Xem mẫu

  1. CHƯƠNG IV: H QU C A S CAN THI P C A NHÀ NƯ C TBCN I V I BÁO CHÍ Các phương ti n thông tin i chúng trên th gi i, c bi t là báo chí phương Tây ang lâm vào kh ng ho ng nghiêm tr ng v m i m t: t các nh t báo, tu n báo, t p chí...tên tu i trên th gi i n các hãng thông t n “g o c i” vì lý do công chúng c a báo chí ngày càng gi m sút do s m t lòng tin. 1. Báo chí TBCN s t gi m áng k Trư c h t ph i k n hi n tư ng gi m sút áng k s lư ng phát hành. Theo th ng kê c a AP năm 2005: - Nh t báo M International Herald Tribune năm qua gi m 4,16% - T Financial Times c a Anh gi m 6,6% - c, trong vòng năm năm qua, s lư ng phát hành gi m 7,7% - an M ch gi m 9,5% - Áo gi m 9,9% - B gi m 6% - Nhi u tên báo ang bi n m t d n, ví như t Magyar Hirlap Hunggari v a óng c a ngày 5/11/2004, hay t ''''Far Eastern Ecconomic Review'''' H ng Kông cũng ình b n t ngày 4/11. Pháp, nguy t san Nova Magazine cũng ã ng ng ho t ng t ngày 7/12/2004...
  2. Trong kho ng nh ng năm 2000 n 2004, hơn hai ngàn ch làm vi c c a báo vi t ã ''''xóa s '''', t c là kho ng 4% t ng s nhân công. Không nh ng th , các hãng thông t n l n cung c p thông tin cho các báo cũng kh n n. Ch ng h n như hãng Reuters v a thông báo sa th i 4500 nhân viên. Nhi u ngư i ang t h i li u có ph i báo vi t s ½ ch còn là m t phương ti n thông tin i chúng c a k nguyên công nghi p ang b di t vong hay không? Nguyên nhân c a hi n tư ng này có nhi u, song ph i k trư c h t n s công phá c a các nh t báo mi n phí, kèm theo qu ng cáo, thông báo... Th m chí, nhi u báo còn lôi kéo c gi vào cu c c nh tranh b ng nhi u hình nh ''h p d n''. Ch ng h n như Ý, Tây Ban Nha, Hy L p, Th Nhĩ Kỳ, m i ngày ch c n tr thêm m t chút xíu là c gi có th nh n thêm ĩa CD, DVD, băng ho t hình, sách, b n ,t i n bách khoa, th m chí c b sưu t p tem hay ti n c , ho c các b c c chén, b c ... M t nguyên nhân khác n a là s phát tri n bùng n c a Internet. Ch riêng trong quý I năm 2004, hơn 4,7 tri u trang Web ã ư c l p ra. Hi n trên th gi i có t i 70 tri u trang Web và có 700 tri u ngư i ang s d ng Internet. Trong các nư c phát tri n, nhi u ngư i b rơi báo chí, th m chí c TiVi say sưa v i màn hình vi tính. Ch ph i chi t 10 n 30 euro m i tháng, ngư i ta ã có th s d ng m ng Internet nhanh. Pháp, hơn 5,5 tri u gia ình ang s d ng báo i n t v i lo i tin t c, nh, âm nh c, các chương trình c a truy n hình hay phát thanh, xem phim hay trò chơi video, v i dung lư ng r t cao. Hi n trên th gi i 79% các báo cáo ã ư c phát lên m ng. Th m chí còn ph i k n m t nguy cơ m i n a là i n tho i di d ng ( TD ) ''''toàn năng'''', v i công c này, ngư i ta có th bi t t t c m i th di n ra trên th gi i vào b t c lúc nào. n , t Times of India m i
  3. ngày phát cho m ng TD 30 tri u thông tin dư i d ng tin v n (SMS - Short Message Service), r t nhanh, v n t t và không t chút nào. Nh t B n, Hàn Qu c, s ngư i s d ng thông tin qua TD ngày càng tăng,. H có th nh n các bu i phát c a ài phát thanh, ho c các kênh TiVi liên t c. 2. c gi m t lòng tin Có m t nguyên nhân cơ b n d n n vi c gi m sút s lư ng c gi c a báo chí là là s m t lòng tin. Càng ngày các báo có tên tu i càng thu c v tay các t p oàn công nghi p ang ki m soát kinh t và thông ng v i quy n l c chính tr , và c cách nhìn nh n thi u khách quan, d i trá, b gi t dây ... ngày càng tăng. Ch ng h n như v nhà báo M Jayson Blair do ưa tin xuyên t c ã gây cho t New York Times m t thi t h i tai ti ng, d n n vi c hai giám c tòa so n ph i t ch c. Ch vài tháng sau ó, m t v "xì-căng- an" còn n i hơn: ó là vi c phóng viên n i ti ng Jack Kelley - ngôi sao qu c t ã "cày x i" c hành tinh, ngư i ã t ng ph ng v n 36 nguyên th qu c gia và ưa tin v hàng ch c cu c chi n, v i c trăm bài báo gi t gân - ngày 10/3/2000 ã vi t m t phóng s v m t ph n Cuba tr n ch y và ch t u i thê th m v nh Floride. V vi c ã b nhà báo Blake Morrisson c a t USA Today phanh phui vì ông này ã g p ngư i ph n ó, và xác minh s th t là ngư i ph n ó còn s ng và không h ch y tr n. ây b coi là m t trong nh ng v tai ti ng l n nh t c a ngành báo chí M . G n ây nh t, gi a chi n d ch b u c T ng th ng M , m t cu c ch n ng v o c ã làm rung chuy n gi i báo chí M . Dan Rather, ngôi sao c a truy n hình CBS và chương trình y uy tín "Sixty Minutes" th a nh n ã phát i mà không xác minh nh ng tài li u gi ch ng t r ng T ng th ng
  4. Bush ã ư c hư ng m i ng h kh i ph i tham chi n Vi t Nam. Dan Rather ã tuyên b xin thôi vi c. T hơn n a, nhi u phương ti n thông tin i chúng có tên tu i còn b bi n thành nh ng cơ quan tuyên truy n nh ng tin t c d i trá c a Nhà Tr ng v Ir c, c bi t là kênh Fox News, ho c Washington Post, New York Times còn tham gia vào các chi n d ch "nh i s "... T t c nh ng v vi c trên cũng như liên minh ngày càng ch t ch v i quy n l c kinh t và chính tr ã gây nên s m t lòng tin nghiêm tr ng c a báo chí phương Tây, ng th i cho th y s suy gi m dân ch áng lo ng i. Ngư i ta có th h i ph i chăng khái ni m báo chí t do phương Tây ang bi n m t. => Và còn r t nhi u h qu khác n a khi n công chúng ph i t ra 1 câu h i: Ph i chăng ã n ngày “t n th ” c a báo chí phương Tây? (Câu h i này trích t Vietnamnet ngày 14/1/2005)
nguon tai.lieu . vn