Xem mẫu

  1. S th c (và s l a d i) v Email Marketing
  2. Th c s quan tr ng phân bi t th c t và tư ng tư ng khi nói n vi c phát tri n các chi n d ch qua email. Dư i ây là nh ng i u b n c n bi t v công c giao ti p thư ng gây nhi u tranh cãi này. Có nhi u hi u l m v email marketing. Có vài n i dung không bao gi thay i và nghe vô cùng quen thu c như : “T t c ti p th qua thư i n t u là thư rác” “Email marketing là quá l m d ng công ngh i v i công ty tôi” “Email marketing không hi u qu cho chúng tôi” “Chúng tôi ã làm m i th có th v i email marketing” M t còn l i, email marketing luôn luôn phát tri n và nh ng ngư i ang thư giãn trong s th a mãn ( hay v i t l m và click cao c a h ) có th th y chính mình ang tu t m t l i nhu n ho c không áp ng ư c s thích và yêu c u ngày càng cao c a khách hàng. Trong bài vi t này s c p n m t s th t quan trong và m t l i nói d i áng tin v email marketing. Cho b t c ai ang s d ng công c ph bi n, m nh m và gây tranh cãi, hi u ư c s th t và gi tư ng bên trong các i m này là r t quan tr ng cho s thành công. S th t v Email Marketing: Email mang l i hi u qu hơn trong thúc y bán hàng. M c ích duy nh t c a email marketing là thúc y bán hàng. Trong m ng này, tôi không mu n c p sâu hơn v t m quan tr ng c a doanh thu và các công o n trong vi c g i nó, nhưng nhi u nhà email marketing ang thi u ng cơ chính m t s m t – nh ng i u v i các tác ng lâu dài:
  3. Xây d ng m i quan h : khi không th mang l i doanh thu ng n h n thì email là m t công c không th coi nh trong vi c xây d ng, ti p t c và m r ng m i quan h v i m t khách hàng ti m năng. c bi t trong th gi i doanh nghi p v i doanh nghi p, email marketing nên ư c s d ng xây d ng m i quan h hơn là “xúc ti n” và bán hàng. M t suy nghĩ cu i cùng v i u này : n u b n chi ti n vào vi c tìm ki m tr ti n ho c nh ng chương trình truy n thông xã h i, b n có th không chuy n i ư c 100% s lư ng khách truy c p. N u h không ăng ký vào danh sách các email c a b n thì s ti n có th ư c coi là lãng phí. Email cho phép b n m r ng mua bán truy n thông và ti p t c m i quan h trư c khi khách hàng s n sàng mua. Nh n th c và xây d ng thương hi u : Gi ng như m i lo i hình ti p th khác là ti p c n i tư ng m c tiêu c a b n, hãy xem xét nh ng l i ích trong vi c s d ng email nâng cao nh n th c v s n ph m và d ch v trong khi nh v thương hi u thích h p thông qua Inbox. Xây d ng lòng trung thành : S trung thành là tài s n quan tr ng c n có v i khách hàng trong b t kỳ lo i hình kinh doanh nào, c bi t trong n n kinh t hi n nay. Các chi n d ch email marketing nên th c hi n ng th i v i s tăng cư ng n l c. Nh ng chương trình email t t s làm ư c i u này khi cung c p c quy n và mang l i giá tr l i ích cho khách hàng c a h . C t gi m chi phí:
  4. Tr l i v n suy thoái kinh t . Cu i cùng các công ty cũng t p trung vào email không ch là phương ti n ti p th và bán hàng mà còn là cách hi u qu gi m chi phí và nhu c u ngu n l c trong kinh doanh c a h b tc nơi nào có th . Nhi u t ch c ang tìm ki m lo i b ho c ít nh t là c t gi m chi phí trong in n, g i thư tr c ti p, catalog và i n tho i – không ph i c p n báo cáo và nh ng ph n thanh toán giao d ch liên quan khác – b ng cách thi t l p email marketing như m t kênh thông tin liên l c ưa thích c a nhi u i tư ng. Vi c ti t ki m chi phí cho m t s công ty ã em l i giá tr th c s khi n tôi tin tư ng r ng năm 2009 là năm c a thư i n t như m t n n t ng ti t ki n chi phí. M c dù, nhi u ngư i nghi ng , không tin tư ng và nhi u ngư i khác t ng coi “email ã h t hi u l c ” trong nhi u năm qua. S l a d i v Email Marketing : S có m t ngày t t nh t trong tu n và m t kho ng th i gian t t g i email? Th i gian nào? Ngày nào là t t nh t trong tu n tôi g i chi n d ch email c a mình? Hãy l t l i v n ây. ây ch là m t câu tr l i ví d ư c bi t n r ng rãi cho câu h i này : * Th i i m t t nh t cho t l c Email chính xác t i 21 và 23 gi . * Th i gian t t nh t tr l i email là trong ngày làm vi c, tr th hai và chi u th sáu. * T l m cao nh t thư ng vào ngày th tư, th hai và th năm. * T l kích chu t cao nh t là vào th tư và th năm. * T l b m chu t cao nh t vào th năm và th bày.
  5. * Th ba là ngày yêu thích c a các nhà bán l g i mail, ti p theo là th năm, th hai, th sáu, th tư, ch nh t và th b y. Ph i chăng nh ng thông tin này cung c p cho b n m t công th c kỳ di u làm theo? Li u có ph i tôi ã khám phá ra “thu c bách b nh” mà các nhà ti p th email ang tìm ki m? Khi b n có th ã t p h p nh ng d li u b n th y trên các ch th o lu n, chúng thư ng mâu thu n v i d li u khác. B n có th y ngay r ng: ngày hay êm nào trong tu n b n g i email cũng ut tc ? Trong khi nh ng nghiên c u này t o ra m t lư ng quan tâm d i dào t th gi i blog và báo ch thương m i thì b n v n có th không làm tăng g p ôi t l chuy n i n u làm theo chi n lư c mà h yêu c u. Câu tr l i t t nh t cho câu h i v th i gian, ch n ngày t t nh t g i mail ph thu c vào d li u c a riêng b n. B ng cách ki m tra các chi n d ch t i các th i i m và các ngày khác nhau trong tu n, hãy làm theo cách c a b n có m t ý tư ng t t v th i i m và nh ng gì mà khách hàng c a b n th c s mu n , và ó là m t i u quan tr ng dù nó nh hư ng hay không n nh ng dòng cu i cùng c a b n.