công c c a IE trong WinXP B n c m th y quá nhàm chán v i thanh công c màu xám m c ñ nh c a Internet Explorer (IE) và b n mu n cho nó sinh ñ ng v i nh ng t m nh n n b n ñưa vào? Ho c b n mu n ñưa thêm vào thanh công c các nút l nh ñ g i nhanh m t chương trình trên máy, ví d như chương trình t ñi n ch ng h n? Trong Windows XP b n có th d dàng th c hi n vi c này mà không c n ph i s a ñ i th công Registry ho c cài thêm các ph n m m giúp tùy bi n Windows. Vào Start > Run, gõ gpedit.msc và b m OK. C a s Group Policy xu t hi n. Trong khung bên trái b n tìm ñ n m c User Configuration > Windows Settings > Internet Explorer Maintenance. Trong khung bên ph i b n nh p ñôi chu t vào m c Browser Toolbar Customizations. H p tho i Browser Toolbar Customizations xu t hi n. ð thay ñ i nh n n cho thanh công c , t i khung Background b n ch n m c Customize toolbar background bitmap. Sau ñó nh p vào ñư ng d n ñ n file nh Bitmap (*.BMP) trên máy trong khung bên c nh. Có th b m nút Browse ñ duy t nhanh ñ n file nh này. Lưu ý: B n nên ch n nh n n có kích thư c phù h p v i thanh công c và ñ sáng ñ có th th y rõ dòng ch tiêu ñ c a các nút l nh và menu. N u b n ñang áp d ng các Theme thì nh n n b n v a ñưa vào có th không hi n th ñư c trên Toolbar. ð gi i quy t v n ñ này b n ph i chuy n sang dùng Theme m c ñ nh c a Windows: b m chu t ph i lên Desktop, ch n Properties. Vào th Themes, t i m c Theme b n ch n Windows Classic trong danh sách ñ xu ng. B m OK. N u không mu n dùng nh n n n a, b n có th ch n m c Use Windows default toolbar background bitmap. Cũng trong h p tho i Browser Toolbar Customizations, b n có th thêm vào m t s nút l nh trên thanh công c c a IE như sau: T i khung Buttons b n b m nút Add. M t h p tho i khác xu t hi n. T i m c Toolbar caption b n hãy nh p vào dòng chú thích c n hi n th khi ngư i dùng rê chu t lên nút l nh. T i m c Toolbar Action b n ñưa vào ñư ng d n ñ n chương trình c n thi hành trên máy (khi ngư i dùng b m vào nút l nh, chương trình này s ñư c g i). Có th b m nút Browse ñ duy t qua các file. ðưa vào ñư ng d n ñ n file bi u tư ng màu (*.ICO) t i m c Toolbar color icon và bi u tư ng ñen tr ng t i m c Toolbar grayscale icon. Kích thư c c a bi u tư ng ph i là 20 x 20 pixel. ðánh d u ch n m c This button should be shown on the toolbar by default n u mu n nút l nh này ñư c hi n th m c ñ nh trên thanh công c (n u không ngư i dùng có th g i nút l nh ra b ng cách b m chu t ph i lên thanh công c c a IE, ch n Customize). B m OK ñ tr v h p tho i Browser Toolbar Customizations. ð s a m t nút l nh mà b n t thêm vào (không ph i nút l nh m c ñ nh c a IE), b n ch n nút l nh trong danh sách và b m nút Edit, sau ñó s a l i theo ý mu n. ð xóa m t nút l nh, b n ch n nó trong danh sách và b m nút Remove. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngoài ra, n u b n mu n xóa t t c các nút l nh ngo i tr các nút l nh chu n c a IE, hãy ñánh d u ch n m c Delete existing toolbar buttons, if present. Sau khi xác l p xong, b m nút OK ñ ñóng h p tho i này l i. Sau ñó b n ñóng t t c các c a s IE ñang m và m chúng l i, b n s th y s thay ñ i t c thì. Driver Magician 2.6 Sao lưu, ph c h i driver cho các thi t b TT - ði u làm ngư i dùng ñau ñ u nh t m i khi cài m i l i máy tính là ph i tìm driver c a các thi t b ñã ñ th t l c. Driver Magician giúp b n kh c ph c n i phi n toái ñó. Ngay khi máy tính c a b n còn s d ng t t, hãy sao lưu l i các driver b ng Driver Magician, r i c t vào m t nơi an toàn. Cách s d ng chương trình r t ñơn gi n. Sau khi b n ch y Driver Magician, chương trình s dò tìm các driver ñã cài trên máy và hi n th trong m t danh sách. B n ñánh d u ch n trư c tên driver c n sao lưu, hay nh n Select All ñ ch n t t c . Nh n nút Start Backup. Chương trình s h i b n mu n lưu thông tin vào thư m c nào, sau khi ch n xong nh n OK. V y là xong ph n sao lưu. ð ph c h i driver, b n vào menu Driver Restoration, ch n Restore from folder, sau ñó ch n thư m c ch a t p tin ñã sao lưu trư c ñó. ðánh d u check trư c tên driver c n ph c h i và nh n nút Start Restore ñ b t ñ u ph c h i. Driver Magician 2.6 là ph n m m thương m i c a GoldSolution, tương thích v i Windows 98, ME, 2000, XP, 2003. B n có th t i t i http://www.drivermagician.com/ (dung lư ng 3,26 MB) hay tìm trên các CD ph n m m t ng h p, có bán ngoài th trư ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn