Xem mẫu

  1. S ra i “D c hoài lang” (nh p 2) B n D c hoài lang (nh p 2) - c a c nh c sĩ Cao Văn L u ư c sáng tác vào năm 1920, ra i và l n lên gi a b u khí xôn xao, y áp o c a các i u T i oán, Văn Thiên Tư ng, nh t là th i kỳ b n Hành vân “ c chi m” sân kh u c i lương (1920 -1935) và trong gi i tài t . N n ca nh c tài t Nam b hình thành và sau ó phát tri n m nh m ra kh p “Nam kỳ l c t nh” t nh ng năm u c a th k 20. N i b t có các nhóm tài t c a: c Nguy n Quang i (“th lĩnh” mi n ông), c Tr n Quang Qu n (“ch soái” mi n Tây), nh c sĩ Nguy n T ng Tri u (M Tho), tài t T ng H u nh (Vĩnh Long), ông Nh c Nhi (B c Liêu), c Tr n Quang Di m (M Tho)… Bài b n ư c ưa thích ương th i là T i oán – m t i u ca ph bi n su t th i kỳ ca nh c tài t “thính phòng” trên sân kh u “nhà hàng” và Ca ra b (1910 – 1919)… D c hoài lang, lúc u tư ng ph i chìm sâu vào tâm s c a m t ngư i, không ng ch ng m y ch c ã “vươn vai l n m nh”. K t khi m ra nh p 8 (năm 1936) v i gi ng ca ngân nga ch m rãi c a ngh sĩ Năm Nghĩa, qua bài “Văng v ng ti ng chuông chùa” (ca trên ĩa Asia) - và ư c ngư i i g i g n là Bài V ng c .
  2. Mư i m t năm sau, b n v ng c l i i vào m t bư c ngo t m i… Gi ng ca c a nam tài t Út Trà Ôn qua bài “Tôn T n gi iên” (nh p 16), v i l i ca buông nh p m i m , luy n láy ng t mùi truy n c m, xen l n thêm các câu hò i u lý, danh ca Út Trà Ôn th c s ã “ nh hình” cho bài v ng c . V m t làn i u và c u trúc âm thanh, m t i u ca c nét Nam b , y c m xúc trong hơi i u và nh c c m tri n miên, b n v ng c chi m g n v trí ch o trên sân kh u và các t i m tài t . R i theo dòng c m h ng, b n v ng c ã m d n ra nh p 32, 64, th m chí 128… B n D c hoài lang (nh p 2) ã t n n móng cho vi c hình thành bài V ng c hi n nay là b n D c hoài lang, do Sáu L u (t c Cao Văn L u) sáng tác nh c, xin trích gi i thi u cùng c gi : 1. T là t phu tư ng 2. Báo ki m s c phán lên ư ng 3. Vào ra lu ng trong tin nh n 4. Năm canh mơ màng 5. Em lu ng trông tin chàng
  3. 6. Ôi gan vàng thêm au 7. ư ng dù xa ong bư m 8. Xin ó ng ph nghĩa tào khang 9. Còn êm lu ng trông tin b n 10.Ngày m i mòn như á v ng phu 11.V ng phu lu ng trông tin chàng 12. Lòng xin ch ph phàng 13. Chàng là chàng có hay 14. êm thi p n m lu ng nh ng s u tây 15. Bi t bao thu ó ây sum v y? 16. Duyên s c c m ng l t phai 17. Là nguy n cho chàng 18. ng ch an - bình an 19. Tr l i gia àng 20. Cho én nh c hi p ôi.
  4. (Bài ca này trích sách c a ông Tr nh Thiên Tư (ca nh c c i n i u B c Liêu), ã xu t b n t i Sài Gòn kho ng năm 1963. Tác gi là cháu, g i nh c sư Hai Kh (th y c a ông Sáu L u) b ng c u. Ông Tr nh Thiên Tư là m t nhà giáo, kiêm so n gi bài ca tài t c i lương. M c dù nhà tác gi t n Long Xuyên, cách nơi c a ông Sáu L u hơn 50 cây s (Vĩnh L i, B c Liêu), nhưng thư ng qua l i trao i âm nh c và thăm h i). Nh c sĩ Cao Văn L u ra i cách nay 112 năm (ông sinh năm 1892) t i xã Thu n L nay là Thu n M , Tân An (Long An). T ph c a ông nguyên thành Gia nh, Năm ông Sáu L u lên 6 tu i, cha ông m i chuy n v B c Liêu. Ông Sáu L u là m t trong nh ng môn xu t x c c a nh c sư Hai Kh v nh c l . Năm 1978, nh c sĩ Sáu L u có lên Sài Gòn. Ông trú t i nhà nh c sĩ Hai Ngưu. V nguyên nhân sáng tác bài D c hoài lang, nh c sĩ Hai Ngưu (năm nay cũng ã 89 tu i) ã k l i r ng: “Trong m t êm ông Sáu L u tr c gác t i Nhà èn B c Liêu vào năm 1920, do bu n vi c gia ình, v ch ng phân ly, ông bu c ph i b v ; do hai v ch ng chung s ng v i nhau hơn 10 năm mà không sinh con. au kh trong hoàn c nh n duyên ngang trái, ông xúc c m vi t thành b n nh c lòng D c hoài lang ( êm khuya nghe ti ng tr ng nh ch ng). Sau khi b n D c hoài lang ra i, có l tr i cao không ph lòng ngư i t t, nên ít lâu sau hai v ch ng ã tái h p l i. V ông th thai, r i sau ó hai ông bà ã có v i nhau 6 ngư i con”.
  5. Nh c sĩ Tr n Thanh Tâm (Chín Tâm), nguyên là gi ng viên trư ng Qu c gia âm nh c và k ch ngh Sài Gòn, s ng t i Qu n 4 (năm nay cũng ã 78 tu i), trư c thư ng xuyên trao i thư t v i nhà giáo Tr nh Thiên Tư. Ông Tư ã k l i v i ông Chín Tâm như sau: “Năm ông Sáu L u 28 tu i, ông ư c l nh m ph i thôi v vì lý do “tam niên vô t b t thành thê”. Ông Sáu L u au kh nhưng không dám cãi l i m d y. Chi u chi u ông ôm cây àn kìm ra sau vư n làm b n tâm tình. trút b n i lòng, ông huýt gió thành b n nh c lòng. Tuy v a ý v i ch Hò kh i u c a bài Lưu Th y, song ông không d t khoát ư c ch n trong bài và chưa kh ng nh s câu. Bài này lúc u có 22 câu và ông t tên là HOÀI LANG. Danh ca B y Kiên nh n th y có vài câu trùng ý, ngh rút l i còn 20 câu. ng th i ông B y Kiên còn thêm vào hai ch D C , thành ra “D C HOÀI LANG”. Nh c sĩ Sáu L u th y có lý nên hoàn ch nh l i b n D c hoài lang còn 20 câu (bài ca 22 câu cũng ã ư c NSƯT T n t ca trên ài phát thanh TP.HCM vào năm 1992 trong chương trình CLB Âm nh c truy n th ng). V l i ca, nh c sĩ Sáu L u phóng tác theo bài thơ “Chinh ph thán” c a nh c sư Nguy t Chi u – tr trì chùa Ph t Hòa Bình B c Liêu. Bài thơ mang âm hư ng tích “Tô Hu Ch c C m H i Văn” i nhà T n bên Tàu”. Hai l i k trên, dù có vài sai bi t v nguyên nhân sáng tác, nhưng v n có m t i m chung v cu c i c a tác gi Cao Văn L u. Nay xin ghi l i làm tư li u v sau.
nguon tai.lieu . vn