Xem mẫu

  1. S kỳ di u c a ánh ánh sáng trong nhi p nh
  2. Ánh sáng là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t c a nhi p nh. Trên th c t , t t c các b c nh u ư c ch p v i hi u ng ánh sáng trên v t th , cho dù là ánh sáng t nhiên hay ngu n sáng ư c t o ra do t nóng ( Ví d : l a , èn i n v.v.. ) Nh ng nhi p nh gia có am hi u v m t , ng kính và quang ph màu u có th i u ti t ánh sáng khi ch p d dàng hơn r t nhi u. D i quang ph màu C ánh sáng t nhiên c a m t tr i và ánh sáng nhân t o u ư c nhìn v i màu tr ng i v i m t thư ng. Tuy nhiên , n u ánh sáng ư c chi u qua m t hình lăng tr , nó s ư c chia ra thành các màu như c a c u v ng g m 7 màu. Hi u ng này ã ch ng t nhi u i u v s t ng h p “Màu” tr ng. Khi ánh sáng chi u t i v t th , v t th ó h p th vài màu và ph n x các màu còn l i. Ph n còn l i c a d i màu không b h p th ó ph n x l i, và ó là nh ng hình nh m t ngư i s thu nh n ư c v v t th . Ví d : Khi ánh sáng chi u vào m t b c t ng tr ng , nó s ph n x l i h u h t các b c x . ó là lý do m t ngư i ho c ng kính máy nh nh n th y ó màu tr ng. Trong khi ó m t bông hoa h ng ph n x ánh sáng trong d i quang ph và gi l i t t c các màu khác, ho c m t v t th màu en thì h p th h t t t c d i màu mà không ph n x l i gì c Ánh sáng t nhiên trong nh màu Ánh sáng t nhiên trong nh màu không ph i là m t y u t b t bi n như b n nghĩ. Vào các th i i m khác nhau trong ngày, các d i màu trong dãy quang ph cũng s bi n i tr i hơn so v i các d i màu khác. Ví d , th i i m gi a trưa, s phân b c a d i màu xanh l c s tr i hơn so v i các d i màu khác và cho ra 1 ánh sáng “mát” , và n u b n có ý nh ch p nh
  3. bu i trưa thì th t tuy t, b n s có nh ng b c nh p , s c nét và tràn y ánh sáng . Nên lưu ý nh n u b n s ng vùng phía b c thì ch p nh s p hơn là các vùng g n xích o vì khi ó ánh sáng s chi u ngang ch ko chi u t nh u…Ngư c l i, ánh sáng t nhiên lúc m t tr i l n và m c cho ta nhi u d i màu trong dãy quang ph . ư c bi t như là “màu m” trong nhi p nh, ánh sáng m t tr i m c và l n cho ta b c nh m áp và nh ko nét.Ánh sáng nhân t o trong nhi p nh Khi m t nhi p nh gia s d ng ánh sáng nhân t o trong nh, hi u ng ánh sáng s ph thu c vào ki u bóng i n mà anh ta s d ng. D i quang ph “ m áp” ư c phân tán t ánh sáng g t t o ra nh ng hi u ng Tương Ph n khác v i nh ng b c nh t o b i ánh sáng nét, h p và t p trung như ánh èn cao áp ư ng ph v y. Nh ng b c nh ư c ch p v i ánh sáng nhân t o nh làm nóng v t th thư ng s cho ra m t màu Vàng c trưng. M t nhi p nh gia có th “chi n u” v i th lo i này theo 2 cách. Cách th nh t ó là s d ng m t mi ng l c màu xanh l c bù l i cho màu vàng b th a quá m c. N u b n s d ng máy phim thay vì máy s , b n có th s d ng phim Tungsten ( ư c s d ng cho môi trư ng studio nh chuyên nghi p ). M c dù ngư i ta không có ch ý thi t k film ó xài v i ánh sáng chói, nhưng tungsten film gi m tông màu vàng m t cách áng k v i nh ng b c nh ch p trong nhà.Ngư i ta hay s d ng ánh sáng tán x t o các hi u ng khu ch tán ánh sáng và thư ng s b nghiêng sang màu l c trong nh. S d ng ánh sáng tán x ho c b l c ánh sáng ban ngày s làm gi m i nh ng màu s c kém h p d n này.Ánh sáng ư ng ph , cũng như ánh sáng tán x , có th t o nên nh ng b c nh có hơi hư ng b l c hóa. Tuy nhiên, nhi p nh gia có th s d ng
  4. hi u ng này làm l i th cho anh ta ví d : Trong bóng t i, thì nh ng màu l c hóa có th làm cho b c nh tr nên “ma quái” hơn. Ánh sáng tán x và ánh sáng tr c ti p trong nhi p nh Hư ng ánh sáng trong nhi p nh r t quan tr ng: góc ánh sáng khác nhau s t p ra nh ng hi u ng bóng khác nhau, do ó t o nên m t cái nhìn khác cho ch th trong m i l n ch p Ánh sáng trong nhi p nh có th là ánh sáng tán x ho c ánh sáng tr c ti p. Ánh sáng tr c ti p, ví d như ánh sáng ban ngày t m t tr i ho c m t trăng, ti p c n t i ch th ch t 1 phía. N u b n ang tìm tuơng ph n cao gi a sáng và t i , thì ánh sáng tr c ti p là m t s l a ch n t tNgư c l i, ánh sáng tán x chi u t i ch th t nhi u ngu n. Ánh sáng khuy ch tán là m t ví d c a ánh sáng tán x trong nhi p nh. tương ph n th p trong ánh sáng tán x s t o ra m c nh ít màu s c và ko ư c nét Vi c tinh ch nh ánh sáng ư c coi là t i quan tr ng i v i máy nh s . Sau âu là m t vài tinh ch nh ph bi n T ng: Khi b n mu n máy nh c a mình phù h p v i ánh sáng thay i thư ng xuyên Mây: Khi ch p ngoài tr i có mây tr ng ho c mây en bao ph Ban ngày ho c n ng: Khi ch p bên ngoài ánh sáng r ng r Flash: èn chi u ph giúp ch p nh sáng trong trư ng h p thi u sáng
  5. èn huỳnh quang: Ch p khung c nh v i èn huỳnh quang Ánh sáng chói ho c èn dây tóc ( Tungsten ) : ch p nh ng b c nh có ánh sáng g t ho c tương ph n cao Ch p manual: Khi b n mu n qu n lý sáng cho t ng nh m t. i u này yêu c u nhi p nh gia gi m t m nh gi y tr ng trư c máy nh thay i tinh ch nh b ng tay ( Cân b ng tr ng ) Ánh sáng không nh ng r t quan tr ng i v i màu s c c a nh màu, nó còn th m chí quan tr ng hơn cho nh en tr ng ho c nh theo s c Sepia. i u này dư ng như ko ph i v n tr c giác, Vi c ko có màu khi n cho nh en tr ng quan tr ng nh t là v n tương ph n gi a sáng và t i i u căn b n nh t c a ánh sáng trong ngh thu t nh en tr ng cũng y như nh màu v y. Ví d : Ánh sáng ư c chi u tr c ti p thì t p ra tương ph n l n hơn là ánh sáng tán x . B i vì tương ph n gi a ánh sáng và bóng t i d dàng nh n ra hơn khi ó là nh en tr ng. Ngư i nhi p nh gia nên ch n ánh sáng tr c ti p khi ch p nh vì như v y nh s nét và có tương ph n cao hơn.
nguon tai.lieu . vn