Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T TAY THI T K NH NG T M THI P XINH X N T NG CHO B N BÈ VÀ NGƯ I THÂN V I ARCSOFT GREETING CARD CREATOR Thi p là m t th không th thi u khi ñi kèm cùng nh ng món quà mà b n dành t ng cho b n bè và ngư i thân vào nh ng d p l h i hay sinh nh t . Vì nó là th ch a nh ng câu chúc t t lành mà b n mu n g i ñ n ngư i nh n hay nh ng l i tâm s c a chính mình mà lúc g p “ngư i y” trư c m t ñâu dám nói ra . T t nhiên các nhà sách hay siêu th thì nh ng t m thi p làm s n thì không thi u chút nào mà có khi r t nhi u m u cho b n l a ch n . Nhưng dù sau nh ng t m thi p làm s n có ñ p như th nào thì nó không th quý hơn b ng nh ng t m thi p do chính tay mình t tay thi t k ñ dành t ng riêng cho b n bè và ngư i thân v i phong cách th t lãng m n mà ch ng ñ ng hàng n a . Hi n nay , giá máy in phun màu ñã th c s ngày càng v a túi ti n v i ngư i Vi t Nam chúng ta thì vi c t tay làm m t t m thi p t i nhà là có th l m ñ y còn n u như b n không có kh năng v tài chính thì b n có th save l i và ñem ñ n c a hàng in màu nh h giúp b n . Và vi c thi t k thi p c a b n s không khó chút chì vài cú nh p chu t nào n u có s h tr ph n m m Arcsoft Greeting Card Creator này . B n có th tìm d dàng trong các ñĩa vi tính hay t i v s d ng th 15 ngày t i ñ a ch http://www.arcsoft.com/en/support/downloads/downloadview.asp?downloadid=95 , dung lư ng 167.13 MB , tương thích v i m i Windows . Sau khi cài ñ t và kích ho t chương trình , h p tho i ñ u tiên yêu c u b n ch n kh gi y làm thi p . Bư c 1: Nh p vào Select Design , b n hãy ch n hình n n hay nh ng m u clipart vui nh n trong danh sách có s n cho t m thi p c a mình . Chương trình tích h p r t nhi u m u cho phép b n tha h l a ch n và ñư c trình bày theo t ng ch ñ như : Backgrounds , Birthday, Borders, Flower, Holidays, Travel , Wedding , ... Ch c n b m chu t vào hình n n mà b n th y ưng ý nh t hay cũng có th l y hình n n bên ngoài b ng cách ch n New Album , và b m Add -> ch n ñư ng d n ñ n hình c a mình -> OK . N u v n chưa hài lòng v ñ sáng t i , tư ng ph n , kích thư c, ... thì b n b m b m vào Edit ñ ch nh s a theo ý mình . Ngoài ra b n th ñi u ch nh t m thi p theo chi u d c ( Portrait) hay chi u ngang ( Landscape) cũng ñư c . Sau ñó nh p OK ñ qua bư c 2 . ( H.1) Bư c 2: Nh p vào Get photo . ðây là ñi m ñ c bi t c a t m thi p so v i các t m thi p ñư c bày bán nhà sách hay các siêu th là nó có thêm 1 t m nh k ni m c a b n ch p chung v i ngư i nh n và t t nhiên ngư i nh n s c m th y quý t m thi p c a b n hơn và xem l n là m t chút lãng m n c a b n dành cho “ngư i y” . B n b m vào Add và ch n ñư ng d n ñ n t m hình kì ni m ñó . T i bư c này b n cũng có th ñi u ch nh l i ñ sáng t i hay ñ tương ph n cho t m hình c a b n . ( H.2) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 3 : Nh p vào Add Title , nh p tiêu ñ cho t m thi p . Ch ng h n như “ Chúc m ng sinh nh t “ , ñây chương trình có h tr c b ng mã VNI nên b n c tha h vi t Ti ng Vi t nhé . Ngoài ra b n có th ch n các hi u ng ch và màu s c cho tiêu ñ t m thi p c a b n . Nh p OK ñ qua bư c k ti p . ( H.3) Bư c 4 : Nh p vào Import Clip Art ñ thêm nh ng hình nh d thương không kém ng nghĩnh nh m tô ñ m v xinh x n cho t m thi p . Tích h p r t nhi u Clip Art và cũng ñư c trình bày theo t ng ch ñ quen thu c . Ngoài ra b n có th t i thêm các m u Clip Art khác trên m ng . ðã v a ý thì b n b m OK ñ insert vào t m thi p c a b n . bư c này b n có th dùng chu t rê các hình nh ñ n nơi phù h p và ñi u ch nh l i kích thư c cho h p lý hơn . ( H.4) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 5 : Nh p vào Show Front . ðây là ph n bên trong c a t m thi p dành cho b n ghi l i nh ng l i chúc hay các l i tâm s ch ng h n mà b n mu n g i ñ n ngư i nh n ho c b n có th ñ tr ng sau này t tay vi t vào cũng ñư c . B n có thay ñ i dòng ch “ Happy Birthday “ b ng dòng ch khác cho phù h p v i b n b ng cách nh p vào nút Change . ( H.5 ) Bư c 6 : Nh p vào Print Preview ñ chương trình b t ñ u t o t m thi p cho b n và chuy n sang ch ñ in thi p . Công vi c c a b n xác l p các thông s trong máy in c a b n trong ph n Printer Setup và ra l nh Print . N u v n chưa v a ý nh p Done ñ tr l i . Ngoài ra b n có th g i t m thi p này qua email theo d ng thi p ñi n t . ð nh d ng c a t m thi p ñi n t này mà chương trình t o ra là Exe ( file t ch y ) và Mov ( ñư c xem b ng QuickTime.) r t ti n d ng cho ngư i nh n . Tuy nhiên , chương trình không có trình g i thư t o s n mà dùng chương trình g i thư m c ñ nh trên máy như Outlook Express ch ng h n . ( H.6) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T GI I NÉN VÀ MÃ HOÁ V I ZIP 2 SECURE EXE CREATOR B n c lo l ng r ng khi ñ n m t máy vi tính khác s có chương trình gi i nén hay không ? V i ph n m m ZIP 2 Secure EXE Creator thì b n s không ph i lo ! Chương trình s t o ra m t File EXE ñ gi i nén mà không c n ñ n WinZip. M c dù v i giao di n r t ñơn gi n nhưng kh năng c a nó r t ñáng kinh ng c. Khi b n dùng Winzip nén m t File b t kỳ sau ñó vào ZIP 2 Secure EXE Creator , t i dòng Create self-extracting EXE from nh p ñư ng d n vào ( ho c nh n Browse ñ ch n ) . b n có th ñánh d u Check vào ô “ Check this to build an EXE automatically unzips to a temporary directory” ñ chương trình s t o ra File EXE mà nó s t ñ ng gi i nén vào thư m c nào ñó. ð c bi t trong chương trình này b n có th t o ra Password ñ b o m t ! . Sau khi th c hi n xong thì ch c n nh n “Create” ñ t o File *.exe . Bây gi ñi qua máy khác thì b n s không lo s không gi i nén ñư c ! B n có th Download t i http://www.chilkatsoft.com/ Version 10.0. Dung lư ng : 488 KB http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T CH M T KI U FILE CHO RIÊNG MÌNH S d ng máy vi tính ñã lâu, có bao gi b n t h i : t i sao file word l i có ph n m r ng *.doc, excel là *.xls, nh là *.gif, *.jpeg…Th t ra, b n hoàn toàn có th t ch m t ki u file có ph n m r ng là tên mình ch v i th thu t nh sau ñây : +Trư c tiên, m Windows Explorer ho c My Computer. +Ch n menu View>Folder Options +Ch n th File Types +Click vào New Type, m t h p tho i s hi n ra. +Trong trư ng “Description of type” : b n gõ mô t cho ki u file m i (gõ gì cũng ñư c, ch ng h n : T ch ) +Trư ng “Associated extension” : Gõ ph n tên m r ng m i (ví d : tênb n ), t t nh t ph n này gõ 3 ký t thôi cho ñúng “nguyên t c tám ch m ba” (8.3) c ñi n (ñ sao chép trên DOS d dàng hơn ñó mà ). +Trư ng “Content Type” : c ñ tr ng, ch sao c . +Ph n “Actions” lúc này còn tr ng trơn, b n Click ch n New, m t h p tho i nho nh hi n ra. Trong h p tho i nh này, gõ “open” (không có d u ngo c kép) vào trư ng “Action”, ch n browse ñ ch ñ nh ñư ng d n ñ n file chương trình s dùng ñ m lo i file m i c a b n (ví d C:\WINDOWS\Notepad.exe), sau ñó ch n OK. Th c hi n tương t v i các Actions khác (ví d edit) +N u mu n ch n bi u tư ng m c ñ nh cho lo i file m i c a b n, Click vào nút “Change Icon” r i b m Browse, ch ñ nh ñư ng d n ñ n icon ưng ý nh t r i ch n OK. +Cu i cùng ch n OK và Close Folder Options. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com +Bây gi b n hãy dùng m t chương trình so n th o ñơn gi n nào ñó (notepad ch ng h n) so n th m t n i dung r i save as v i ñ nh d ng m i (n u như b n ch n chương trình m file là trình so n th o ho c xem văn b n) và m th xem, th t tuy t ph i không nào ? Cái này th t ra r t h u d ng ch không ph i ch ñ “lòe” b n bè cho vui. Ch ng h n b n so n xong m t tài li u quan tr ng trên word, b n mu n copy vào ñĩa m m ñ mang ñ n nơi nào ñó nhưng l i s n u ñánh m t d c ñư ng thì tài li u s b ngư i khác ñ c ñư c, v y thì b n s save v i m t ñ nh d ng “không gi ng ai” như v y và hi n nhiên khi ñưa vào máy khác nó s th hi n là file “unknow”, và ít ai ng ñư c ñó là file word document (tr khi b n nói cho h bi t, dĩ nhiên !). Và th t là ti n l i n u như b n và ngư i yêu cùng ñ nh nghĩa m t ki u file m i gi ng nhau ñ trao ñ i thư t qua m ng, khi ñó ngoài 2 “ñương s ” ra, s ch ng ai bi t b n ñang trao ñ i cái gì ! Hi n nhiên, ngoài ng d ng vào vi c t o ph n m r ng m i cho file văn b n, th thu t này còn có th áp d ng cho các file Application, Image…và b n có th nghiên c u thêm ñ b sung cho “bí kíp” s d ng máy tính c a mình. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TRUY NH P D LI U MÁY TÍNH V I KHÔNG GIAN 3 CHI U M T CÁCH NHANH CHÓNG V I OBJECTDOCK PLUS 1.02 ðây là m t s n ph m m i c a http://www.stardock.com/ , hãng ph n m m này ñã cho ra ñ i ph n m m WindowsBlinds làm ñ p giao di n máy tính mà các b n và tôi ñang dùng hi n nay. Các b n t i chương trình này t i http://www.stardock.com/products/objectdock dung lư ng tương ñ i nh , kho ng 10MB. Ngoài ch c năng làm ñ p cho giao di n windows, ObjectDock (OD) còn có ch c năng t o thêm "ñ t" như QuickLaunch , LaunchMate. Nhưng b n có th làm cho các thư m c con trong cây thư m c xoè ra như hình qu t th t ñ p m t và s ng ñ ng, do ñó làm cho vi c truy su t d li u t HDD nhanh hơn nhi u so v i vi c truy su t b ng cách vào My Computer -->... B n có th t o thêm nhóm , ñ t tiêu ñ , màu s c cho các nhóm bi u tư ng mà b n thêm vào "vùng ñ t" c a OD. Sau khi cài ñ t xong b n s có r t nhi u bi u tư ng ñ p ñ thay th cho các bi u tư ng cũ mèm c a Windows. Chương trình t ñ ng n cho ñ n khi b n move chu t ñ n g n "vùng c cm ng" c a "nó" thì "nó" s xu t hi n. Cách s d ng nói chung ñơn gi n nên tôi ch xin nói sơ qua cách t o hi u ng Menu Flyout như trong nh thôi, ph n còn l i các b n t nghiên c u. Cách thi t l p OD , ch ng h n như tôi mu n thêm m t shortcut c a My Computer c a tôi vào Tab "Main" thì ch vi c kéo và th vào thôi. Nhưng n u tôi mu n nó xoè các thư m c con, file con trong nó khi tôi click chu t vào nó thì ta s vào Tab , chu t ph i ch n Add Entry --> New Flyout Menu. Sau ñó Browse ñ n thư m c hay c ng mình mu n , song khi dùng Flyout thì b n không th dùng các l nh như Copy , Cut hay Del v.v.. mà ch duy nh t là Open mà thôi. B n nên b trí sao cho phù h p v i ý ñ nh truy su t d li u c a b n , như th hi u su t m i cao ñư c. Như nhà thi t k ñã nói, chương trình này không th thi u ñ i v i Win 2000 và Win Xp. Tr ơc khi ti n hành cài ñ t b n c n có s serial cung c p t nhà s n xu t, b n có th tìm th y t i http://www.freeserials.com/ , n u không tìm th y thì email cho tôi, tôi s tìm và send cho. subject b n ñ "email c a b n + crack : tên ph n m m". http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TRÍCH VIDEO CLIP GAMES B NG BINK AND SMACKER Có th nói nh ng năm g n ñây công ngh Games r t phát tri n, hình nh và âm thanh thì kh i ph i chê, và ñ c bi t có nh ng ño n Clip ng n gi i thi u Games r t hay (ñi n hình là Games ñua xe Need for Speed Underground, Dead to Rights) . V y n u chúng ta mu n xem video clip mà không c n ph i m Game lên thì ph i làm sao, thì ñây Bink and Smacker s giúp b n ñi u ñó, Bink and Smacker dung lư ng 1.40 MB, b n có th tìm mua trong các CD_Software ph Bùi Th Xuân, r t d cài ñ t và s d ng .Sau khi cài ñ t xong ch y chương trình RAD Video Tools như hình 1. Ti p sau dó ch n ñư ng d n ñ n thư m c ch a nh ng File Video c a Games thư ng là thư m c Bink, hay Move tuỳ lo i Game M thư m c có ch a nh ng video clip c a game thư ng là thư m c Bink, sau ñó ch n Video Clip mu n xem và nh n Play, nào bây gi chúng ta có th xem nh ng ño n clip mà mình thích m t cách tho i mái r i nhé. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngoài ra chúng ta còn có th Convert chúng ra thành file *.avi,*.wav,*.gif v.v…ch n file c n Convert sau ñó click vào nút Convert a file xu t hi n h p tho i như hình 3, ñ t tên và ch n ñư ng d n ñ Save file sau ñó Click Convert, h p tho i Video Compression xu t hi n Click Ok th c hi n công vi c như hình 4 Ngoài ra nó còn có m t s tính năng r t hay khác n a các b n hãy khám phá nhá, chúc các b n có nh ng phút giây thư giãn sau công vi c v i nh ng ño n Clip th t h p d n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T NG H P V B O M T PASSWORD H P MAIL Hi n nay, vi c ñánh c p password Yahoo Mail ñã tr nên khá ph bi n và muôn hình v n tr ng. Do v y, b n ph i trang b cho mình m t v n ki n th c kha khá m i có th b o toàn ñư c h p mail c a mình. Sau ñây, tôi xin trình bày m t s phương pháp cơ b n mà các “hacker” hay dùng ñ ñánh c p password yahoo mail, cũng như phương pháp phòng tránh cho t ng trư ng h p c th . Phương pháp 1 : Dùng Fake Login (gi giao di n ñăng nh p) +Fake Login có 2 lo i : Fake Yahoo Mail và Fake Yahoo Messenger. +Fake Yahoo Mail : V cơ b n, phương pháp này d a trên s b t c n c a ngư i dùng khi ñăng nh p. Hacker s t o ra m t trang web gi giao di n Yahoo Mail (và c các mail khác n a) và ñ t s n trên home page các máy d ch v , n u không c n th n, b n s “giao tr ng cho ác” khi ñăng nh p vào các hòm thư gi m o này. Cách phòng ch ng : Luôn luôn quan sát trên thanh address bar xem mình có m ñúng trang web c n dùng hay không. Ch c ăn nh t v n là gõ tr c ti p ñi ch web mail, ví d v i yahoo thì gõ :http://mail.yahoo.com/ +Fake Yahoo Messenger : Cũng tương t như v y, hacker s dùng m t chương trình có giao di n g n gi ng v i Yahoo Messenger, ñ t tên là Ypager.exe, chép ñè lên file Ypager.exe c a chương trình Yahoo Messenger. N u b n ñăng nh p, password s b “chôm” ngay l p t c. Cách phòng ch ng : Chương trình Fake Yahoo Messenger nói chung là khá gi ng giao di n th t c a Yahoo Messenger, tuy nhiên v n có th phân bi t ñư c n u b n quan sát k . Vì v y trư c khi chat hãy dành ra vài phút “nghi m” xem có ñúng Yahoo Messenger th thi t không r i hãy ñăng nh p. G i ý : Chú ý font ch , nó có hơi khác nhau m t xíu ñó ! Phương pháp 2 : Dùng PS_Magic ðây là tên m t lo i trojan ch ho t ñ ng trên chương trình Yahoo Messenger, hi n ñã có phiên b n 1.5 +Nguyên t c ho t ñ ng c a con trojan này là ghi nh n ID và password khi b n ñăng nh p Yahoo Messenger, sau ñó lén g i thông tin này cho hacker dư i d ng tin nh n, thành công r i nó s t ñóng h p tho i nh n tin ñ b n không phát hi n ra. Cách phòng ch ng : Khi máy b nhi m Magic_PS, b n v a ñăng nh p thành công Yahoo Messenger s th y m t h p tho i chat hi n ra r i ñóng ñi r t nhanh, ch kho ng ½ giây, do ñó khi ñăng nh p Yahoo Messenger ph i quan sát th t k giai ño n ñ u. N u nghi ng có th vào messages archive ki m tra, ñ di t PS_Magic có th dùng chương trình Trojan Remover. Phương pháp 3 : Dùng keylogger Keylogger là m t chương trình ghi nh n t t c nh ng gì b n gõ vào t bàn phím. Ph bi n nh t là Family Keylogger và Perfect Keylogger. Hacker cài keylogger vào máy ñ ghi nh n ID và password c a b n. Cách phòng ch ng : Nhìn trên Task Bar, n u th y chương trình l ñang ch y thư ng trú thì ñóng nó l i ngay, có th nh p Ctrl-Alt-Del ñ ki m tra các chương trình ñang ch y và phát hi n hi n ñư c Keylogger. Ngoài ra, khi ñăng nh p h p mail và Yahoo Messenger, b n nên gõ m t chu i lo ng ngo ng các ký t , trong ñó có ID & password c a b n, r i dùng chu t copy & paste vào h p tho i ñăng nh p. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Phương pháp 4 : D ch ngư c chu i ký t d ng *** N u b n có thói quen dùng ch c năng Remember ID & Password, hacker s dùng m t chương trình chuyên d ng ñ biên d ch chu i password d ng *** c a b n ra ký t thư ng, và “chôm” luôn h p mail. Cách phòng ch ng : Không dùng ch c năng Remember ID & Password. Phương pháp 5 : Dùng ch c năng lưu password t ñ ng c a trình duy t IE Hacker s ch n ch ñ t ñ ng lưu password trong trình duy t Internet Explorer, khi b n ñăng nh p h p mail s nh n ñư c popup thông báo có mu n lưu password t ñ ng hay không, b n ñ c không hi u gì c và c Yes ñ i thì r t nguy hi m. Cách phòng ch ng : Khi nh n h p tho i thông báo, n u ñ c không hi u nên nh ngư i khác d ch giúp ch không nên click ñ i. Phương pháp 6 : ðánh l a ngư i dùng mail Phương pháp này nghe qua có v ng ng n, nhưng ph n l n các b n m t password chính vì b ñánh l a. Hacker g i ñ n b n m t email v v n nào nó, ví d m o danh webmaster c a Yahoo, b o r ng Yahoo b t n công và ph i ti n hành c i t , n u b n không g i ID & Password cho h n trong m t tu n h n s del account, b n ho ng s g i ngay và th là tiêu. Ho c m t chiêu khác : Hacker nói r ng n u b n mu n bi t passoword c a ai ch vi c mail ñ n m t ñ a ch nào ñó (hack_password_mail@yahoo.com ch ng h n), n i dung là #% “ID c a b n” *&(&^(()_%$ “Password c a b n” *&%$ “ID ngư i c n hack” (ño n lo ng ngo ng &#*$^!$ ch là ñ ñánh l c hư ng b n ch ch ng có tác d ng gì c ), password ngư i c n hack s ñư c g i cho b n ngay ! B n nghe theo, và th là chưa hack ñư c ai b n ñã b ñánh c p password. Nói chung ñánh l a thì có r t nhi u chiêu, tôi ch nêu vài trư ng h p ch không bao quát h t ñư c. Cách phòng ch ng : Không g i password cho b t kỳ m t ñi ch email nào, m c dù có th ñi ch ñó nghe r t “webmaster” (admin-yahoo@yahoo.com ch ng h n). Phương pháp 7 : Dùng backdoor Backdoor là m t lo i trojan có nhi m v m c ng b t h p pháp trên máy c a b n ñ hacker có th xâm nh p. Khi xâm nh p máy tính c a b n thành công, hacker có th cài keylogger hay b t c m t chương trình gián ñi p nào vào máy b n, và vi c ăn c p password h p mail cũng ch ng còn khó khăn n a. Cách phòng ch ng : Khi lên m ng, luôn luôn m Firewall (tư ng l a) ñ qu n lý vi c n i k t lên m ng c a t ng chương trình, ñ ng th i nên quét Trojan ñ nh kỳ b ng các ph n m m Anti Trojan. Phương pháp 8 : Hack server Hacker có th ñ t nh p vào h th ng server c a d ch v cung c p mail ñ ñánh c p thông tin. Tuy nhiên vi c này r t khó khăn và ñòi h i trình ñ c a hacker ph i r t cao m i có th làm ñư c. N u b n s d ng Yahoo Mail thì c yên tâm là khó ai có th hack server ñư c vì Yahoo b o m t r t m nh ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T I ƯU HÓA KH NĂNG TRUY C P V I INTERNET CYCLONE Internet Cyclone là m t ti n ích c c m nh giúp b n t i ưu hóa các thông s TCP/IP, có kh năng t ñ ng thay ñ i m t vài thi t ñ t lên Maximum t ñó tăng t c ñ k t n i trình duy t c a b n lên 200%, giúp download d li u an tòan và nhanh hơn, chơi game tr c tuy n m t cách trơn tru hơn, có kh năng ngăn ch n phân m nh d li u khi truy n t i…… Ph n m m này tương thích v i t t c các l ai modem và t c ñ cao như LAN, DSL, CABLE…… B n có th t i phiên b n dùng th t i ñ a ch : http://jordysoft.netfirms.com/ , dung lư ng chương trình khá nh ch kh ang 1.2Mb tương thích v i m i h ñi u hành. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T I ƯU HÓA H TH NG V I WINNER TWEAK SE 2.6.6 Là m t b công c giúp b n can thi p, ñi u ch nh tương thích v i Win 2000/ XP/ 2003. Nó giúp b n tăng hi u su t máy tính, qu n lý h th ng. WINner Tweak SE bao g m nhi u ti n ích giúp b n t i ưu hóa ho t ñ ng c a Win, ph n c ng, b o m t, m ng và ph n m m. 1. System Tweaks: • Trư c khi thay ñ i m i th b n c n t o b n sao lưu Regsitry v i Windows XP ho c registry backup v i Windows 2000 và 2003 ñ có th khôi ph c l i h th ng khi x y ra s c . • Windows: bao g m nh ng công c giúp b n thay ñ i di n m o c a Windows như desktop, explorer, taskbar…, thêm b t nh ng ti n ích trong h th ng menu, qu n lý vi c kh i ñ ng và v trí c a các thư m c… • Hardware: là t p h p nh ng ñi u ch nh liên quan ñ n card màn hình, CPU, c ng, máy in, bàn phím, con chu t… • Security: bao g m r t nhi u ti n ích giúp cho vi c che gi u chi c máy tính c a mình trư c nh ng con m t tò mò c a m i ngư i như khóa desktop, n ñĩa, quy ñ nh quy n s d ng các thi t b , gi u máy tính c a b n trong m ng LAN, ñòi h i password ñ thay ñ i và r t nhi u th khác… • Network: l a ch n này giúp b n t i ưu hóa ho t ñ ng c a h th ng m ng mà b n ñang s d ng. • Software: qu n lý h u h t các ph n m m c a Window như Internet Explorer, Media Player, Windows Messenger, Outlook Express, Task Scheduler, Recovery Console. 2. Power Utilities: • Disk Cleaner: gi i phóng không gian ñĩa kh i nh ng t p tin t m và nh ng file không c n thi t. • Registry Cleaner: t o b n backup và quét toàn b registry c a h th ng ñ tìm ra nh ng registry b g y liên k t, b l i và còn sót l i khi g b các ph n m m ñ gi i phóng không gian ñĩa và tăng t c h th ng c a b n. • Shortcut Cleaner: m t s chương trình khi b n g b ho c thay ñ i thư m c cài ñ t có th s v n gi shortcut c a mình v i nh ng ñư ng d n cũ. Ti n ích này giúp b n làm s ch nh ng shortcut này. • Uninstall Manager: là ti n ích giúp b n g b các ph n m m ñã cài ñ t và qu n lý chúng. • Start-Up Manager: có r t nhi u chương trình không th c s c n thi t t ñ ng kh i ch y cùng Windows và ngư c l i. Ti n ích này giúp b n d dàng thêm ho c b t các chương trình này. • Pop-up Blocker: giúp b n ngăn ch n và qu n lý các c a s qu ng cáo. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Cache Analyzer: qu n lý ñ a ch nh ng trang Web mà b n ñã vào, nh ng vi c mà b n th c hi n trên máy tính ñ b o v s riêng tư cho b n. • Password Generator: t o và qu n lý giúp cho b n nh ng password có ñ b o m t cao m t cách ng u nhiên căn c vào s ký t và s hàng mà b n l a ch n. • Folder Protector: giúp b n ñ t password ñ b o v nh ng thư m c nh y c m mà b n không mu n ai xem. • Folder Drive Creator: giúp b n t o o ñ ñ i phó v i nh ng ph n m m b t bu c ph i ñưa ñĩa vào • File Shredder: ti n ích giúp xóa không cho khôi ph c l i ñư c. • System Backup: t o b n backup cho Desktop settings,Color settings, Mouse and Keyboard configuration, Dial-Up configuration,Internet Explorer settings, Outlook Express accounts, registry ñ d dàng khôi ph c l i khi g p s c . 3. Program Option: b n có th ñ t password khi kh i ñ ng chương trình này. WINner Tweak SE dung lư ng 1,98MB tương thích v i Win2000/ XP/ 2003. B n có th download b n dùng th t i http://www.winnertweak.com/ . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T I ƯU H TH NG WINDOWS XP CHO VI C CHƠI GAME ð i v i máy tính dùng cho vi c chơi game, m t s ng d ng kèm theo Windows XP l i tr thành “gánh n ng” khi chúng chi m m t ph n tài nguyên h th ng làm cho b n không th chơi game ñư c ho c r t khó khăn trong x lý. Qua tham kh o tài li u và kinh nghi m c a b n thân, tôi s gi i thi u m t vài cách giúp “chú rùa” c a b n chơi game nh nhàng hơn khi kh năng tài chính chưa cho phép b n nâng c p máy. Thi t l p trong System Properties: 1. Ch n th Advanced|Performance|Settings, ph n Visual Effects b h t các d u ki m ch ñ l i "Smooth edges of screen fonts", "Use drop shadows for icon labels on the desktop", và "Use visual styles on windows and buttons", b m OK. 2. T t Error Reporting: B m nút Error Reporting, trong h p tho i Error Reporting ñánh d u vào ô “Disable Error Reporting” ñ ng th i b d u ki m ô “But notify me when critical errors occur”, b m OK. 3. T t System Restore: ch n th System Restore và ñánh d u vào ô “Turn off System Restore on all drives”, b m Apply. B n cũng có th xóa các ñi m ph c h i c a System Restore b ng cách ch y Disk Cleanup, ch n th More Option, ph n System Restore b m nút Clean up, ch n Yes và OK. 4. T t Remote Assistance: ch n th Remote, b d u ki m 2 ô Remote Assistant và Remote Destop, b m Apply. 5. Không cho Windows t ñ ng Update: ch n th Automatic Update, ch n “Turn off automatic updating. I want to update my computer manually”, b m OK. 6. Tăng cư ng b nh o: ch n th Advanced|Performance|Settings, ch n Advanced, ph n Vitual Memory b m Change, thi t l p b nh o t i thi u b ng m c Recommended, n u c ng “dư d ” thì b n nên dùng g p 1,5-2 l n m c Recommended. Thi t l p trong My Computer 1. T t Indexing Service: n u không có nhi u nhu c u xài ch c năng Search c a Windows thì b n có th t t Indexing Service b ng cách m My Computer, nh p chu t ph i vào t ng phân vùng/ ñĩa c ng ch n Properties, trong th General b d u ki m ô “Allow the Indexing Service to index this disk for fast file searching”, b m Apply, m t h p tho i yêu c u xác nh n vi c t t Indexing Service xu t hi n, ch n “Apply change to C:\, subfolders and files” (m i phân vùng/ c ng có ký t khác nhau) r i b m OK. Sau khi hoàn t t thì restart máy. 2. N u máy tính có 512MB RAM tr lên, b n m My Computer, ch n Tools|Folder Options, trong th View ñánh d u ki m vào ô “Launch folder windows in a separate process”, restart. T t m t s service ñ ti t ki m tài nguyên: ch y Run, gõ “services.msc”. Service M c ñ nh Thi t l p Alerter Manual Disabled Application Layer Gateway Service Manual Manual Application Management Manual Manual Automatic Updates Automatic Disabled Background Intelligent Transfer Service Manual Disabled ClipBook Manual Disabled COM+ Event System Manual Manual COM+ System Application Manual Manual Computer Browser Automatic Disabled Cryptographic Services Automatic Automatic DHCP Client Automatic Disabled Distributed Link Tracking Client Automatic Manual Distributed Transaction Coordinator Manual Manual http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DNS Client Automatic Automatic Error Reporting Service Automatic Disabled Event Log Automatic Automatic Fast User Switching Compatibility Manual Disabled Help and Support Automatic Disabled Human Interface Device Access Disabled Manual IMAPI CD-Burning COM Service Manual Manual Indexing Service Manual Disabled Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing Manual Disabled (ICS) IPSEC Services Automatic Disabled IPv6 Internet Connection Firewall Manual Disabled Logical Disk Manager Automatic Manual Logical Disk Manager Administrative Service Manual Manual Messenger Automatic Disabled MS Software Shadow Copy Provider Manual Manual Net Logon Manual Disabled NetMeeting Remote Desktop Sharing Manual Disabled Network Connections Manual Manual Network DDE Manual Disabled Network DDE DSDM Manual Disabled Network Location Awareness (NLA) Manual Manual NT LM Security Support Provider Manual Manual Performance Logs and Alerts Manual Disabled Plug and Play Automatic Automatic Portable Media Serial Number Service Automatic Disabled Print Spooler Automatic Manual Protected Storage Automatic Manual QoS RSVP Manual Disabled Remote Access Auto Connection Manager Manual Manual Remote Access Connection Manager Manual Manual Remote Desktop Help Session Manager Manual Disabled Remote Procedure Call (RPC) Automatic Automatic Remote Procedure Call (RPC) Locator Manual Manual Remote Registry Automatic Disabled Removable Storage Manual Manual Routing and Remote Access Disabled Disabled Secondary Logon Automatic Disabled Security Accounts Manager Automatic Automatic Server Automatic Disabled Shell Hardware Detection Automatic Automatic Smart Card Manual Disabled Smart Card Helper Manual Disabled SSDP Discovery Service Manual Manual System Event Notification Automatic Automatic System Restore Service Automatic Disabled Task Scheduler Automatic Automatic http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TCP/IP NetBIOS Helper Automatic Disabled Telephony Manual Manual Telnet Manual Disabled Terminal Services Manual Disabled Themes Automatic Disabled Uninterruptible Power Supply Manual Disabled Universal Plug and Play Device Host Manual Disabled Upload Manager Automatic Disabled Volume Shadow Copy Manual Manual WebClient Automatic Disabled Windows Audio Automatic Automatic Windows Image Acquisition (WIA) Manual Disabled Windows Installer Manual Manual Windows Management Instrumentation Automatic Automatic Windows Management Instrumentation Driver Extensions Manual Manual Windows Time Automatic Disabled Wireless Zero Configuration Automatic Disabled WMI Performance Adapter Manual Disabled Workstation Automatic Automatic M t s thao tác khác 1. Làm s ch c ng: trư c tiên b n g b các ng d ng không c n thi t và xóa các file .pf trong folder Prefetch c a Windows, sau ñó vào Safe Mode, ch y menu Run, gõ “cleanmgr /sageset:50”, ch n các lo i file mu n b , nh p OK. Gõ ti p “cleanmgr /sagerun:50” trong Run ñ Windows x lý. Restart máy. 2. T t Disk Performance Counters: ch y Run, gõ “diskperf –n” (có kho ng tr ng), n u c n benchmarking thì b n nên dùng PCMark04 ho c Sandra 2004. 3. T t âm thanh n n c a Windows: thông thư ng khi b n b m chu t trong dãy thư m c bên trái c a Explore ch ng h n thì b n nghe 1 âm thanh, ñ t t nó ñi thì b n vào Control Panel, m “Sound and Audio Device”, ch n th Sound, khung Sound scheme ch n “No Sound”, b m OK. 4. T t Wallpapers: nh p chu t ph i vào m t ch tr ng trên desktop ch n Properties, trong th Desktop ch n Background là None, k ñó ch n màu n n ph n Color. 5. Vào Device Manager ñ vô hi u hóa nh ng th không dùng ho c t m th i chưa c n dùng ñ n, ví d : Floppy disk controllers hay SCSI Controller. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn