Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TI N ÍCH MI N PHÍ M I GOOGLEDESKTOPSEARCH Thanh Tri Nguyen thepresentnice@gmail.com Hi n website Google cung c p m t cung c mi n phí m i . ðó là GoogleDesktopSearch . B n có th t i v dùng th t i : http://desktop.google.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH THU T WINDOWS Tăng t c th i gian kh i ñ ng chương trình. • N u b n mu n kh i ñ ng chương trình m t cách nhanh chóng, th thu t nh này s giúp b n b ng cách ñi u ch nh chương trình kh i ñ ng ch ñ c c ti u (minimized) . ð th c hi n ñi u này b n right-click vào shortcut chương trình nào b n mu n, ch n Properties, t i ph n Run b n ch n ch ñ Minimized. Nh ng máy có c u hình y u s th y s khác nhau rõ r t. Ngư i ñ m d u m t. • Chương trình nào b n s d ng nhi u nh t?Notepad,Ms word, trò chơi FreeCell hay Internet Explorer? Th t ra b n có th tìm chính xác s l n các chương trình ch y trong vài ngày t t p tin Opt.txt. M Notepad lên tìm ñư ng d n ch a t p tin này, thư ng là “C:\Windows\Applog “. Thư ng là thư m c này n, b n có th th y nó b ng cách vào ph n Tools\Folder Options trong Windows Explorer, trong tab View ch n Show all files. Nhi u t p tin, m t chương trình. • Double-click lên t p tin text b t kì, and chương trình tương thích (Notepad) s m t p tin ñó ra. Double- click lên t p tin text th hai m t Notepad khác xu t hi n. N u b n không thích có nhi u c a s Notepad trên Desktop th t nh c m t và t n b nh thì b n làm như sau:Drag bi u tư ng t p tin text vào Notepad ñang m thì l p t c Notepad s t ñ ng m t p tin tin b n m i drag vào. ðây cũng là quy lu t chung cho các chương trình khác. Phím s h u d ng. • Có l b n thư ng không chú ý t i các phím s phía bên ph i bàn phím. Nhưng t nay b n có th bi n chúng thành nh ng “phím s h u d ng”. B n làm như sau: • T o m t shortcut ñăt lên Desktop c a chương trình b n mu n m ( vd:Paint.exe). Right-click lên shortcut ñó ch n Properties, ch n tab Shortcut, click chu t vào Shortcut Key và nh n m t phím b t kì trong ph n Numlock k c các kí t ñ t bi t tr phím Enter. vd:N u b n b m phím 4 thì s xu t hi n dòng ch “Num 4”. Click Apply và OK • V y là t nay b n có th thi t l p các phím trong numlock ñ m các chương trình thư ng dùng. Chú ý:Ch h at ñ ng ñúng khi b t sáng Numlock. Kh i ñ ng máy tính b ng “Double Click”. • ð i v i nh ng mainboard sau này ñ u có h tr tính năng ATX, ñi u ñó có nghĩa là b n có th kh i ñ ng máy tính b ng cách Double Click t chú mouse(con chu t) c a mình.Kh i ñ ng máy tính, nh n phím Del khi thông báo c a Bios Setup xu t hi n Sau khi vào Bios Setup,b n ch n “Integrated Peripherals t menu chính. n u PS/2 mouse power ch ñ “disabled, dùng phím page up\ page down ñ thay ñ i cho ñ n khi nó tr thành “Double-Click”. nh n esc ñ thoát, nh n F10 ñ lưu l i c u hình và thoát. T t máy, v y là b n ch c n double-click mouse trái là có th kh i ñ ng máy tính r i ñó. S p x p ho t ñ ng trong Startup. • Bình thư ng b n không th s p x p ho t ñ ng có th t trong thư m c Satrtup, ñ gi i quy t v n ñ này b n ph i t o ra m t “file.bat”. vd: b n mu n m i khi vào Windows chương trình Scandisk s ch y trư c ( ch ñ minimized), sau ñó là Windows Explorer( ch ñ maximized). th c hi n: dùng trình NotePad t o m t t p tin có ñuôi .Bat(vd: Start.bat) v i n i dung sau ñây: start \min scandisk.exe start \max explorer.exe Sau ñó lưu t p tin Start.bat v a m i t o vào m t thư m c nào ñó. Right-Click vào t p tin Start.bat ch n “Create Shortcut”. Di chuy n Shortcut v a m i t o vào thư m c Startup. Right-click shortcut v a m i t o ch n properties. ti p t c ch n Tab Program , dòng Run ch n ch ñ Minimized. T nay tr ñi, m i khi kh i ñ ng chương trình Scandisk s ch y trư c, ti p theo là Windows Explorer. Th thu t: B n có th s d ng cách khác: dùng nh ng kí t (1,2,3…) ñ t trư c tên g c c a nh ng Shortcut trong Startup. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Th thu t Internet. • Dial Up m t cách êm ñ m. N u b n c m th y ngán ng m nh ng ti ng n nghe không êm tai chút nào do modem c a b n gây ra khi dial up, v y t i sao b n không t t chúng ñi: Click vào nút Start/Settings/Control Panel. Click ñôi vào bi u tư ng modem, click ti p vào tab connection, ti p t c click vào nút advanced góc dư i bên ph i. T i dòng Extra Settings, gõ vào M0. Click ok. Vào Windows mà không c n Password . • ð vào ñư c Windows b n ph i có m t mã(Paswword).Như v y m t v n ñ ñư c ñ t ra là n u l tôi quên m t mã thì sao? B n c yên tâm,n u b n l quên password khi vào windows. ði u b n ph i là nh n phím “Esc”. Sau khi vào windows, xóa t p tin có ñuôi là .pwl ( là tên s d ng logon name). (Vd: n u tên là “TRAN VAN QUY” thì xóa TRAN VAN QUY.pwl).Kh i ñ ng l i windows,khi windows yêu c u ñánh tên thì v n ñánh tên cũ nhưng password thì tùy ý. • Chú ý:B n tìm tên có ñuôi là .Pwl b ng cách click vào Start\Find\Files and Folders... Trong h p tho i hi n ra t i ph n Named gõ vào *.Pwl , trong ph n Look In ch n My Computer. ðóng t t c các ng d ng m t cách nhanh chóng. B n hãy s d ng th thu t này ñ ñóng t t c ng d ng m t cách nhanh chóng. Click vào Start-run, gõ vào Taskman, click vào OK ñ m “Task Manager”. trong b ng “Task Manager” b n có th ch n nh ng ng d ng c n t t b ng cách nh n và gi phím Shift và Click vào nh ng ng d ng c n t t, sau ñó ch n Windows-End task. Chú ý: ch ñ i v i Win98, các windows khác các b n th khám phá xem sao. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THƯ NG TH C NH C SÀNH ðI U V I iZOTOPE OZONE ðây là m t plugin cho Windows Media Player 9 có tác d ng ch nh s a âm thanh v i nhi u ñ nh d ng, giao di n hi n ñ i, âm thanh ch t lư ng cao thích h p v i dân nghe nh c chuyên nghi p.... Xin nói trư c là tôi không ph i là dân chuyên nghi p v âm nh c, ch vì vô tình g p và vô tình b "quy n rũ" thôi nên tôi ch hư ng d n các b n xài th và t khám phá theo s thích c a mình. ðây là giao di n c a chương trình : Cách s d ng : b t máy b ng cách click nút POWER khi nó chìm xu ng là ON và n i lên và OFF B n có th s d ng chương trình theo 2 cách : t ch nh s a và ch nh theo d ng có s n. I-T ch nh s a : g m có - Input gain : b n click chu t vào cái núm xoay và xoay lên xoay xu ng ñ tăng gi m âm lư ng c a ngu n vào. Khi b n ch nh lên ho c xu ng thì c t IN cũng lên xu ng tương ng ( tính theo dB ) - Output Gain : tương t như Input nhưng ch nh cho ngu n ra. - Valve Equalizer : ph n này hơi r c r i. B n nhìn lên ph n hình d ng sóng trên ñ y, ta ch có th ch nh s a cái sóng màu ñ thôi. B n clich chu t vào nh ng d u này ñ ch nh. Khi b n click chu t vào s hi n lên hình sau : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n click vào cái hình tròn nh gi a ñ y ñ ch nh sóng lên xu ng, qua l i nói chúng là có th kéo 360 ñ . Clich vào ñi m có hình gi ng như nút ] và kéo qua kéo l i ñ tăng gi m ñ r ng c a ph n c n ch nh s a. Ph n này thì hơi khó ñ i v i dân không chuyên, còn dân chuyên nghi p ch c d như "co cái ngón tay" n u các b n th y lúng túng thì ta có th dùng bi n pháp "nghe nhìn" t c là ch nh sau ñó nghe r i ch nh r i l i nghe khi nào v a ý thì thôi. - Room simulation :gi l p âm thanh trong phòng( âm thanh vòm ), b n clich chu t vào dòng ch ROOM SIMULATION ñ vào ph n này ðây là giao di n c a room simulation : + Room Size : kích thư c c a căn phòng + Damping : gi m âm d n + Dry/Wet Mix : khi b n ñ ph n này lên 100% thì âm thanh nghe r ng l n như ñang ngoài sân v n ñ ng. + Room width : ñ r ng c a căn phòng. + Speaker Widening : khuy t ñ i âm thanh + Cutoff : ngư ng gi i h n + Invert L : chuy n qua loa trái + Invert R : chuy n qua loa ph i + Switch L/R : chuy n qua hai loa trái ph i + Mono : âm thanh mono Ngoài ra khi b n th y mình ñã ñi quá tr n, âm thanh nghe quá "chu i" thì có th nh n nút R( phí trên ph n tiêu ñ ) ñ ph c h i l i, Bypass : trao phó cho chương trình. B n cũng nên k t h p phương pháp "nghe nhìn" ñ ch nh cho thích h p http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Tube Amplifier : b khuy t ñ i G m có 3 ph n : 1. Bass Compression : + Boost : tái t o âm thanh siêu tr m + Advanced : tinh ch nh chi ti t hơn 2. Tube Limiter : 3. Tube Saturation : Do ph n 2 và 3 khi ch nh r t nh y nên n u g p ngư i không chuyên s làm cho loa rè, b c nên các b n hãy ñ m c ñ nh c a máy N u như th y vi c t ch nh s a r c r i thì ta có th ch nh s a theo d ng có s n : II. Ch nh s a theo d ng có s n Nh p chu t vào nút presets, m t b ng danh sách hi n ra : B n ch vi c nh p ch n tên trong danh sách (ch nh p m t l n) là xong. ði u ñ c bi t là có c ch nh theo ca sĩ như Madona, Backstreesboy... r t nhi u, ph n này n m g n cu i. Ngoài ra n u như b n t ch nh s a mà th y hay thì có th vào ñây, nh n nút ADD r i ñ t tên cho tác ph m c a mình, chán thì REMOVE nó ñi. - ð a ch download http://izotope.com/products/audio/ozone/Ozone_Demo_WMP_Setup.exe dung lư ng 1.24 MB. ðây là b n dành cho windows media player 9, ngoài ra còn có b n dành cho winamp. iZotope Ozone ch m i là b n th nghi m cho dùng trong 7 ngày thôi. Khi h t h n thì b n g nó ra r i cài l i nhưng khi b n chơi ñĩa VCD thì m i khi qua bài l i ph i nh n nút Continue ñ hát ti p, hơi phi n ph i không nhưng v i nh ng gì mà nó ñem l i cho b n thì vi c nh n Continua ch là chuy n nh . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH C HI N M I CÔNG VI C V I AMOUMAIN. V i chương trình nàu b n có th s d ng nhanh h u h t các ch c năng thông d ng trong Windows mà tr chu t không c n di chuy n nhi u. R t ti n d ng khi nghe nh c,s an th o văn b n. Sau khi cài ñ t chương trình s có m t bi u tư ng hình con chu t ngay thanh taskbar. Right-click vào bi u tư ng ñó ch n Properties: • Trong tab Buttons: T i m c Button Assigments b n có th ch ñ nh ch c năng c a các nút chu t. Bình thư ng b n có th ñ m c ñ nh, n u b n không có chu t gi a thì có th ch ñ nh nút ph i chu t th c hi n ch c năng như nút gi a. • Trong tab Motion: Khi b n ch n m c Snap To Button , thì khi b n m ra m t h p th ai thì tr chu t t ñ ng di chuy n ñ n nút OK. Khi b n ch n m c Sonar: N u b n nh n Ctrl thì quanh tr chu t s xu t hi n hình tròn màu ñen ch p ch p r t ñ p m t. • Trong tab Settings: ð thay ñ i nh ng ch c năng s hi n lên khi b n b m chu t ph i ho c gi a.Khi v t màu xanh bên trái ñang n m v trí nào thì khi b n click chu t trái lên nh ng nút n m bên ph i s gi ch c năng ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Sau khi b n thi t l p xong t t c ch n OK. Bây gi b n th b m chu t gi a ho c trái (Tùy b n thi t l p) thì s hi n lên thanh tác v sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.B t menu start 2.Th c hi n các ch c năng trong m t c a s 3.Thi t l p chu t 4.Ch y Explorer 5.Hi n Desktop 6.G n tr chu t v i thanh trư t d c 7.Th c hi n ch c năng kéo văn b n 8 .B t menu Recent Documents 9.ði u ch nh loa 10.Ch y Run 11.Ch y Find 12.Ch y Notepad 13.T t c a s hi n hành. Và nhi u tính năng n a ñang ch b n khám phá… Download: http://hoacuc.com/download/1104/tuan2/OpitalCal.rar http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH C HÀNH BEHAVIORS Qua bài Behaviors - m t ti n ích hay trong Frontpage tôi ñã gi i thi u v ch c năng c a Behaviors, nay tôi vi t ti p bài này ñ hư ng d n các b n áp d ng m t cách hi u qu . ........................................ Chiêu th I : Set text of Status bar - t o dòng chú thích dư i thanh Status bar. Ví d bây gi tôi có m t liên k t sau : H c hành Tôi mu n khi rê chu t vào ch này s hi n ra dòng ch chú thích dư i thanh Status bar. > Bây gi tôi bôi ñen dòng ch H c hành r i ch n Insert > Set text > Set text of Status bar . M t h p tho i hi n ra, b n gõ vào dòng ch mu n hi n th , ñây tôi gõ ch " trang web chuyên v h c hành !! ". Sau ñó nh n OK. B n th rê vào ch th xem, ngoài ra b n ph i liên k t s n cho dòng ch c a b n nhé. ........................................ Chiêu th II : Set text of Layer : t o ch trong Layer. B n có m t link thí d như " game online ". Bây gi b n mu n khi rê tr chu t vào thì s có m t văn b n nói v game online. > B n gõ vào dòng ch "game online" ch ng h n và t o m t layer b ng trình ñơn Insert > Layer. B n có th ñ i tên Layer này cho d nh . Sau ñó bôi ñen dòng ch game online r i ch n Insert > Set text of Layer . Trong khung Layer b n ch n tên layer dùng ñ hi n th . B n gõ n i dung vào ô New HTML ( có th dùng mã HTML ). OK http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ........................................ Chiêu th III : Swap image - thay ñ i hình nh B n có hai t m hình và b n mu n khi rê chu t vào t m th nh t, nó s hi n th t m th hai. > B n Insert t m hình th nh t > Sau ñó ch n t m hình r i ch n Insert > Swap image > ñánh ñ a ch t m hình th hai ho c nh n nút Browse ñ ch n , ñánh d u vào m c Restore on mouseout event. OK nhưng n u trang web c a b n nhi u hình quá thì hãy c nh tên t m hình mu n thay ñ i ñ ch n cho ñúng ........................................ Chiêu th IV : Jump menu : t o menu ch n l a B n mu n t o m t menu nh di chuy n nhanh gi a các trang trong website c a b n . > B n ch n Insert > Jump menu > nh n nút Add > Choice : gõ tên c a trang ; Value : gõ ñ a ch c a trang > OK và ti p t c l p l i Add http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chú ý : trong h p tho i Jump menu có ô Open URLs in : b n có th ch n New windows ñ m trang web trong m t c a s khác. ........................................ Chiêu th V : Chance Property : thay ñ i ñ nh d ng Cách này có th áp d ng cho nhi u ñ i tư ng ( hình nh, text, table.. ) ñây tôi ch b n áp d ng theo text. B n có m t dòng ch thí d như " ha ha ha !!! " và b n mu n gây b t ng cho ngư i ñ c khi vô tình rê chu t vào ch này thì ch s to ñùng lên. > B n gõ ch r i bôi ñen nó, sau ñó ch n Insert > Chance Property > Font > b n ch n font ch , màu s c, size ch thích h p, ( n u mu n hù ngư i khác thì ch n size c 80 hay 100 thì m i gây c m giác ) r i sau ñó ñánh d u vào m c Restore on mouseout event. OK :: M i th c m c các b n có th vào forum twod.phpvietnam.net/forum tôi s hư ng d n thêm. Chúc các b n có ñư c nh ng trang web s ng ñ ng, b ích. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tim Lai Mat Khau ADMIN Tren Windows2003 Trong th i gian g n ñây chúng tôi có nh n ñư c r t nhi u th c m c c a các chuyên viên qu n tr h th ng ñang qu n lý các máy ch Domain Controller trên n n Windows Server 2003. H ñã ñ m t Password ñăng nh p vào DC 2003 ñ ñi u khi n toàn b ho t ñ ng c a Active Directory Domain 2003. ði u ñáng ti c này có th x y ra khi Admin ti n hành thay ñ i password m i theo ñ nh kỳ nh m tăng cư ng hơn n a an toàn cho h th ng, nhưng ñáng ti c ví m t lý do nào ñó, h ñã quên password m i c a mình. Và k t qu là h không còn log-on vào Domain Controller c a mình ñư c n a, và h cũng không t o b t c m t backup admin account nào d phòng cho vi c quên password này.. M t vài th thu t và công c ñã ñư c công b giúp reset l i Domain Admin Password trên Windows 2000 Server ñã không còn b t ký tác d ng nào trên Windows 2003 Server. Lý do, Microsoft ñã áp d ng tăng cư ng m i m t các tính năng b o m t trên Windows 2003 Server, và nh ng th thu t nà ñã tr nên vô tác d ng. Sau ñây chúng tôi xin ñư c trình bày cách th c thi t l p l i Domin AdminPassword account. Và trư c khi các b n ti n hành nó, hãy chú ý k t t c các yêu c u b t bu c dư i ñây : Khuy n cáo : Tài li u hư ng d n này ch ñ giúp Admin kh c ph c s c do chính mình gây ra. Tài li u không ph c v cho b t kỳ ý ñ b t minh nào ñ th c hi n xâm nh p vào h th ng ! Các yêu c u b t bu c : B n c n ñáp ng các yêu c u sau: 1/ Truy c p c c b -Local access vào máy ch Domain Controller (DC). 2/ Có ñư c Local Administrator password (ñây chính là Active Directory Restore mode password b n xác l p trong quá trình ti n hành nâng m t Server 2003 lên thành Domain Controller 2003, password này hoàn toàn khác v i password ñi u khi n ho t ñ ng c a máy ch DC và Domain- password mà b n ñã quên) . 3/ Có 2 công c ñư c cung c p b i Microsoft trong b Resource Kit: SRVANY và INSTSRV. Download ñây here. ( http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee- b18c4790cffd&DisplayLang=en ) T t c các bư c ti n hành này ñ u th c hi n trên m t domain v i m t máy ch Domain Controller 2003. N u domain c a b n có nhi u DCs, có th ch n b t kỳ Domain Controller nào ñ th c hi n. Ti n hành : 1. Kh i ñ ng l i DC Windows 2003 trong ch ñ Directory Restory Service Mode. Kh i ñ ng l i máy,t i th i ñi m startup, nh n F8và ch n Directory Restore Service Mode. Khi vào ch ñ này ho t ñ ng c a Active Directory s b disable. Khi màn hình login xu t hi n, log on vào v i tài kho n Local Administrator. Và b n ñã có toàn quy n truy c p Local Computer này nhưng không th can thi p vào b t c v n ñ gì thu c Active Directory. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 2 Ti n hành cài ñ t SRVANY. Ti n ích này v n hành Windows NT Service. Và ñi u thú v ñây là chương trình s có các ñ c quy n h th ng- SYSTEM privileges. Và ñi u này là c n thi t ñ có th reset Domain Admin password. B n s th c hi n c u hình SRVANY ñ kh i ho t command prompt (s giúp b n chay các l nh net user). Copy SRVANY và INSTSRV vào m t folder t m th i, ví d d:temp. Cũng Copy cmd.exe vào folder này (cmd.exe chình là command prompt, thư ng n m %WINDIR%System32, ví d như : C:WindowsSystem32). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Click vào cmd.exe ñ kh i ho t command prompt, gõ l nh Cd D:temp nh n Enter , Gõ ti p l nh instsrv PassRecovery "d:tempsrvany.exe" nh n Enter. C u hình SRVANY. T i Run gõ l nh regedit, m Registry Editor và tìm ñ n Key HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesPassRecovery Right-click vào key PassRecovery và t o m t Key con Parameters và add vào 2 values m i như sau: name: Application type: REG_SZ (string) value: d:tempcmd.exe name: AppParameters type: REG_SZ (string) value: /k net user administrator new_password http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C n th n : 'net user username password' chính là command line ñ xác l p m t new password. Thay th new_password v i password th c s mà b n mu n ñ t m i. Ghi nh r ng m t s chính sách c a domain- domain policies, có th yêu c u b n ph i ñ t password ph c h p( complex passwords), do v y b n ph i ñ t password ph c hơp thư ng g m có ch Hoa, thư ng, S và các ký t ñ c bi t, ví d : p@ssW0rd!#$ Ti p theo t i Run, gõ l nh Services.msc ho c vào Control PanelAdministrative ToolsServices s m b ng ñi u khi n các d ch v v n hành trên h th ng. Tìm ñ n Service có tên PassRecovery, right-click ch n property tab. Ki m tra start mode ph i là Automatic. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M Log On tab và check vào l a ch n Allow service to interact with desktop. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T i th i ñi m này b n có th restart Windows, và SRVANY se ch y l nh netuser command ñ ti n hành reset l i domain admin password. 3 Kh i ñ ng l i Windows ch ñ thư ng -normal mode Ch khi màn hình login xu t hi n. b n s không nh n th y command prompt xu t hi n khi th c hi n l nh net user command. Nhưng ñ ng lo l ng, command v n ñư c th c thi bên trong h th ng -background. Log on v i tài kho n Administrator, password b n v a xác l p m i trên. H th ng s ban ñ y ñ quy n truy c p cho b n. N u không quay l i bư c 2 và ñ m b o r ng b n không quên password m i ñã xác l p ho c xác l p sai các values khác. Khi desktop xu t hi n, b n s th y command prompt. Command prompt ñư c kh i ñ ng b i SRVANY. ð n ñây ñã ñ t ñư c m c ñích, ti n hành g b SRVANY: Th c hi n các l nh : net stop PassRecovery sc delete PassRecovery Xóa ti p folder d:temp ñã t o. Finished ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TH THU T ð CÓ TH S D NG PROPEL ACCELERATOR TRONG ADSL "Ph n m m Propel Accelerator không th s d ng ñư c cho ñư ng truy n ADSL có Share cho m ng n i b . Vì chương trình Propel Accelerator s d ng Port 8080 ñ truy c p trong khi ADSL thì ko s d ng Port này nên n u ai s d ng Propel Accelerator trên ñư ng truy n ADSL s g p tình tr ng có lúc thì connect ñư c, có lúc thì ko " Th c ch t chương trình này v n dùng ñư c cho ADSL . Nhưng cách thi t l p có khác m t tý . Có 2 cách thi t l p cho ADSL Cách 1 : Thông qua Server Server --> cách này là share m ng , ho c bootroom --> không dùng ñư c Cách 2 : thi t l p ADSL song song . cách này r t t t . Có nghĩa là Client b ng c p v i Server . Hi n cách này xài khá t t b i vì nó không c n share như cách 1 ñư c . Server ñây ch là Computer ñ giám sát Client và Server ñ tính ti n mà thôi ! Lưu ý 1 ñi u t i th Advanced trong options ==> ta c ñ m c ñ nh và nh ñánh d u vào : Only accelearte connections without proxy conflict ==> như v y là OK r i . Hi n nay mình v n dùng như v y ñư c , cách 1 mình chưa th , có th i gian mình s test ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THI T K WEBSITE NH C ONLINE B NG NGÔN NG HTML Thông thư ng, h u h t các trang web nh c online ñ u s d ng các ngôn ng l p trình web như PHP,ASP…k t h p cơ s d li u (Access, SQL…) ñ th c hi n. Nhưng, v i các b n m i “làm quen v i máy vi tính” thì vi c này dư ng như quá s c. Bài vi t sau nh m hư ng d n các b n ñã bi t sơ qua ngôn ng web tĩnh HTML (th m chí chưa t ng h c qua cũng không sao) cách vi t m t Web Site nh c online b ng ngôn ng HTML. Ngôn ng HTML v n “d tính”, nên b n có th dùng b t kỳ chương trình so n th o nào ñ vi t code (FrontPage, Dreamweaver, WordPad, NotePad, EditPlus…). Theo tôi, n u bi t s d ng Microsoft FrontPage ho c Macromedia Dreamweaver thì b n nên dùng m t trong 2 chương trình này, còn n u chưa bi t s d ng thì b n dùng NotePad là t t nh t, vì NotePad là chương trình tích h p s n trong Windows l i nh g n, d s d ng và nh t là ch y nhanh trên các máy tính có c u hình th p. ñây, tôi s d ng NotePad ñ thi t k (trong FrontPage và Dreamweaver th c hi n tương t , nhưng trư c tiên ph i chuy n sang giao di n HTML). Trang web nh c online thư ng có 2 lo i giao di n : Giao di n th nh t : Trên trang web là danh sách bài nh c, b n click vào bài nh c nào thì m t c a s WindowMedia s hi n ra và chơi ñúng bài nh c ñó. Giao di n th hai : Bên trái trang web là danh sách bài hát, bên ph i là khung WindowMedia, b n click vào bài hát trong danh sách thì khung WindowMedia bên ph i s chơi ñúng bài hát b n ñã ch n. ði m chung c a c 2 lo i giao di n : b n ph i thi t k nhi u trang HTML riêng bi t, m i trang dùng ñ chơi 1 bài nh c. Ví d : b n có 2 file nh c là “bai1.wmv” và “bai2.wmv” thì b n ph i thi t k 2 file tương ng là “bai1.htm” và “bai2.htm” ñ chơi 2 bài nh c ñó. B n ñ ng lo ng i ph i m t công thi t k quá nhi u trang, bên dư i s có th thu t ñ b n th c hi n vi c thi t k r t nhanh chóng. Cách làm trang chơi nh c : (ví d “bai1.htm” trên) Th c hi n : M NotePad : Vào Start>Run, gõ Notepad.exe r i Enter. Nh p ño n code sau vào khung so n th o : *Gi i thích : -Ph n “ñ a ch file nh c” chính là url c a file nh c trên Internet, ví d : - src=”http://www.freewebs.com/nhac/bai1.wmv ” -Width, height : chi u ngang và chi u r ng c a c a s Window Media s hi n th trên trang web. -Leftmargin, topmargin : ð dày l trái, l trên c a trang web -Sau ñó, vào menu File>Save as , ch n thư m c lưu file, gõ tên file trong khung “File name” là “tênbàihát.htm” ho c “tênbàihát.html” (Lưu ý : Tên file t t nh t không ch a ký t ñ c bi t, không dùng ti ng Vi t có d u và không ch a kho ng tr ng. Ví d : bai1.htm) *Bây gi b n th nh p ñúp chu t vào file v a t o ñ xem bài hát có nghe ñư c hay không, n u không ñư c hãy xem l i ñư ng d n file nh c có chính xác hay không. *Các trang HTML chơi các bài nh c khác th c hi n tương t . *Th thu t : Sau khi save as trang th nh t (ví d : bai1.htm), b n s a source code ngay dòng src=”ñ a ch file nh c 1” thành src=”ñ a ch file nh c 2” r i save as v i tên bai2.htm…c th th c hi n tu n t các trang chơi nh c. Bây gi b n c n xác ñ nh s ch n lo i giao di n nào trong 2 lo i ñã ñ c p trên r i m i b t tay th c hi n. *Làm trang danh sách bài hát : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn