Xem mẫu

  1. S d ng t c c a tr p Thông thư ng trên các máy nh, v trí tùy ch nh t c c a tr p thư ng ư c ký hi u b ng ch Tv (Time Value) ho c S (Shutter). B ng vi c chuy n v ch ưu tiên t c này, b n có th i u ch nh theo t ng i tư ng và hoàn c nh ch p, thông s m tương ng cho máy nh t quy t nh. ôi khi t c ch m t o nhòe hình cũng có nh ng hi u ng nh t nh. Y u t nh hư ng t i lư ng ánh sáng i vào c m bi n, ngoài vi c khép vào hay m ra c a các vòng lá thép m , còn có t c c a tr p. T c m ra, óng vào c a tr p (tính b ng giây) nhanh hay ch m cũng s góp ph n quy t nh t i lư ng ánh sáng vào c m bi n nhi u hay ít. T ó, b n có th d dàng suy ra r ng khi c n nhi u ánh sáng, t c c a tr p ph i ch m, còn khi c n ít ánh sáng, t c ph i nhanh hơn. Th c ra còn m t y u t cũng nh hư ng t i lư ng ánh sáng vào c m bi n n a, ó là nh y ISO. Tuy nhiên ISO s ư c c p n m t bài khác. Nhòe do máy rung Nhòe hình do rung máy là do t c c a tr p t i m t tiêu c nh t nh b quá ch m. có m t b c nh nét và không b rung, nguyên t c kinh i n là ngư i ch p ph i s d ng t c tương ng v i dài tiêu c c a ng
  2. kính ang s d ng. Ví d , n u ang s d ng ng kính có tiêu c 60mm, t c t i ưu không rung t i thi u là 1/60 giây. T t nhiên nguyên t c này ch áp d ng khi ngư i ch p c m máy b ng tay không ch không tính n các bi n pháp h tr ch ng rung khác như ch p b ng chân máy, d a vào i m t a hay máy tích h p cơ ch ch ng rung. M t i u lưu ý là nguyên t c tương ng tiêu c v n áp d ng cho máy phim 35mm (ho c các máy full-frame). Còn n u b n s h u m t máy dSLR c p th p v i c m bi n kích c APS-C, tiêu c lúc này s b nhân theo giá tr crop-factor là 1,6x (ho c 1,5x). Khi ó m t ng kính có tiêu c 100mm s tr thành 160mm.Ví d như b c nh trên ây ã b rung do máy nh, b i l ngay c các v t th không chuy n ng và v n b nhòe ( chơi). B n có th th y các v t sáng xu t hi n con cá chơi là do máy b rung ch không ph i do con cá này chuy n ng. Vì th i v i các máy APS-C, nguyên t c tương ng tiêu c ph i i u ch nh theo thông s nhân hình này, theo ó v i ng tiêu c 60mm, t c t i thi u gi ph i là 1/90 giây thay vì 1/60 giây như i v i các máy full- frame. kh i m t công tính toán ph c t p, gi i pháp t i ưu là b n c nhân ôi tiêu c l yt c tiêu chu n, theo ó v i các ng 60mm, hãy ch n t c 1/125 giây.
  3. Nhòe do chuy n ng V it c c a tr p quá ch m thì i tư ng chuy n ng cũng gây nên hi n tư ng nhòe hình, mà ví d kinh i n là khi ch p nh tr em trong môi trư ng trong nhà hay ch p th thao ch ng h n. M c dù cơ ch n nh hình nh (b ng ng kính ho c c m bi n) có th gi m thi u nhòe hình do rung máy, nhưng không th gi m nhòe hình khi i tư ng chuy n ng. ó ơn gi n là vì cơ ch ch ng rung ư c thi t k n nh máy nh ch không ph i n nh i tư ng. b c nh trên, khi s d ng máy du l ch ch p t c 1/4 giây tiêu c 30mm, b n có th d dàng th y nh ng v t không chuy n ng (gh , ngư i h u c nh…) v n khá nét nh cơ ch ch ng rung bù l i, nhưng i tư ng chính là c u bé l i b nhòe do trong lúc ch p nh c u bé này ã v y tay. b t dính i tư ng, b n c n ph i s d ng m t t c c a tr p nhanh có th làm " ông c ng" m t chuy n ng nào ó. Ví d như khi ch p tr em, b n c n tính toán t c c a tr p tùy theo a tr ang chơi gì và kho ng cách t b n n a tr ó bao xa. Thông thư ng t c 1/125 giây (ho c lên xu ng m t chút) là ch p tr em mà không b m . Nhưng i v i th thao ch ng h n, t c c a tr p lúc này l i c n ph i cao hơn r t nhi u. Tuy nhiên ch p nét hay nhòe ôi khi l i ph thu c vào ý sáng t o c a ngư i ch p nh, b i ôi lúc vi c c tình t o ra nh ng hi u ng nhòe hình l i truy n t i ư c nh ng c m xúc nh t nh.
  4. Lia máy Như b c nh trên ây, ngư i ch p s d ng chi c máy nh ư c g n vào chân máy gh sau ô tô v i m f/16 và t c c a tr p là 10 giây. B n có th th y trong khi b ng táp-tô c a ô tô r t rõ nét, nhưng nh ng ánh sáng èn ư ng cũng như èn ô tô bên ngoài ã tr thành nh ng v t sáng ch y dài r t n tư ng. M t trong nh ng ý ch ng nhòe hình là k thu t lia máy ch p theo i tư ng chuy n ng. N u b n ã thành th c k năng này, b n có th t o ư c m t b c nh v chuy n d ng r t n tư ng v i i tư ng chính thì nét, còn toàn b khung canh n n s b nhòe theo chi u chuy n ng c a máy lia, t o nên c m giác rõ r t v chuy n ng.
  5. ông c ng chuy n ng V im tt c c a tr p nhanh, b n có th ch p " ông c ng" i tư ng k c khi i tư ng ang chuy n ng t c cao. Ví d như b c nh ch p chi c xe ua Aston Martin, ngư i ch p s d ng t c 1/1000 giây khi n cho toàn b khung c nh b " ông c ng" l i. M c dù hình nh r t rõ nét, nhưng chính vi c ch p b t dính này l i t o c m giác chi c xe ang ch không ph i ang ua, không h th hi n ư c ý tư ng v t c . Cách tt c c a tr p trên máy nh Tuy nhiên trong m t s trư ng h p thì vi c ch p " ông c ng" l i có nh ng c m xúc c bi t khác, ví như nh ng b c hình th thao v c nh c u th tung ngư i lên á bóng, nh ng cú va ch m n y l a trên sân, hay c nh v n ng viên bơi l i nhô u lên gi a làn nư c… ch ng h n. Thông thư ng trên các máy nh, v trí tùy ch nh t c c a tr p thư ng ư c ký hi u b ng ch Tv (Time Value) ho c S (Shutter). B ng vi c chuy n v ch ưu tiên t c này, b n có th i u ch nh theo t ng i tư ng và hoàn c nh ch p, thông s m tương ng cho máy nh t quy t nh. T c thông thư ng các máy dSLR s kho ng t 30 giây t i 1/8000 giây. Ngoài ra b n cũng co th chú ý n ch Bulb, ch giúp b n t quy t nh c a tr p m n bao lâu tùy thích cho n khi nh nút b m ch p nh. M t i u c n lưu ý là t c càng ch m, càng d b nhòe hình, vì th ch nên ch p ch m khi máy ư c t trên chân máy.
nguon tai.lieu . vn