Xem mẫu

 1. PH N SÁU S THAM GIA, PH I H P C A GIA ðÌNH VÀ C NG ð NG V I TRƯ NG M M NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Vi c chăm sóc và giáo d c (CS - GD) tr em ñư c chia s trách nhi m gi a gia ñình, các nhà giáo d c và c ng ñ ng. Trư ng m m non chia s trách nhi m v i gia ñình và c ng ñ ng ñ thúc ñ y và t o ñi u ki n t i ưu cho vi c chăm sóc và giáo d c tr em. I–S PH I H P GI A TRƯ NG M M NON V I GIA ðÌNH 1. N i dung ph i h p gi a trưòng m m non v i gia ñình ð góp ph n nâng cao ch t lư ng CS – GD tr trư ng m m non, nhà trư ng và nhóm/ l p c n t o ñi u ki n ñ gia ñình có th tham gia vào nhi u ho t ñ ng khác nhau. Có th nêu m t s n i dung ph i h p sau ñây : a) Ph i h p th c hi n chương trình chăm sóc b o v s c kh e cho tr
 2. - Tham gia t ch c khám s c kh e, theo dõi s c kh e c a tr theo ñ nh kì. - Giáo viên và cha m cùng chia s , trao ñ i ki n th c chăm sóc s c kh e cho tr . - Phòng ch ng suy dinh dư ng và béo phì cho tr , có k ho ch và bi n pháp chăm sóc ñ i v i tr suy dinh dư ng và tr có khi m khuy t. - ðóng góp ti n ăn, các hi n v t theo yêu c u c a nhà trư ng. b) Ph i h p th c hi n chương trình giáo d c tr - Tham gia xây d ng k ho ch giáo d c c a nhà trư ng, c a nhóm/ l p. - Cha m tham gia vào các ho t ñ ng th c hi n các n i dung giáo d c tr phù h p v i chương trình, c th là : + T o ñi u ki n giúp tr ñư c t do tìm tòi khám phá trong môi trư ng an toàn theo kh năng và s thích c a mình ñ tr thành ñ a tr tò mò, sáng t o ; t tin và luôn ñư c h nh phúc và s thích c a mình ñ tr thành ñ a tr tò mò, sáng t o ; t tin và luôn ñư c h nh phúc vì m i ngư i xung quanh yêu thương, g n gũi tr . + Chú ý lôi cu n các thành viên trong gia ñình, ñ c bi t các thành viên là nam gi i : ông, b , anh, chú, bác tham gia vào vi c chăm sóc và d y tr .
 3. + Coi tr ng vi c phát tri n, can thi p s m và giáo d c hòa nh p tr khuy t t t. - ð i v i l a tu i m m non, v n ñ phát hi n s m s phát tri n không bình thưòng c a tr r t quan tr ng. Chính nh có s phát tri n s m mà nhi u khuy t t t c a tr có th ñư c bù ñ p và thích nghi, th m chí ti n t i bình thư ng n u ñư c giúp ñ k p th i và ñúng ñ n. Nhà trư ng c n cung c p ho c gi i thi u cho các b c cha m tr bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr và nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m - ð i v i m u giáo 5 tu i, nhà trư ng c n tư v n ñ b m tr và c c thành viên trong gia ñình có th chu n b cho tr các kĩ năng ti n ñ c vi t, tâm th s n sàng ñi h c ti u h c. - Ph i h p v i nhà trư ng trong vi c t ch c ngày l , ngày h i, t ch c ngày sinh nh t cho tr . - T o môi trư ng an toàn v tình c m cho tr : l p, cô giáo c n t o môi trư ng thân tình, g n gũi như nhà. Lúc tr v nhà, b m nên l ng nghe nh ng câu chuy n c a tr v trư ng l p, các b n ho c h i han tr v nh ng gì ñã x y ra l p, c g ng ñ ng viên và giáo viên nh ng thay ñ i c a con mình, ví d như thói quen ăn u ng, s c kh e, cá tính, … ñ giáo viên có bi n pháp CS – GD phù h p. c) Ph i h p ki m tra ñánh giá công tác CS – GD tr c a trư ng/ m m non
 4. - Tham gia cùng v i Ban giám hi u nhà trư ng ki m tra ñánh giá ch t lư ng CS – GD di n ra h ng ngày, trao ñ i k p th i ñ giáo viên có s ñi u ch nh torng n i dung và phương pháp CS – GD tr và ph huynh. d) Tham gia xây d ng cơ s v t ch t - Tham gia lao ñ ng v sinh trư ng l p, tr ng cây xanh, làm ñ dùng, ñ chơi cho tr . - ðóng góp xây d ng, c i t o trư ng/ nhóm, l p, công trình v sinh, … theo quy ñ nh và theo th a thu n. - ðóng góp nh ng hi n v t cho nhóm/ l p ho c trư ng m m non như : bàn, gh , quy ñ nh leo, c u trư t, các v t li u cho tr th c hành, … 2. Hình th c ph i h p c a nhà trư ng v i gia ñình - Qua b ng thông báo, góc “Tuyên truy n cho cha m ” c a nhà trư ng ho c t i m i nhóm l p : thông tin tuyên truy n t i ph huynh các ki n th c CS – GD tr ho c thông báo v n i dung ho t ñ ng ; các yêu c u c a nhà trư ng ñ i v i gia ñình ; ho c nh ng n i dung mà gia ñình c n ph i h p v i cô giáo trong vi c th c hi n chương trình chăm sóc giáo d c tr . - Trao ñ i thư ng xuyên, h ng ngày trong các gi ñón, tr tr . - T ch c h p ph huynh ñ nh kì (3 l n/ 1 năm) : Thông báo cho giáo d c công vi c, th o lu n v các hình th c ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng (h p ñ u năm) k t h p ph bi n ki n th c CS – GD tr cho cha m .
 5. - T ch c nh ng bu i sinh ho t, ph bi n ki n th c chăm sóc giáo d c tr theo chuy n ñ c bi t ho c khi có d ch b nh. ð i v i tr m u giáo l n, c n chú tr ng các chuyên ñ , các n i dung v chu n b cho tr vào l p m t, phòng ch ng béo phì và suy dinh dư ng. - Thông qua các ñ t ki m tra s c kh e cho tr . - Thông qua các h i thi, ho t ñ ng văn hóa văn ngh . - Cán b , giáo viên ñ n thăm tr t i nhà. - Hôm thư cha m . - Ph huynh tham quan ho t ñ ng c a trư ng m m non. - Thông qua các phương ti n thông tin ñ i chúng (ñài truy n hình, truy n thanh, …). 3. M t s công vi c giáo viên c n làm ñ thu hút s tham gia, ph i h p c a cha m ð t o s tin tư ng và thu hút s tham gia c a ph huynh vào các ho t ñ ng CS – GD tr c a l p và c a nhà trư ng, giáo viên c n ph i : - L ng nghe ý ki n c a cha m tr ; ch ñ ng xây d ng m i quan h t t v i ph huynh ; s n sàng tư v n và giúp ñ các ki n th c CS – GD tr khi gia ñình có yêu c u. - Thông tin ñ y ñ cho cha m tr v chương trình CS – GD tr trư ng b ng nhi u hình th c khác nhau như : h p ph huynh, b ng thông báo, góc trao ñ i v i ph huynh, …
 6. (Ví d : Trư c ngày ti p nh n tr vào trư ng/ l p c a giáo viên và c a tr ). - Liên l c thư ng xuyên v i gia ñình ñ tìm hi u sinh ho t thay ñ i c a tr n u có ñ k p th i có bi n pháp tác ñ ng CS – GD phù h p. - Th ng nh t v i các b t cha m v n i quy, các hình th c và bi n pháp ph i h p gi a ph huynh và nhà trư ng trong t ng giai ño n và c năm h c. - Trong quá ph i h p v i các b c cha m , giáo viên c n căn c vào ñi u ki n và hoàn c nh c th c a t n gia ñình ñ có hình th c ph i h p phù h p và mang l i hi u qu cao nh t. - Trong khi l p k ho ch c a ch ñ , k ho ch tu n, giáo viên c n ph i ñưa n i dung ph i h p v i gia ñình vào k ho ch, c n nêu nh ng yêu c u c th v c n ph i h p v i gia ñình ñ th c hi n ch ñ ñó. (Ví d : T ngày…. ñ n ngày……. c n ph huynh ñóng góp v t li u : gi y báo cũ, bìa, cây, h t … ) nhà ph huynh ñ c cho tr nghe thơ, chuy n v gia ñình, cô giáo ; ph huynh t o ñi u ki n cho tr c ng c kĩ năng r a tay, ñánh răng, r a m t, …). Nh ng yêu c u này giáo viên nên thông báo cho ph huynh trong gi ñón, tr tr góc “tuyên truy n cho cha m ”. Sau m t th i gian ñưa ra yêu c u ñ i v i ph huynh, giáo viên có th ñưa ra m t s thông tin ; thông báo danh sách nh ng ph huynh ñã th c hi n yêu c u, ho c nh c l i yêu c u v i m t s ph huynh. Khi ñánh giá sau ch ñ , giáo viên ph i có nh n xét v công tác ph i h p v i gia ñình ph c v cho vi c th c hi n ch ñ (nh ng gì) ñã th c hi n ñư c, còn t n t i gì, có gì c n rút kinh nghi m, hư ng gi i quy t như th nào).
 7. 4. Ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng trong v n ñ CS – GD tr khuy t t t - Nhà trư ng, giáo viên c n cung c p ho c gi i thi u cho các b c cha m tr bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr , và nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m khi th y tr có nh ng bi u hi n không bình thư ng. - ð i v i nh ng gia ñình có tr khuy t t t, giáo viên c n nói rõ ñ các b c các b c cha m hi u là không nên che gi u khuy t t t c a con mình mà nên m nh d n và th ng th n trao ñ i v i giáo viên v nh ng h n ch c a tr . Giáo d c nên cho tr ñ n h c l p m u giáo hòa nh p ñ t o cơ h i cho tr ñư c giao ti p v i nh ng ngư i xung quanh. B m nên cùng giáo viên giúp ñ tr kh c ph c nh ng thói quen không t t, trong nh ng trư ng h p c n thí t, có th cùng giáo viên tìm ñ n các nhà chuyên môn ñ ñư c giúp ñ và tư v n. C n gi i thích ñ ph huynh nh n th c ñư c nguy cơ l n nh t c a khuy t t t x y ra tu i ti n h c ñư ng ñó là có th d n t i s ngưng tr quá trình phát tri n bình thư ng do tr ng i gây ra ñ i v i kh năng thích nghi c a tr khuy t t t và s h n ch tr m tr ng tr ti n t i s thành th c và ñ c l p. ða s tr khuy t t t có kh năng thích nghi c a tr khuy t t t có kh năng thích nghi ho c có th ñư c phù h i ho c bù tr n u ñư c phát hi n s m và có các bi n pháp x lí thích h p. Ch t lư ng CS – GD tr trong trư ng m m non ph thu c vào s tham gia ñóng góp c a gia ñình tr . Vì v y trong quá trình giáo d c, nhà trư ng và giáo viên c n ph i có s ph i h p ch t ch v i gia ñình b ng nhi u n i dung, nhà trưòng và giáo viên c n ph i có s ph i h p ch t ch
 8. v i gia ñình b ng nhi u n i dung, hình th c phong phú ñ t o ñi u ki n cho công tác CS – GD tr có hi u qu III S PH I H P C A TRƯ NG M M NON VÀ C NG ð NG TRONG CS – GD TR 1. N i dung ph i h p v i các ban ngành, ñoàn th a) Tham mưu v i c p y ð ng, chính quy n ñ a phương Các nhà qu n lí giáo d c m m non (GDMN) ph i ch ñ ng tham mưu k p th i v i các c p y ð ng, chính quy n ñ a phương v k ho ch ho t ñ ng c a nhà trư ng ñ các c p lãnh ñ p ñưa vào chương trình, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương h ng năm. C th các n i dung c n tham mưu : - Tăng cư ng cơ s v t ch t cho trư ng m m non (trư ng s , thi t b , ñ dùng, ñ chơi, …). - Ch tiêu huy ñ ng t trong ñ tu i ñ n l p. - H tr ñ i s ng giáo viên, ñ c bi t ñ i v i giáo viên ngoài biên ch . - Quy ho ch, c p ñ t cho trư ng m m non ñáp ng nhu c u CS – GD tr . b) Ph i h p v i H i ph n nh hư ng
 9. - Nâng cao nh n th c và năng l c c a ph n , c a nhân dân ñ h tham gia tích c c vào vi c tính ch t, qu n lí th c hi n các ho t ñ ng CS – GD tr . - Các cơ s GDMN ph i h p v i ñ i ngũ tuyên truy n viên c a h i liên hi p ph n ñ trang b cho h i viên ph n nh ng ki n th c nuôi d y con theo khoa h c. (Ví d : Cho tr ăn ñ ch t dinh dư ng, cách ch bi n các b a ăn ñ ch t dinh dư ng ; tiêm ch ng các b nh truy n nhi m nguy hi m ; theo dõi bi u ñ tăng trư ng ñ phát hi n còi xương, suy dinh dư ng ho c béo phì ; ñ m b o an toàn v th ch t và tâm lí cho tr , …). - Các cơ s GDMN cùng v i H i ph n th c hi n các d án như giáo d c dinh dư ng VAC cho các ñ i tư ng ñư c hư ng là bà m có con trư c tu i ñ n trư ng, có con suy dinh dư ng. - Ph i h p t ch c các h i thi “Ki n th c m , s c kh e con”, “M duyên dáng, con kh e ngoan” ñ ñ ng viên ñông ñ o các t ng l p ph n h c t p trau ñ i ki n th c và nuôi d y con nên ngư i. - V n ñ ng cha m ñóng góp xây d ng trư ng l p, ch tr lương cho cô, v n ñ ng các ban ngành, các t ch c kinh t . …. ñ u cơ s v t ch t thi t b cho GDMN. c) Ph i h p v i trung tâm ý t cùng chăm lo s c kh e cho tr . - T o môi trư ng s ch s , ñ m b o v sinh an toàn. - Khám s c kh e ñ nh kì cho tr .
 10. - Hư ng d n các b c cha m phòng ch ng m t s b nh thư ng g p tr em : các b nh v hô h p, các b nh v hô h p, còi xương, suy dinh dư ng, tiêm ch ng ñúng l ch, ñ mũi, … d) Ph i h p v i y ban Dân s Gia ñình và Tr em : Có chương trình hành ñ ng vì tr em, phát ñ ng tháng hành ñ ng vì tr em ñ b o v các th c hi n quy n tr em. ñ) Ph i h p v i ðoàn thanh niên : Phát ñ ng phong trào làm ñ chơi, ñ dùng cho tr , ñóng góp công s c lao ñ ng xây d ng cơ s v t ch t cho các cơ s GDMN. Ph bi n ki n th c CS – GD tr . e) Ph i h p v i H i nông dân và các t ch c khác. : Cùng v i h i n ng dân tham mưu v i chính quy n ñ a phương t o ñi u ki n c p ñ t có m t b ng phù h p v i nhu c u c a trưòng m m non, có ñ t làm VAC ñ b sung ch t dinh dư ng trong b a ăn h ng ngày cho tr , t o môi trư ng xanh, s ch, ñ p. Ngoài ra các ơ s GDMN có th k t h p v i H i c u chi n binh. H i ngư i cao tu i, H i ch th p ñ ñ t o thành m t m t l c lư ng hùng h u, r ng kh p, ng h tích c c cho s nghi p phát tri n GDMN c a ñ a phương. 2.Hình th c ph i h p ho t ñ ng - Thông qua các cu c h p, h i ngh mà cán b giáo viên trư ng m m non ñư c tham d . - Góc tuyên truy n cho cha m trư ng m m non. - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng.
 11. - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng. - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng. - Qua các phương ti n truy n th ng ñ i chúng : phát thanh, truy n hình, sách báo, … - Qua các bu i ph bi n ki n th c c a H i ph n . - Qua các bu i h p c a H i nông dân, thôn, xóm. - T ch c các h i thi. - Thành l p các câu l b tư v n v CS - GD tr thơ. - T ch c các h i thi - Thành l p các câu lac b tư v n v CS – GD tr thơ.
nguon tai.lieu . vn