Study on the relationship between serotonin plasma and cerebrospinal fluid concentrations and clinical symptoms in severe depression patients

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To study the relationship between serotonin plasma and cerebrospinal fluid concentrations and clinical symptoms in patients with severe depression. Subjects and methods: Descriptive and cross-sectional studies.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.10 M, số trang : 8 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ