Survey of anemia characteristics and some reticulocyte indices in patients...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To evaluate the characteristics of anemia and reticulocyte indices in patients with non-dialysis dependent stage III - V chronic kidney disease.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ