Xem mẫu

  1. S d ng èn flash
  2. Vi c dùng èn flash có th “ch ng v ngu n sáng” cho máy ch p, luôn là yêu c u cao nh t r i. Và n u chúng ta không “khéo v n d ng”, s l i khá nhi u l i, ho c ch t lư ng hình nh không ư c như ý, cũng là chuy n bình thư ng. Vì có m t nguyên t c quan tr ng trong lĩnh v c “ph i sáng” (lighting), ó là “thêm èn, thì thêm bóng ”, th nên, khi ph i dùng thêm èn, t t nh t, chúng ta c n tìm hi u th t k “kh năng c a èn”, và nh ng “bi n d ng” c a nó, thì m i có th phát huy ư c h t nh ng tính ưu vi t c a nó. Thông thư ng, khi ch p trong i u ki n ánh sáng “r t y u”, n “không có ánh sáng”, thì èn flash s là ch o, nghĩa là t c c a máy nên t ngư ng chu n (có th t 1/60-1/250s, tùy máy, và ương nhiên là t máy mode M), và kh u s t theo công su t phát sáng c a èn ( ương nhiên là s ch dùng mode TTL). Và n u ch th ng vùng h u c nh t i quá, cũng nên tr b t sáng i (trên flash compensation, g i t t là +/- èn), và n u h u c nh sáng quá, cũng nên c ng èn thêm chút chút. V i i u ki n ánh sáng trong nhà, ho c nhà hàng, hay h i trư ng, thì i u ki n ch p s v t v hơn khá nhi u, có th t máy mode M hay mode A u ư c, và c n th a i u ki n là “tr s th i ch p v i ánh sáng hi n trư ng s ư c tr b t i t 1 n 2 tr s (EV Compensation)”, chính vì th , c n t ư c kh u “t t nh t”, ta nên quan tâm n vi c ch n ISO ngư ng cao hơn (có th n 800), c t sao có ư c t c tương i an toàn (ít rung nh t, tùy kh năng m i ngư i, k thu t b m máy). Và vì i u ki n ánh sáng t nhiên s
  3. thay i liên t c, nên ta cũng ph i thư ng xuyên quan tâm ny ut t c , luôn có nh ng b c nh “nét”. Khi c n ph i èn i u ki n ánh sáng ngoài tr i, thì khi ho c vì i u ki n ch p “gi a trưa” có th xu t hi n nh ng vùng bóng nơi h c m t, hay vùng dư i c m c a ngư i m u, nhà nhi p nh thư ng dùng thêm èn flash (ho c các lo i h t sáng khác) giúp b sung sáng cho vùng t i ó. Trong trư ng h p này, nên t èn mode M, và s i u khi n “ úng sáng” tùy theo kho ng cách b ng cách ch n t l m t ph n c a công su t t i a c a èn (có th 1/1, ½, ¼, …)và cũng tùy m c “bù sáng” này ngư ng nào, còn do con m t c m nh n c a m i ngư i n a. T c nên t m c “t c ăn èn t i a” (tùy dòng máy, có th là 1/200s, 1/250s hay hơn n a, tùy máy), vì khi ó vi c o sáng, ch n theo sáng c a hi n trư ng s là chính, èn flash s ch là ngu n sáng ph , bù sáng cho vùng t i mà thôi. Tương t như th , khi ch p trong i u ki n “ngư c sáng” ngoài tr i, thì ánh sáng tr i v n là chính, và vi c ch n cư ng sáng c a èn ra m c nào là tùy c m nh n c a m i ngư i, nhưng hay nh t v n là v a gi ư c c m nh n v y u t ngư c sáng, v a có ư c sáng khá t t nơi m t c a ngư i m u. có th v n d ng èn flash ư c t t hơn n a, ngư i ta có th thêm m t s ph ki n g n trư c èn, h u h t là có ư c “hi u ng t n sáng” t t hơn, làm m m ngu n sáng èn, khi n b t c m giác g t nơi m t ngư i m u.
  4. Khá nhi u trư ng h p, khi có ư c i u ki n “tr n nhà th p” (kho ng 3-4m, ho c hơn, tùy kh năng công su t c a èn, và m c a ng kính), thì vi c s d ng hi u ng “ ánh bounce”, s t o ra ư c “ t nhiên r t cao”, m t c m giác g n như không dùng èn flash. ây là m t th pháp mà r t nhi u nhà nhi p nh chuyên nghi p áp d ng, s có s ph i h p ng b , gi a : ISO, kh u ,t c , và công su t phát sáng c a èn (có th mode TTL hay M, là tùy kh năng c m th , ho c thói quen s d ng c a m i ngư i). Thông thư ng, ngư i ta s dùng ISO khá cao, n r t cao (có th là 800, hay 1600, và cá bi t, có th dùng n 3200, nh t là ngày nay, có nh ng máy th h m i, cho phép nâng ISO lên r t cao, mà hình v n khá m n, khi ó, ngư i ta còn có th dùng thêm n 6400), vi c dùng ISO cao, s phát sinh nhi u (ít nhi u tùy dòng máy), nhưng n u b n không có nhu c u phóng nh th t l n n c 50x75cm, thì ch t lư ng hình nh v n s luôn khi n b n hài lòng. Kh u thư ng ư c m khá l n, có th là f5.6 hay 4 (4 thư ng ư c ch n hơn, vì v a áp ng yêu c u ph i sáng, v a cho vùng nh rõ khá t t, v i ng kính góc r ng). T c s ư c ch n, v a t ngư ng t c “an toàn”, v a áp ng sáng -1 c a EV Compensation. Thông thư ng, các nhà nhi p nh v n dùng mode TTL, vì nó v n áp ng r t t t yêu c u “ úng sáng”, ch tr m t s trư ng h p c bi t, ngư i ta s ph i dùng mode M cho èn. Vi c ánh èn bounce thư ng b vư ng m t s tr ng i nho nh , ó là cao c a tr n, sáng c a tr n, và quan tr ng nh t, là “áp s c” c a tr n, hay tư ng, khi ó, c n cân phân “n ng nh ”, gi a sáng èn và sáng t nhiên, quy t nh có nên
  5. “+/- màu” hay không, t t nh t là “không”, tr nh ng trư ng h p có yêu c u th t cao v tính chu n màu c a ch th .
nguon tai.lieu . vn