Xem mẫu

  1. S khác nhau gi a b c m bi n hình nh CCD và CMOS trong máy nh k thu t s Máy nh k thu t s ngày càng ư c ph bi n r ng rãi và giá thành ngày càng h . M t trong nh ng nguyên nhân làm h giá là gi i thi u b c m bi n hình nh dùng công ngh CMOS . Nh ng b c m bi n dùng công ngh CMOS có giá thành s n xu t t hơn nhi u so v i b c m bi n dùng công ngh CCD . C hai b ph n c m bi n hình nh dùng công ngh CCD (charge-coupled device) và CMOS (complimentary metal-oxide semiconductor) cùng có nhi m v chuy n i tín hi u ánh sáng sang tín hi u i n . M t i u ơn gi n có th hi u dùng trong máy nh k thu t s là có m t m ng 2D g m hàng nghìn và hàng tri u nh ng t bào năng lư ng m t tr i , m i m t t bào có nhi m v chuy n ánh sáng t m t ph n trên b c nh thành tín hi u i n
  2. C hai công ngh CCD và CMOS th c hi n cùng m t nhi m v nh ng l i dùng công ngh khác nhau . Bư c ti p theo là c giá tr tín hi u i n t i m i t bào quang i n trong hình nh . Trong thi t b CCD , i n áp n p trên th c t ư c qua m t Chip và ư c c góc c a m t m ng . B chuy n i ADC (analog-to-digital converter ) s bi n giá tr m i Pixel thành giá tr s tương ng .
  3. Trong h u h t nh ng thi t b CMOS có vài Transitor cho m i m t Pixel và ư c khuy ch i và chuy n tín hi u t i m ch n p truy n th ng . CMOS t ư c nhi u s linh ho t b i vì m i Pixel ư c c giá tr riêng bi t.
  4. Nh ng CCD ư c ch t o c bi t có th chuy n tín hi u n p t i Chip mà không b mép tín hi u . S s lí này s n xu t nh ng c m bi n v i ch t lư ng cao v i tin c y cao và nh y sáng cao . Nh ng CMOS nói m t cách khác ư c s n xu t s lí m t cách truy n th ng , cùng phương pháp x lí s n xu t như h u h t m i b vi x lí . B i vì quá trình s n xu t khác nhau nên nh ng c m bi n CCD và CMOS cũng có m t s v n khác nhau : · Nh ng c m bi n CCD , như ã c p trên , c n ư c s n xu t v i ch t lư ng cao t ư c nhi u th p nh t . Nh ng c m bi n CMOS truy n th ng thì ch t lư ng hình nh b nh hư ng do nhi u cao · B i vì m i Pixel trong c m bi n CMOS có vài Transistor do ó nh y sáng c a Chip CMOS th p hơn .
  5. · CMOS truy n th ng tiêu th năng lư ng th p. · Nh ng c m bi n CCD tiêu th nhi u năng lư ng trong quá trình x lí . C m bi n CCD dùng nhi u hơn 100 l n so v i c m bi n CMOS tương ương . · S n xu t Chip CMOS t hơn nhi u so v i s n xu t b c m bi n dùng CCD . · Nh ng c m bi n CCD có kích thư c nh hơn c m bi n CMOS nên dàng cho ch t lư ng hình nh cao hơn vì tích h p ư c s lư ng CCD / ơn v di n tích nhi u hơn . D a trên nh ng s khác nhau ó mà có th xem như b c m bi n CCD trong máy nh ký thu t s d dàng cho ch t lư ng hình nh cao v i nhi u Pixel v i nh y sáng cao c p . Nh ng c m bi n dùng công ngh CMOS tiêu th năng lư ng th p hơn , phân gi i th p hơn và nh y sáng kém nhưng bên c nh ó nó dùng ư c Pin lâu hơn vi tiêu th năng lư ng th p . Ngày nay nh ng máy nh k thu t s dùng công ngh CMOS ã ư c c i ti n và ch t lư ng g n t ư c so v i CCD .
nguon tai.lieu . vn