Xem mẫu

  1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 47-53 SỬ DỤNG E-LEARNING TRONG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN CHO HỌC PHẦN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nguyễn Thị Huệ - Đặng Thị Hương Giang - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Ngày nhận bài: 01/4/2019; ngày chỉnh sửa: 13/6/2019; ngày duyệt đăng: 14/6/2019. Abstract: The article presents an overview of project-based teaching and online teaching (E-learning). Based on that, we propose a plan to combine project-based teaching by E-learning and show some initial results achieved when applying this method to teaching investment project management module in Business Administration, Faculty of Economics - Administration, Dong Nai University of Technology. Keywords: Online teaching, project-based teaching, investment project management. 1. Mở đầu hiện tốt mục tiêu dạy - học, trong đó có sự tương tác trực Trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh tiếp giữa người dạy với người học cũng như công đồng doanh tại Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Công học tập một cách thuận lợi thông qua Công nghệ thông nghệ Đồng Nai, Quản trị dự án đầu tư là học phần chuyên tin và truyền thông”. ngành bắt buộc nhằm trang bị cho sinh viên (SV) những Cũng trên quan điểm lấy công nghệ thông tin làm nền kiến thức lí thuyết và hệ thống hóa các dạng bài tập thực tảng, tác giả Tô Nguyên Cương (2016) cho rằng “Đây là hành về thiết lập và quản trị dự án đầu tư; xét trên bình hình thức tổ chức dạy học ứng dụng các công nghệ mới, diện thực tiễn, nội dung học phần này mang tính ứng đặc biệt là công nghệ thông tin”. Nó có một số ưu điểm dụng thực tế cao. chính sau: - Về phía người học: Quá trình học tập không Trước đây, học phần Quản trị dự án đầu tư được bị giới hạn bởi không gian và thời gian, cho phép học giảng dạy theo phương pháp truyền thống kết hợp giảng sinh học bất cứ lúc nào, ở đâu và dễ dàng chọn lựa nội dạy theo dự án. Theo đó, giảng viên (GV) yêu cầu SV dung học phù hợp với mình. Người học có thể tra cứu, đọc trước nội dung bài học ở nhà, tìm kiếm tài liệu, chuẩn tìm kiếm thêm các ấn bản điện tử của tạp chí nghiên cứu bị nội dung thuyết trình. Các buổi học trên lớp được tổ chuyên ngành trong nước và trên thế giới. Thông qua học chức giảng dạy theo phương pháp truyền thống với phần tập trực tuyến, sự phối hợp giữa các học sinh, giữa học thuyết trình của SV cùng với phần tóm tắt và tổng kết sinh và giáo viên và giữa các giáo viên có thể thực hiện vấn đề của GV; SV lắng nghe, đặt câu hỏi và lĩnh hội cởi mở, dễ dàng. Đặc biệt, học sinh có thể được “quyền” kiến thức. Sau đó, GV hướng dẫn SV thực hiện dự án chọn những giáo viên, giáo sư giỏi ở các nước khác nhau mẫu và chia nhóm SV về nhà thực hiện dự án theo yêu trên thế giới. Từ đó, xây dựng được thói quen tự học suốt cầu của GV. đời, một xã hội học tập không chỉ ở lứa tuổi đi học mà sẽ Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vấn về đặt ra là là tất cả mọi người, kể cả người lớn; - Về phía nội dung GV khó kiểm soát được quá trình thực hiện dự án của SV học tập: Khả năng cập nhật nội dung nhanh chóng, từ đó để hướng dẫn kịp thời. Đến khi SV không nộp bài hoặc đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học; - Về yếu tố công không thực hiện được yêu cầu thì GV mới nắm bắt được nghệ: Nội dung kiến thức được trình bày bằng đa phương tình hình, và như vậy, việc hướng dẫn SV thực hiện lại tiện, trực quan, sinh động nên kích thích được hứng thú dự án sẽ rất khó khăn, làm cho hiệu quả của việc dạy học học tập của học sinh. Đồng thời với tính tương tác cao bị giảm đi đáng kể. dựa trên multimedia sẽ tạo điều kiện cho người học trao Từ thực tế đó, chúng tôi nghiên cứu và đề xuất đổi thông tin dễ dàng [2; tr 28]. phương án cho hoạt động giảng dạy học phần Quản trị Có thể thấy hình thức tổ chức dạy học trực tuyến có dự án đầu tư tại Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học rất nhiều ưu điểm nổi bật so với hình thức tổ chức dạy Công nghệ Đồng Nai: “Sử dụng E-learning trong dạy học truyền thống. Tuy nhiên, nó cũng bộc lộ một số hạn học theo dự án cho học phần Quản trị dự án đầu tư”. chế như: - Về phía người học: Đòi hỏi phải biết tự định 2. Nội dung nghiên cứu hướng và lập kế hoạch học tập, có khả năng làm việc độc 2.1. Hình thức đào tạo trực tuyến (E-learning) lập và ý thức tự giác cao độ. Bên cạnh đó, cũng cần thể Hiện nay, có một số quan điểm về hình thức đào tạo hiện khả năng hợp tác, chia sẻ qua mạng với GV và các trực tuyến. Theo [1; tr 3] “Đào tạo trực tuyến là một thành viên; - Về phía nội dung học tập: Hạn chế đưa ra phương pháp đào tạo tiên tiến, toàn diện, có khả năng các nội dung quá trừu tượng, phức tạp. Đặc biệt, hình kết nối và chia sẻ tri thức rất hiệu quả hướng tới thực thức tổ chức dạy học trực tuyến không thể thay thế được 47 Email: nguyenthihue01@dntu.edu.vn
  2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 47-53 các hoạt động liên quan tới việc rèn luyện và hình thành tìm hiểu cú pháp công thức hàm trong khi sử dụng, Add- kĩ năng thực hành, thí nghiệm, đặc biệt là kĩ năng thao ons trên Google Sheets, hỗ trợ tốt nhất cho việc cộng tác. tác và vận động; - Về yếu tố công nghệ: Sự hạn chế về kĩ 2.2. Dạy học theo dự án (Project based learning) năng công nghệ của người học sẽ làm giảm đáng kể hiệu Hiện nay, có nhiều khái niệm “dạy học theo dự án”, quả, chất lượng dạy học. Đồng thời, hạ tầng công nghệ theo Chương trình dạy học Intel - Khóa học cơ bản/Intel thông tin (mạng internet, băng thông, chi phí…) cũng Teach Essentials (ITE): “Học theo dự án là mô hình dạy ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ, chất lượng học tập [2; tr học lấy học sinh làm trung tâm. Cách học này phát triển 27-28]. kiến thức và kĩ năng của học sinh thông qua một nhiệm Để phù hợp với đặc thù môn học, với việc thực hiện vụ mở rộng, đòi hỏi học sinh phải nghiên cứu và thể hiện dự án được tính toán trên file Excel và điều kiện thực tiễn kết quả học tập của mình thông qua cả sản phẩm lẫn về hạ tầng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công phương tiện thực hiện” [4; tr 162]. nghệ Đồng Nai, chúng tôi lựa chọn mạng xã hội học tập Edmodo và công cụ Google Sheets để tạo lập, triển khai, Tác giả Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy và hướng dẫn, quản lí lớp học trực tuyến đối với học phần Trịnh Lê Hồng Phương cho rằng: “Dạy học theo dự án Quản trị dự án đầu tư. là một hình thức dạy học hay phương pháp dạy học phức 2.1.1. Mạng xã hội học tập Edmodo hợp trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, người học tiếp thu kiến thức và hình thành kĩ năng thông qua việc giải Edmodo là một hệ thống quản lí học tập trực tuyến quyết một bài tập tình huống có thật trong cuộc sống, hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, kết nối theo sát chương trình học, có sự kết hợp giữa lí luận và các thành viên của hệ thống theo nguyên lí của một thực hành và tạo ra sản phạm cụ thể” [5; tr 3]. Cũng theo mạng xã hội. quan điểm như vậy, tác giả Lê Khoa đã xây dựng quan Có thể chỉ ra một số ưu điểm của hệ thống Edmodo điểm dạy học theo dự án như sau: “Dạy học theo dự án như sau: - Sử dụng hoàn toàn miễn phí; - Không cần là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh dưới sự người quản trị để vận hành, bảo trì hoạt động của hệ hướng dẫn của giáo viên tự lực giải quyết một nhiệm vụ thống; - Không giới hạn quy mô GV và SV đăng kí; - Thời học tập phức hợp, kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, gian để thiết lập và đưa vào hoạt động một lớp học ảo là với hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm. Các nhóm rất nhanh chóng; - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng; tự xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện dự án, - Khả năng truy cập linh hoạt từ nhiều thiết bị, hệ thống tham gia kiểm tra quá trình thực hiện và đánh giá kết có tính ổn định cao; - Quản lí kết nối chặt chẽ; - Không quả. Kết quả là các sản phẩm có thể giới thiệu, trình gian lưu trữ trực tuyến dữ liệu lớn, kết nối linh hoạt đến bày” [6; tr 22]. nhiều công cụ lưu trữ dữ liệu đám mây như Microsoft Như vậy, tồn tại nhiều luận điểm khác nhau về hình 365, Google Drive, tích hợp công cụ văn phòng tiện ích thức dạy học theo dự án. Tuy nhiên, có những điểm Microsoft Office online; - Việc kiểm tra, đánh giá, theo chung cơ bản về hình thức dạy học theo dự án như sau: dõi sự tiến bộ học tập của người học trở nên dễ dàng hơn với các công cụ hữu dụng: Công cụ giao bài tập Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học lấy hoạt (Assignment), bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz), thăm dò động của người học làm trung tâm, trong đó người học ý kiến (Poll), sổ điểm trực tuyến (Gradebook), khen phải thực hiện một nhiệm vụ học tập gắn liền với thực thưởng (Badges)...; - Phụ huynh có thể tham gia vào lớp tiễn để tạo ra sản phẩm cụ thể. học để cập nhật thông tin về quá trình học tập của con Theo Nguyễn Ngọc Bích và Vũ Quang Hưng, tiến em mình. Tuy nhiên, Edmodo cũng có một số nhược điểm trình tổ chức dạy học theo dự án được thực hiện theo 4 như không thể phục hồi những thông tin bị mất về một bước như sau [7; tr 37]: SV, không thể xoá các tài khoản mà bạn đã tạo ra cho Bước 1: Xác định mục tiêu của dự án. Trong giai mình, nếu muốn xoá thì cần phải gửi yêu cầu về hệ đoạn này, giáo viên và học sinh cùng đề xuất ý tưởng, lựa thống” [3; tr 60]. chọn chủ đề và xác định mục tiêu của dự án. 2.1.2. Công cụ Google Sheets Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án. Giáo Goolge Sheets là công cụ bảng tính tương tự như viên hướng dẫn học sinh lập kế hoạch, học sinh trực tiếp phần mềm Excel, nhưng lại có thể sử dụng online ngay lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ. trên trình duyệt web. Chính vì đây là một phần mềm Bước 3: Thực hiện dự án. Học sinh thực hiện nhiệm online nên Goole Sheets có những chức năng mà những vụ theo nhóm hoặc cá nhân theo sự phân công. Trong phần mềm khác không có. giai đoạn này, mỗi thành viên cần vận dụng linh hoạt các Những tính năng ưu việt của Google Sheets như: kiến thức đã học vào thực tiễn để đạt được mục tiêu đã Form dễ dàng nhập liệu, kết nối các bảng tính với nhau, đề ra. 48
  3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 47-53 Bước 4: Đánh giá: Trên cơ sở kết quả thu được, học thông” [8] và Nguyễn Ngọc Bích - Vũ Quang Hưng sinh tự đánh giá quá trình và sản phẩm của dự án, sau đó trong “Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy chương có sự đánh giá chéo của các nhóm dự án khác, cuối cùng Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” [7]. Nhóm là sự đánh giá của giáo viên. Trong bước này, giáo viên tác giả thiết kế 4 bước thực hiện giảng dạy một tiểu dự cần đưa ra những kết luận và tổng kết rút kinh nghiệm án mẫu về “Phân tích tài chính dự án đầu tư” trong dự án cho những dự án sau. “Lập dự án đầu tư chuỗi GAM COFFEE” như sau: 2.3. Sử dụng E-learning trong dạy học theo dự án cho - Bước 1: Xác định mục tiêu của dự án học phần Quản trị dự án đầu tư tại Khoa Kinh tế - GV chia lớp học thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 3-5 Quản trị, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thành viên thực hiện nhiệm vụ thuyết trình trên lớp theo Qua nghiên cứu lí thuyết và xuất phát từ thực trạng từng chương. Sau khi nắm vững nội dung lí thuyết, GV hoạt động dạy học theo dự án đối với học phần Quản trị đưa ra các câu hỏi định hướng để hướng dẫn SV thành dự án đầu tư, chúng tôi đề xuất phương án sử dụng lập dự án và hướng dẫn cách thực hiện bài mẫu. phương pháp giảng dạy tích hợp lí thuyết và thực hành - Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án song song với nhau, đồng thời yêu cầu SV thực hiện xây Dưới sự hướng dẫn của GV, SV thảo luận và thống dựng một dự án đầu tư cụ thể bao gồm các tiểu dự án cơ nhất cách thức tiến hành, các nhiệm vụ cần thực hiện, bản: Thiết lập dự án đầu tư, Phân tích tài chính dự án đầu phân chia công việc theo năng lực sở trường của từng SV tư, Quản trị thời gian thực hiện dự án, Quản trị chi phí để thực hiện dự án. thực hiện dự án, Quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn - Bước 3: Thực hiện dự án nhân lực thực hiện dự án. Phần thực hiện dự án, GV sẽ triển khai dạy trên công Trong quá trình thực hiện, ngoài các buổi học trên lớp cụ Goole Sheets theo từng chủ đề. Những buổi học này để tiếp thu kiến thức lí thuyết và cách thực hiện bài mẫu, sẽ được tổ chức dưới dạng thực hành thiết lập dự án trên các buổi học còn lại sẽ được bố trí học theo hình thức công cụ Google Sheets nhằm mục đích giúp GV kiểm trực tuyến E-learning qua mạng xã hội học tập Edmodo soát được quá trình thực hiện công việc của SV để hướng để trao đổi thông tin và công cụ Google Sheets để thực dẫn kịp thời. hiện, kiểm tra, giám sát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự án. - Bước 4: Đánh giá Tiến trình tổ chức dạy học theo dự án bằng hình thức E- Tất cả các chương của học phần đều được xây dựng learning cho nội dung “Phân tích tài chính dự án đầu tư” kế hoạch giảng dạy đan xen lí thuyết - thực hành qua các Quản trị dự án đầu tư với đặc thù là học phần chuyên buổi học trên lớp - học trực tuyến qua công cụ Google ngành được kết cấu mỗi chương là một nội dung tương Sheets cho đến khi tất cả các nội dung được thực hiện ứng với một tiểu dự án và gắn kết với nhau thành dự án xong gắn kết thành một dự án đầu tư hoàn chỉnh. Các hoàn chỉnh. Vì vậy, để xây dựng chương trình giảng dạy nhóm gửi dự án hoàn chỉnh (file Excel, Word, cho học phần này, chúng tôi đề xuất phương án mỗi PowerPoint) của nhóm mình trên Edmodo một tuần chương sẽ giảng dạy kết hợp đan xen các buổi học lí trước buổi thi vấn đáp để các nhóm khác có thể trao đổi, thuyết trên lớp và học E-learning qua hệ thống Edmodo phản biện, học hỏi lẫn nhau. và công cụ Google Sheets để hoàn thành một tiểu dự án, Cuối cùng, khi dự án đã hoàn chỉnh, GV sẽ tổ chức các tiểu dự án này có mối liên hệ logic với nhau và là một buổi thi vấn đáp trên lớp để các nhóm trình bày dự án. thành phần của dự án hoàn chỉnh. Trong buổi thi này, SV sẽ thuyết trình dự án của nhóm Dựa trên cơ sở lí thuyết về các bước thực hiện giảng mình và GV sẽ đặt các câu hỏi, tình huống để kiểm tra, dạy theo dự án đã được nêu trên, kết quả áp dụng từ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và thực hành công nghiên cứu của Trần Việt Cường, Nguyễn Ngọc Trang, việc của từng nhóm và của từng thành viên. Điểm tổng Nguyễn Phúc Binh trong “Tổ chức dạy học theo dự án hợp cuối cùng không chỉ là điểm đánh giá bài thuyết trình trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ mà còn đánh giá cả quá trình SV thực hiện dự án. Bảng 1. Tiến trình tổ chức dạy học theo dự án bằng hình thức E-learning cho nội dung “Phân tích tài chính dự án đầu tư” Hoạt động của GV Hoạt động của SV Bước 1: Xác định mục tiêu của dự án Cho SV thuyết trình giới thiệu các nội Giới thiệu những nội dung cơ dung cơ bản về Phân tích tài chính dự SV thuyết trình, thảo luận, tham vấn ý bản của chương Phân tích tài án, bao gồm: Lập bảng báo cáo kết kiến GV để lĩnh hội kiến thức chính dự án đầu tư quả kinh doanh; xác định điểm hòa 49
  4. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 47-53 vốn; lập báo cáo ngân lưu; tính các chỉ tiêu NPV, IRR, PP, PI. Đề xuất vấn đề “Phân tích tài chính dự Quyết định nội dung dự án, ví dụ: Phân Đề xuất vấn đề thực tế mà SV án đầu tư của doanh nghiệp cụ thể” (dự tích tài chính “Dự án thành lập chuỗi cửa có thể tiếp cận án đã được SV chọn từ đầu môn học) hàng cà phê nhanh GAM COFFEE” GV đặt ra các câu hỏi để tìm hiểu tiểu chủ đề như: Có những tiêu chuẩn nào Xác định mục tiêu của dự án: Thẩm định dùng để lựa chọn dự án đầu tư? Ưu, tính khả thi và hiệu quả về mặt tài chính Hỗ trợ SV xác định mục tiêu nhược điểm của từng tiêu chuẩn như của “Dự án thành lập chuỗi cửa hàng cà của dự án thế nào? Phương pháp tính toán các phê nhanh GAM COFFEE” theo các tiêu tiêu chuẩn và cách thức lựa chọn dự chuẩn đã được thống nhất án nào khả thi và hiệu quả? File Excel tính toán hiệu quả tài chính Tư vấn các sản phẩm nên có Yêu cầu sản phẩm là file Excel tính “Dự án thành lập chuỗi cửa hàng cà phê sau khi thực hiện dự án toán hiệu quả tài chính dự án. nhanh GAM COFFEE” Các tiêu chí đánh giá dự án: Tính toán Đưa ra các tiêu chí đánh giá được các chỉ tiêu điểm hòa vốn, NPV, Thông qua các tiêu chí đánh giá dự án. dự án IRR, PP, xác định thời gian hoàn vốn và tính hiệu quả của dự án. Hướng dẫn SV thực hiện bài mẫu Excel tính toán hiệu quả GV thực hiện bài mẫu SV theo dõi cách làm bài mẫu tài chính dự án. Yêu cầu SV nhận xét, hỏi đáp SV tiếp thu, lĩnh hội kiến thức để thực Giải đáp thắc mắc thắc mắc hiện công việc Chia nhóm và tư vấn các vị Yêu cầu SV chia thành các nhóm, Phân công nhiệm vụ trong nhóm, xác trí, nhiệm vụ của dự án được mỗi nhóm từ 3-5 SV, phân công định tiến độ thực hiện dự án. chọn nhiệm vụ cho các nhóm Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án Các nhóm trình bày kế hoạch thực hiện Yêu cầu các nhóm trình bày kế hoạch dự án. thực hiện dự án. Các nhóm tiếp thu, trả lời và lĩnh hội kiến Yêu cầu các nhóm khác nhận xét. thức. Tư vấn, định hướng cho các nhóm. Chỉnh sửa, thống nhất kế hoạch thực hiện dự án. Bước 3: Thực hiện dự án GV tạo trang tính trong Yêu cầu SV đăng nhập vào mail đã SV tham khảo bài mẫu để nắm bắt cách Google Sheets gửi bài mẫu được GV chia sẻ bài mẫu và xem lại thức thực hiện tiểu dự án. để SV tham khảo cách làm. Tổ chức cho các nhóm thực Yêu cầu các nhóm tạo Sheets mới làm Các nhóm tạo Sheets mới trên trang tính hiện tiểu dự án. bài. để thực hiện công việc. Thông qua việc SV làm bài trên Các thành viên thực hiện nhiệm vụ được Google Sheets, GV có thể kiểm soát giao Giám sát tiến trình SV thực quá trình làm việc của SV, góp ý Trao đổi với GV những khó khăn, vướng hiện công việc. những lỗi sai để SV chỉnh sửa kịp thời mắc trong quá trình thực hiện dự án. và kiểm tra, đôn đốc tiến độ làm việc của SV. Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm. Bước 4: Đánh giá và nghiệm thu sản phẩm 50
  5. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 47-53 GV yêu cầu SV gửi kết quả dự án qua Các nhóm gửi bài qua Edmodo. Tìm hiểu Gửi sản phẩm Edmodo 3 ngày trước buổi trình bày dự án của nhóm khác để trao đổi, phản dự án. biện, học hỏi lẫn nhau. Tổ chức thuyết trình, vấn đáp GV hỗ trợ các nhóm trình bày dự án. Các nhóm trình bày dự án. Đặt câu hỏi cho các nhóm thảo luận Các nhóm thảo luận và học hỏi rút kinh GV tổ chức thảo luận và tổng kết các ý kiến. nghiệm. GV góp ý, đánh giá từng nhóm, từng cá nhân thông qua các câu hỏi kiểm GV tổng kết, đánh giá dự án tra kiến thức. SV tiếp thu đánh giá của GV. và nghiệm thu sản phẩm Đánh giá dự án dựa trên các tiêu chí đã đưa ra. 2.4. Quá trình triển khai thử nghiệm và hiệu quả sử Google Sheets ngay từ buổi học đầu ở trên lớp. Trong dụng phương pháp giảng dạy dự án qua mạng xã hội buổi học E-learning, SV đăng nhập vào lớp đã được chia Edmodo kết hợp công cụ Google Sheets sẻ và thực hiện dự án của nhóm mình theo sự phân công 2.4.1. Quá trình triển khai thử nghiệm phương pháp công việc giữa các thành viên trong nhóm. giảng dạy dự án qua mạng xã hội Edmodo kết hợp công cụ Google Sheets đối với học phần Quản trị dự án đầu tư Từ năm học 2018-2019, chúng tôi đã triển khai thử nghiệm giảng dạy dự án lồng ghép giữa phương pháp dạy học truyền thống và dạy E-learning qua hệ thống Edmodo kết hợp với công cụ Google Sheets để giảng dạy học phần Quản trị dự án đầu tư cho SV các lớp 16DQT1, 16DQT2 ngành Quản trị kinh doanh tại Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Trong Hình 2. Giao diện trang tính Google Sheets phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu giới thiệu, phân do SV tạo ra để thực hiện công việc tích bước 3 trong quy trình thực hiện dự án; bao gồm các Hoạt động 3: Giám sát tiến trình SV thực hiện công bước chính thực hiện giảng dạy trên công cụ Google việc Sheets để theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công việc của SV nhằm có sự hướng dẫn kịp thời trong Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình giảng công việc. dạy E-learning qua công cụ Google Sheets. Qua đó, GV sẽ góp ý, hướng dẫn SV làm bài, chỉnh sửa lỗi sai kịp thời Hoạt động 1: Tạo trang tính trong Google Sheets gửi để SV hoàn thành dự án đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. bài mẫu để SV tham khảo (bài mẫu đã thực hiện trên lớp). Hình 3. GV tương tác, chỉnh sửa dự án của SV Hình 1. Giao diện trang tính Google Sheets do GV tạo ra trong quá trình thực hiện công việc để SV tham khảo bài mẫu và thực hiện công việc 2.4.2. Đánh giá chung về hiệu quả của quá trình triển Hoạt động 2: Tổ chức cho các nhóm thực hiện dự án khai thử nghiệm phương pháp dạy học dự án theo mô SV tiến hành tiểu dự án Phân tích tài chính “Dự án hình dạy học E-learning thành lập chuỗi cửa hàng cà phê nhanh GAM COFFEE”: Theo phương pháp này, chúng tôi sử dụng Google Trên cơ sở GV đã tập huấn cho SV sử dụng tài khoản cá Sheets như một công cụ để thực hiện, kiểm tra, giám sát nhân đăng nhập vào thực hiện dự án trên trang tính và hướng dẫn công việc cho SV kịp thời. 51
  6. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 47-53 Sau quá trình triển khai thực hiện giảng dạy thử Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số ít SV nghiệm, chúng tôi tiến hành khảo sát 78 SV 2 lớp chưa cảm thấy phương pháp học tập này có hiệu quả và 16DQT1 và 16DQT2 ngành Quản trị kinh doanh, thuộc giúp ích cho mình trong quá trình học tập. Đi sâu vào tìm Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ hiểu, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là do SV Đồng Nai. Đây là những SV vừa học xong học phần chưa thật sự đầu tư thời gian, công sức để tìm hiểu bài; vì Quản trị dự án đầu tư tại Khoa Kinh tế - Quản trị. vậy, các em gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện Quá trình khảo sát được thực hiện bằng phương pháp nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là kĩ năng ứng dụng bảng hỏi để thu thập ý kiến phản hồi của SV về hiệu quả công nghệ thông tin của SV vào việc học còn hạn chế nên của phương pháp ứng dụng E-learning trong dạy học dự chưa khai thác được những tiện ích của trang tính Google án đối với học phần Quản trị dự án đầu tư; sau đó, nhóm Sheets để phục vụ cho việc tính toán và phân tích số liệu tác giả dùng phương pháp phỏng vấn sâu để làm rõ kết cũng như khai thác các nguồn học liệu số trên mạng. quả điều tra thu nhận từ bảng hỏi. Trong quá trình thực hiện giảng dạy, ứng dụng mô Bảng hỏi được nhóm tác giả thiết kế dựa trên các câu hình dạy học E-learning, mạng xã hội học tập Edmodo hỏi trong nghiên cứu của Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn và dạy học theo dự án cho học phần Quản trị dự án đầu Thị Thu Huyền “Sử dụng hệ thống Edmodo hỗ trợ tổ tư tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có một số chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho SV trường thuận lợi như sau: Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên” [3]. Sau khi tiến hành Một là, Nhà trường đã ban hành quy chế chính thức khảo sát sơ bộ 15 SV đã học xong môn Quản trị dự án đầu tư theo phương pháp dự án kết hợp học E-learning, về hoạt động giảng dạy E-learning để GV và các bộ chúng tôi điều chỉnh câu hỏi để được bảng khảo sát hoàn phận, phòng ban có cơ sở thực hiện cũng như tạo điều chỉnh. Tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV, kiện, khuyến khích môi trường học tập trực tuyến trong chúng tôi thu được kết quả như sau: toàn trường. Bảng 2. Bảng khảo sát ý kiến SV về hiệu quả phương pháp dạy học dự án kết hợp triển khai qua E-learning Ý kiến của SV Tổng Đồng ý Không đồng ý TT Nội dung khảo sát SV Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ lượng (%) lượng (%) Thực hiện dự án học tập giúp SV gắn kết kiến thức lí 1 78 73 93,6 5 6,4 thuyết với thực hành, tư duy và hành động. Học tập theo dự án giúp SV phát huy tính chủ động, tích 2 78 71 91,0 7 9,0 cực trong học tập và phát huy tối đa các kĩ năng của SV Việc thảo luận, trao đổi thông tin trên mạng xã hội Edmodo 3 78 74 94,9 4 5,1 có sự linh hoạt về thời gian và tính tương tác cao Công cụ Google Sheets hỗ trợ tốt cho việc kiểm tra, giám 4 78 72 92,3 6 7,7 sát, chỉnh sửa dự án kịp thời Việc giảng dạy kết hợp ưu điểm của lớp học truyền thống 5 78 72 92,3 6 7,7 và lớp học trực tuyến giúp SV học tập hiệu quả hơn Kết quả trên cho thấy, sau thời gian học tập theo phương Hai là, trung tâm thư viện trường đã đưa vào sử dụng pháp dự án triển khai đối với một số nội dung thực hành cơ sở dữ liệu trực tuyến nổi tiếng như Springer, IEEE được triển khai qua công cụ Google Sheets và trao đổi qua Xplore cung cấp tài liệu số để SV có thể khai thác thông hệ thống Edmodo, đa số SV đều cảm thấy việc thực hiện dự tin trực tuyến. Nhà trường cũng đang tập trung phát triển án học tập giúp SV gắn kết kiến thức lí thuyết với thực hành, hệ thống internet, hệ thống cơ sở dữ liệu, các phần mềm tư duy và hành động. Cùng với đó, việc học trực tuyến có quản lí hiện đại. Đây là một trong những yếu tố đóng góp hiệu quả do công cụ bảng tính Google Sheets cung cấp rất lớn cho việc áp dụng thành công trong việc dạy và học nhiều tính năng cho việc thực hiện dự án đầu tư; đồng thời E-learning nói chung, việc học tập môn Quản trị dự án đầu qua công cụ này cũng giúp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn tư nói riêng tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. SV thực hiện dự án một cách kịp thời, tránh được tình trạng Ba là, Nhà trường đã và đang xây dựng, hoàn thiện SV không làm bài hoặc làm sai đến khi nộp bài mới phát cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng bao gồm 7 đường cáp hiện sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc xử lí công việc. quang, Cloud Server cùng với hệ thống thiết bị hiện đại 52
  7. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 47-53 của Cisco, Unifi tạo nên một nền tảng hạ tầng công nghệ trực tuyến; đồng thời có cơ chế hỗ trợ, quản lí phù hợp thông tin đồng bộ đáp ứng đầy đủ các dịch vụ phục vụ tạo điều kiện cho việc dạy học trực tuyến được thuận lợi; giảng dạy, nghiên cứu, học tập bằng phương pháp qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy E-learning hiệu quả hơn. học trực tuyến nói chung, việc dạy học theo dự án học Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc ứng dụng mô phần Quản trị dự án đầu tư tại Khoa Kinh tế - Quản trị, hình dạy học E-learning, mạng xã hội học tập Edmodo Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nói riêng. và dạy học theo dự án cho học phần Quản trị dự án đầu tư tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, cũng gặp Tài liệu tham khảo một số khó khăn như: [1] Đỗ Vũ Sơn (2016). Giáo trình dạy học trực tuyến Thứ nhất, do hoạt động giảng dạy theo hình thức môn địa lí. NXB Đại học Thái Nguyên. E-learning mới được triển khai trong thời gian ngắn nên [2] Tô Nguyên Cương (2012). Dạy học kết hợp - Một các bộ phận trong trường còn chưa có sự thống nhất, hình thức dạy học tất yếu của một nền giáo dục hiện đồng bộ dẫn đến việc triển khai hoạt động và quản lí, đại. Tạp chí Giáo dục, số 283, tr 27-28; 38. kiểm tra, đánh giá trong giờ học còn một số bất cập. [3] Nguyễn Việt Dũng - Nguyễn Thị Thu Huyền Thứ hai, hạ tầng công nghệ thông tin tại Trường Đại (2018). Sử dụng hệ thống Edmodo hỗ trợ tổ chức học Công nghệ Đồng Nai vẫn đang trong quá trình hoàn hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên thiện nên chưa đáp ứng tốt việc dạy và học trực tuyến. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Tạp chí Hệ thống mạng wifi còn yếu nên khi một số lượng lớn Giáo dục, số 437, tr 59-63. SV truy cập vào cùng lúc sẽ gặp hiện tượng khó đăng [4] Intel (2009). Chương trình học theo Intel - Khóa học nhập vào lớp học dẫn đến hiệu quả bị giảm đi đáng kể. cơ bản/ Intel Teach Essentials. NXB Tổng hợp Thứ ba, nguồn tài liệu điện tử phục vụ cho việc học tập Thành phố Hồ Chí Minh. vẫn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của SV do thư viện [5] Trịnh Văn Biều - Phan Đồng Châu Thủy - Trịnh Lê đang trong quá trình số hóa và cần có thời gian để trang bị Hồng Phương (2011). Dạy học dự án - Từ lí luận hệ thống quản lí bằng một phần mềm chuyên nghiệp, có đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư tổ chức giúp người dùng dễ dàng truy cập, tìm kiếm và phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 28, tr 3-12. xem được nội dung toàn văn tài liệu từ xa thông qua hệ [6] Lê Khoa (2015). Vận dụng phương pháp dạy học dự thống mạng thông tin và các phương tiện truyền thông. án trong dạy học kiến thức sản xuất và sử dụng điện 3. Kết luận năng cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến Qua quá trình thực hiện dự án học tập môn Quản trị dự sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - án đầu tư, chúng tôi nhận thấy, SV dần tiếp cận với Đại học Thái Nguyên. phương pháp học theo dự án. Việc các nhóm phải tự lên ý [7] Nguyễn Ngọc Bích - Vũ Quang Hưng (2018). Vận tưởng, lập kế hoạch và thực hiện dự án đã thúc đẩy SV chủ dụng dạy học theo dự án trong dạy chương Tích vô động, tích cực và nỗ lực hơn trong việc học tập để tiếp thu hướng của hai vectơ và ứng dụng. Tạp chí Giáo dục, tri thức từ đó áp dụng vào thực tế. Việc thiết kế giảng dạy số 436, tr 34-39. tích hợp giữa lí thuyết và thực hành ngay sau mỗi chương [8] Trần Việt Cường - Nguyễn Ngọc Trang - Nguyễn giúp SV dễ nhớ, dễ tiếp thu và hiểu sâu vấn đề, từ đó SV Phúc Binh (2014). Tổ chức dạy học theo dự án trong nhận ra mối liên hệ giữa lí thuyết và thực tiễn. dạy học môn toán cho học sinh trung học phổ thông. Bên cạnh đó, việc kết hợp phương pháp giảng dạy Tạp chí Giáo dục, số 325, tr 44-46; 53. truyền thống và E-learning với sự hỗ trợ của công cụ [9] Đinh Thị Tình (2013). Vận dụng phương pháp dạy Google Sheets và mạng xã hội học tập Edmodo, GV đã học theo dự án vào môn Giáo dục học hiện nay trong kiểm soát tốt quá trình thực hiện dự án của SV nhằm các trường cao đẳng sư phạm. Tạp chí Giáo dục, số hướng dẫn kịp thời; đồng thời, tăng cường sự tương tác 319, tr 44-46. giữa GV và SV. [10] Đỗ Hương Trà (2007). Dự án và tiến trình thực hiện. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả của phương Tạp chí Giáo dục, số 157, tr 30-32. pháp học tập này, Nhà trường cần trang bị hạ tầng, môi [11] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận trường về công nghệ thông tin cho phép GV và SV sử dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung dụng các thiết bị công nghệ cùng với hệ thống thư viện và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm. số với nguồn học liệu đa dạng, phong phú và có chất [12] Trịnh Văn Biều (2012). Một số vấn đề về đào tạo trực lượng đáp ứng yêu cầu trong học tập và nghiên cứu. Bên tuyến E-learning. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học cạnh đó, Nhà trường cũng cần khuyến khích việc học tập Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 40, tr 86-90. 53