Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I MÀN HÌNH BOOT C A WIN XP NHƯ TH NÀO ? Tôi b t ñ u thay ñ i màn hình boot ñ i v i phiên b n ñ u tiên c a Windows 95. Nó vô cùng ñơn gi n, và rõ ràng là Microsoft r t “m t m i” v i vi c ngư i dùng và các công ty thay ñ i màn hình kh i ñ ng c a h . Khi Windows 2000 ra ñ i Microsoft ñã nâng c p lên bit, và nhúng màn hình boot vào nhân ( kernel ) c a chính t p tin thi hành. Nhưng vô ích, chúng không th ngăn c n m i ngư i thay ñ i màn hình boot. Và bây gi Windows XP xu t hi n, Microsoft th m chí ñã làm khó cho chúng ta hơn trong vi c thay ñ i màn hình boot. Không ch là nhúng vào nhân, mà còn làm vài hình nh và t t c các l p trên m i cái khác nhau. Và sâu s c hơn, nó d a vào h th ng b ng 16 màu . Và ñây chính là nơi tôi nghe ñư c nhi u l i phàn nàn. Th c s không có s khác bi t khi thay ñ i màn hình boot c a Windows XP so v i Windows 2000, tuy nhiên Windows 2000, ít nh t b n còn có th t i ưu màu s c cho hình nh c a b n. Còn Windows XP, b n s b m c k t trong vi c s d ng b ng màu ñư c xây d ng trong nhân. Không có cách nào khác ! C nh báo: Thay ñ i b ng màu c a màn hình boot trong Windows XP t c là b n ñã thay ñ i nhân c a h th ng c a máy b n. N u b n can ñ m thì b n s làm ñư c vi c này. H th ng c a b n có th s không n ñ nh ho c t hơn là không th kh i ñ ng ñư c n a. N u b n không chu n b cho vi c ñó, tôi khuyên b n ñ ng nên ñ c bài này n a, và hãy h c cách s ng chung v i màn hình boot v n ñã tr thành truy n th ng c a Windows XP. Tôi s hư ng d n t m cho các b n t t c các bư c ñ ch c ch n r ng b n có th ph c h i ñư c n u g p l i, tuy nhiên không có bư c nào là b n có th hi u h t ñư c. Tôi hoàn toàn không ch u trách nhi m ñ i v i b t c ñi u t i t nào x y ra v i h th ng c a b n b i vì m i hư ng d n này ch là “như th nào”. Các công c c n thi t: 1. H th ng Windows XP 2. Paint Shop Pro ( http://www.jasc.com/ ) 3. Resource Hacker ( http://www.tuoitre.info/download/reshack.zip ) 4. UltraEdit ( http://www.ultraedit.com/ )ho c là trình so n th o hex nào khác Sao lưu: Th m chí trư c khi b n nghĩ s s a ñ i nhân như th nào, thì b n hãy làm 1 b n sao lưu ñ ñ phòng b t tr c. Bây gi b n hãy copy 1 b n sao lưu c a file "C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe". Và bây gi hãy copy 1 b n n a ñ dành cho b n s a ch a. Và nh ñ t tách r i nó v i b n sao lưu c a b n. Làm màn hình boot c a riêng b n Ch y Paint Shop Pro và thi t k màn hình boot c a riêng b n. Ch n size là 640x480, và b n c n gi m nh màu s c c a hình nh v i b ng 16 màu. Và b n s h i tôi là tôi làm vi c ñó như th nào. M i l n b n thi t k b c nh nào ñó, b n hãy vào menu "Colors", ch n "Decrease Color Depth", sau ñó ch n ti p "16 Colors". Hãy nhìn b c nh dư i ñây làm ví d . Và có l b n s ph i th vài l n ñ ch n ra ki u ñ p nh t mà chúng có th . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Và bây gi b n có 1 hình nh 16 màu v a ý, ñó ch là 1 công vi c ñơn gi n. Và cách ñơn gi n nh t ñ b t ñ u m i vi c là ghi l i b ng màu mà b n s d ng trong t m hình boot c a b n. Vào menu "Colors", và ch n "Save Palette". Nó s ñ cho b n ch n tên sao lưu, và m c ñ nh s sao lưu trong thư m c "..\Program Files\PaintShopPro8\Palettes\...". Và ñây là danh sách các giá tr RGB c a m i màu trong b ng màu c a b n. Theo th t . ð ng thoát ra v i, công vi c s không hoàn thành. M file .pal mà b n v a m i save trong Notepad. Chúng ta s gi m t s lưu ý ñó. B n c n bi t chính xác th t c a b ng màu c a b n, và giá tr hex c a các màu ñó theo th t ñ thay ñ i nhân ( kernel ) c a b n. ð l y thông tin, chúng ta s xem h p tho i "edit Palette" trong PSP b ng cách vào menu "Colors" và ch n "Edit Palette", b n s nh n ñư c 1 h p tho i nhìn gi ng như hình dư i ñây: H p tho i này s ñưa cho chúng ta t t c thông tin mà chúng ta c n sau này ñ thay ñ i nhân. Nh n chu t vào màu ñ u tiên bên trái, b n s th y các giá tr RGB ñư c li t kê gi a b ng h i tho i, và các giá tr hex ñư c li t kê phía dư i bên ph i có nhãn là "HTML". Bây gi ch c ch n là b n có th nhìn th y c a s này, và c a s Notepad v i file .pal m cùng lúc. Ti p theo thi t l p các giá tr RGB trong file notepad, ñánh các giá tr hex bi u di n cho các màu c c t trong c a s "Edit Palette". Hãy làm xu ng cu i danh sách, chú ý các giá tr http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com hex g n m i giá tr RGB. ð ng lo l ng, b n s hi u t i sao lúc sau. B n nên k t thúc công vi c v i k t qu như sau: Và bây gi b n c n t o 1 b ng màu toàn màu ñen.( Bư c này th c s không c n thi t, nhưng thi u nó b n có th s th y vài màu s c b l m ch m trông r t vui màn hình trư c khi hình nh boot c a b n xu t hi n.) Trong lúc b n ñang trong c a s "Edit Palette", nh p ñôi chu t vào m i màu và làm thành màu ñen. t t c 16 m c ñ u c n màu ñen. Khi b n nh n OK b c nh c a b n là m t màu ñen. Tr l i menu "Colors" và ch n "Save Palette", ñánh tên sao lưu và sao lưu l i. Và sao lưu hình nh c a b n ( v n toàn màu ñen ) vào m t ch nào ñó, sau ñó thoát kh i chương trình Paint Shop. ð t nh c a b n vào nhân ðây là lúc thay th hình nh boot truy n th ng c a Microsoft thành c a b n. M chương trình Resource Hacker ñ b t ñ u công vi c c a b n. Dùng Resource Hacker ñ m file "ntoskrnl.exe" mà b n ñã copy lúc nãy ( nh là ñ ng m file g c ). Sau ñó ch n menu "Action" và ch n "Replace Bitmap". M t h p tho i s hi n ra cho phép b n ch n nh bitmap ñ thay th ( b n s thay th .bmp 1 trong trư ng h p này ) và xem nh .bmp mà b n mu n s d ng ñ thay th . Khi b n ñã thay th xong nh .bmp, ch n menu "File" và ch n "Save As". Ch n tên sao lưu như "mykrnl.exe" hay gì gì ñó và sao lưu nó. Và bây gi ñóng chương trình Resource Hacker l i. Thay ñ i b ng màu ñã ñư c cài s n Bây gi chúng ta b t ñ u vào bư c khó khăn nh t. Microsoft dư ng như ñã ph i làm vài v n ñ v bit ñ gi u b ng màu trong nhân, ví th tôi s gi ng gi i v bit. Bây gi b t ñ u m file "mykrnl.exe" c a b n ( hay tên gì ñó mà b n ñ t lúc nãy ) b ng UltraEdit hay trình so n th o hex nào khác. B n c n ph i tìm ño n xâu hex sau ñây: "00 00 00 00 15 1A 20 00 46 46 46 00 D2 3E 2D 00 01 65 53 00 05 35 B2 00 7E 7E 7E 00 00 92 89 00 FC 7F 5E 00 20 6B F7 00 FF A6 8D 00 04 DC 8E 00 1B BC F3 00 BC BC BC 00 FC FC FC 00 FF FF FF" ðó là 1 xâu dài. Nhưng khi b n tìm th y toàn b nó b n s bi t b n ñã làm ñúng. Dư i ñây là hình nh k t qu mà tôi làm trên máy c a tôi: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðây là k t qu mà tôi làm trên Windows XP Professional Gold build 2600, vì th có th nó s có 1 khác bi t nh v i máy c a b n, nhưng ño n xâu c n tìm thì cũng v n ñó thôi. Bây gi tôi s gi ng gi i cho b n v bit, cái mà b n ñang xem. M i màu trên màn hình c a b n ñư c làm b i m i giá tr RGB. Màu tr ng, ví d là "255 255 255". Nh ng giá tr RGB có th ñư c d ch sang giá tr c a h ñ m 16. Màu tr ng là "FF FF FF". Có l h u h t các b n ñã quen v i vi c thi t k web hay hình nh ñ u bi t ñi u này. Nh ng gì b n th y trên hình trên , và trong trình so n th o hex c a b n, là 1 danh sách 16 giá tr hex ñư c tách riêng bi t b i ký t "null" (00). ðó là b ng màu mà Windows s d ng ñ làm cho t t c màn hình boot màu ñen xu t hi n trong nh ng gì b n nhìn th y trên màn hình. Như tôi ñã nói, Microsoft hi n nhiên là ñã làm vài r c r i v bit ñ che gi u chúng, b i vì m i giá tr hex ñ u lùi l i. Ví d , m i màu cam trong b n màu g c có giá tr RGB là "247 107 42", ñư c biên d ch sang giá tr hex là "F7 6B 20". màn hình phía trên, b n s th y nó ñư c vi t là "20 6B F7". Hãy nhìn vào danh sách dư i ñây, ch là ñơn gi n hoá, làm m t danh sách khác c a m i giá tr c a các giá tr hex ngh ch ñ o. C t ñ u tiên là các giá tr RGB c a m i màu, c t 2 là các giá tr hex, và c t 3 là ñ o ngư c c a các giá tr hex mà chúng ta s ñánh vào trong nhân. N u b n chú ý, b n s th y m i 3 giá tr hex thì ñư c cách bi t b i "null" hay "00". http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Và bây gi vi c chúng ta c n làm là thay th các m c có s n b ng các giá tr b ng màu c a chúng ta. ðây là giai ño n chúng ta ph i c n th n. Ch b t ñ u v i dòng ñ u c a c t 3 và gõ nh ng gì ñã ch c ch n vào trong nhân. Nh b "nulls” gi a m i danh sách. Hình dư i ñây là nhân c a tôi sau khi thay ñ i. Khi làm xong, nh sao lưu nó l i. Kh i ñ ng nhân m i c a b n. Bư c ti p theo là hãy copy file nhân mà b n ñã s a ñ i vào thư m c …Windows\System32\. Nh là ñ ng copy ñè file "ntoskrnl.exe" cũ mà hãy ñ t tên khác, ví d “mykrnl.exe”. B n s nó s không ho t ñ ng n u không copy ñè ư ? ð ng lo ! Hãy m file "C:\boot.ini" b ng Notepad. Tuy nhiên, file boot.ini ñư c thi t ñ t thu c tính n nên n u b n mu n ch nh s a nó thì ph i cho Win hi n th toàn b file n b ng cách vào menu Tools -> Folder Options, ch n tab View, sau ñó ñánh d u ch n 'Show hidden files and folders' r i OK. B n s th y file boot.ini n m t i C:. Trên máy c a tôi s là: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect Nh ng gì chúng ta ph i làm là copy dòng sau multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP boot " /fastdetect /kernel=mykrnl.exe vào cu i file ðây là file boot.ini c a tôi sau khi thêm vào: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP boot " /fastdetect /kernel=mykrnl.exe Chú ý là ño n "/kernel=" n m cu i cùng. ðây là nơi mà b n s nh p tên nhân mà b n ñã ch nh s a. Và bây gi hãy kh i ñ ng l i máy tính c a b n, và khi b n nh n ñư c h th ng b n mu n s d ng hãy ch n b n c a b n, ñây là Windows XP boot và xem k t qu . N u không có k t qu thì hãy kh i ñ ng l i và ch n b n nguyên g c và làm l i t ñ u. Khi b n ñã v a lòng thì b n có th xoá b b n nguyên g c trong file boot.ini, ch ñ duy nh t b n c a b n. ( b n xoá b n nguyên g c b ng cách xoá dòng multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect trong file boot.ini là ñư c) Và dư i ñây là màn hình boot c a tôi, dĩ nhiên là 16 màu r i: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hư ng d n t o ñĩa Hiren's.BootCD.7.8 Chu n b : + Chương trình ghi ñĩa nero phiên b n 6.6.0.16 tr lên + Chương trình nén và gi i nén Winrar + file Hiren_s.BootCD.v7.8-[www.9down.com].rar Th c Hi n: 1.T o ngôn ng cho bàn phím khi s d ng Hirens BootCD 7.8 B n hãy gi i nén file “Hiren_s.BootCD.v7.8-[www.9down.com].rar” vào m t thư m c nào ñó v i pass là: ”www.9down.com”. S ñư c 2 file sau: B n hãy ti p t c gi i nén file “keyboard.patch.for.hiren's.bootcd.7.8.rar “ ra desktop s có các file chính ñó là: + KEYB.DAT + KEYB.SYS + PATCH.BAT Copy file “Hiren's.BootCD.7.8.ISO” ra ngoài desktop ( các b n hãy xem hình minh ho ). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Kích ñúp chu t vào file “ Patch” s xu t hi n h p tho i: H p tho i này s li t kê t t c các ngôn ng dùng cho dùng cho file ISO và yêu c u b n ch n, b n có th dùng ngôn ng nào tuỳ ý. ñây tôi n phím ‘ x “ñ ch n ngôn ng United Kingdom Keybroad http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n hãy ch vài giây ñ chương trình Dos này t o m t file ISO m i v i ngôn ng bàn phím mà b n ñã ch n . Khi xu t hi n thông báo : n m t phím b t kỳ ñ thoát. Tr l i Desktop, b n s th y file “UK Patched Hiren's.BootCD.7.8.ISO” ( n u b n ch n ngôn ng khác thì file ISO s có tên d ng "XX Patched Hiren's.BootCD.7.8.iso" v i XX là ngôn ng mà b n ch n) 2.Ghi file UK Patched Hiren's.BootCD.7.8.ISO lên ñĩa b ng Nero Ghi ñĩa: Nh áy vào nút Start > Programs > Nero > N ero 6 Ultra Edition> N ero Express http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com H p tho i Nero Express hi n ra , b n ch n như hình dư i : H p tho i Open hi n ra b n tìm ñ n thư m c ch c file, n u không th y file ñó thì ph n Files of Type: b n ch n All files (*.*) và kích chu t vào fileISO ñó. Hi n h p tho i ti p theo: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n nên ch n t c ñ ghi ñĩa t 16 – 24 X ñ t o ñĩa có ch t lư ng t t, Nháy vào Next ñ b t ñ u ghi ñĩa. Th là xong, bây gi b n hãy th restar l i máy xem k t qu http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðóng M ðĩa V i Eject CD B n thư ng xuyên ñóng m CD ñ làm vi c? M i khi c n thay ñ i ñĩa là b n ph i n nút Eject ñ ñóng m , thao tác này c l p ñi l p l i như v y th t là nhàm chán, hơn n a Windows l i không h tr phím t t ñ m nhanh ñĩa! V y xin gi i thi u v i b n ñ c ph n m m ñóng m ñĩa t ñ ng Eject CD, ñây là m t ph n m m hoàn toàn mi n phí, dung lư ng ch có 600KB, b n có th t i t i t ñ a ch : http://www.adynis.go.ro/EjectCD. Sau khi cài ñ t và kh i ñ ng chương trình, chương trình s có giao di n như hình dư i: Cách s d ng r t ñơn gi n, b n ch c n nh n chu t vào nút khi c n ñóng m ñĩa, n u trên máy c a b n có nhi u ñĩa thì hãy ñánh d u ch n ñĩa c n ñóng m trư c khi n vào nút ñó. M c Options (nút ) b n c n quan tâm t i các m c sau: - Swich CD: n u ñánh d u ch n m c này sau ñó ch n ñĩa thì khi c n ñóng m ñĩa b n ch c n kích chu t trái vào bi u tư ng c a Eject CD trên thanh taskbar . - Select sounds: nháy ch n vào nút “ Sound” ñ l a ch n âm thanh khi n nút ñóng m ñĩa. - Initial values: nháy ch n nút “Reset” ñ tr l i thi t lâp m c ñ nh. - Language: g m 2 ngô ng là Romana và English. Sau khi thi t l p xong b n n vào nút Ok ñ m i thay ñ i có hi u l c. Kích chu t vào nút sau ñó ch n ñĩa ñ t o t h p phím t t ñóng m ñĩa http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tăng t c máy tính toàn di n Nói các b n không tin, hãy th so sánh v i máy tính c a tôi như sau: Pentium III 866Mhz, Ram 128, VGA 64Mb, c ng 40GB chia thành 4 con, trong ñó cài h ñi u hành C, dùng h t 7/9GB m c ñ nh, các khác g n như ñ y vì nh c, game, ph n m m .. cài Windows XP SP 1. Th i gian khi b m nút Power ñ b t máy tính cho ñ n khi vào màn hình làm vi c kho ng 9 giây, thanh trư t ch y lúc hi n bi u tư ng Window XP ch ch y có m t n a (chưa ñ n 1 l n). T lúc kích ch n Shutdown ñ n khi t t máy hoàn toàn ch có 3giây, không hơn không kém. Bí quy t? Xin an tâm, tôi s chia s v i b n nh ng tinh ch nh c a tôi. Ch c n v i 8 bư c b n s có m t máy tính có th còn nhanh, m nh hơn máy tính c a tôi n a. Bư c 1: Ch nh s a Registry Editor ð t c ñ máy tăng lên chúng ta ph i có m t s tinh ch nh trong b nhân c a Windows, kích Start>Run, ñánh regedit ñ kích ho t Registry Editor. Ch n nhánh HKEY_CURRENT_USER >Control Panel>Desktop. -AutoEndTask: Kích ñúp và nh p s 1, m c ñích là t ñ ng t t các d ch v i treo nhanh chóng hơn. -MenuShowDelay: Kích ñúp và nh p s 0, m c ñích ñ thanh Start hi n nhanh hơn. -HungAppTimeout, WaitToKillAppTimeOut: kích ñúp nh p giá tr 200 ñ gi m th i gian ch ñ i. -Kích New>String Value: Nh n F2 ñ ñ t tên cho khoá này là WaitToKillServicesOut, nh n ñúp nh p giá tr 200. Ch n nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE>System>CurrentControlSet>Control: Kích ñúp th HungAppTimeout, nh p giá tr m i là 200. Như v y th i gian t t máy c a b n s nhanh hơn trư c ít nh t là g p ñôi ñ y Bư c 2: Dùng ph n m m tăng t c máy tính Theo kinh nghi m c a tôi có 3 chương trình có th dùng ñư c: Startup Faster 2004: Chương trình này s giúp b n gi m th i gian boot máy tính g p 2 l n, hi u qu r t cao. B n có th t i http://www.ursoftware.com. Hãy t t b t các chương trình ñư c ch y m c ñ nh khi kh i ñ ng Windows ñ gi m b t th i gian boot máy. TuneXP 1.5: ðây là m t chương trình tăng t c máy tính toàn di n nh m khai thác 100% hi u qu c a PC. B n có th t i chương trình hoàn toàn mi n phí, dung lư ng 1Mb, ch tương thích Win2000/XP, t i trang web http://namsao.homeftp.net/911/download/tunexp_15.exe. Có r t nhi u ch c năng trong chương trình này theo ki u Enable /Disable, b n c kích ch n Enable ñ b t các tính năng t i ưu máy tính này. Tuy nhiên quan tr ng nh t là b n ph i ch y 2 m c Defrag boot files và Ultra-Fast Booting ñ tăng th i gian kh i ñ ng máy tính. SpeederXP: ðây là chương trình tăng t c máy tính mà tôi th y hi u qu r t tuy t v i. Tuy nhiên b n hãy lưu ý là v i m t s game s không ch p nh n chương trình này và b n ph i t t nó ñi n u không mu n treo máy như Pro Evolution Soccer 4... PcBoost: V cách s d ng thì không có gì mà ñơn gi n hơn PcBoost. Sau khi cài ñ t xong, chương trình s t kh i ñ ng lên. Ngay t i màn hình chính b n s nhìn th y ñư c bi u ñ h at ñ ng c a h th ng khi ñư c PcBoost can thi p vào. Chương trình s ñi u ch nh và t i ưu t ng ng d ng (Application) ñang ñư c th c thi trong h th ng. B n s nhìn th y ñư c s lư ng các ng d ng con ñư c PcBoost can thi p và tăng t c trong m c Total numner of App(s) boosted. Hãy nh n vào bi u tư ng Soft Settings ñ hi u ch nh kh năng h at ñ ng c a chương trình. Khi b n chưa ñăng ký b n quy n thì m c Realtime Application priority setting s ñư c ch n m c ñ nh. N u b n ñã nh n ñư c s mã ñăng ký b n quy n t nhà s n xu t PGWARE thì m c High- Application priority setting s sáng lên. Và l dĩ nhiên vi c tăng t c h th ng khi ñó s hi u qu hơn r t nhi u. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n cũng nên ñánh d u ch n vào m c Run PcBoost at Windows startup ñ chương trình có hi u l c ngay t khi h ñi u hành ñư c kh i ñ ng. Chương trình ñư c cung c p t i website: http://www.pgware.com/ v i dung lư ng kho ng 966 KB, tương thích t t v i h ñi u hành Windows. B n thương m i giá $12.99 USD. Bư c 3: Tăng cư ng b nh ñ m ðây là gi i pháp nh m tăng lư ng b nh o giúp máy tính “d th “ hơn khi lư ng RAM ñã c n ki t và cũng là ñi u ki n ñ m t s game m i có th ch y ñư c. Kích chu t ph i vào My Computer, ch n Properties, ch n th Advanced>Performance >Settings, l i ch n th Advanced, m c Virtual memory ch n Change và nh p vào m c Initial Size (v i 40GB) là 400 (s lư ng b nh ñ m mà khá nhi u game hi n nay yêu c u ), là 300 ñ i v i 20GB, m c Maximum size nh p m t s l n hơn s trên tùy b n. Nh n Set và kích OK. Bư c 4: Xoá rác máy tính và xóa b t font ðây là m t bư c quan tr ng giúp tăng t c kh i ñ ng máy tính. M t s chương trình giúp d n d p máy tính m t cách tích c c nhưng hi u qu không cao b ng vi c chúng ta làm th công b ng tay. Hãy vào thư m c Windows c a h ñi u hành và xoá các folder Drive Cache, LastGoodKnown, vào xoá các t p trong thư m c Downloaded Installations, Prefetch, RegisteredPackeges, Repair, trong C:/Windows/System32 có Reinstall Backup, Dll Cache. Nên nh càng nhi u font h ñi u hành kh i ñ ng càng ch m ñi, hãy ñ l i nh ng font ch c n thi t và xoá b t nh ng font ch mà b n ít s d ng hay chưa bao gi ñ ng ñ n. Bư c 6: T t b t các d ch v khi kh i ñ ng máy tính Các d ch v giúp ích ta r t nhi u trong các tình hu ng c n thi t, ngoài ra nó hoàn toàn vô d ng và tiêu t n th i gian kh i ñ ng máy tính c a b n. N u máy b n không có k t n i Internet hãy kích chu t ph i vào My Computer ch n Manager, ch n m c Services and Applications >Services và ch n Disable các m c sau: Alert, Automatic Update, Computer Browser, DHCP Client, Help and Support, Human Interface Device Access, Messenger, Print Spooler, Routing and Remote Access, Server, Telephony, Telnet còn v i các k t n i hãy tr ra các khóa DHCP Client, Messenger, Telephony, Telnet. Bư c 7: Sau khi ñã hoàn t t các bư c trên hãy ch y m t chương trình quét Virus ñ quét toàn b c ng, di t ñi nh ng tác nhân có th gây treo máy hay ch m máy còn ti m n. T t nh t là nên quét b ng nh ng chương trình m nh như Norton Antivirus, McAffe, AntiVir - Personal Edition. .. Bư c 8: Sau khi th c hi n các bư c trên, c ng c a b n s vô cùng l n x n, hãy dùng m t chương trình s p x p ch ng phân m nh c ng ñ s p x p chúng l i vào m t góc. M t kinh nghi m n a c a tôi là b n nên cài b Longhorn Transformation Pack. B n có th download t i ñây http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack7.exe http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack9.exe http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack10.exe http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack105.zip (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. Sau ñó hãy th c hi n các bư c trên b n s có ñư c hi u qu tương t th m chí còn hơn c PC cu tôi (kinh nghi m tôi cài b n trên xong t c ñ nhanh hơn c khi dùng XP SP1). Và cu i cùng n u có ñi u ki n hãy thêm m t thanh RAM n a ñ máy tính càng nh nhàng hơn. (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. Sau ñó hãy th c hi n các bư c trên b n s có ñư c hi u qu tương t th m chí còn hơn c PC cu tôi (kinh nghi m tôi cài b n trên xong t c ñ nhanh hơn c khi dùng XP SP1). Và cu i cùng n u có ñi u ki n hãy thêm m t thanh RAM n a ñ máy tính càng nh nhàng hơn. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. Sau ñó hãy th c hi n các bư c trên b n s có ñư c hi u qu tương t th m chí còn hơn c PC cu tôi (kinh nghi m tôi cài b n trên xong t c ñ nhanh hơn c khi dùng XP SP1). Và cu i cùng n u có ñi u ki n hãy thêm m t thanh RAM n a ñ máy tính càng nh nhàng hơn. (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. T T B T CÁC D CH V C A WINDOWS ð TĂNG T C Các d ch v c a Windows (Services) là m t trong nh ng thành ph n c t lõi c a m i ng d ng trên Windows. V i vi c s d ng h p lý (ñóng - ng t ho c t m d ng) s giúp b n khai thác Windows m t cách hi u qu nh t. Ngoài ra s hi u bi t các d ch v này s giúp b n t i ưu hóa Windows, tăng cư ng b o m t và gi m thi u virus khi mà các d ch v không c n thi t ñư c lo i b . Nh ng nguy cơ ti m n kh năng t n công c a máy tính thư ng n m trong s thi u hi u bi t 1 ph n nào ñó c a Windows mà b n ñã vô th c ñ cho h th ng t ch y. Hơn n a h th ng có th s n ng nh c hơn khi mà ph i "g ng mình" kh i ñ ng các d ch v này. ð truy c p vào các d ch v (Services) t Start b n ch n --> Control Panel --> Administrative Tools --> Services --> Kích ph i chu t vào t ng d ch v và ch n Properties b n ch n General --> Startup Type s có 03 l a ch n Automatic (S t kh i ñ ng theo m c ñ nh Windows), Manual dùng trong trư ng h p b n t c u hình ch y ho c không ch y mà không ph thu c vào c u hình m c ñ nh Windows, Disabled ñ ñóng d ch v khi mà b n không c n thi t d ch v này. Cũng trong General tab còn có các l a ch n Start - Stop - Pause - Resume giúp b n quy t ñ nh kh i ñ ng hay d ng nhưng b n ph i chú ý r ng khi b n không l a ch n Startup Type trên thì các ch c năng này ch có tác d ng trong phiên làm vi c hi n t i c a Windows mà sau ñó khi b n kh i ñ ng l i máy h th ng l i tr v tr ng thái ban ñ u vì v y khi quy t ñ nh ng ng ho c kh i ñ ng d ch v b n ph i ch n l a Startup Type. C nh báo: Khi b n ñóng ng t d ch v nào ñó t c là b n ñã vô hi u hóa ch c năng b t kỳ trong Windows mà có th b n s dùng sau này vì v y chúng tôi ñ ngh b n ñ c k các tính năng trư c khi ng t b (Disabled). M t s tính năng khi mà b n ng t b có th làm cho máy tính báo l i do h th ng ñang s d ng nó cho các ng d ng ñư c b n cài ñ t Alerter: D ch v này giúp thông báo cho các máy tính và ngư i dùng ñư c ch n nh ng s c nh báo mang tính ch t hành chính. B n ñ nó n u b n c m th y nó c n thi t v i b n. N u không thì hãy t t nó ñi. Application Layer Gateway : C n thi t n u b n mu n dùng Firewall trong Windows ( Internet Connection Firewall ) ho c Chia s thông tin m ng c a Windows ( Windows Internet Connection Sharing ). S r t vô d ng n u như b n không dùng 2 ng d ng trên. Application Management : B n không dùng chung 1 m ng v i ai ñó ? B n không không có ý ñ nh ñi u khi n 1 trình nào ñó thông qua m ng ? N u không hãy vô tư mà Disable nó. Automatic Updates : B n mu n máy t ñ ng c p nh t Windows. 1 s trư ng h p quay s k t n i ñ c p nh t mà ch nhân không bi t. Tr ti n cư c hàng tri u ñ ng... N u c p nh t mà không m y hi u qu thì không c n c p nh t, ng ai tr các l h ng b o m t l n thì t vào website microsoft c p nh t thôi. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Background Intelligent Transfer : H tr Windows Update, n u b n t t Automatic Update trên thì vô hi u hóa d ch v này nh m gi m s c n ng h th ng ph n nào. Clipbook : Cho phép b n xem nh ng gì lưu tr trong Clipboard, s p x p chúng có tr t t ñ có th thi hành tác v nh ng gì trong Clipbard. B n có th không c n làm quan tr ng m i vi c ñ n như v y. T t nó ñi s giúp các l nh Copy-Paste-Cut nhanh hơn. B n có th xem nó h at ñ ng như th nào qua cách ñánh clipbrd.exe vào l nh Run trong Start Menu. COM+ : C hai Event System và System Application Services giúp qu n lý và n m quy n Microsoft's Compoment Object Model. N u như b n c n tìm hi u v v n ñ này, ch Microsoft m i có câu tr l i t t nh t tuy là b ng ti ng anh www.microsoft.com/com/tech/complus.asp. Nói chung, có th m t ph n m m nào ñó s c n ñ n d ch v này ñ ch y, t t nh t b n thi t l p nó ch ñ Manual Computer Browser : Không h liên quan gì ñ n trình duy t web thân yêu c a b n. Ý nghĩa d ch v này là theo dõi nh ng h th ng khác k t n i vào máy b n qua 1 m ng chia s . ...Quy t ñ nh tùy b n Cryptographic services: D ch v ch ng nh n - ñánh giá trong WinXP. Cho dù b n c m th y không c n thi t v i nó, nhưng khuyên b n nên ñ nó ch y vì vài tính năng khác c a nó khá h u ích như ki m tra ch ng nh n trình ñi u khi n các thi t b c a winxp. DHCP Client: Khi b n lên m ng ho c không, d ch v này s l y 1 ñ a ch IP cho b n. B n có th th t t nó. Nhưng n u b n b t ñ u g p nh ng v n ñ l i, hi u hóa nó l i. (Ý ki n cá nhân: Nên t t nó ñi n u b n không dùng m ng ho c b n dùng m ng nhưng l i ñ t IP tĩnh.) Distributed Link Tracking Client : Qu n lý các Shortcut ñ n t p tin trên Server nào ñó . N u b n ñã vô hi u hóa 2 d ch v trên thì cũng nên b luôn cái này. DNS Client: D ch v này gi i ñáp và thi t l p m t b ñ m v tên mi n ñ h tr cho máy tính b n ñang s d ng. N u b n không s d ng Internet thì nên t t d ch v này ñi. Error Reporting : T ñ ng thông báo l i có th là 1 tính năng khá t t nhưng ñôi khi l i quá làm phi n và vô d ng. Event Log : B . Nhi m v c a nó ch là ghi l i nh ng báo cáo ñôi khi khó hi u. (Ý ki n cá nhân: Không nên t t d ch v này vì n u t t không nh ng không làm cho máy kh i ñ ng nhanh hơn mà còn làm cho máy kh i ñ ng c c ch m.) Fast User Switching Compatibility : N u b n không dùng máy chung v i nhi u ngư i thì vô hi u hóa cái này tăng năng l c cho máy r t nhi u. Help and Support : S tr giúp là 1 ñi u quý báu nh t là khi ta g p khó khăn. Nhưng n u b n không rành Ti ng anh và không bi t nó nói cái gì.... v y thì nên t t nó ñi thì hơn. HTTP SSL: K t n i t client ñ n server ñư c th c hi n b ng giao th c HTTPS (HTTP + SSL). Ch s d ng d ch v này khi b n ch y Web Server. Human Interface Device Access Service: M r ng và ñi u khi n nh ng phím nóng trên các thi t b nh p. Ví d nh ng nút b m trên bàn phím Play-Next-Internet-Search. N u b n không thư ng dùng nó, t t d ch v này ñi và t n hư ng 0.85% h th ng nhanh hơn. IIS Admin: Cho phép b n qu n lý d ch v Web và FTP thông qua d ch v Internet Information Services (IIS). N u b n không dùng ñ n nh ng d ch v trên thì hãy t t nó. IMAPI CD-Burning COM Service : Th t s ra dùng Nero ghi ñĩa tr c quan hơn d ch v có s n trong WinXP này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Indexing services: T ñ ng tra sóat thông tin trên c ng nh m giúp các ng d ng như Search c a windows, Office XP ch y nhanh hơn. Tuy nhiên nó chi m nhi u tài nguyên và th t s không x ng ñáng v i tính năng nó h at ñ ng. IPSEC services: N u như máy tính c a b n thu c vào l ai vi n thông và k t n i v i máy khác b i VPN thì Internet Protocol Security ( IPSEC ) có th c n thi t. Tuy nhiên tôi không dám mơ tư ng máy mình d d i ñ n v y. T m th i t t nó ñi. Logical Disk Manager : N u như b n mu n qu n lý ñĩa c ng c a mình ( b m ph i trên bi u tư ng My Computer, ch n Manage r i ñ n Disk Management ), thì d ch v này không th b vô hi u hóa. Vì trình Disk Management ph thu c d ch v này ñ ch y. Tuy nhiên, có l b n không sài ñ n thư ng xuyên Disk Management , thi t l p nó sang Manual s là t t nh t. Messenger: Vào năm trư c , nh ng k Spammer ñã nh n ra 1 cách có th g i hàng tri u Spam ñ n ngư i dùng WinXP thông qua Messenger này. L ai b d ch v này là l a ch n sáng su t MS Software Shadow Copy Provider/Volume Shadow Copy: H tr Microsoft Backup hay các trình sao lưu nh ñĩa khác. M t l n n a, b n có th th qua vi c t t nó, n u có sai sót nào trong vi c sao lưu thì kh i ñ ng l i nó s gi i quy t v n ñ . Net Logon: H tr vi c ch ng th c ñ ñăng nh p vào m t máy tình thu c mi n. NetMeeting Remote Desktop Sharing : Không mu n chia s v i ai b t c cái gì trên máy b n thông qua NetMeeting ? Không = Disable Network Connections: Qu n lý nh ng ñ i tư ng trong k t n i m ng và k t n i m ng quay s , trong ñó b n có th th y ñư c c m ng c c b và nh ng k t n i t xa. Network DDE: Cung c p vi c truy n t i và an toàn m ng cho s trao ñ i d li u ñ ng (Dynamic Data Exchange(DDE)). Cho nh ng chương trình ch y trên cùng m t máy tính ho c trên nh ng máy tính khác nhau. Network Location Awareness (NLA): T p h p và lưu tr thông tin v c u hình và v trí m ng. ðưa ra thông báo khi nh ng thông tin này thay ñ i. Network Provisioning Service: Qu n lý c u hình c a file XML trên m t mi n cơ s cho m ng ñư c cung c p t ñ ng. (XML ñư c thi t k ñ th c hi n lưu tr d li u và phát hành trên các Web site không ch d dàng qu n lý hơn, mà còn có th trình bày ñ p m t hơn. XML cho phép nh ng ngư i phát tri n Web ñ nh nghĩa n i dung c a các tài li u b ng cách t o ñuôi m r ng theo ý ngư i s d ng) Plug and Play : B n c n d ch v này ñ nh n bi t các thi t b m i g n vào Pc, bên trong hay bên ngòai, PCI hay USB, Fire wire ñ u s c n ñ n nó, hay ch ñơn gi n là WinXP c n giao ti p tìm ki m l i ph n c ng nào ñó trong 1 s lý do. Print Spooler: N u b n không dùng máy in thì hãy t t nó ñi thì hơn. Remote Desktop Help Session Manager : ð ng ñ ai ñó ñi u khi n máy b n n u b n không mu n b v y Remote Procedure Call : Trong winXP, các ng d ng ñư c phân chia trong công th c Cá th ti n trình. Không 1 trình nào nh hư ng ñ n trình nào. Khi 1 ph n m m b ñ ng, treo hay không tr l i, nó s không nh hư ng ñ n tòan b máy như Win98. ð qu n lý h t t t c nh ng ph n m m này 1 cách thu n ti n, RPC là d ch v c n thi t s p x p phân vùng b nh phát cho t ng ng d ng. N u t t nó s gây ra l i h th ng r t nghiêm tr ng. Vì v y b n ñ ng làm ñi u ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Remote Registry Service : B n có thích cho ngư i dùng khác trên 1 m ng máy tính thay ñ i các thi t l p trong Registry, trái tim c a h ñi u hành trên máy b n ? B n s không tìm ra ñư c nguyên nhiên ngày nào ñó WinXP b ..v tim ñâu. D ch v này là 1 d ng c a s b t b o m t cho máy. Security Accounts Manager: D ch v Lưu tr nh ng thông tin b o m t cho tài kho n c a ngư i dùng t i ch . Security Center: Theo dõi và qu n lý nh ng thi t l p và nh ng c u hình an toàn c a h th ng Server: H tr file, máy in và tên dùng ñ chia s thông tin qua m ng cho máy tính b n ñang s d ng. N u b n không dùng chung m ng v i ai ñó thì nên t t nó ñi. Smart Card và Smart Card Helper : N u b n không dùng các th nh thì b n bi t ph i làm gì v i d ch v này. SSDP Discovery : m t thành ph n c a Universinal Plug and Play s p nói ñ n. Cho dù b n t t hay m nó, b n cũng s làm cùng chung 1 vi c cho SSDP Discovery. System Restore : M ng h t l n khi có th bay v quá kh trư c khi b n cài ñ t 1 driver l i hay ph n m m làm h i h th ng là ví d th c ti n cho b n g i ý nên t t ng d ng này hay không. Tuy nhiên vô hi u hóa nó s ti t ki m cho b n r t nhi u dung lư ng ñĩa. Lưu ý là n u b n ñã ch n t t nó thì t t c nh ng thi t l p sao lưu s b xóa h t. Task scheduler : ðôi khi không m y h u d ng ñ i v i b n, Có th b n s không c n ph i l p l ch d n ñĩa trong ñêm, nhưng Task Scheduler có th c n thi t v i và ngư i khác. T t nó hay không tùy vào yêu c u c a b n có c n ho c không. TCP/IP NetBIOS Helper : Là 1 ñòi h i bình thư ng n u h th ng m ng n i b c a b n dùng NetBIOS b i TCP/IP. T t nó n u b n c m th y không c n thi t. Tuy nhiên kh i ñ ng l i n u như m ng n i b c a b n ( th m chí m ng Internet ) có tr c tr c liên quan ñ n vi c t t d ch v này. Telephony : B n vô cùng c n - nói cách khác không th thi u nó n u b n mu n vào Internet thông qua phương th c quay s = Modem. Nhưng n u là k t n i ADSL, b n th thi t l p nó qua Manual ñ xem n u có l i nào x y ra vì có th nó v n ñòi h i d ch v này. N u không b n ñã giúp máy có th tài nguyên h th ng khá là không ít... Telnet : Cho phép ngư i dùng máy khác dang nh p vào máy b n và ch y các chương trình. N u như b n có bao gi nghe ñ n vi c t n công qua IP thì Telnet là 1 trong nh ng k 2 m t ti p tay cho gi c qu y phá thành c a b n. T t nó ñi, tr khi b n c n nó cho 1 lý do nào ñó Uninterruptible Power Supply : An tòan ñ vô hi u hóa. Tr khi b n có c c UPS cho máy tính mình. Universinal Plug and Play : T h i b n có mu n máy mình ki m tra và tìm hi u các thi t b có trên máy ngư i khác trong 1 m ng máy tính n i b ? Có th nó c n thi t n u như b n xài Internet Connection Sharing và cho http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com phép ngư i ngòai hi u ch nh k t n i cho máy b n. Dù sao ñi n a, n u như th t s không bi t gì, b n có th t t nó cũng ñư c. Webclient : Theo s mô t , d ch v này cho phép b n duy t qua "Network Places" , th c ch t ñó là m ng Internet. Nó cho phép các chương trình Windows t o, xâm nh p và thi t l p t p tin trên n n Internet. Theo như 1 s th nghi m, n u như b n không có k t n i Internet, d ch v có th làm ch m l i máy và cách b n duy t web. Vô hi u hóa ñ nh n ra và xem xét nh ng sai sót có th gây phi n cho b n, n u không thì b n ñã ti p t c gi m gánh n ng cho h th ng. Windows Audio: B n mu n nghe ti ng - âm thanh th th c a Pc phát ra t 2 giàn loa 480 Watts c a b n thì nên ñ cho d ch v này kh i ñ ng bình thư ng. ð i v i nó, b n ch nên vô hi u hóa khi máy không có sound card ho c chip sound trên bo m ch. Windows Image Acquisition : N u như ñơn gi n là b n không có Webcam hay máy Scan hình thì t t d ch v này ñi. Tuy nhiên cho dù b n có, t t ng d ng này ch c cũng không nh hư ng, vì v y hãy t t nó ñi cũng ñư c. ( Hay thay nó thành Manual ñ th nghi m trư c khi b n th t s t t nó . Windows Installer : Tr giúp cho các trình cài ñ t .MSI có th phân ph i d li u trong nó cho máy b n. Nhưng th t ch t không ph i lúc nào b n cũng cài-cài-cài ph n m m vào máy mình liên t c. Thay cách kh i ñ ng c a nó vào Manual s gi m t i thi u dung lư ng Ram b chi m. Windows Management Instrumentation : D ch v này cho phép s giao ti p các ph n m m có th xâm nh p và dùng nh ng tính năng trong Windows có th di n ra tr n v n. B n thân windows cũng dùng ñ n Windows Management Instrumentation, như nh ng trình khác làm, t t nh t b n ñ nó h at ñ ng. Windows Time : ð ng ý là th i gian là vàng là b c là hàng l at th m t ñi không quay l i. Nhưng n u như b n không mu n Windows ph i chú tr ng ñ n ñi u ñó cho b n, n u như b n không cp1 1 máy tính luôn k t n i m ng thì không ñ ng b hóa gi gi c không có nghĩa là b n có t i. Wireless Zero Configuration : B n dùng m ng không dây? N u không, nên vô hi u tính năng này. WMI Performance Adapter : Windows Management Instumentation ( WMI ) là 1 ng d ng r t có ích nhưng nó có th làm ch m máy.N u như b n không ph i là 1 nhà thi t k chương trình thì không c n quan tâm ñ n vi c này. Ngòai ra bây gi b n có th t t nó ñi. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn