Xem mẫu

  1. www.laisac.pge.tl  S Ử D Ụ  G G IÁ T RỊ L Ớ  N H  T , G I  T RỊ N H  N H  T C Ủ  H ÀM S Ố  SỬ  DỤ N  GI Á TR Ị LỚ N NH ẤT,  GI Á TR Ị NH Ỏ NH Ấ T CỦ A HÀ M SỐ   S  D  N G G  T  L  N  N  Ấ T  G Á  T  N  Ỏ  N  Ấ  C  A  H  ỤN I  R  Ớ H Ấ  I R  H H Ấ  Ủ Ố À  S  ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH  Lê Anh Tuấn­ Chuyên Vĩnh Phúc
  2. Chân thành cảm ơn bạn có nickname : yenvp93@gmail.com gửi đến www.laisac.page.tl