Xem mẫu

  1. S c m nh c a Social Media Trong b ng x p h ng c a Miniwatts Marketing Group, tính đ n h t tháng 3 năm 2008, Vi t Nam đ ng th 17 trong top các qu c gia có nhi u ngư i s d ng Internet nh t th gi i. M t đi m khá thú v là Vi t Nam có t c đ tăng trư ng s ngư i dùng Internet nhanh s 1 th gi i (giai đo n 2000 - 2008), tăng 9.561,5 %, g p 7,8 l n so v i qu c gia đ ng th hai... Hi n t i t l s d ng Internet nư c ta là 23.5% tương đương v i s dân kho ng 20 tri u ngư i.
  2. V i m t s lư ng đông đ o c ng đ ng s d ng Internet như v y Social Media (t m d ch là truy n thông m ng xã h i) đã tr thành xu hư ng t t y u không ch trong đ i s ng hàng ngày. Trên th gi i đã có r t nhi u doanh nghi p l n nh ng d ng Social Media. Tuy nhiên, t i Vi t Nam, nh n th c v Social Media còn chưa th c s toàn di n. Do đó, vi c phát huy th m nh c a Social Media v n còn đang là bài toán khó cho các doanh nghi p t i Vi t Nam. Social Media là gì? Social Media là cách th c truy n thông ki u m i trên n n t ng các d ch v tr c tuy n v i m c đích t p trung các thông tin có giá tr c a nh ng ngư i tham gia. Tuy Social Media có r t nhi u hình th c nhưng có th phân chia thành 2 th hi n đ c trưng là: m ng xã h i chia s thông tin cá nhân (MySpace, Facebook, Yahoo…) và m ng chia s tài nguyên (Youtube, Flickr, Scribd…) S c m nh c a Social Media Đ c đi m n i b t c a Social Media chính là tính tương tác gi a các thành viên trong cùng m t d ch v và s c m nh c a s đông t s tương tác y. Tương tác s đông giúp cho thông tin đư c lan truy n đi r t nhanh và hi u qu . T t c m i ngư i đ u có th chia s thông tin m t cách d dàng t văn b n, hình nh, đo n nh c cho t i nh ng đo n phim. Ph m vi c a Social Media là r t r ng l n, do có s liên k t thành viên và s nh hư ng l n nhau c a các thành viên, nên v i m i m t n i dung chia s s có r t nhi u ý ki n theo nhi u chi u hư ng khác nhau. Đây chính là tính ch t truy n thông đa chi u ch có Social Media.
  3. Đ i v i các doanh nghi p, Social Media t o thêm nhi u tác đ ng t i ho t đ ng c a doanh nghi p đ c bi t là trong cách th c truy n thông. N u tin t c đưa ra hay và phù h p v i s quan tâm c a ngư i s d ng, h s lan truy n thông tin y. Đ c bi t, đ ng t phía ngư i ti p nh n thông tin, h s tin tư ng thông tin t nh ng ngư i b n hơn là ngu n tin t truy n thông đ i chúng truy n th ng như báo, qu ng cáo… Do đó, Social Media có th giúp doanh nghi p nâng cao giá tr và tính xác th c c a ngu n tin đư c gi i thi u. Nh ng kênh thông tin có s d ng Social Media cũng s t o ra s thân thi n đ i v i khách hàng, nâng cao hi u qu c a các d ch v khách hàng. Đ c bi t, v i hình th c truy n thông trao đ i thông tin d dàng, các doanh nghi p t đó cũng có th chăm sóc và quan h v i khách hàng r t thu n ti n, đưa m i thông tin đ n khách hàng m t cách nhanh nh t. Hơn n a, Social Media chính là tiêu đi m c a s sáng t o đa phương ti n, d dàng đánh trúng th hi u và tâm lý c a c nh ng khách hàng khó tính nh t. Xây d ng chi n lư c Social Media trong doanh nghi p V i nh ng đ c đi m cơ b n như đã nói trên, Social Media cung c p nh ng công c hi u qu , r , thú v và m t môi trư ng ho t đ ng r ng l n, năng đ ng cho các doanh nghi p. Tuy nhiên, không ph i b t kỳ m t doanh nghi p nào cũng có th ng d ng hay khai thác s c m nh c a Social Media cho doanh nghi p c a mình. Đ xác đ nh đư c đi u này c n có phân tích chi ti t m c tiêu chi n lư c, đ i tư ng hư ng t i c a doanh nghi p. Social Media s phù h p v i nh ng ngành ngh mang tính truy n thông và tương tác xã h i cao như truy n thông, qu ng cáo, nghiên c u th trư ng...
  4. Truy n thông m ng xã h i (Social Media) là khái ni m m i, chưa đư c nhi u doanh nghi p Vi t Nam t n d ng. Đ i v i nh ng nhóm ngành truy n thông, qu ng cáo Social Media t o ra môi trư ng, công c và các cách th c s n sàng ti p nh n thông tin v th trư ng hay s n ph m. Còn đ i v i nh ng nhóm ngành nghiên c u th trư ng, Social Media l i t o ra môi trư ng đ ti p c n v i nh ng đ i tư ng đa d ng, đón đ u nh ng xu hư ng m i, b t nh p v i xu hư ng phát tri n c a th gi i. Đ áp d ng thành công Social Media cho doanh nghi p c n ph i xây d ng chi ti t chi n lư c áp d ng t ng bư c t đ i tư ng khách hàng hư ng t i, m c tiêu kinh doanh, chi n lư c PR, qu ng cáo… M c dù đã có nh ng chi n lư c rõ ràng nhưng không ph i doanh nghi p nào cũng thành công v i chi n d ch Social Media. Đi n hình cho s th t b i trong áp d ng Social Media trong doanh nghi p là Close up v i chi n d ch "Tìm em nơi đâu" đư c các nhà phân tích đánh giá là đã áp d ng sai phương pháp và m c đích. Đây là m t bài h c l n cho các doanh nghi p trư c khi xây d ng chi n d ch Social Media cho mình. Social Media có s c m nh vô cùng đ i v i nh ng ai bi t t n d ng nó. Nhưng chính nh ng như c đi m c a nó như tính nghi p dư, tính xác tín và trách nhi m, tính khách quan s tr thành con dao hai lư i đ i v i
  5. nh ng doanh nghi p có d đ nh áp d ng Social Media. Đ thành công trong th i bu i công ngh hi n đ i, thi t nghĩ các doanh nghi p t i Vi t Nam nên có cái nhìn sâu s c hơn n a đ i v i th gi i Social Media.
nguon tai.lieu . vn