Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHÈN HÌNH NH VÀ THAY MÀU CH TRÊN N N C A FOLDER TRONG WINXP. N u b n ñã t ng dùng Win98-Me, thì ch c b n s r t có n tư ng v i tính năng cho phép chèn nh và thay ñ i màu s c font ch trên n n c a folder , nhưng ti c là trong WinXp bác Bill l i không h tr tính năng này, nhưng có m t cách ñ th c hi n tính năng này, b n ph i t o m t file desktop.ini , b n có th tìm th y nó trong m i folder c a Win98- Me, hay có th t t o b ng notepad , m notepad và ñánh (copy) nguyên văn ño n code sau : [.ShellClassInfo] IconFile=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll IconIndex=3 ConfirmFileOp=0 [ExtShellFolderViews] {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] Attributes=1 IconArea_Image=E:\Hinh anh\koyoko fukada\ips_fukada_kyoko152.jpg IconArea_Text=0x000000FF • Trong ñó dòng IconArea_Image= b n ñánh ñư ng d n ñ n hình mà b n mu n nó xu t hi n trong folder, b n nên ñánh ñư ng d n ng n như tôi thì hơn , và nh là ñánh luôn c ñuôi c a nó. • Dòng IconArea_Text=0x000000FF qui ñ nh màu font ch trong folder,trong ví d màu ch c a tôi là màu ñ ,b n ch nên thay ñ i dãy s sau ch “ x” v i các màu : o 000000 là màu ñen là màu m c ñ nh , FFFF00 : màu xanh dương …. B n có th t tìm thêm. • Sau ñó lưu l i file v i tên desktop.ini (nh .ini là ñuôi file ch không ph i là tên), bây gi b n có th dán file này kèm nh n n c a b n (ví d c a tôi là hình ips_fukada_kyoko152.jpg) vào b t kì folder nào mà http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n mu n thay ñ i, thoát ra kh i folder y sau ñó vào l i, và “hãy c m nh n s khác bi t” . Theo tôi b n nên ñ ñ t tính n cho file desktop.ini và file nh k o có k phá ho i. Nào các b n hãy cho bác Bill “Gay” mang d u n c a mình ñi nào. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHÈN ÂM THANH VÀO VĂN B N WORD ðôi khi, do yêu c u công vi c, b n ph i chu n b m t văn b n có kèm thêm âm thanh (nh c,l i chú thích...), khi ñó b n s x lý ra sao ? Có 2 phương pháp gi i quy t v n ñ này, tùy theo t ng trư ng h p c th mà b n l a ch n phương pháp thích h p (áp d ng cho Word XP). • Phương pháp 1 : Dùng công c Sound trong Web Tools o Áp d ng phương pháp này, m i khi m văn b n, âm thanh s ñư c phát ra ngay, c th c n th c hi n như sau : o Click chu t ph i vào ch tr ng b t kỳ trên thanh công c , ch n d u check vào ch Web Tools. o Trên thanh Web Tools, b n th y bi u tư ng hình cái loa có d u mũi tên ch vào văn b n, click chu t vào nó, h p tho i sau ñây s hi n ra : o Click vào ch Browse r i ch n ñ a ch file âm thanh (ch dùng ñư c các file d ng *.midi,*.wav,*.mid,*.rmi,*au,*.aif,*.aiff,*.snd) o Click vào d u mũi tên trư c ch times ñ ch n s l n l p l i âm thanh. o Sau ñó click chu t vào nút OK là xong. • Phương pháp 2 : Dùng ch c năng Insert Comment o Phương pháp này có th qu n lý ñư c lúc nào nên phát âm thanh, lúc nào không. o Mu n chèn âm thanh ño n văn b n nào, b n bao kh i ño n ñó (ho c ñ t con tr cu i ño n), sau ñó b m chu t ph i vào ch tr ng b t kỳ trên thanh công c , m thanh Reviewing. B n rê chu t vào bi u tư ng New Comment, click vào d u mũi tên ch xu ng bên c nh s th y menu th như hình dư i ñây : o B n click chu t vào ch Voice Comment s th y m t h p tho i hi n ra như sau : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com o N u máy b n có sound card và micro, b n có th ghi âm l i c a mình ñ chú thích cho ño n văn b n. Còn n u b n mu n chèn nh c, hãy m menu Edit>Mix with File như hình bên dư i, r i ch ñ nh ñi ch cho file nh c (lưu ý : ch chèn ñư c các file ñ nh d ng *.wav) o Sau khi hoàn t t các bư c trên, b n m menu File, ch n Exit & Return to Document.B n s th y cu i ño n văn b n xu t hi n bi u tư ng cái loa như v y o N u mu n nghe âm thanh : b n b m ñúp chu t vào nó, mu n hi u ch nh l i âm thanh : nh p chu t ph i, ch n Sound Recorder Document Object>Edit, mu n xóa b âm thanh : nh p chu t vào nó m t l n r i b m Delete. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C T GHÉP CÁC T P TIN ÂM THANH B NG TI N ÍCH CÓ S N TRONG WINDOWS XP N u b n mu n c t nh ho c ghép n i các t p tin Audio và Movie giúp cho vi c lưu tr và x lý t t hơn . B n không c n ph i t i v thêm b t kỳ chương trình nào c Vì trong Windows XP ñã có tích h p s n m t ti n ích khá hay có kh năng làm ñư c công vi c này . ðó là ti n ích Windows Movie Maker ( WMM ) ( All Programs > Accessories > Windows Movie Maker ho c Menu Start > Run > moviemk.exe ) . - C t t p tin âm thanh , video + ð c t m t File Video và âm thanh , b n c n qua các bư c sau : * Bư c 1 : Vào Menu File > Import ñ nh p t p tin ngu n vào . WMM h tr khá nhi u ñ nh d ng Audio và Movies như asf , au , avi , dat , m1v , mp2 , mp3 , mpeg , snd ,wma , wav … * Bư c 2 : Kéo và th t p tin c n c t nh vào thanh StoryBoard / TimeLine phía dư i c a s chương trình *Bư c 3 : Kéo ñ n v trí ñ u ño n phim , âm thanh b n c n trích và kéo ñ n v trí cu i ño n . Sau ñó nh n nút ñ nghe th ño n trích . *Bư c cu i cùng : Sau khi ñã hài lòng , b n vào Menu File > Save Movies . H p tho i Save Movie xu t hi n , Trong ph n setting b n có th tùy ý ch n ch t lư ng là Low , Medium hay High quality ( Nên nh ch t lư ng càng cao thì dung lư ng t p tin càng kh ng l ) . Ph n Display Information , ñi n vào Title ( tiêu ñ ) Author ( Tác gi ) Date ( ngày t o ) Description ( mô t ) … n u c m th y c n thi t . Sau ñó nh n Ok và ch n nơi lưu t p tin . Lưu ý : Windows Movie Maker ch h tr lưu dư i ñ nh d ng là WMV mà thôi . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com o Ngoài ra Windows Movie Maker còn có kh năng t ñ ng c t nh thành nhi u ño n theo th i lư ng ( tính b ng giây ) . ð WMM t ñ ng chia bài nh c thành nhi u ño n có cùng th i lư ng là 20 giây , b n vào Menu View > Options . Trong h p tho i Options , b n ñánh d u ch n vào Ô ki m “ Automatically create clips “ , nh p th i lư ng c a m i ño n vào “ Default imported photo duration ( seconds ) : “ ( ñây tôi nh p vào 20 giây ) . Sau ñó nh n OK . T nay , sau khi Import b t kì t p tin audio hay Video nào , WMM luôn t chia nh t p tin thành nhi u ño n v i m i ño n ñ u dài 20 giây . • Ghép n i các t p tin âm thanh , video o ð ghép nhi u t p tin , ño n nh c vào thành m t t p tin duy nh t . Tương t như ph n c t nh , b n ph i Import các t p tin , kéo và th nh ng t p tin c n n i vào StoryBoard / TimeLine và sau ñó là lưu l i . Th là xong . Quá d ph i không nào ? http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C I THI N T C ð TRONG WINDOWS XP Hi n winXP ñang là m t trong nh ng h ñi u hành ñư c ưa thích b i v ñ p và các tính năng m i c a nó . ð i v i các máy tính c u hình m nh thì vi c ch y WinXP tr nên d dàng . Còn ñ i v i các máy c u hình y u , ñã l i th i thì Win XP ch y khá ch m. Trong bài vi t này , xin trình bày v i các b n m t th thu t làm cho Win XP c a b n ch y nhanh hơn và ti t ki m tài nguyên c u h th ng Tí xíu . 1 . T t b t các d ch v không s d ng : Có m t s d ch v b n có th t t b t , vi c này s giúp c i thi n t c ñ và tài nguyên cho máy . Tìm ñ c các mô t v các D ch v , n u th y d ch v nào không th t s c n thi t . b n có th nh p kép vào d ch v ñó r i ch n Disable ñ vô hi u hóa chúng b n có th tìm th y khá nhi u d ch v trong Group policy ( Start > run , gõ gpedit.msc ) hay trong Administrative Tools ( n m trong Control Panel ) . M t vài d ch v không c n thi t , b n có th t t mà không nh hư ng ñ n h th ng : • Alerter ; Universal Plug and Play Device Host ; Human Interface Devices ; Net Logon ; Indexing Service ; Messenger ; QOS RSVP ; Web Client ; Remote Registry ; Routing & Remote Access ; Fast UserSwitching ; Application Management ; Remote Desktop Help Session Manager ; SSDP Discovery Service ; Clipbook … : các d ch v này ñ u n m trong Trong Control Panel > Administrative Tools > Component Services > Services ( local ) . Ch n và nh p kép vào các d ch v trên , trong Startup type , ch n Disable ñ không cho t kh i ñ ng v i máy ho c Stopped trong Service Status n u th y không c n dùng ñ n n a . 2 . D n d p thư m c Prefecth và Temp. Prefecth là nét ñ t trưng m i c a Win XP ., nơi ñây lưu gi các Shortcut c a các chương trình b n thư ng s http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com d ng nh m giúp vi c m chương trình nhanh hơn . Tuy nhiên , càng v sau thư m c này càng b ñ y ñi b i vì ch a quá nhi u shortcut c a các chương trình . ð d n d p s ch thư m c này , b n vào thư m c g c c a windows ch n thư m c prefecht và xóa t t c nh ng th có trong thư m c ñó . ( Như trong máy tôi là C:/Windows/Prefecth ) . S n d p , b n vào thêm thư m c Temp cùng n m trong thư m c Windows ñ d n d p luôn các File T m do quá trình cài ñ t các ph n m m ñ l i . 3 . Không hi n th thông tin tr ng thái khi t t , m máy … Khi b n t t m máy , b n s g p các thông ñi p c a Windows như Windows is shutting down , saving user’s setting … B n có th vô hi u hóa chúng n u th y không c n thi t b ng cách • Cách 1 : b n có th vào GroupPolicy ( start > run > gpedit.msc ) tìm ñ n Remove Boot / Shutdown / Logon / Logoff Status messages trong Computer Configuration > Administrative Templates > system . Nh p kép chu t và ch n Enable ñ b t tính năng này . • Cách 2 : N u b n không tìm th y dòng Remove Boot / Shutdown / Logon / Logoff Status messages trong Group Policy cách trên, b n có th m Regedit ( Start > run > Regedit ) , tìm ñ n HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system . Tìm khóa DisableStatusMessages và gán giá tr ( value ) là 1 . N u chưa có , b n có th t o m i b ng cách ch n new > Dword Value và gõ DisableStatusMessages . sau ñó v n gán giá tr là 1 như trên . 4 . Không s d ng giao di n ñ h a lúc kh i ñ ng N u b n không c n xem Logo cái Logo kh i ñ ng nhàm chán c a Windows XP . b n có th không s d ng giao di n giao di n ñ hòa ( GUI ) trong lúc kh i ñ ng Win . Vào Start > run >msconfig . Ch n th Boot.ini . ñánh d u ch n vào ô /NOGUIBOOT r i ch n apply , kh i ñ ng l i ñ xem k t qu . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CÁCH SETUP BIOS Khi kh i ñ ng máy l n ñ u tiên, máy tính s ñ c m t t p h p d li u ñư c lưu trong CMOS (m t chip b nh ñ c bi t luôn ho t ñ ng nh 1 c c pin nh ), không có thông tin n y máy tính s b tê li t. Vi c xác l p các thông tin n y g i là Setup Bios và bao gi ngư i bán cũng ph i làm th t c Setup Bios ngay sau khi ráp máy. Nhưng b n cũng ph i bi t cách Setup Bios ñ ñ phòng trư ng h p máy t m t các thông tin lưu trong Bios vì các lý do như: H t pin, nhi u ñi n, virus...Hi n nay, ngư i ta dùng Flash Ram ñ lưu thông tin Bios nên không c n ph i có Pin nuôi trên mainboard. Tùy Mainboard, các m c trong Bios có th khác nhau theo t ng hãng ch t o (Award, Ami, Pheonix...) nhưng v căn b n chúng v n gi ng nhau và trong ph n n y ch y u bàn v căn b n, còn các tính năng riêng b n ph i ch u khó tìm hi u thêm nh vào các ki n th c căn b n n y. Màn hình Bios Setup ña s là màn hình ch y ch ñ TEXT. G n ñây ñang phát tri n lo i BiosWin (Ami) có màn hình Setup g m nhi u c a s gi ng tương t Windows và s d ng ñư c Mouse trong khi Setup nhưng các m c v n không thay ñ i. Chú ý thao tác ñ vào Bios Setup là: B m phím Del khi m i kh i ñ ng máy ñ i v i máy Ðài Loan. Ð i v i các máy M , thư ng là b n ph i thông qua chương trình qu n lý máy riêng c a t ng hãng n u mu n thay ñ i các thông s c a Bios. * Bios thư ng: Di chuy n v t sáng ñ l a ch n m c b ng các phím mũi tên. Thay ñ i giá tr c a m c ñang Set b ng 2 phím Page Up và Page Dn. Sau ñó nh n phím Esc ñ thoát kh i m c (giá tr m i s ñư c lưu tr ). Nh n F10 ñ thoát Setup Bios n u mu n lưu các thay ñ i, khi h p tho i hi n ra, b m Y ñ lưu, N ñ không lưu. Nh n Esc n u mu n thoát mà không lưu thay ñ i, khi h p tho i hi n ra, b m Y ñ không lưu, N ñ tr l i màn hình Setup Bios. * Bios Win: Màn hình Setup xu t hi n dư i d ng ñ h a g m nhi u c a s , s d ng ñư c mouse n u b n có mouse lo i: PS/2 mouse, Microsoft mouse, Serial mouse, Logitect C mouse. Dùng mouse b m kép vào c a s ñ m m t thành ph n, b m vào m c c n thay ñ i, m t c a s li t kê giá tr xu t hi n, b m vào giá tr mu n ch n r i thoát b ng cách b m vào ô nh góc trên bên trái. N u không có mouse, dùng các phím mũi tên ñ di chuy n, ñ n m c c n thay ñ i b m Enter, xu t hi n h p li t kê, ch n giá tr m i, b m Enter, cu i cùng b m Esc. 1. Setup các thành ph n căn b n (Standard CMOS Setup): Ðây là các thành ph n cơ b n mà Bios trên t t c các lo i máy PC ph i bi t ñ qu n lý và ñi u khi n chúng. * Ngày, gi (Date/Day/Time): B n khai báo ngày tháng năm vào m c n y. Khai báo n y s ñư c máy tính xem là thông tin g c và s b t ñ u tính t ñây tr ñi. Các thông tin v ngày gi ñư c s d ng khi các b n t o hay thao tác v i các t p tin, thư m c. Có chương trình khi ch y cũng c n thông tin n y, thí d ñ báo cho b n c p nh t khi quá h n, ch m d t ho t ñ ng khi ñ n ngày quy ñ nh...Bình thư ng b n Set sai hay không Set cũng ch ng nh hư ng gì ñ n ho t ñ ng c a máy. Các thông tin n y có th s a ch a tr c ti p ngoài Dos b ng 2 l nh Date và Time, hay b ng Control Panel c a Windows mà không c n vào Bios Setup. Chú ý: Ð ng h máy tính luôn luôn ch y ch m khong vài giây/ngày, th nh tho ng b n nên ch nh l i gi cho ñúng. Nhưng n u quá ch m là có v n ñ c n ph i thay mainboard. * ñĩa m m (Drive A/B): Khai báo lo i ñĩa cho A và B, b n căn c vào vi c n i dây cho ñĩa ñ xác ñ nh. ñĩa n i v i ñ u n i ngoài cùng c a dây n i là A, kia là B. có kích thư c l n là 1.2M 5.25 inch, nh là 1.44M 3.5 inch. N u không có thì ch n Not Installed. N u b n khai báo sai, ñĩa s không ho t ñ ng ch không hư h ng gì, b n ch http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com c n khai báo l i. Trong các mainboard s d ng Bios ñ i m i, khai báo sai lo i dĩa 1.2Mb thành 1.4Mb hay ngư c l i, dĩa v n ho t ñ ng bình thư ng nhưng kêu r t l n lúc m i b t ñ u ñ c ñĩa, v lâu dài có th hư ñĩa. Các Bios và các card I/O ñ i m i cho phép b n tráo ñ i 2 ñĩa m m mà không c n tráo ñ i dây (swap floppy drive), t c là A thành B và ngư c l i khi s d ng. Khi tráo ñ i b ng cách Set jumper trên card I/O, b n nh khai báo l i trong Bios Setup (Khi tráo b ng l nh Swap trong Bios thì không c n khai báo l i), nhưng có ng d ng không ch u cài ñ t khi Swap ñĩa m m, nh t là các ng d ng có b o v ch ng sao chép. * ñĩa c ng (Drive C/D) lo i IDE: Ph n khai báo ñĩa c ng r c r i hơn, b t bu c b n ph i khai báo chi ti t các thông s , b n khai báo sai không nh ng c ng không ho t ñ ng mà ñôi khi còn làm hư c ng n u b n khai báo quá dung lư ng th t s c a c ng và cho ti n hành FDISK, FORMAT theo dung lư ng sai n y. May m n là các Bios sau n y ñ u có ph n dò tìm thông s c ng IDE t ñ ng (IDE HDD auto detection) nên các b n kh i m c công nh khi s d ng ñĩa c ng lo i IDE. Chúng tôi s nói v ph n auto detect n y sau. Ngoài ra, các c ng sau n y ñ u có ghi thông s trên nhãn dán trên m t. B n cho ch y Auto detect, Bios s t ñ ng ñi n các thông s n y dùm b n. Vi c khai báo c ng C và D ñòi h i ph i ñúng v i vi c Set các jumper trên 2 c ng. B n xác l p c ng không ph i qua ñ u n i dây mà b ng các jumper trên m ch ñi u khi n c ng. Các c ng ñ i m i ch có m t jumper 3 v trí: duy nh t, Master ( C), Slave ( D) và có ghi rõ cách Set trên nhãn. Các ñĩa c ng ñ i cũ nhi u jumper hơn nên n u không có tài li u hư ng d n là r c r i, ph i mò m m r t lâu. * ñĩa c ng (Drive E/F) lo i IDE: Các Bios và các card I/O ñ i m i cho phép g n 4 dĩa c ng, vì hi n nay các dĩa CDROM cũng s d ng ñ u n i c ng ñ ho t ñ ng, g i là CDROM Interface IDE (giao di n ñĩa IDE) ñ ñơn gi n vi c l p ñ t. Chú ý: Khai báo là NONE trong Bios Setup cho ñĩa CD-ROM. * Màn hình (Video) - Primary Display: EGA/VGA: Dành cho lo i màn hình s d ng card màu EGA hay VGA, Super VGA. CGA 40/CGA 80: Dành cho lo i màn hình s d ng card màu CGA 40 c t hay CGA 80 c t. Mono: Dành cho lo i màn hình s d ng card tr ng ñen, k c card VGA khi dùng màn hình tr ng ñen. * Treo máy n u phát hi n l i khi kh i ñ ng (Error Halt): T t c l i (All error): Treo máy khi phát hi n b t c l i nào trong quá trình ki m tra máy, b n không nên ch n m c n y vì Bios s treo máy khi g p l i ñ u tiên nên b n không th bi t các l i khác, n u có. B qua l i c a Keyboard (All, But Keyboard): T t c các l i ngo i tr l i c a bàn phím. B qua l i ñĩa (All, But Diskette): T t c các l i ngo i tr l i c a ñĩa. B qua l i ñĩa và bàn phím (All, But Disk/Key): T t c các l i ngo i tr l i c a ñĩa và bàn phím. Không treo máy khi có l i (No error): Ti n hành quá trình ki m tra máy cho ñ n khi hoàn t t dù phát hi n b t c l i gì. B n nên ch n m c n y ñ bi t máy b tr c tr c b ph n nào mà có phương hư ng gi i quy t. * Keyboard: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Install: Cho ki m tra bàn phím trong quá trình kh i ñ ng, thông báo trên màn hình n u bàn phím có l i. Not Install: Không ki m tra bàn phím khi kh i ñ ng. Chú ý: ch n m c n y không có nghĩa là vô hi u hoá bàn phím vì n u v y làm sao ñi u khi n máy. Nó ch có tác d ng cho Bios kh i m t công ki m tra bàn phím nh m rút ng n th i gian kh i ñ ng. 2. Setup các thành ph n nâng cao (Advanced Setup): * Virut Warning: N u Enabled, Bios s báo ñ ng và treo máy khi có hành ñ ng vi t vào Boot sector hay Partition c a ñĩa c ng. N u b n c n ch y chương trình có thao tác vào 2 nơi ñó như: Fdisk, Format... b n c n ph i Disable m c n y. * Internal cache: Cho hi u l c (enable) hay vô hi u hoá (disable) Cache (L1) n i trong CPU 486 tr lên. * External cache: Cho hi u l c (enable) hay vô hi u hoá (disable) cache trên mainboard, còn g i là Cache m c 2 (L2). * Quick Power On Self Test: N u enable Bios s rút ng n và b qua vài m c không quan tr ng trong quá trình kh i ñ ng, ñ gi m th i gian kh i ñ ng t i ña. * About 1 MB Memory Test: N u Enable Bios s ki m tra t t c b nh . N u Disable Bios ch ki m tra 1 Mb b nh ñ u tiên. * Memory Test Tick Sound: Cho phát âm thanh (enable) hay không (disable) trong th i gian test b nh . * Extended Bios Ram Area: Khai báo m c n y n u mu n dùng 1 Kb trên ñ nh c a b nh quy ư c, t c Kb b t ñ u t ñ a ch 639K hay 0:300 c a vùng Bios h th ng trong b nh quy ư c ñ lưu các thông tin v ñĩa c ng. Xác l p có th là 1K hay 0:300. * Swap Floppy Drive: Tráo ñ i tên 2 ñĩa m m, khi ch n m c n y b n không c n khai báo l i lo i ñĩa như khi tráo b ng cách Set jumper trên card I/O. * Boot Sequence: Ch n ñĩa cho Bios tìm h ñi u hành khi kh i ñ ng. Có th là C r i ñ n A hay A r i ñ n C hay ch có C. B n nên ch n C,A hay ch có C, ñ ñ phòng trư ng h p vô tình kh i ñ ng b ng ñĩa m m có Virus. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hi n nay trên các Mainboard Pentium. Bios cho phép b n ch ñ nh kh i ñ ng t 1 trong 2 m m hay trong 4 c ng IDE hay b ng c ng SCSI th m chí b ng CD Rom cũng ñư c. * Boot Up Floppy Seek: N u Enable Bios s dò tìm ki u c a ñĩa m m là 80 track hay 40 track. N u Disable Bios s b qua. Ch n enable làm ch m th i gian kh i ñ ng vì Bios luôn luôn ph i ñ c ñĩa m m trư c khi ñ c ñĩa c ng, m c dù b n ñã ch n ch kh i ñ ng b ng C. * Boot Up Numlock Status: N u ON là cho phím Numlock m (ñèn Numlock sáng) sau khi kh i ñ ng, nhóm phím bên tay ph i bàn phím dùng ñ ñánh s . N u OFF là cho phím Numlock t t (ñèn Numlock t i), nhóm phím bên tay ph i dùng ñ di chuy n con tr . * Boot Up System Speed: Quy ñ nh t c ñ c a CPU trong th i gian kh i ñ ng là High (cao) hay Low (th p). * Memory Parity Check: Ki m tra ch n l b nh . Ch n theo mainboard vì có lo i cho phép m c n y enable, có lo i b t b n ph i disable m i ch u ch y. Ð u tiên b n ch n enable, n u máy treo b n ch n l i là disable. M c n y không nh hư ng ñ n h th ng, ch có tác d ng ki m tra Ram. * IDE HDD Block Mode: N u ñĩa c ng c a b n h tr ki u v n chuy n d li u theo t ng kh i (các ñĩa ñ i m i có dung lư ng cao). B n cho enable ñ tăng t c cho ñĩa. N u ñĩa ñ i cũ b n cho disable m c n y. * Pri. Master/Slave LBA (Logic Block Addressing) Mode: N u2 ñĩa c ng ñư c n i vào ñ u n i Primary c a card I/O có dung lư ng l n hơn 528Mb, b n cho enable m c n y. * Sec. IDE Ctrl Drives Install: M c n y ñ khai báo máy b n có ñĩa c ng n i vào ñ u n i Secondary c a card I/O. Các ch ñ nh có th là Master, Mst/Slv và disable. * Sec Master/Slave LBA Mode: Xác l p LBA cho ñ u n i th 2. Chú ý: Các m c h tr cho ñĩa c ng có dung lư ng l n và các card I/O ñ i m i giúp b n s d ng ñĩa có dung lư ng trên 528Mb. Trong trư ng h p b n cho enable các m c n y r i m i ti n hành Fdisk và Format ñĩa, n u sau ñó b n l i disable các m c n y hay ñem g n qua máy khác cũng ch n disable, b n s không th s d ng ñư c dĩa c ng. Khi dùng CDROM có ñ u n i IDE, b n nên g n vào ñ u n i Secondary ñ kh i nh hư ng ñ n dĩa c ng (g n vào ñ u n i Pri) khi c n ch y 32BitDiskAccess trong Windows. * Typematic Rate Setting: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com N u enable là b n cho 2 m c dư i ñây có hi u l c. 2 m c n y thay th l nh Mode c a DOS, quy ñ nh t c ñ và th i gian tr c a bàn phím. * Typematic Rate (Chars/Sec): B n l a ch n s ký t /giây tuỳ theo t c ñ ñánh phím nhanh hay ch m c a b n. N u b n Set th p hơn t c ñ ñánh thì máy s phát ti ng Bip khi nó ch y theo không k p. * Typematic Delay (Msec): Ch ñ nh th i gian l p l i ký t khi b n b m và gi luôn phím, tính b ng mili giây. * Security Option: M c n y dùng ñ gi i h n vi c s d ng h th ng và Bios Setup. Setup: Gi i h n vi c thay ñ i Bios Setup, m i khi mu n vào Bios Setup b n ph i ñánh ñúng m t kh u ñã quy ñ nh trư c. System hay Always: Gi i h n vi c s d ng máy. M i khi m máy, Bios luôn luôn h i m t kh u, n u không bi t m t kh u Bios s không cho phép s d ng máy. Chú ý: Trong trư ng h p b n chưa ch ñ nh m t kh u, ñ Disable (vô hi u hoá) m c n y, b n ch n Password Setting, b n ñ ng ñánh gì vào các ô nh p m t kh u mà ch c n b m ENTER. Trong trư ng h p b n ñã có ch ñ nh m t kh u nay l i mu n b ñi. B n ch n Password Setting, b n ñánh m t kh u cũ vào ô nh p m t kh u cũ (Old Password) còn trong ô nh p m t kh u m i (New Password) b n ñ ng ñánh gì c mà ch c n b m ENTER. Có mainboard thi t k thêm 1 jumper ñ xoá riêng m t kh u ngoài jumper ñ xoá toàn b thông tin trong CMOS. T t hơn h t là b n ñ ng s d ng m c n y vì b n thân chúng tôi ch ng ki n r t nhi u trư ng h p d khóc d cư i do m c n y gây ra. L i ít mà h i nhi u. Ch nh ng máy tính công c ng m i ph i s d ng t i m c n y thôi. * System Bios Shadow, Video Bios Shadow: N u enable là cho copy các d li u v System và Video trong Bios (có t c ñ ch m) vào Ram (t c ñ nhanh) ñ rút ng n th i gian khi c n truy nh p vào các d li u n y. * Wait for if Any Error: Cho hi n thông báo ch n phím F1 khi có l i. * Numeric Processor: Thông báo có g n CPU ñ ng x lý (Present) trên máy hay không (absent). M c n y thư ng có cho các máy dùng CPU 286, 386, 486SX. T 486DX tr v sau ñã có con ñ ng x lý bên trong CPU nên trên các máy m i có th không có m c n y. * Turbo Switch Funtion: Cho nút Turbo có hi u l c (enable) hay không (disable). M c n y thư ng th y các Bios ñ i c , trên các máy ñ i m i l a ch n n y thư ng b ng cách Set jumper c a Mainboard. T Mainboard pentium tr ñi không có m c n y. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Setup các thành ph n có liên quan ñ n v n hành h th ng (Chipset Setup): * Auto Configuration: N u enable, Bios s t ñ ng xác l p các thành ph n v DRAM, Cache...m i khi kh i ñ ng tùy theo CPU Type (ki u CPU) và System Clock (t c ñ h th ng). N u Disable là ñ cho b n t ch ñ nh. * AT Clock Option: N u Async (không ñ ng b ) là l y dao ñ ng chu n c a b dao ñ ng th ch anh chia ñôi làm t c ñ ho t ñ ng cho AT Bus (bus 8 - 16Bit). Thư ng là 14.318MHz/2 t c 7.159MHz. Có Bios còn cho ch n t c ñ c a m c n y là 14.318MHz. N u Sync (ñ ng b ) là dùng System Clock (do b n ch ñ nh b ng cách Set jumper trên mainboard) làm t c ñ chu n. * Synchronous AT Clock/AT Bus Clock Selector: Ch ñ nh t c ñ ho t ñ ng cho AT Bus b ng cách l y t c ñ chu n (system clock) chia nh ñ còn l i kho ng 8MHz cho phù h p v i card 16Bit. Các l a ch n như sau: CLKI/3 khi system clock là 20 - 25MHz. CLKI/4 khi system clock là 33MHz. CLKI/5 khi system clock là 40MHz. CLKI/6 khi system clock là 50MHz. T c ñ n y càng l n (s chia càng nh ), máy ch y càng nhanh do tăng t c ñ v n chuy n d li u. Tuy nhiên l n ñ n ñâu là còn tùy thu c vào mainboard và card c m trên các Slot (quan tr ng nh t là card I/O). Các b n ph i thí nghi m gi m s chia t ng n c và chú ý máy có kh i ñ ng hay ñ c ñĩa bình thư ng không, n u phát sinh tr c tr c thì gi m xu ng 1 n c. Thư ng thì b n có th tăng ñư c 2 n c, thí d : System clock là 40MHz, b n ch n CLKI/3. Card ISA 8 và 16 Bit có th ch y t t trong kho ng t 8MHz ñ n 14MHz. N u nhanh quá, thư ng card I/O g p tr c tr c trư c (không ñ c ñư c ñĩa c ng). * AT Cycle Wait States/Extra AT Cycle WS: Ð enable hay disable vi c chèn thêm 1 th i gian ch vào th i gian chu n c a AT Bus. N u system clock dư i 33MHz ch n disable. N u trên 33MHz ch n enable. * Fast AT Cycle: Khi enable s rút ng n th i gian chu n c a AT Bus. * DRAM Read Wait States/DRAM Brust Cycle: Dư i 33MHz là: 3 - 2 - 2 - 2 hay 2 - 1 - 1 - 1 T 33 - 45MHz là: 4 - 3 - 3 - 3 hay 2 - 2 - 2 - 2 50MHz là: 5 - 4 - 4 - 4 hay 3 - 2 - 2 - 2 Ch n m c n y nh hư ng l n ñ n t c ñ CPU. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com * DRAM/Memory Write Wait States: Ch n 1WS khi h th ng nhanh hay DRAM ch m (t c ñ 40MHz tr lên). Ch n 0WS khi h th ng và DRAM có th tương thích (33MHz tr xu ng). * Hidden Refresh Option: Khi enable, CPU s làm vi c nhanh hơn do không ph i ch m i khi DRAM ñư c làm tươi. * Slow Refresh Enable: M c n y nh m b o ñ m an toàn d li u trên DRAM, th i gian làm tươi s kéo dài hơn bình thư ng. B n ch ñư c enable m c n y khi b nh c a máy h tr vi c cho phép làm tươi ch m. * L1 Cache Mode: L a ch n gi a Write-Through và Write-Back cho Cache n i trong CPU 486 tr lên. Xác l p Write-Through máy s ch y ch m hơn Write-Back nhưng vi c l c ch n còn tuỳ thu c vào lo i CPU. * L2 Cache Mode: Xác l p cho cache trên mainboard. * IDE HDD Auto Detection/IDE SETUP: Khi ch n m c n y s xu t hi n m t c a s cho b n ch ñ nh ñĩa c n dò tìm thông s (2 hay 4 ñĩa tuỳ theo Bios). Sau ñó b n b m OK hay YES ñ Bios ñi n vào ph n Standard dùm cho b n. Trong Bios ñ i m i, Auto detect có th ñưa ra vài lo i ñĩa. Tuỳ theo cách s d ng dĩa (normal, LBA,...) mà b n ch n lo i thích h p. * Power Management Setup: Ð i v i CPU 486: Ph n n y là các ch ñ nh cho chương trình ti t ki m năng lư ng s n ch a trong các Bios ñ i m i. Chương trình n y dùng ñư c cho c 2 lo i CPU: Lo i thư ng và lo i CPU ki u S. CPU ki u S hay CPU có 2 ký t cu i SL là m t lo i CPU ñư c ch t o ñ c bi t, có thêm b ph n qu n lý năng lư ng trong CPU. Do ñó trong ph n n y có 2 lo i ch ñ nh dành cho 2 lo i CPU. Ð i v i Pentium: Dùng chung cho m i lo i Pentium hay các chíp c a các h ng khác cùng ñ i v i Pentium. * Power Management/Power Saving Mode: Disable: Không s d ng chương trình n y. Enable/User Define: Cho chương trình n y có hi u l c. Min Saving: Dùng các giá tr th i gian dài nh t cho các l a ch n (ti t ki m năng lư ng ít nh t). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Max Saving: Dùng các giá tr th i gian ng n nh t cho các l a ch n (ti t ki m nhi u nh t). * Pmi/Smi: N u ch n SMI là máy ñang g n CPU ki u S c a hãng Intel. N u ch n Auto là máy ñang g n CPU thư ng. * Doze Timer: M c n y ch dùng cho CPU ki u S. Khi ñúng th i gian máy ñã r nh (không nh n ñư c tín hi u t các ng t) theo quy ñ nh, CPU t ñ ng h t c ñ xu ng còn 8MHz. B n ch n th i gian theo ý b n (có th t 10 giây ñ n 4 gi ) hay disable n u không mu n s d ng m c n y. * Sleep Timer/Standby timer: M c n y ch dùng cho CPU ki u S. Ch ñ nh th i gian máy r nh trư c khi vào ch ñ Sleep (ngưng ho t ñ ng). Th i gian có th t 10 giây ñ n 4 gi . * Sleep Clock: M c n y ch dùng cho CPU ki u S: Stop CPU h t c ñ xu ng còn 0MHz (ngưng h n). Slow CPU h t c ñ xu ng còn 8MHz. * HDD Standby Timer/HDD Power Down: Ch ñ nh th i gian ng ng motor c a ñĩa c ng. * CRT Sleep: N u Enable là màn hình s t t khi máy vào ch ñ Sleep. * Ch ñ nh: Các ch ñ nh cho chương trình qu n lý ngu n bi t c n ki m tra b ph n nào khi ch y. Chú ý: Do Bios ñư c s n xu t ñ s d ng cho nhi u lo i máy khác nhau nên các b n luôn luôn g p ph n n y trong các Bios. Th c ra chúng ch có giá tr cho các máy xách tay (laptop) vì xài pin nên v n ñ ti t ki m năng lư ng ñư c ñ t lên hàng ñ u. Chúng tôi khuyên các b n ñang s d ng máy ñ bàn (desktop) nên vô hi u hoá t t c các m c trong ph n n y, ñ tránh các tình hu ng b t ng như: ñang cài chương trình, t nhiên máy ngưng ho t ñ ng, ñang ch y Defrag t nhiên máy ch m c c kỳ... 4. Ph n dành riêng cho Mainboard theo chu n giao ti p PCI có I/O và IDE On Board (peripheral Setup): * PCI On Board IDE: Cho hi u l c (enabled) hay vô hi u (disabled) 2 ñ u n i ñĩa c ng IDE trên mainboard. Khi s d ng Card PCI IDE r i, ta c n ch n disabled. * PCI On Board Secondary IDE: Cho hi u l c (enabled) hay vô hi u (disabled) ñ u n i ñĩa c ng IDE th 2 trên mainboard. M c n y b sung cho m c trên và ch có tác d ng v i ñ u n i th 2. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com * PCI On Board Speed Mode: Ch ñ nh ki u v n chuy n d li u (PIO speed mode). Có th là Disabled, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, Auto. Trong ñó mode 4 là nhanh nh t. * PCI Card Present on: Khai báo có s d ng Card PCI IDE r i hay không và n u có thì ñư c c m vào Slot nào. Các m c ch n là: Disabled, Auto, Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4. * PCI IRQ, PCI Primary IDE IRQ, PCI Secondary IDE IRQ: Ch ñ nh cách xác l p ng t cho Card PCI IDE r i. Chú ý: Trong m c n y có ph n xác l p th t gán ng t cho các Card b sung. Thí d : 1 = 9, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 12 có nghĩa là Card ñ u tiên c m vào b t kỳ Slot nào s ñư c gán ng t 9, n u có 2 Card thì Card c m vào Slot có s th t nh s ñư c gán ng t 9, Slot có s th t l n s ñư c gán ng t 10.v..v... * IDE 32Bit Transfers Mode: Xác l p n y nh m tăng cư ng t c ñ cho ñĩa c ng trên 528Mb, nhưng cũng có ñĩa không kh i ñ ng ñư c khi enabled m c n y dù fdisk và format v n bình thư ng. * Host to PCI Post Write W/S, Host to PCI Burst Write, Host to DRAM Burst Write: Các m c n y xác l p cho PCU Bus, không nh hư ng nhi u ñ n t c ñ CPU, có th ñ nguyên xác l p m c nhiên. * PCI Bus Park, Post Write Buffer: Khi enabled các m c n y có th tăng cư ng thêm t c ñ h th ng. * FDC Control: Cho hi u l c hay không ñ u n i cáp và xác l p ñ a ch cho ñĩa m m. * Primary Seral Port: Cho hi u l c hay không c ng COM 1 và xác l p ñ a ch cho c ng n y. * Secondary Serial Port: Cho hi u l c hay không c ng COM 2 và xác l p ñ a ch cho c ng n y. Chú ý: N u b n s d ng Card b sung có xác l p ñi ch là COM 1 hay COM 2, b n ph i disabled c ng tương ng trong hai m c trên. * Parallel Port: Cho hi u l c hay không c ng LPT 1 và xác l p ñ a ch cho c ng n y. 5. Hư ng d n Setup Bios: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Trong các tài li u ñi kèm mainboard, ñ u có hư ng d n Setup Bios. Khi mua máy hay mua mainboard, các b n nh ñòi các tài li u n y vì nó r t c n cho vi c s d ng máy. Trong các ph n Setup trên, ph n Standard, Advanced có nh hư ng ñ n vi c c u hình máy. Ph n Chipset nh hư ng ñ n t c ñ máy. Ph n PCI nh hư ng ñ n các gán ng t, ñ a ch cho các Slot PCI, c ng; cách v n chuy n d li u cho IDE On Board. N u g p các thành ph n hoàn toàn m i, trư c tiên b n hãy Set các thành ph n ñã bi t, ki m tra vi c thay ñ i c a máy, cu i cùng m i Set t i các thành ph n chưa bi t. Chúng tôi xin nh c l i, vi c Setup Bios sai không bao gi làm hư máy và các b n s d dàng Setup l i nh vào chính Bios. Trên mainboard luôn luôn có 1 Jumper dùng ñ xóa các thông tin lưu trong CMOS ñ b n có th t o l i các thông tin n y trong trư ng h p không th vào l i Bios Setup khi kh i ñ ng máy. Khi ti n hành tìm hi u Setup Bios, b n nên theo m t nguyên t c sau: Ch Set t ng m c m t r i kh i ñ ng máy l i, ch y các chương trình ki m tra ñ xem t c ñ CPU, ñĩa có thay ñ i gì không?. Cách làm n y gíúp b n phát hi n ñư c nh hư ng c a t ng m c vào h th ng và b n có th bi t ch c tr c tr c phát sinh do m c nào ñ s a ch a. Khi x y ra tr c tr c mà b n không bi t ñ i phó, b n ch c n vào l i Bios Setup ch n Load Bios Default hay b m F6 trong ph n Set mà b n mu n ph c h i sau ñó kh i ñ ng máy l i là xong. 5 . B b t các hi u ng ñ h a trong Win XP M c ñ nh , Win XP s d ng khá nhi u hi u ng ñ h a : Slide , Fade , Shadows …. ñ th . Vì th , ñã làm gi m t c ñ và tài nguyên c a CPU vì ph i x lý các hi u ng ñó . B n có th b b t m t s hi u ng n u CPU , và card ñ h a c a b n “không ph i” x n l m . ð t t b t , b n vào system properties ( click vào chu t vào bi u tư ng My Computer và ch n Properties , ho c vào Control Panel > system ) , Th Advance , trong ph n performance ch n settings > th Visual Effects ch n Adjust for best performance ñ gi m thi u các hi u ng c a Window XP ñ t c ñ h th ng ñư c nhưng http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
nguon tai.lieu . vn