Xem mẫu

  1. SỬ DỤNG NẸP ISELIN TRONG ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY KÍN XƯƠNG  NGÓN TAY DÀI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ BẾN CÁT  BS Phạm Văn Dũng& Cộng sự    Trung Tâm Y Tế Bến Cát TÓM TẮT: Đặt Vấn đề: Gãy x ươ ng  ở  bàn ngón tay r ấ t ph ổ  bi ế n, chi ế m t ỉ  l ệ   đ ế n 30% t ổ ng s ố  g ãy   x ươ ng[6], th ườ ng g ặ p do nhi ề u nguy ên nhân: Tai n ạ n giao th ông, tai n ạ n lao  đ ộ ng,  tai n ạ n sinh ho ạ t, th ể  d ụ c th ể  thao…  Đa s ố  là đ ượ c đi ề u tr ị  b ả o t ồ n b ằ ng ph ươ ng  pháp n ắ n bó b ộ t, tuy nhi ên vi ệ c  đi ề u tr ị  không t ố t đ ể  l ạ i di ch ứ ng c ứ ng kh ớ p, can  l ệ ch, kh ớ p x ơ  c ứ ng m ấ t c ơ  n ăng kéo dài d ẫ n đ ế n h ạ n ch ế  ch ứ c n ăng c ủ a bàn tay và  t ố n kém cho ng ườ i b ệ nh. Xu ấ t ph át t ừ  đó chúng tôi ti ế n hành th ự c hi ệ n nghi ên c ứ u  đ ề  tài: “S ử  d ụ ng n ẹ p Iselin trong  đi ề u b ả o t ồ n g ãy kín x ươ ng ngón tay dài t ạ i  Trung Tâm Y T ế   B ế n Cát” . Mục tiêu nghiên cứu:    ­  Đặc điểm bệnh nhân gãy kín xương ngón tay dài tại TTYT Bến Cát. .    ­ Đánh giá kết quả ngắn hạn của điều trị bảo tồn gãy kín xương ngón tay dài tại TTYT Bến Cát. Phương pháp nghiên cứu:  ­ Chúng tôi ti ế n hành nghiên c ứ u theo ph ươ ng pháp mô t ả  ti ế n c ứ u.  ­ T ấ t c ả  b ệ nh nhân đ ượ c ch ẩ n đoán d ự a trên lâm sàng và c ậ n lâm sàng, đ ượ c ch ỉ  đ ị nh  đi ề u tr ị  b ả o t ồ n b ằ ng n ắ n kín và bó b ộ t + n ẹ p Iselin. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ nam (chiếm 85%) nhiều hơn nữ (chiếm 15%).  Thường là độ tuổi từ 25 –  45 chiếm tỷ lệ cao là 46%. Nguyên nhân chính là tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao là 71%. Tay  thường bị gãy là tay trái chiếm tỷ lệ 56%.Đường gãy hay gặp nhất là gãy ngang chiếm tỷ lệ 96%.  Ngón tay hay bị nhất là ngón V chiếm tỷ lệ 38%. Đốt bị gãy nhiều nhất là đốt gần  chiếm tỷ lệ 60%. Kết luận: Gãy xương các đốt ngón tay dài, được điều trị bảo tồn bằng nắn xương và bó bột cẳng bàn   tay nẹp Iselin cho kết quả tốt, thời gian lành xương nhanh. Phương pháp này vẫn còn hữu hiệu, rẻ  tiền áp dụng mọi tuyến y tế cơ sở.  I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Đ ố i v ớ i con ng ườ i bàn tay không nh ữ ng là m ộ t b ộ  ph ậ n c ủ a c ơ  th ể  m à còn là  công c ụ  lao đ ộ ng vô cùng quan tr ọ ng trong qu á trình s ố ng và lao đ ộ ng. Bàn tay  là b ộ  ph ậ n lao đ ộ ng chính, tr ự c ti ế p s ử  d ụ ng c ông c ụ  s ả n xu ấ t t ừ  đ ơ n gi ả n  đ ế n ph ứ c t ạ p, đ ồ ng th ờ i th ự c hi ệ n  đ ượ c nh ữ ng đ ộ ng tác tinh vi, t ỉ  m ỉ  v à c ả m  nh ậ n đ ượ c nh ữ ng c ả m giác, xúc giác t ế  nh ị . Do đ ặ c thù ch ứ c năng nh ư  v ậ y nên  các tai n ạ n x ả y ra h ằ ng ng ày trong m ọ i ho ạ t đ ộ ng c ủ a con ng ườ i đa ph ầ n có  liên quan đ ế n bàn tay, c ơ  quan qu ý nh ấ t đ ố i v ớ i lao đ ộ ng và sinh ho ạ t. [3 ] Gãy x ươ ng  ở  bàn ngón tay r ấ t ph ổ  bi ế n, chi ế m t ỉ  l ệ   đ ế n 30% t ổ ng s ố   gãy x ươ ng[6], th ườ ng g ặ p do nhi ề u nguy ên nhân: Tai n ạ n giao th ông, tai n ạ n  lao đ ộ ng, tai n ạ n sinh ho ạ t, th ể  d ụ c th ể  thao…  Đa s ố  là đ ượ c đi ề u tr ị  b ả o t ồ n  b ằ ng ph ươ ng pháp n ắ n bó b ộ t, tuy nhiên vi ệ c đi ề u tr ị  không t ố t đ ể  l ạ i di  ch ứ ng c ứ ng kh ớ p, can l ệ ch, kh ớ p x ơ  c ứ ng m ấ t c ơ  n ăng kéo dài d ẫ n đ ế n h ạ n  ch ế  ch ứ c năng c ủ a bàn tay và t ố n kém cho ng ườ i b ệ nh. Xu ấ t ph át t ừ  đó chúng  tôi ti ế n hành th ự c hi ệ n nghiên c ứ u đ ề  tài:  “S ử  d ụ ng n ẹ p Iselin trong  đi ề u  b ả o t ồ n gãy kín x ươ ng ngón tay dài t ạ i TTYT B ế n Cát”  nh ằ m 2 m ụ c tiêu sau: ­  Đ ặ c đi ể m b ệ nh nhân gãy kín x ươ ng ngón tay dài t ạ i TTYT B ế n Cát. 1
  2. ­ Đánh giá k ế t qu ả  ng ắ n h ạ n c ủ a  đi ề u tr ị  b ả o t ồ n gãy kín x ươ ng ngón tay dài  t ạ i TTYT B ế n Cát.  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng nghiên cứu: 1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh: ­ Ch ọ n t ấ t c ả  b ệ nh nhân b ị  gãy x ươ ng đ ố t g ầ n, gi ữ a, xa các ngón dài (tr ừ  ngón cái)  đ ượ c BS ch ỉ  đ ị nh đi ề u tr ị  b ả o t ồ n t ạ i TTYT B ế n Cát. T ừ  tháng 01 năm 2016 đ ế n  tháng 01 năm 2018. ­ Tu ổ i t ừ  16 tr ở  lên.  1.2. Tiêu chu ẩ n lo ạ i tr ừ : ­ Gãy h ở , t ổ n th ươ ng ph ầ n m ề m m ạ ch máu, gân kèm theo. ­ Bong ch ỗ  bám gân du ỗ i, gân g ấ p. ­ Gãy cũ trên 3 tu ầ n. ­ Gãy x ươ ng đ ố t g ầ n và xa  ngón I. ­ T ấ t c ả  các gãy x ươ ng bàn tay. 2. Ph ươ ng pháp nghiên c ứ u: ­ Chúng tôi ti ế n hành nghiên c ứ u theo ph ươ ng pháp mô t ả  ti ề n  c ứ u. ­ T ấ t c ả  b ệ nh nhân đ ượ c ch ẩ n đoán d ự a trên lâm sàng và c ậ n lâm sàng, đ ượ c ch ỉ   đ ị nh đi ề u tr ị  b ả o t ồ n b ằ ng n ắ n kín và bó b ộ t + n ẹ p Iselin. * Qui trình n ắ n bó b ộ t + n ẹ p Iselin: 2.1.Chu ẩ n b ị  d ụ ng c ụ  bó b ộ t: Bao g ồ m các cu ộ n b ộ t, bông m ỡ , dao, kéo, khay d ụ ng c ụ  gây tê, bút x ạ  ghi trên b ộ t,  n ẹ p Iselin (là n ẹ p nhôm. Dày 0,2cm, ngang 1cm, dài t ừ  50 – 60cm phía đ ầ u có đ ộ n  mousse t ừ  5 ­ 6cm). Đ ặ c đi ể m là n ẹ p nhôm d ẻ o, d ễ  u ố n cong theo tr ụ c ngón tay và  bàn tay. 2.2.Chu ẩ n b ị  b ệ nh nhân: ­ Gi ả i thích cho b ệ nh nhân bi ế t m ụ c đích c ủ a bó b ộ t + n ẹ p Iselin      ­L ấ y b ỏ  các vòng  ở  tay ho ặ c nh ẫ n  ở  ngón tay tr ướ c khi ti ế n hành n ắ n bó b ộ t. 2.3. Ti ế n hành: ­ Đo n ẹ p Iselin b ằ ng cách đo chi bên lành ví d ụ  nh ư  b ệ nh nhân b ị  gãy đ ố t g ầ n  ngón  4 bàn tay trái thì ta đo t ừ  liên đ ố t 2 và 3 ngón 4 bàn tay ph ả i tr ở  vào cho đ ế n qua c ổ   tay thì ta c ắ t ngang  ở  đó. T ươ ng t ự  n ế u b ị  bên tay ph ả i thì ta làm ng ượ c l ạ i. ­ Gây tê  ổ  gãy t ừ  2 – 5 ml Lidocain 2% (sau th ử test) ch ờ thu ốc tê tác d ụ ng. ­ N ắ n di l ệ ch ch ồ ng ng ắ n b ằ ng cách kéo xa đo ạ n gãy xa. ­ N ắ n di l ệ ch g ậ p g óc b ằ ng cách g ậ p đo ạ n gãy xa v ề  phía ng ượ c l ạ i. ­ N ắ n di l ệ ch sang b ên b ằ ng tay (dùng ngón 1 và ngón 2). ­ N ắ n di l ệ ch xoay b ằ ng c ách h ướ ng tr ụ c ngón tay v ề  phía x ươ ng thuy ề n khi  đ ặ t c ổ  tay g ấ p ho ặ c tr ụ c ng ón tay h ướ ng v ề  x ươ ng b án nguy ệ t khi đ ặ t c ổ  tay  du ỗ i. H ầ u h ế t các tr ườ ng h ợ p chúng tôi đ ể  c ổ  tay du ỗ i theo t ư  th ế  c ơ  n ăng . ­ Ki ể m tra các m ố c  x ươ ng tr ở  v ề  v ị  tr í bình th ườ ng. ­ Dùng băng keo c ố  đ ị nh 3 đ ố t (đ ố t g ầ n, đ ố t gi ữ a, đ ố t xa) vào n ẹ p Iselin (ch ừ a  ph ầ n móng tay đ ể  theo dõi tu ầ n hoàn c ủ a các ngón tay). * chú ý: Đ ể  t ư  th ế  các ngón ­ Kh ớ p bàn­ngón c ủ a ngón 5, góc g ậ p 90 0 . ­ Kh ớ p bàn­ngón c ủ a ngón 4, góc g ậ p 80 0 . 2
  3. ­ Kh ớ p bàn­ngón c ủ a ngón 3, góc g ậ p 70 0 . ­ Kh ớ p bàn­ngón c ủ a ngón 2, góc g ậ p 60 0 . ­ Các kh ớ p liên đ ố t g ầ n các ngón, góc g ậ p t ừ  70 0 ­ 80 0 . ­ Các kh ớ p liên đ ố t xa các ngón, góc g ậ p t ừ  15 0 ­ 20 0 . ­ R ạ ch d ọ c b ộ t. ­ Ch ụ p Xquang ki ể m tra n ế u ch ư a  đ ạ t yêu c ầ u thì n ắ n l ạ i. 2.4. Theo dõi và t ậ p ph ụ c h ồ i ch ứ c n ăng: ­ Tu ầ n th ứ  nh ấ t: Theo d õi chèn ép b ộ t, phù n ề . D ặ n dò b ệ nh nhân luôn gi ữ   bàn  tay  ở  t ư  th ế  cao, t ậ p v ậ n  đ ộ ng ch ủ  đ ộ ng các ngón còn l ạ i và kh ớ p khu ỷ u. ­ Tu ầ n th ứ  hai: Đánh giá s ự  l ỏ ng b ộ t, Ch ụ p Xquang ki ể m tra  đ ể  đánh giá di  l ệ ch c ủ a x ươ ng gãy, có th ể  n ắ n ch ỉ nh n ế u c ó di l ệ ch. ­ Tu ầ n th ứ  ba: Ti ế p t ụ c t ậ p v ậ n  đ ộ ng các kh ớ p, g ồ ng c ơ . ­ Tu ầ n th ứ  t ư : Tháo b ộ t ki ể m tra đ ộ  v ữ ng c ủ a  ổ  gãy, cho t ậ p v ậ n đ ộ ng các  kh ớ p  ở  2 đ ầ u  ổ  gãy. 3. Tiêu chu ẩ n đánh giá: 3.1. Đánh giá s ự  li ề n x ươ ng: ­ Lâm sàng: H ế t đau, có can dính, không có c ử  đ ộ ng b ấ t th ườ ng. ­ C ậ n lâm sàng: Xquang. 3.2.Đánh giá di l ệ ch: ­ D ự a trên Xquang. 3.3. Đánh giá tầm vận động khớp: Bảng sau đây cho ta biết được cử động của các khớp ngón tay: Khớp Cơ năng từ tư thế duỗi 00 Khớp đốt  Gấp Duỗi quá  Cơ năng  Dạng – khép ngón bàn ngón  mức tổng cộng Ngón  Ngón  Ngón 5 tay 2 3, 4 900 200­ 300 1100­ 1200 600 450 500 Khớp gian đốt Giữa­Xa 1000­ 1300 00 1000­ 1300 Gần­Giữa 700 100 800 III. SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ: 1. Số liệu: Từ tháng 01/ 2016 đến tháng 01/ 2018 chúng tôi đã điều trị và theo dõi được 75 bệnh nhân. 2. Kết quả: a. Giới: Giới Bệnh nhân Tỷ lệ % Nam 63 84 Nữ 12 16 Nam nhiều hơn Nữ chiếm tỷ lệ 84%. b. Tuổi: Tuổi Bệnh nhân Tỷ lệ % Dưới 25 18 24 Từ 25 – 45 35 46 3
  4. Trên 45 22 30 Lứa tuổi từ 25 – 45 nhiều nhất chiếm tỷ lệ 46%. c. Nguyên nhân: Nguyên nhân Bệnh nhân Tỷ lệ % TNGT 53 70 TNLĐ 04 05 TNSH­TDTT 18 25 TNGT cao nhất chiếm tỷ lệ 70%. d. Taygãy: Tay gãy Bệnh nhân Tỷ lệ % Phải 33 44 Trái 42 56 Tay trái nhiều hơn tay phải chiếm tỷ lệ 56%. e. Đường gãy: Đường gãy Bệnh nhân Tỷ lệ % Ngang 69 92 Chéo 06 08 Đường gãy ngang nhiều hơn đường gãy chéo chiếm tỷ lệ 96%. f. Ngón tay: Ngón tay bị gãy Bệnh nhân Tỷ lệ % Ngón II 09 12 Ngón III 24 32 Ngón IV 14 18 Ngón V 28 38 Ngón tay bị gãy thì ngón V chiếm tỷ lệ cao nhất là 38%. g. Vị trí: Vị trí gãy Bệnh nhân Tỷ lệ % Đốt gần  46 61 Đốt giữa 18 24 Đốt xa 11 15 Vị trí gãy đốt gần  nhiều hơn các đốt khác chiếm tỷ lệ 61%. Kết quả:     ­ Không theo dõi:     04 ca     ­ Chuyển mổ:           00 ca     ­ Lành xương:          71 ca chiếm tỷ lệ 95%. IV. NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN: ­ Đặc điểm của bệnh nhân gãy kín xương ngón tay dài là: khi bó bột cẳng bàn tay cổ tay tư  thế duỗi, thì các trục của ngón tay II, III, IV, V luôn hướng về xương bán nguyệt, đó là tư thế  cơ năng của bàn tay cầm quả bóng Tenis hoặc bàn tay cầm ly. ­ Chức năng bàn tay là để cầm nắm,  nên: + Ngón 1 thường dạng và đối chiếu với ngón 2 + Các khớp bàn đốt từ 2, 3, 4, 5 ( tương ứng 600, 700, 800, 900) + Các khớp liên đốt gần các ngón gấp từ 700 – 800 + Các khớp liên đốt xa các ngón gấp từ 150 – 200 4
  5. ­ Trong các trường hợp bệnh nhân bị gãy xương đốt ngón tay dài đến với chúng tôi hầu như  chúng tôi làm và uốn nẹp Iselin theo độ như trên tương đối chứ không nhất thiết phải cần  chính xác độ tuyệt đối. ­ Trong đề tài nghiên cứu của chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp phải nắn lại lần 2 vì  hầu như gãy đốt ngón tay dài tương đối dễ làm và xương nhỏ nên chỉ cần người kỹ thuật viên  biết cách kéo nhẹ đầu gãy xa theo đầu gãy gần và chỉnh gập góc, sau đó đặt nẹp Iselin theo độ  đã qui ước là xong. Chỉ cần bệnh nhân hợp tác với chúng ta là giữ cho bột và nẹp không di  lệch thì tỷ lệ thành công rất cao. ­ Nếu gãy có vết thương, sau khi bó bột chúng tôi mở cửa sổ vừa để theo dõi và vừa để chăm  sóc vết thương. Nên bệnh nhân thường yên tâm và ít thắc mắc đối với vết thương mà bó bột  kín. ­ Thời gian bất động liên tục từ 3 – 4 tuần, đủ thời gian lành xương tốt, tháo bỏ băng keo và  tháo bột. Nếu bệnh nhân không hợp tác mà tự ý tháo băng keo hoặc tháo bột sớm sẽ bị lệch  xương và đưa đến can xương xấu. Hầu như các bệnh nhân trong đối tượng nghiên cứu đều  phối hợp với chúng tôi rất tốt. ­ Bó bột cẳng bàn tay nẹp Iselin thường thấy rất dễ chịu và thoải mái hơn là chúng ta bó bột  luôn cả năm ngón như trước đây các đồng nghiệp đàn anh đã làm. ­ Trong đề tài chúng tôi nghiên cứu thì tỷ lệ bị gãy xương của nam giới chiếm (84%) nhiều  hơn so với nữ giới chiếm (16%).  Nguyên nhân chủ yếu tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ 70%  mà chủ yếu đi xe mô tô, máy bị ngã là nam giới và thường nam giới ít có tính cẩn thận hơn so  với nữ giới. Tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao cũng do cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng  bộ theo sự phát triển kinh tế  của địa phương . ­ Trong nhóm tuổi chúng tôi nghiên cứu thì nhóm tuổi từ 25 – 45chiếm (46%) bị nhiều nhất  hơn so với nhóm tuổi dưới 25 chiếm (24%) và trên 45 chiếm (30%). Lứa tuổi từ 25 đến 45  chiếm tỷ lệ cao vì lứa tuổi này là lứa tuổi lao động chính nên chúng ta cũng dễ hiểu vì sao tỷ  lệ cao hơn so với 2 nhóm tuổi kia.  ­ Tay trái chiếm (56%) nhiều hơn tay phải chiếm (44%) bởi vì chúng ta biết tất cả những hoạt  động cho đến cử chỉ gì chúng ta đều dùng tay thuận là tay phải nên chính vì thế mà tay phải  rất linh hoạt hơn so với tay trái nên ít bị, thường đi xe thì bên tay trái dễ bị va chạm vì tay trái  ở cùng phía với xe đi ngược chiều. ­ Ngón tay thường bị tổn thương nhất là  ngón V (chiếm 38%), ngón III (chiếm 32%), ngón  IV(chiếm18%), ngón II (chiếm12%) , chúng ta cũng biết vì ngón V (ngón út) ở sát ngoài (khi  bàn tay sấp) nên dễ bị hơn so với các ngón khác và ngón V vừa nhỏ, ngắn chính vì thế mà tỷ  lệ bị gãy ngón này chiếm cao nhất. ­ Đốt gần (61%), đốt giữa (24%), đốt xa (15%) Vì đốt gần  chiếm 50% các gãy xương bàn và  ngón tay, gãy ở thân đốt gần  thường có di lệch gập góc mở ra sau cũng do cơ giun và liên cốt  kéo (cùng cơ chế với gãy xương bàn), ngoài ra còn có thể gặp di lệch chồng ngắn, xoay… ­ Đường gãy ngang chiếm (92%) tỷ lệ cao hơn đường gãy chéo chiếm (08%), đa số bệnh nhân  đến với chúng tôi là gãy ngang vì thực tế hầu như tất cả các trường hợp bị chấn thương do tai  nạn giao thông thì va đập trực tiếp nên chủ yếu là gãy ngang. ­ 71 trường hợp tái khám (04 trường hợp không tái khám) sau 4 tuần được bác sĩ cho chụp  Xquang kiểm tra sau đó có chỉ định tháo bột thì chúng tôi tiến hành tháo bỏ băng keo, nẹp  Iselin và bột. Chúng tôi tiến hành kiểm tra chỗ gãy xem còn cử động bất thường không? Còn  đau không? và đối chiếu trên phim Xquang. Hầu hết 71 trường hợp đều lành tốt và chúng tôi  đánh giá tầm vận động khớp theo bảng ở mục 3.3 trang số 3. 5
  6. V. KẾT LUẬN: Gãy xương các đốt ngón tay dài, được điều trị bảo tồn bằng nắn xương và bó bột cẳng bàn  tay nẹp Iselin cho kết quả tốt, thời gian lành xương nhanh. Phương pháp này vẫn còn hữu  hiệu, rẻ tiền áp dụng mọi tuyến y tế cơ sở. Tỷ lệ nắn thành công của chúng tôi đạt 95%, so với Nguyễn Hữu Phước nghiên cứu 256  trường hợp gãy các đốt ngón tay dài tại Bệnh Viện Chợ Rẫy có tỷ lệ nắn thành công 96%, do  mẫu nghiên cứu chúng tôi còn ít, điều này cần theo dõi với mẫu nghiên cứu lớn hơn. Tuy  nhiên kết quả này cho thấy: S ử  d ụ ng n ẹ p Iselin trong  đi ề u b ả o t ồ n gãy kín x ươ ng  ngón tay dài theo quy trình này cũng cho tỷ lệ thành công cao. [ 7 ] Kết quả sau khi cắt bột đa số các khớp vận động lại bình thường, có 04 trường hợp không tái  khám, có 02 trường hợp giới hạn vận động khớp đốt do các bệnh nhân này tái khám không  đúng theo hẹn, để bột cố định quá 04 tuần, tất cả các trường hợp này được bác sỹ chỉ định tập  phục hồi chức năng. Điều này cho thấy việc dặn dò bệnh nhân tái khám đúng hẹn rất quan  trọng vì cố định khớp quá 04 tuần sẽ dễ gây co rút khớp hạn chế vận động. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Trần Văn  Bé Bảy, (Năm 1997), Bài giảng bệnh học chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, trang 96­ 98. 2. Đặng Kim Châu, (Năm 2002), Phẫu thuật bàn tay, Nhà xuất bản y học Hà Nội,  trang 07­ 47. 3. Bùi Văn Đức, (Năm 2004), Chấn thương chỉnh hình chi trên, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, trang 474­ 485. 4. Bùi Văn Đức, (Năm 1999), Phẫu thuật Cấp cứu bàn tay, Tài liệu chấn thương chỉnh hình số 19, trang 91­ 104. 5. Nguyễn Quang Long (dịch), (Năm 2001), Kỹ Thuật Điều Trị Gãy Xương, Nhà xuất bản y học, Tập II, trang  336. 6. Nguyễn Đức Phúc, (Năm 2010), Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học Hà nội, trang 299­ 307. 7. Nguyễn Hữu Phước, (Năm 2007), Kết quả điều trị bảo tồn gãy kín xương ngón tay dài tại Bệnh viện Chợ  Rẫy, Hội thảo điều trị bảo tồn cơ xương khớp. 8. Nguyễn Quang Quyền, (Năm 2010), Giải phẫu học, Nhà xuất bản y học Tp HCM, Tập II, trang 115­ 118. 6