Xem mẫu

  1. S d ng ng kính tele • ng kính tele giúp thu h p trư ng nhìn và cho cái nhìn c n c nh v v t th n m xa, như chú chim trên cành hay c u th bóng á ang ch y gi a sân. ng kính tele v i d i tiêu c 70-300 mm là quá cho nh ng nhu c u ch p nh hàng ngày. B n mu n nh n m nh ch th trong b c nh c a mình? Các chuyên gia thư ng khuyên nên s d ng ng kính tele và ti n l i g n i tư ng m t kho ng cách v a ph i th c hi n i u này. ng kính tele giúp thu h p trư ng nhìn và cho cái nhìn c n c nh v v t th n m xa, như chú chim trên cành hay c u th bóng á ang ch y gi a sân. Lo i ng kính này cũng
  2. hay ư c th nh s d ng ch p nh chân dung ho c ch p macro, do ưu i m nét t t và kh năng xóa phông c c m nh. Thông thư ng, tiêu c trong d i t 70 n 300 mm là quá cho nh ng nhu c u ch p nh hàng ngày c a b n. "Siêu tele" Nikkor 800 mm f/5.6s ED-IF v i dài 5046 mm, ư ng kính 163 mm và kh i lư ng 5,4 kg. Khi mua nên chú ý, ng kính tele có hai lo i - lo i m t tiêu c (fixed lens) và lo i a tiêu c (zoom lens). Tele m t tiêu c ch có tác d ng thu h p trư ng nhìn theo m t giá tr c nh, nhưng ch t lư ng quang h c khá cao và cũng nh hơn a ph n ng zoom có d i tiêu c tương ương. Thông thư ng, tiêu c c a nh ng ng fix này ư c các nhà s n xu t ch t o theo chu n 135 mm, 200 mm và 400 mm. T t nhiên, b n cũng có th ch n m t tele v i tiêu c l n hơn, nhưng giá c a chúng thư ng r t t và cũng không h d mang vác theo ngư i trong nh ng chuy n du l ch. ng kính tele huy n tho i Canon EF 600mm f/4L IS USM có giá hơn 8.000 USD và tr ng lư ng lên t i 5,3 kg, tương ương v i m t... kính thiên văn lo i nh . N u i u ki n s h u ''siêu tele" Nikkor 800mm f/5.6s ED-IF, ch c b n cũng c n vài ngư i khiêng khi mu n xoay ng kính ch p m t chú chim kho ng cách... n a cây s .
  3. Nikon AF-S 70-300 F4.5-5.6 VR là ng tele a d ng v i m c giá v a ph i. Thông thư ng, b n nên ch n ng tele zoom d b c c hơn khi ch p t xa. Do có nhi u thành ph n th u kính và c u trúc ph c t p nên lo i ng này khá n ng và cho ch t lư ng nh kém hơn a s ng fix cùng giá bán. D i tiêu c 70-200 mm (x p x 3x) thư ng ư c nhi u chuyên gia khuyên dùng vì tính cơ ng trong b c c nh cũng như không quá c ng k nh khi mang theo ngư i trong nh ng chuy n offline cùng b n bè.
  4. Nh ng thư c ch p như th này c n n ng kính tele. M t s tác d ng quan tr ng c a ng kính tele. Thu h p trư ng nhìn, ng nghĩa v i vi c "kéo" các i tư ng xa l i g n hơn. Tác d ng này c a ng tele tương t như ng nhòm cao c p. Vi c ti p c n i tư ng t xa h u ích khi b n không có i u ki n di chuy n ho c mu n có nh ng thư c ch p t nhiên mà không làm i tư ng chú ý. Làm n i b t i tư ng. ng kính tele có th t p trung vào m t chi ti t c th c a i tư ng (khu v c l y nét) trong khi không làm loãng hình b ng cách xóa phông r t hi u qu . Lý tư ng cho nh ng thư c ch p chân dung. ng kính tele có kh năng cho nh ng b c nh kho ng cách g n v i nét r t cao, ng th i kh năng xóa phông m n màng c a nó s làm ngư i xem không b xao lãng kh i i tư ng chính.
  5. M ts ng tele ư c trang b tính năng macro, r t h u ích khi ch p nh ng v t th nh mà không ph i dí sát l i g n như trên máy du l ch. y ISO lên cao và h th p t c màn tr p khi s d ng ng tele h n ch nhòe nh. Khi mua và s d ng ng kính tele, nên chú ý t i nh ng i m sau. Thi t l p t c màn tr p th p và nâng ISO lên m c cao. ng tele thư ng gây rung r t l n do s rung c a tay c m máy ho c do gió. Khi ch p v i các ng này, ngư i ta thư ng ch nh th i gian phơi sáng xu ng r t th p ho c dùng chân máy h n ch nhòe nh. Nguyên t c chung tính th i gian phơi sáng t i a nh không b nhòe ( i v i máy phim 35 mm) là l y 1 chia cho tiêu c ng ơn v milimét. Ví d , th i gian phơi sáng i v i các ng 200 mm t i a ch kho ng 1/200 giây n u không s d ng tripod. Gi i pháp t t nh t thư ng ư c áp d ng ây nâng ISO lên cao. Tuy nhiên cũng c n chú ý, n u ISO quá l n s d n n nhi u nh (noise). Nói chung, b n ph i cân nh c kĩ và bi t i u ti t h p lý hai thông s này tùy hoàn c nh.
  6. H n ch t i a rung ng c a thân máy. Nh ng rung l c r t nh do tay c m máy hay do gió cũng s b "khu ch i" lên khá l n trên nh khi ch p b ng ng tele. Do v y b n nên s d ng chân máy trong nh ng tình hu ng ch p thi u sáng. n nay, các hãng ã nhanh chóng tích h p công ngh ch ng rung ngay trong thân máy ho c ng kính giúp tăng th i gian phơi sáng mà nh v n không b nhòe. Công ngh này cho phép tăng t c ch p lên t 2 n 4 stop so v i bình thư ng. sâu trư ng nh trên các ng tele thư ng r t nông. H u c nh b m i rõ r t i u ch nh chính xác tiêu c . ng tele t o ra sâu trư ng nh (DOF) r t nông khi n vi c l y nét tr nên vô cùng ph c t p. ng tele l y nét b ng tay (Manual Focus) thư ng khó s d ng v i nh ng ngư i m i b t u. Do v y, b n nên u tư m t ng kính h tr t ng l y nét s n sàng cho nh ng thư c ch p nhanh trong m i tình hu ng.
  7. L a ch n ng kính tele cho phù h p m c ích và i u ki n tài chính là m t vi c không d dàng. Mua nh ng ng kính có m l n. V i ng kính nói chung, m càng l n ng nghĩa v i vi c ch t lư ng quang h c càng ư c c i thi n. Ngoài ra, m l n còn giúp máy ch p thi u sáng t t hơn, kh năng xóa phông m n màng hơn. Tuy nhiên, giá ti n b n ph i tr s tăng lên khá nhi u. Ch ng h n, ng Canon EF 70-200mm f/4 L USM (non IS) có giá kho ng 800 USD, trong khi phiên b n cao c p v i m f/2.8 c a nó có giá lên t i 1.200 USD.
  8. Teleconverter EC-20 2x c a hãng Olympus. S d ng ng chuy n. ng chuy n teleconverter là s l a ch n kh dĩ n u kinh t c a b n chưa cho phép u tư m t tele x n v i m c giá trên tr i. Lo i thông d ng ư c bán hi n nay giúp y tiêu c ng kính nguyên b n lên 1.4x và 2x. Ch ng h n, teleconverter 2x s giúp ng 200 mm tr thành tele v i tiêu c 400 mm (có th vươn xa hơn a s ng kính tele hi n nay). Bù l i, b n s ph i tr giá b ng vi c nh s t i i trông th y ng th i ch t lư ng nh (bao g m màu s c và nét) cũng gi m theo. Do ó, nên y cao t c màn tr p và s d ng chân máy khi c n thi t.
nguon tai.lieu . vn