Xem mẫu

  1. S d ng Internet khi tác nghi p M ng Internet ch a ng nhi u a ch c a các chính ph , các trư ng i h c, các công ty, ngân hàng, NGOs, chính ng, các nhóm chuyên môn như bác sĩ hay lu t sư, khách s n, ti m bán thú nuôi làm c nh, các câu l c b c a nh ng ngư i có chung s thích, v.v..l y thí d a ch c a T ch c Y t Th gi i (http://www.who.int/home-page/), Ngân hàng Phát Tri n Châu Á (http://www.adb.org) và Vietnam Airlines (http://www.vietnamair.com.vn). Có r t nhi u a ch cho ta các tài li u tham kh o như T i n Bách Khoa Anh (Encyclopedia Britannica) (http://www.britannica.com). Nhi u cơ quan thông tin có các a ch riêng ch a ng các b n tin và bài v c a h , k c Thông t n xã Vi t Nam (http://www.vnanet.vn), Business Day c a Thái Lan (http://www bday.net), The Associated Press (http://www.wire.ap.org) Cable News Network (CNN) (http://www.cnn.com) và British Broadcasting Corporation (BBC) (http://bbc.co.uk).
  2. Hãy vào xem http://www.onlinenewspapers.com, nơi ây ch a ng a ch c a hàng ngàn t báo trên th gi i. Xin l y m t ví d c th : Sau khi có m t con chó thu c lo i chó d g i là Rottweiler c n ch t m t em bé gái ba tu i t i Bangkok, m t phóng viên c a t The Nation ã vào m ng Internet tìm b i c nh. Phóng viên này nh ó ã có th thêm o n sau ây vào bài vi t gíúp cho c gi hi u vì sao con chó ó ã có th c n ch t ngư i: Chó c lo i Rottweiler có th cao t 60 cm n 65 cm o t vai xu ng và n ng t 43 n 61 kg. Lo i chó này r t kh e so v i vóc dáng c a nó và có th xô ngã m t ngư i l n. a ch trên m ng c a CLB Rottweiler t i Hoa Kỳ nói ó là lý do t i sao h ngh không nên nuôi lo i chó này nơi có ngư i già hay nh ng ngư i th ch t không ư c kh e. Cũng v y, nhi u cơ quan như là các cơ quan chính ph và doanh nghi p ưa tin trên các website c a h . Khi m t chi c tr c thăng lâm n n t i
  3. Vi t Nam khi n cho 7 quân nhân M b thi t m ng, các phóng viên thư ng trú t i Hà N i ã vào m ng Internet l y các tin c p nh t trên a ch c a B Tư L nh M t i Thái Bình Dương t t i Honolulu, Hoa Kỳ. Chìa khóa cho vi c l y ư c tin t c trên h th ng Internet là rút ng n con ư ng tìm ki m c a b n. Thí d , b n v a tham d m t cu c h p báo. B n ph i vi t bài cho k p kỳ h n và c n tìm hi u nhanh chóng xem Vi t Nam và Myanmar gia nh p ASEAN năm nào. B n vào Google b t u tìm. N u tìm b ng t ‘Asean’, b n nh n ư c k t qu là 12 tri u câu tr l i vào th i i m tháng 3/2008. N u nhìn vào danh sách quá l n này, khó có th xác nh ư ng link nào trong s ó s tr l i úng vào câu h i c a b n. Tìm ti p, dùng ba ch ‘Asean’, ‘Myanmar’ và ‘Vietnam’, b n nh n ơc 126.000 câu tr l i, hãy còn quá r ng. Tìm l n th ba, thêm ch th tư ‘gia nh p’,
  4. b n còn ư c 3.490 câu tr l i. Câu u tiên cho b n bi t ngay i u mu n tìm: Vi t Nam gia nh p Asean năm 1995 và Myanmar năm 1997. Cũng gi ng như các công c dò tìm khác, Google cho phép b n xác nh rõ ràng hơn i u b n tìm ki m qua nh ng t ng , ngày tháng, a ch trên m ng, v.v.. (nh n nút Advanced search, help và search tips) T t nhiên, n u b n ã thông th o v các a ch khác nhau trên m ng, b n có th i th ng n nơi trang ch c a Ban Thư ký Asean (http://www.asean.or.id), nơi có tin t c v t t c m i nư c h i viên. E-mail và danh sách tin Dùng e-mail b n có th t câu h i v i các h c gi , viên ch c chính ph , nhân viên các t ch c phi chính ph , và các ngu n tin khác trên kh p th gi i.
  5. Có th d dàng ph ng v n nh ng ngư i này b ng email hơn là các cách khác. H có th xa, hay khó g i i n th ai cũng như khó g p tr c ti p. Các phóng viên chú ý nm tv n c thù nào ó có th ghi tên vào danh sách nh n e-mail thư ng xuyên c a Internet news hay các nhóm chuyên th o lu n v v n ó, g i là "listservs" (d ch v danh sách). Listservs g i e-mail thư ng xuyên n cho các thành viên trong nhóm. Các thư i n t này ch a ng nh ng l i bình lu n c a các thành viên trong nhóm, ho c tin t c và các bài vi t liên quan n tài ó. Ch ng h n, n u b n lưu ý n Campuchia, b n có th ghi danh vào Camnews (qua a ch : http://www.cambodia.org/news/index.html). N u b n quan tâm n Myanmar, hãy ghi danh vào Burmanet (qua a ch : http://www.burmanet.org). Không ph i tr l phí.
  6. Tuy nhiên, hãy coi ch ng... B n ph i c n th n khi dùng các d ki n trên Internet vào bài c a b n, cũng gi ng như khi dùng các ngu n tin khác v y. B n ph i ch c ch n là a ch trên m ng ó có th tin ư c. Nhi u a ch hay trang ch trên m ng Internet ch a ng các tin t c thiên v ho c không úng. M t vài a ch do các ng chính tr hay phe nhóm dùng tuyên truy n cho s nghi p c a h . Các a i m khác trên m ng có th khó tin ch vì chúng không ơc thi t k và thông tin c n th n. Khi dùng e-mail ph ng v n, b n nên ch c ch n r ng b n bi t ai là ngư i tr l i các câu h i c a b n. ng trích t nh ng e-mail qua l i và nh ng l i th o lu n c a các nhóm khác nhau mà không xin phép trư c.
nguon tai.lieu . vn