Xem mẫu

  1. S c m nh c a " ư ng d n" trong nhi p nh • Leading line là khái ni m v nh ng ư ng th ng, ư ng cong có s c “lôi” m t ngư i xem n ch th c a t m nh, hút h vào ó v i c m xúc m nh m . ư ng d n d ng xo n c m m m i c a c u thang d n n ôi tình nhân ang nh y càng làm tăng v lãng m n - nh: Slrlounge ây là m t cách b c c nh có s c quy n rũ b i t m hình ch có m t i m nh n. C n chú ý r ng i m nh n ó ph i là m t i tư ng
  2. n i b t, ho c cùng v i b i c nh xung quanh làm nên ư c m t ch nào ó, truy n t i ư c c m xúc nào ó cho ngư i xem. Ch th không nên quá bé nh n n i càng xem càng m t hút. Khi ch p theo b c c này, ngư i ch p c n ph i v i ánh sáng t t, h u c nh sau ch th th t ơn gi n m t không b phân tán. Dù ch th s r t n i b t nhưng ph n h p thành c a b c nh là ư ng d n c n ư c x lý r t khéo. ư ng d n t n t i dư i nhi u hình th c, như m t con ư ng trên th c t , lu ng hoa, hàng rào, c u thang, d o t, dòng nư c, b sông, th m chí oàn ngư i x p thành hàng ho c chính cái bóng c a i tư ng. B trí hư ng ch y cho ư ng d n thư ng là ch y chéo t góc dư i c a khung hình v trung tâm ho c i m 1/3 (k t h p v i quy t c 1/3), tùy theo ý tư ng c a tác gi . Nhưng m t i u c n ch c ch n là ư ng d n ph i d n vào trong b c nh ch không ư c d n vư t ra ngoài nh ho c d n n m t th thi u rõ ràng. Nhi u b c nh ch p lên có con ư ng r t p và tác gi cho r ng h ã dùng leading line. Tuy nhiên, th c t ó ch là b c nh ch p con ư ng p, v i ch th t m hình chính là con ư ng, ch h không dùng con ư ng làm ư ng d n nm t i tư ng khác. Lý tư ng nh t là ngư i ch p căn ư c úng lúc ch th c a nh v trí cu i con ư ng ho c úng i m mà con ư ng ó ngo t i. N u bên ư ng d n có các v t th có th làm pattern (hình m u, h a ti t) l p l i thì càng n tư ng.
  3. Cách b c c b ng ư ng d n còn giúp ngư i ta ch p ư c nh ng t m hình g i là “ nh hút”, nghĩa là m t ngư i xem s b d n n i tư ng và b “khóa” vào ó như có l c hút nam châm. ch p ư c “ nh hút”, các nhi p nh gia thư ng b trí nh dư i d ng thu nh d n b ng cách t ư ng d n ch y t góc trái ho c ph i c a khung hình và khép góc i tư ng vào m t v t th (b c tư ng, bóng êm & ánh sáng…) di n tích quanh và trư c m t i tư ng r t nh . Nh ng lu ng hoa ng màu d n n c i xay gió, làm n i b t “k thù c a ông-ki-s t” trên n n tr i xanh ơn gi n - nh: Photographic
  4. L i d ng ánh sáng c a m t tr i, tác gi ã dùng cái bóng c a m n làm ư ng d n n thân hình uy n chuy n c a cô - nh: Photographic
  5. nh này theo mô tuýp khá quen thu c: ánh sáng cu i ư ng h m trong nhi u phim và game. Dòng nư c chính là leading line, các phi n á bên c nh làm hình m u l p l i, d n n ch th là cô gái
nguon tai.lieu . vn