Xem mẫu

  1. Sử dụng J2ME­Polish ­ Yêu cầu (Tất cả đều có thể tải miễn phí từ mạng, nên dùng bản  mới nhất) o Eclipse  o Ant o J2ME­Polish o JDK o WTK ­ Bước 1 : (chuẩn bị) o Cài đặt J2ME­Polish, JDK, WTK (bước này bình thường rồi),  với eclipse,  ant thì phải giải nén đến một nơi “an toàn”  nào đó. o Thiết lập môi trường cho Ant, JDK  Vào My Computer kích phải chọn PropertiesAdvance  Enviroment Variables   Thêm đường dẫn tới thư mục bin của ant và jdk ( nhớ  có dấu ; để cách) vào path
  2.  o Test . . . .  Vào Start runCmd  Gõ Chuyển thư mục đến thư mục bất kỳ trong thư mục sample của j2me-pol i sh rồ i gõ ant. Như ví dụ của mình là thư mục animation. • Trình ant sẻ chạy và sau khoảng 1~5 phút sẻ hoàn tất , (hơi lâu nhưng vẫn có cách để giảm thời gian lạ i ) •
  3. • Vào thư mục disk tương ứng sẻ có rất nhiều f i le jad và jar , chỉ cần bấm đúp vào f i le jad là ứng dụng sẻ chạy •  - Bước 2 : (Tạo Project) o Import ví dụ Blank từ thư mục Sample của J2ME-Polish sang Eclipse  Kích phải chọn Import 
  4. o -
  5. - Bấm Browse và chỉ tới thư mục Blank trong sample rồi f inish. (chú ý đánh chọn V vào copy project. . . . -
  6. - Xóa các gói và các f i le trong thư mục src và bỏ các f i le của ta vào đó. Để ý thêm các f i le quan trọng là Build.xml ghi thông tin về việc build ứng dụng và f i le polish trong thư mục resource\base là để bỏ mã CSS
  7. o o Cấu hình lại f i le build.xml o Tìm chổ Thay ="de.enough.polish.sample.email.EmailMidlet" bằng tên lớp MIDLet của mình, Email thành tên gọi của mình. Tìm
  8. Chỉnh mã CSS trong file Polish.css (Tham khảo các tài liệu của nó)
  9. o Build, chạy thử Chuột phải lên f i le Build.xml và chọn Run- AsAnt Build. o - Làm mới lại project sẻ có thêm thư mục disk và các f i le jad, jar  chạy :D o And more... . 
nguon tai.lieu . vn