Xem mẫu

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N SÁU S THAM GIA, PH I H P C A GIA ðÌNH VÀ C NG ð NG V I TRƯ NG M M NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Vi c chăm sóc và giáo d c tr em ñư c chia s trách nhi m gi a gia ñình, các nhà giáo d c và c ng ñ ng. Trư ng m n non chia s trách nhi m v i gia ñình, c ng ñ ng ñ thúc ñ u và t o ñi u ki n t i ưu cho vi c chăm sóc – giáo d c tr em. I–S PH I H P GI A TRƯ NG M N NON V I GIA ðÌNH 1. N i dung ph i h p gi a trư ng m n non và gia ñình ð góp ph n nâng cao ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr em trư ng m n non, nhà trư ng và nhóm tr c n t o ñi u ki n ñ gia ñình có th tham gia vào nhi u ho t ñ ng khác nhau. Có th nên lên m t s n i dung ph i h p sau ñây: 1.1. Ph i h p th c hi n chương trình chăm sóc b o v s c kh e cho tr - Tham gia t ch c khám s c kh e, theo dõi s c kh e c a tr theo ñ nh kỳ. ð i v i tr l a tu i nhà tr , các cô giáo c n hư ng d n cha m và các thành viên trong gia ñình ph i ñ c bi t chú tr ng khâu chăm sóc tr : chăm sóc tr ăn, ng ñúng ch ñ dinh dư ng và kh u ph n ăn c a t ng ñ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tu i, t o cho tr luôn có tr ng thái vui v . ð i v i tr càng nh , càng c n t o s ti p xúc da th t thư ng xuyên ñ tr c m nh n ñư c tình c m g n bó và an toàn, ñ ng th i phát hi n s m nh ng thay ñ i tâm – sinh lý b t bình thư ng tr ñ có th ch n tr va can thi p s m. - Phòng ch ng suy dinh dư ng và béo phì cho tr . - ðóng góp ti n ăn, các hi n v t theo yêu c u c a nhà trư ng. 1.2. Ph i h p th c hi n chương trình giáo d c tr - Tham gia xây d ng k ho ch giáo d c c a nhà trư ng, nhóm. - Tham gia vào các ho t ñ ng th c hi n các n i dung giáo d c tr phù h p v i chương trình. ð làm t t ñi u này, nhà trư ng c n tuyên truy n ñ cha m hi u r ng tác ñ ng giáo d c b t ñ u ngay t khi ñ a tr còn n m trong b ng m , tr sơ sinh ñã có kh năng nghe, nhìn, c m nh n. Ngư i chăm sóc tr c n thư ng xuyên ôm p, âu y m, trò chuy n, ti p xúc qua da v i tr ñ t o cho tr c m giác yên n, vui v là ti n ñ cho tr tr nên t tin. 3 năm ñ u tiên là cơ h i cho c cu c ñ i c a tr , vì v y tác ñ ng giáo d c 3 năm ñ u c a cu c ñ i có tính ch t quy t ñ nh cho các giai ño n phát tri n sau. Cha m và nh ng ngư i chăm sóc – giáo d c tr c n tranh th cơ h i này ñ giao ti p, chơi v i tr , cho tr ñư c ho t ñ ng tích c c nh m thúc ñ y s phát tri n nhanh chóng c a tr giai ño n này. - T o ñi u ki n cho tr ñư c t do tìm tòi khám phá trong môi trư ng an toàn theo kh năng và s thích c a mình ñ tr thành ñ a tr tò mò, sáng t o, t tin và luôn ñư c h nh phúc vì m i ngư i xung quanh yêu thương, g n gũi tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chú ý luôn cu n các thành viên trong gia ñình, ñ c bi t các thành viên là nam gi i (ông, b , anh, chú, bác) tham gia vào vi c chăm sóc và d y tr . - Coi tr ng vi c phát hi n và can thi p s m: ð i v i tr l a tu i nhà tr , v n ñ phát hi n s m nh ng s phát tri n không bình thư ng là c c kỳ quan tr ng. Chính vì ñư c phát hi n s m mà nhi u khuy t t t c a tr có th ñư c bù ñ p và thích nghi, có khi ti n t i bình thư ng n u ñư c giúp ñ k p th i và ñúng ñ n. Nhà trư ng c n cung c p và gi i thi u cho các b c cha m tr bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr , nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m. Ví d : khi th y tr có nh ng bi u hi n như: “Tr không m m cư i lúc 2 tháng tu i, không chú ý và không có ph n x v i các âm thanh, không nhìn theo v t chuy n ñ ng lúc 3 tháng tu i, ngư i tr m m o t như búp bê v i, m t luôn b ch y nư c ho c b lác trong ho c lác ngoài, không cư i thành ti ng lúc 7, 8 tháng tu i, lúc 2 tu i không bi t làm theo nh ng ch d n ñơn gi n, không nói ñư c câu 2 t …” thì b m và cô giáo c n tìm ñ n s tư v n c a các nhà chuyên môn ñ có nh ng ch n tr và can thi p s m, k p th i ñ i v i tr . - T o môi trư ng an toàn v tình c m cho tr : ð i v i tr nh , n u l n ñ u tiên tr ñ n nhà tr thì ñó là m t s khó khăn l n ñ i v i tr cũng như ñ i v i ba m . B i vì nhà m con g n bó v i nhau g n như su t ngày, còn ñ n trư ng ñ a tr ph i vào m t môi trư ng hoàn toàn m i. Vì v y, giáo viên c n tư v n cho b m , các thành viên c a gia ñình bi t cách chu n b cho tr ti p nh n s thay ñ i ñó ñ tránh cho tr b stress. l p, cô giáo c n t o môi trư ng làm sao cho tr c m th y nhóm, l p cũng như nhà. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khuyên các bà m không nên ñ l s lo âu, quá lưu luy n khi t m bi t tr trư ng. Lúc v nhà, b m nên l ng nghe nh ng câu chuy n c a tr v trư ng l p, các b n (n u bé k ), ho c h i han v tr nh ng gì ñã x y ra l p, c g ng ñ ng viên và khuy n khích tr ñ t o cho tr c m giác t tin khi ñ n l p. Gia ñình cũng c n thi t trao ñ i v i giáo viên nh ng ñ c ñi m riêng c a con mình, ví d như thói quen ăn u ng, s c kh e, cá tính… ñ giáo viên có bi n pháp chăm sóc – giáo d c phù h p. 1.3. Ph i h p ki m tra ñánh giá công tác chăm sóc – giáo d c tr c a trư ng, nhóm tr - Tham gia cùng v i ban giám hi u nhà trư ng ki m tra ñánh giá ch t lư ng chăm sóc – giáo d c: + Theo dõi ñ phát hi n nh ng ti n b , thay ñ i, nh ng bi u hi n c a tr di n ra hang ngày, trao ñ i k p th i ñ giáo viên có s ñi u ch nh trong n i dung và phương pháp chăm sóc – giáo d c tr . + Tham gia ñóng góp ý ki n v i nhà trư ng v chương trình và phương pháp chăm sóc – giáo d c tr . ð xu t nhà trư ng hư ng d n các b c cha m th c hi n vi c chăm sóc – giáo d c tr gia ñình có hi u qu hơn. - ðóng góp ý ki n v các m t khác như: môi trư ng trư ng h c, cơ s v t ch t, trang thi t b , ñ dùng, ñ chơi c a nhóm, l p, thái ñ , tác phong, hành vi ng x c a giáo viên và nhân viên trong trư ng v i tr và ph huynh. 1.4. Tham gia xây d ng cơ s v t ch t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Tham gia lao ñ ng v sinh trư ng l p, tr ng cây xanh, làm ñ dùng, ñ chơi cho tr . - ðóng góp xây d ng, c i t o trư ng, nhóm, công trình v sinh theo quy ñ nh và theo th a thu n. - ðóng góp nh ng hi n v t cho nhóm, l p ho c trư ng m n non như bàn, gh , thang leo, c u trư t, các v t li u cho tr th c hành. 2. Hình th c ph i h p c a nhà trư ng v i gia ñình - Qua b ng thông báo ho c qua góc “Tuyên truy n cho cha m ” c a nhà trư ng ho c c a m i nhóm, l p: thông tin tuyên truy n t i ph huynh các ki n th c chăm sóc – giáo d c tr ho c thông báo v n i dung ho t ñ ng, các yêu c u c a nhà trư ng ñ i v i gia ñình, ho c nh ng n i dung mà gia ñình c n ph i h p v i cô giáo trong vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr . - Trao ñ i thư ng xuyên, hang ngày trong các gi ñón, tr tr . - T ch c h p ph huynh ñ nh kỳ (3 l n/ 1 năm) ñ thông báo cho gia ñình nh ng công vi c, th o lu n v các hình th c ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng (h p ñ u năm) ho c k t h p ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c tr cho cha m . - T ch c nh ng bu i sinh ho t, ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c theo chuyên ñ ñ c bi t ho c khi có b nh d ch. - Thông qua các ñ t ki m tra s c kh e cho tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Thông qua các h i thi, ho t ñ ng văn hóa văn ngh . - Cán b , giáo viên ñ n thăm tr t i nhà. - Hòm thư cha m . - Ph huynh tham quan ho t ñ ng c a trư ng m n non. - Thông qua các phương ti n truy n tin ñ i chúng (ñài truy n hình, truy n thanh…). 3. M t s công vi c giáo viên c n làm ñ thu hút s tham gia, ph i h p c a cha m ð t o s tin tư ng và thu hút s tham gia c a ph huynh vào các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr c a l p và c a nhà trư ng, giáo viên c n ph i: - L ng nghe ý ki n c a cha m tr , ch ñ ng xây d ng m i quan h t t v i ph huynh. S n sàng tư v n và giúp ñ các ki n th c chăm sóc – giáo d c tr khi gia ñình có yêu c u. - Thông tin ñ y ñ cho cha m tr v chương trình chăm sóc – giáo d c tr em trư ng, nhóm b ng nhi u hình th c khác nhau như h p ph huynh, b ng thông báo, góc trao ñ i v i ph huynh… Ví d : trư c ngày ti p nh n tr vào trư ng, c n có nh ng hư ng d n cho b m , gi i thi u nh ng ho t ñ ng trong ngày trư ng c a giáo viên và c a tr . - N u tr l n ñ u tiên ñ n l p, cô giáo c n trao ñ i c th ch ñ sinh ho t c a tr trư ng, n m b t nh ng thông tin, ñ c ñi m c a tr , cho Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com b m làm quen tr v i nhóm, v i các b n và cô giáo. Th i gian ñ u có th cho b m vào l p chơi v i tr , ñón tr v s m, có th cho tr mang theo ñ n nhóm nh ng ñ chơi ưa thích mà tr thư ng chơi nhà ñ tránh s h t h ng ban ñ u. - Liên l c thư ng xuyên v i gia ñình ñ tìm hi u vi c sinh ho t c a tr gia ñình, thông tin cho cha m tr bi t tình hình c a tr nhóm, nh ng thay ñ i c a tr n u có ñ k p th i có nh ng bi n pháp tác ñ ng chăm sóc – giáo d c phù h p. - C n th ng nh t v i các b c cha m v n i quy, các hình th c và bi n pháp ph i h p gi a ph huynh và nhà trư ng, nhóm trong t ng giai ño n và c năm h c. - Trong quá trình ph i h p v i các b c cha m , giáo viên c n căn c vào ñi u ki n và hoàn c nh c th c a t ng gia ñình ñ có hình th c ph i h p phù h p và mang l i hi u qu cao nh t. - Trong khi l p k ho ch tu n, tháng giáo viên c n ñưa n i dung ph i h p v i gia ñình vào k ho ch, c n nêu nh ng yêu c u c th v v n ñ c n ph i h p v i gia ñình. Ví d : t ngày…ñ n ngày… yêu c u ph huynh ñ c cho tr nghe thơ, truy n v các con v t mà nhóm ñang làm quen (con mèo, con gà…), ph huynh ñóng góp nguyên v t li u cho nhóm (h p, chai, l cũ…), nh c nh ph huynh nhà t o ñi u ki n cho tr c ng c k năng r a tay, r a m t. Nh ng yêu c u này giáo viên nên thông báo cho ph huynh trong gi o ñón, tr tr và góc “tuyên truy n cho cha m ”. Sau m t th i gian ñưa ra yêu c u ph i h p v i ph huynh, giáo viên có th ñưa ra m t s Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com thông tin: thông báo nh ng ph huynh ñã th c hi n yêu c u, ho c nh c l i yêu c u v i m t s ph huynh. - Khi ñánh giá sau ch ñ , giáo viên ph i có ph n nh n xét v công tác ph i h p v i gia ñình ph c v cho ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr (nh ng gì ñã th c hi n ñư c, còn t n t i gì, có gì c n rút kinh nghi m, hư ng gi i quy t như th nào?). 4. Ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng trong v n ñ chăm sóc – giáo d c tr khuy t t t ð i v i nh ng gia ñình có tr khuy t t t, c n nói rõ ñ các b c cha m hi u r ng cha m không nên che d u khuy t t t c a con mình mà nên m ng d n và th ng th n trao ñ i v i giáo viên v nh ng h n ch c a tr . Gia ñình nên cho tr ñ n h c l p m u giáo hòa nh p ñ t o cơ h i cho tr ñư c giao ti p v i nh ng ngư i xung quanh. B m nên cùng giáo viên giúp ñ tr kh c ph c nh ng thói quen không t t, trong trư ng h p c n thi t có th cùng giáo viên tìm ñ n tư v n c a các nhà chuyên môn ñ ñư c giúp ñ . C n gi i thích ñ ph huynh bi t r ng nguy cơ l n nh t c a khuy t t t x y ra tu i ti n h c ñư ng có th d n t i ngưng tr quá trình phát tri n bình thư ng, gây tr ng i ñ i v i kh năng thích nghi c a tr và h n ch quá trình hình thành s thành th c và tính ñ c l p tr . ða s tr khuy t t t có kh năng thích nghi ho c có th ñư c ph c h i ho c bù tr n u ñư c phát hi n s m và có các bi n pháp x lý thích h p. Ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr trong trư ng m n non ph thu c nhi u vào s tham gia ñóng góp c a gia ñình tr . Vì v y, trong quá trình giáo d c, nhà trư ng và giáo viên c n ph i có s ph i h p ch t ch v i gia Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ñình b ng nhi u n i dung, hình th c phong phú ñ t o ñi u ki n cho công tác chăm sóc – giáo d c tr có hi u qu . II – S PH I H P C A C NG ð NG TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Quá trình chăm sóc – giáo d c tr l a tu i m n non mang ñ c tính xã h i hoá cao, ñ th c hi n có hi u qu quy n ñư c chăm sóc – giáo d c tr em l a tu i này c n thi t có s k t h p ch t ch gi a nhà trư ng – gia ñình và ñ c bi t là c ng ñ ng xã h i. 1. N i dung ph i h p v i ban ngành, ñoàn th 1.1. Tham mưu v i c p y ð ng, chính quy n ñ a phương. Các nhà qu n lý giáo d c m n non ph i ch ñ ng tham mưu k p th i v i các c p y ð ng, chính quy n ñ a phương v k ho ch ho t ñ ng c a nhà trư ng ñ các c p lãnh ñ o ñưa ra chương trình, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương hàng năm. C th các n i dung c n tham mưu: - Tăng cư ng cơ s v t ch t cho trư ng m n non (trư ng s , thi t b , ñ dùng, ñ chơi…). - Ch tiêu huy ñ ng tr trong ñ tu i ñ n l p. - H tr ñ i s ng giáo viên, ñ c bi t giáo viên ngoài biên ch . - Quy ho ch, c p ñ t cho trư ng m n non ñáp ng nhu c u chăm sóc giáo d c tr . 1.2. Ph i h p v i H i ph n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nâng cao nh n th c và năng l c c a ph n , c a nhân dân ñ h tham gia tích c c vào vi c t ch c, qu n lý th c hi n các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr , huy ñ ng các gia ñình ñưa tr trong ñ tu i ñ n l p. - Huy ñ ng s tham gia c a các t ng l p ph n vào các ho t ñ ng l p k ho ch xây d ng, ñóng góp b o v các công trình phúc l i, các ho t ñ ng chăm sóc giáo d c tr . - Các cơ s m n non ph i h p v i ñôi ngũ tuyên truy n viên c a h i liên hi p ph n trang b cho h i viên ph n nh ng ki n th c nuôi d y con theo khoa h c theo các n i dung: cho tr bú s a m ngay sau khi sinh càng s m càng t t, cho tr ăn ñ ch t dinh dư ng, cách ch bi n các b a ăn ñ dinh dư ng cho tr t th c ph m có s n c a gia ñình, ñ a phương, tiêm ch ng các b ng truy n nhi m nguy hi m, theo dõi bi u ñ tăng trư ng ñ phát hi n tr còi xương, suy dinh dư ng ho c béo phì, ñ m b o an toàn v th ch t và tâm lý cho tr … - Các cơ s m n non cùng v i H i ph n th c hi n các d án như giáo d c dinh dư ng, VAC cho các ñ i tư ng ñư c hư ng là bà m có thai, có con suy dinh dư ng. - Ph i h p t ch c các h i thi “Ki n th c m , s c kh e con”, “M duyên dáng, con kh e ngoan” ñ ñ ng viên ñông ñ o các t ng l p ph n h c t p trau d i ki n th c và nuôi d y con nên ngư i. - V n ñ ng cha m ñóng góp xây d ng trư ng l p, chi tr lương cho cô, v n ñ ng các ban ngành, các t ch c kinh t … ñ u tư cơ s v t ch t thi t b cho giáo d c m n non. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1.3. Ph i h p v i trung tâm y t cùng chăm lo s c kh e cho tr - T o môi trư ng s ch s , ñ m b o v sinh an toàn. - Khám s c kh e ñ nh kỳ cho tr . - Hư ng d n các b c cha m chăm sóc con ngay t khi còn mang thai như ch ñ ăn u ng, ngh ngơi, khám thai ñ nh kỳ. - Hư ng d n các b c cha m phòng ch ng m t s b nh thư ng g p tr em: các b nh v hô h p, còi xương, suy dinh dư ng, tiêm ch ng ñúng l ch, ñ mũi… 1.4. Ph i h p v i Ban dân s - gia ñình và tr em Có chương trình hành ñ ng v tr em, phát ñ ng tháng hành ñ ng vì tr em ñ b o v và th c hi n quy n tr em. 1.5. Ph i h p v i ñoàn thanh niên Phát ñ ng phong trào làm ñ chơi, ñ dùng h c t p cho tr , ñóng góp công s c lao ñ ng xây d ng cơ s v t ch t cho các cơ s giáo d c m n non, ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c tr . 1.6. Ph i h p v i H i nông dân và các t ch c khác - Cùng v i h i nông dân tham mưu v i chính quy n ñ a phương t o ñi u ki n c p ñ t có m t b ng phù h p v i nhu c u c a trư ng m n non, có ñ t ñ làm VAC ñ b sung ch t dinh dư ng trong b a ăn hàng ngày cho tr , t o môi trư ng xanh, s ch, ñ p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ngoài ra, các cơ s m n non có th k t h p v i hôi c u chi n binh, h i ngư i cao tu i, hôi ch th p ñ … ñ t o thành m t l c lư ng hung h u, r ng kh p ng h tích c c cho s nghi p phát tri n giáo d c m n non c a ñ a phương. 2. Hình th c ph i h p ho t ñ ng - Thông qua các ñ i h i, h i ngh , các cu c h p thư ng kỳ c a ñ a phương mà cán b , giáo viên c a trư ng ñư c tham gia. - Nhà trư ng có góc tuyên truy n cho cha m . - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng. - Thông qua các phương ti n truy n thông ñ i chúng: ñài phát thanh, truy n hình, sách báo, tranh… - Qua các bu i h p ph bi n ki n th c c a h i ph n . - Qua các bu i h p c a hôi nông dân, thôn, xóm… - T ch c các h i thi. - Thành l p các câu l c b tư v n v chăm sóc – giáo d c tr thơ. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn